Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐIỀU 1 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 391/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 02 NĂM 2019 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1168/TTr-STP ngày 10 tháng 5 năm 2019 về việc đề nghị ban hành Quyết định bổ sung Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 1 của Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 như sau:

“3. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 gồm: 70 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 174 Quyết định và 186 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Danh mục mẫu số 03 kèm theo).

4. Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 gồm: 13 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 17 Quyết định và 02 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh (chi tiết tại Danh mục mẫu số 04 kèm theo).”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Tư pháp thực hiện việc in ấn, phát hành bổ sung trong Tập hệ thống hóa văn bản trong kỳ hệ thống 2014 - 2018 bằng hình thức văn bản giấy.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Mẫu số 03

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Loại văn bản

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Tên gọi của văn bản

Ngày hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Chỉ thị

24/1998/CT-UBT

11/4/1998

Giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 Bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

2

Chỉ thị

25/1998/CT-UBT

16/4/1998

Đẩy mạnh và hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

3

Chỉ thị

34/1998/CT-UBT

09/5/1998

Cấm đưa tạp chất vào nguyên liệu thủy sản

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

4

Chỉ thị

39/1998/CT-UBT

26/5/1998

Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

5

Chỉ thị

42/1998/CT-UBT

02/06/1998

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ và lễ hội theo Chỉ thị số 27CT/TW ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị và Thông tri số 16TT/TU ngày 09- 3-1998 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

6

Chỉ thị

43/1998/CT-UBT

10/6/2019

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở xã

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

7

Chỉ thị

48/1998/CT-UBT

26/6/1998

Triển khai công tác giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước người có thẩm quyền tố tụng gây ra

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

8

Chỉ thị

67/1998/CT-UBT

14/9/1998

Tiếp tục triển khai dán tem hai mặt hàng nhập khẩu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

9

Chỉ thị

70/1998/CT-UBT

21/9/1998

V/v quản lý và kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

10

Chỉ thị

71/1998/CT-UBT

24/9/1998

Về việc giải quyết việc làm, học nghề cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

11

Chỉ thị

73/1998/CT-UBT

10/8/1998

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP quy định hình thức đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

12

Chỉ thị

74/1998/CT-UBT

13/10/1998

V/v bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, tăng cường quản lý xây dựng dự án giải quyết nhà ở cho CB-CNV huyện Côn Đảo

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

13

Chỉ thị

77/1998/CT-UBT

28/10/1998

V/v kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp không tập trung, giảng dạy ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

14

Chỉ thị

79/1998/CT-UBT

06/11/1998

Xây dựng và quản lý cấp thoát nước mưa, nước thải ở thành phố Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

15

Chỉ thị

80/1998/CT-UBT

11/11/1998

V/v tăng cường quản lý chất lượng đầu tư và xây dựng

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

16

Chỉ thị

81/1998/CT-UBT

20/11/1998

Chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quản lý do các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh để bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

17

Chỉ thị

90/1998/CT-UBT

24/12/1998

Về thẩm quyền cấp công nhận gia đình văn hóa, thôn, ấp khu phố, cơ quan, xí nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

18

Chỉ thị

91/1998/CT-UBT

26/12/1998

V/v vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lỗi lầm tại khu dân cư

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

19

Chỉ thị

18/1999/CT-UBT

29/04/1999

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thông phòng chống sốt rét

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

20

Chỉ thị

19/1999/CT-UBT

10/05/1999

V/v tiếp tục triển khai dán tem năm mặt hàng nhập khẩu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

21

Chỉ thị

22/1999/CT-UB

24/5/1999

Về việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

22

Chỉ thị

25/1999/CT-UBT

01/06/1999

V/v xây dựng và quản lý Quỹ 'Đền ơn đáp nghĩa'

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

23

Chỉ thị

30/1999/CT-UBT

16/06/1999

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

24

Chỉ thị

35/1999/CT-UBT

01/07/1999

V/v Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý giao thông nhằm bảo vệ các tuyến đường trong phạm vi quản lý của tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

25

Chỉ thị

36/1999/CT-UBT

06/07/1999

V/v bảo vệ hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

26

Chỉ thị

37/1999/CT-UBT

12/7/1999

V/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

27

Chỉ thị

41/1999/CT-UBT

28/07/1999

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

28

Chỉ thị

42/1999/CT-UBT

28/07/1999

V/v thi hành một số quy định của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đô thị

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

29

Chỉ thị

46/1999/CT-UBT

10/08/1999

V/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và loại hình kinh doanh nước giải khát, cà phê nhạc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

30

Chỉ thị

53/1999/CT-UBT

21/08/1999

Về việc đảm bảo môi trường du lịch, đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch của tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

31

Chỉ thị

54/1999/CT-UBT

24/08/1999

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

32

Chỉ thị

69/1999/CT-UBT

30/11/1999

V/v kê khai đăng lý và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

33

Chỉ thị

72/1999/CT-UBT

20/10/1999

Về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

34

Chỉ thị

03/2000/CT-UBT

18/01/2000

Về chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách đường bộ và tổ chức quản lý bến xe ô tô khách

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

35

Chỉ thị

15/2000/CT-UBT

03/02/2000

Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê cấp huyện

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

36

Chỉ thị

16/2000/CT-UBT

03/02/2000

Về việc triển khai Nghị định số 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

37

Chỉ thị

27/2000/CT-UBT

19/04/2000

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg ngày 30/03/2000 của Thủ tướng Chính phủ về giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

38

Chỉ thị

32/2000/CT-UBT

10/05/2000

V/v tiếp tục nghiên cứu lập đề án xây dựng Long Sơn thành khu kinh tế mở

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

39

Chỉ thị

39/2000/CT-UBT

14/06/2000

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

40

Chỉ thị

42/2000/CT-UBT

29/06/2000

V/v tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW7 khóa VIII

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

41

Chỉ thị

43/2000/CT-UBT

05/07/2000

V/v tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

42

Chỉ thị

46/2000/CT-UBT

26/07/2000

V/v quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

43

Chỉ thị

48/2000/CT-UBT

07/8/2000

V/v lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

44

Chỉ thị

53A/2000/CT-UBT

31/08/2000

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê nhà nước

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

45

Chỉ thị

54/2000/CT-UBT

05/09/2000

V/v tăng cường công tác quản lý các luồng hàng hải sau giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

46

Chỉ thị

56/2000/CT-UBT

07/09/2000

V/v tăng cường thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước đối với ngân sách cấp xã

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

47

Chỉ thị

61/2000/CT-UBT

03/11/2000

Triển khai thực hiện công tác bắt chó chạy rong, phòng chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

48

Chỉ thị

64/2000/CT-UB

20/11/2000

V/v chấn chỉnh chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành để nâng cao hiệu lực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

49

Chỉ thị

65/2000/CT-UBT

21/11/2000

V/v thực hiện đăng ký, thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

50

Chỉ thị

66/2000/CT-UBT

28/11/2000

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

51

Chỉ thị

69/2000/CT-UBT

22/12/2000

V/v tăng cường công tác quản lý, khắc phục và chấn chỉnh các sai phạm còn tồn tại trong quản lý ngân sách cấp xã

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

52

Chỉ thị

72/2000/CT-UBT

27/12/2000

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/2000/CT- TTg ngày 28/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hành giả.

12/4/2016

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 851/QĐ- UBND ngày 12/4/2016

53

Chỉ thị

03/2001/CT-UBT

12/02/2001

Về việc quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

54

Chỉ thị

05/2001/CT-UBT

20/02/2001

V/v vận động xây dựng Quỹ 'tình nghĩa, tình thương' và Quỹ 'ngày vì người nghèo'

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

55

Chỉ thị

09/2001/CT-UBT

09/03/2001

V/v huy động và sử dụng ngày công lao động công ích trên địa bàn tỉnh.

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

56

Chỉ thị

10/2001/CT-UBT

09/03/2001

V/v tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao chất lượng hoạt động của Ngân hàng phục vụ người nghèo

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

57

Chỉ thị

15/2001/CT-UBT

11/04/2001

V/v quản lý và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

58

Chỉ thị

17/2001/CT-UBT

12/4/2001

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác văn thư - lưu trữ trong thời gian tới

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

59

Chỉ thị

25/2001/CT-UBT

11/6/2001

V/v tăng cường công tác quản lý các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

60

Chỉ thị

26/2001/CT-UBT

09/7/2001

V/v thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

61

Chỉ thị

34/2001/CT-UB

23/08/2001

V/v chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến một số vụ khiếu nại - tố cáo đông người tại huyện Xuyên Mộc

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

62

Chỉ thị

38/2001/CT-UBT

04/10/2001

V/v chấn chỉnh hoạt động y tế dân lập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

63

Chỉ thị

42/2001/CT-UBT

07/11/2001

V/v chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

64

Chỉ thị

47/2001/CT-UBTND

03/12/2001

Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, hành giả và gian lận thương mại trong tình hình hiện nay.

12/4/2016

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 851/QĐ- UBND ngày 12/4/2016

65

Chỉ thị

49/2001/CT-UBT

14/12/2001

V/v chấn chỉnh thực hiện quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

66

Chỉ thị

50/2001/CT-UBT

31/12/2001

V/v thực hiện các biện pháp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

67

Chỉ thị

01/2002/CT-UBT

02/01/2002

Về việc chấn chỉnh việc trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội theo tháng

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

68

Chỉ thị

10/2002/CT-UBT

01/3/2002

V/v phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

69

Chỉ thị

11/2002/CT-UBT

05/3/2002

V/v chấn chỉnh việc tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

70

Chỉ thị

15/2002/CT-UBT

11/3/2002

Về việc triển khai thực hiện điều tra, thống kê đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Sông Ray

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

71

Chỉ thị

16/2002/CT-UBT

13/03/2002

Về việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng phục vụ người nghèo

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

72

Chỉ thị

17/2002/CT-UBT

19/03/2002

V/v tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

73

Chỉ thị

18/2002/CT-UBT

20/03/2002

Về việc tăng cường công tác bảo vệ tại các điểm tham quan du lịch và các bãi tắm

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

74

Chỉ thị

21/2002/CT-UBT

10/4/2002

V/v tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai và bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

75

Chỉ thị

27/2002/CT-UBT

16/05/2002

V/v tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em" và "Ngày Gia đình Việt Nam" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hàng năm

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

76

Chỉ thị

28/2002/CT-UBT

20/05/2002

V/v chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các hành vi trái phép để đối phó việc bồi thường, giải tỏa của Nhà nước đối với dự án Hồ chứa nước Sông Ray

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

77

Chỉ thị

29/2002/CT-UBT

20/05/2002

V/v tăng cường kiểm tra xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lưu thông trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

78

Chỉ thị

31/2002/CT-UBT

21/05/2002

V/v thực hiện một số biện pháp cần thiết để giải quyết tình trạng đầu cơ đất đai, tự ý san lấp, phân lô, phá vỡ quy hoạch đô thị tại thành phố Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

79

Chỉ thị

34/2002/CT-UBT

08/7/2002

Về việc giải quyết những trường hợp bị rủi ro khi vay vốn xóa đói giảm nghèo thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

80

Chỉ thị

35/2002/CT-UBT

23/07/2002

Về việc quản lý các cơ sở dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

81

Chỉ thị

39/2002/CT-UBT

12/08/2002

Về việc thực hiện đề án 'Đảm bảo trật tự, trị an tại các điểm tham quan du lịch, các bãi tắm'

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

82

Chỉ thị

44/2002/CT-UBT

06/9/2002

V/v tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

83

Chỉ thị

45/2002/CT-UBT

02/10/2002

Về việc nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp trước ngày 20/7/1954 đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 về trước

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

84

Chỉ thị

55/2002/CT-UBT

11/12/2002

V/v tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

85

Chỉ thị

03/2003/CT-UBT

15/01/2003

V/v sử dụng bộ mã chữ Quốc ngữ TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

86

Chỉ thị

04/2003/CT-UBT

15/01/2003

Về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác kê khai, kiểm kê, lập phương án bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

87

Chỉ thị

06/2003/CT-UBT

15/01/2003

"V/v đăng ký giá, niêm yết giá và bán không vượt quá giá niêm yết"

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

88

Chỉ thị

12/2003/CT-UBT

06/03/2003

Về việc huy động vốn phục vụ tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước và tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

89

Chỉ thị

13/2003/CT-UBT

07/03/2002

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

90

Chỉ thị

16/2003/CT-UBT

28/03/2003

Về việc tăng cường lãnh đạo trong thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

91

Chỉ thị

25/2003/CT-UBT

24/04/2003

Về việc tổ chức “Ngày lao động Vì tương lai con em chúng ta” nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

92

Chỉ thị

27/2003/CT-UBT

06/05/2003

Về giải pháp thí điểm nhằm chấn chỉnh công tác quản lý đô thị

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

93

Chỉ thị

28/2003/CT-UBT

08/05/2003

Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

94

Chỉ thị

29/2003/CT-UBT

13/05/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

95

Chỉ thị

32/2003/CT-UBT

22/05/2003

Về việc thi hành Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

96

Chỉ thị

33/2003/CT-UBT

26/05/2003

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

97

Chỉ thị

36/2003/CT-UBT

27/06/2003

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

98

Chỉ thị

38/2003/CT-UBT

28/7/2003

Về xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

99

Chỉ thị

40/2003/CT-UBT

14/08/2003

V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc chiết nạp gas trái phép và tái sử dụng bình gas mini trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

100

Chỉ thị

50/2003/CT-UBT

31/10/2003

Về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

101

Chỉ thị

53/2003/CT-UBT

20/11/2003

V/v tổ chức Tổng điều tra lực lượng tàu cá và thuyền viên hoạt động khai thác thủy hải sản trên toàn địa bàn Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

102

Chỉ thị

58/2003/CT-UBT

15/12/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở xã

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

103

Chỉ thị

59/2003/CT-UBT

19/12/2003

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

104

Chỉ thị

60/2003/CT-UBT

19/12/2003

Về việc tăng cường quản lý việc đào đường nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

105

Chỉ thị

63/2003/CT-UBT

31/12/2003

Về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

106

Chỉ thị

04/2004/CT-UBT

16/01/2004

V/v triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

107

Chỉ thị

05/2004/CT. UB

19/01/2004

V/v triển khai tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

108

Chỉ thị

07/2004/CT-UB

05/02/2004

V/v tổ chức triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

109

Chỉ thị

08/2004/CT. UB

26/02/2004

V/v thực hiện Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

110

Chỉ thị

20/2004/CT-UBT

19/03/2004

V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

111

Chỉ thị

26/2004/CT-UBT

14/04/2004

Về việc đẩy mạnh thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

112

Chỉ thị

28/2004/CT-UBT

25/05/2004

Về củng cố chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

113

Chỉ thị

29/2004/CT-UBT

01/06/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

114

Chỉ thị

34/2004/CT-UBT

21/07/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Thống kê

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

115

Chỉ thị

36/2004/CT-UBT

12/08/2004

Về việc nghiêm chỉnh thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

116

Chỉ thị

47/2004/CT. UB

27/10/2004

Về việc triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

117

Chỉ thị

49/2004/CT. UB

12/11/2004

V/v tổ chức tháng hành động nhân ngày Dân số Việt Nam 26/12 hàng năm

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

118

Chỉ thị

54/2004/CT. UB

25/11/2004

V/v đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

119

Chỉ thị

55/2004/CT-UBT

07/12/2004

Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

120

Chỉ thị

58/2004/CT. UB

13/12/2004

Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách Dân số, Gia đình và Trẻ em trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

121

Chỉ thị

05/2005/CT-UBT

27/01/2005

Về việc chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

122

Chỉ thị

06/2005/CT-UBT

03/3/2005

Về việc quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

123

Chỉ thị

07/2005/CT-UBT

15/3/2005

Về việc thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

124

Chỉ thị

08/2005/CT-UBT

21/3/2005

Khẩn trương tổ chức tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về thủ tục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

125

Chỉ thị

17/2005/CT-UBTND

13/6/2005

Tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5/97 trên địa bàn tỉnh.

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

126

Chỉ thị

20/2005/CT-UBTND

18/07/2005

Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

127

Chỉ thị

29/2005/CT-UBTND

05/10/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

128

Chỉ thị

04/2006/CT-UBTND

10/02/2006

Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 68/2002/QĐ-TTg ngày 04/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

129

Chỉ thị

08/2006/CT-UBTND

29/03/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tình Bà Rịa - Vũng Tàu.

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

130

Chỉ thị

12/2006/CT-UBTND

06/4/2006

Về việc tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

131

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND

17/05/2006

Về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch xây dựng

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

132

Chỉ thị

16/2006/CT-UBTND

17/05/2006

Về việc tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

133

Chỉ thị

17/2006/CT-UBTND

17/05/2006

Về việc tích cực thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

134

Chỉ thị

18/2006/CT-UBTND

19/05/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

135

Chỉ thị

19/2006/CT-UBTND

30/06/2006

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

136

Chỉ thị

21/2006/CT-UBTND

12/07/2006

Về việc chấn chỉnh kinh doanh lưu trú du lịch tại các phòng trọ, nhà nghỉ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

137

Chỉ thị

27/2006/CT-UBTND

17/08/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

138

Chỉ thị

28/2006/CT-UBTND

31/08/2006

Về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

139

Chỉ thị

29/2006/CT-UBTND

16/11/2006

Về tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật lao động

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

140

Chỉ thị

10/2007/CT-UBTND

12/04/2007

Về việc tăng cường thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

141

Chỉ thị

12/2007/CT-UBTND

08/05/2007

Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ các dự án đầu tư và giám định hợp đồng chuyển giao công nghệ

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

142

Chỉ thị

13/2007/CT-UBTND

10/05/2007

Về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

143

Chỉ thị

14/2007/CT-UBTND

05/06/2007

Về việc tăng cường công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

144

Chỉ thị

15/2007/CT-UBTND

06/06/2007

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

145

Chỉ thị

20/2007/CT-UBTND

29/06/2007

Về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

146

Chỉ thị

22/2007/CT-UBTND

11/07/2007

Về việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án và tổng dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

147

Chỉ thị

23/2007/CT-UBTND

25/07/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý dịch vụ trông giữ xe và chấn chỉnh việc kinh doanh dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô có thu phí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

148

Chỉ thị

26/2007/CT-UBTND

10/8/2007

Về việc tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

149

Chỉ thị

27/2007/CT-UBTND

17/08/2007

Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

150

Chỉ thị

29/2007/CT-UBTND

09/10/2007

Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

151

Chỉ thị

31/2007/CT-UBTND

03/12/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động hóa chất và điều kiện an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

152

Chỉ thị

02/2008/CT-UBTND

14/01/2008

Về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thành phố, thị xã, thị trấn và khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

153

Chỉ thị

04/2008/CT-UBTND

25/01/2008

Về việc nâng cao hiệu quả các hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

154

Chỉ thị

08/2008/CT-UBTND

03/03/2008

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

155

Chỉ thị

09/2008/CT-UBTND

10/03/2008

Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

156

Chỉ thị

15/2008/CT-UBTND

23/06/2008

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

157

Chỉ thị

21/2008/CT-UBTND

23/9/2008

Về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do sử dụng, khai thác vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

158

Chỉ thị

22/2008/CT-UBTND

23/09/2008

Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

159

Chỉ thị

23/2008/CT-UBTND

23/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lí an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

160

Chỉ thị

05/2009/CT-UBTND

15/01/2009

Về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

161

Chỉ thị

07/2009/CT-UBTND

24/02/2009

Về việc tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/4/2016

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 851/QĐ- UBND ngày 12/4/2016

162

Chỉ thị

12/2009/CT-UBTND

18/03/2009

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

163

Chỉ thị

15/2009/CT-UBTND

22/05/2009

V/v thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

164

Chỉ thị

16/2009/CT-UBTND

22/05/2009

Về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

165

Chỉ thị

18/2009/CT-UBTND

12/06/2009

Về việc đẩy mạnh các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

166

Chỉ thị

19/2009/CT-UBTND

12/06/2009

Về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2009 và những năm tiếp theo

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

167

Chỉ thị

22/2009/CT-UBTND

08/10/2009

Về một số giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

168

Chỉ thị

25/2009/CT-UBTND

14/12/2009

Về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

169

Chỉ thị

26/2009/CT-UBTND

18/12/2009

Về việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

170

Chỉ thị

07/2010/CT-UBTND

08/04/2010

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2010 và những năm tiếp theo

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

171

Chỉ thị

13/2010/CT-UBTND

26/8/2010

Về việc tăng cường công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/11/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 32/2016/QĐ- UBND ngày

172

Chỉ thị

14/2010/CT-UBTND

26/8/2010

Về việc nghiêm cấm các phương tiện hoạt động tại khu vực an toàn của các công trình dầu khí

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

173

Chỉ thị

15/2010/CT-UBTND

19/10/2010

Về việc tổ chức cho ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

174

Chỉ thị

09/2011/CT-UBTND

08/04/2011

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

175

Chỉ thị

21/2011/CT-UBTND

02/12/2011

Về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

176

Chỉ thị

05/2012/CT-UBTND

05/03/2012

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

177

Chỉ thị

14/2012/CT-UBTND

17/7/2012

Về việc tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp

24/7/2014

Bị thay thế bằng Chỉ thị số 13/2014/CT-UBND ngày 14/7/2014

178

Chỉ thị

20/2012/CT-UBTND

22/08/2012

Sửa đổi Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

179

Chỉ thị

10/2013/CT-UBTND

25/03/2013

Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

180

Chỉ thị

11/2013/CT-UBTND

02/04/2013

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

181

Chỉ thị

04/2014/CT-UBTND

28/02/2014

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

182

Chỉ thị

08/2014/CT-UBTND

06/05/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

183

Chỉ thị

19/2014/CT-UBTND

11/09/2014

Về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

29/8/2018

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

184

Chỉ thị

21/2014/CT-UBTND

08/10/2014

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

185

Chỉ thị

07/2015/CT-UBTND

29/01/2015

Về tổ chức quản lý điều hành ngân sách nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

186

Chỉ thị

13/2015/CT-UBTND

18/8/2015

Về việc điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2015 do dự kiến giảm thu ngân sách địa phương, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

187

Nghị quyết

13/2007/NQ-HĐND

02/8/2007

Ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

19/12/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

188

Nghị quyết

28/2007/NQ-HĐND

02/8/2007

Ban hành chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/07/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Quy định mức trợ cấp đặc thù áp dụng đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy tỉnh và mức hỗ trợ cho công chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh

189

Nghị quyết

35/2007/NQ-HĐND

14/12/2007

Về sửa đổi, bổ sung chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

190

Nghị quyết

03/2008/NQ-HĐND

23/07/2008

Về việc phê chuẩn mức chi cụ thể kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

23/07/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Ban hành định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

191

Nghị quyết

28/2008/NQ-HĐND

05/12/2008

Về việc phê chuẩn mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh

19/12/2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 73/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

192

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND

23/07/2009

Về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

1/1/2017

Theo Luật phí và lệ phí (thay thế bởi Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND)

193

Nghị quyết

17/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về việc phê chuẩn một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

23/07/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 Ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

194

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND

10/12/2009

Về việc quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/07/2018

Nghị quyết 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/07/2018 Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(Văn bản thay thế)

195

Nghị quyết

06/2010/NQ-HĐND

14/7/2010

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai và lệ phí đại/địa chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

28/12/2014

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014

196

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND

14/7/2010

Về mức chuẩn nghèo mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015

14/8/2016

Được thay thế bằng NQ số 46/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

197

Nghị quyết

18/2010/NQ-HĐND

15/12/2010

Ban hành chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Ban hành Quy định chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

198

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc phê duyệt “Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020”.

14/8/2016

Bị thay thế bằng NQ số 42/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

199

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND

22/07/2011

Quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

19/12/2016

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

200

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND

22/07/2011

Quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2016

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

201

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND

22/7/2011

Về việc quy định mức thu lệ phí về đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/07/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

202

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

22/7/2011

Quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010- 2011 đến năm học 2014-2015

27/7/2014

Bị thay thế bằng Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014

203

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc phê chuẩn đề án phát triển nguồn nhân lực thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn 2011-2015

21/12/2015

Bị hết hiệu lực bởi Nghị quyết 44/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

204

Nghị quyết

44/2011/NQ-HĐND

08/12/2011

Về việc phê duyệt Đề án “Sữa học đường cho trẻ trong các trường mầm non và trẻ 3 – 5 tuổi suy dinh dưỡng ngoài cộng đồng giai đoạn 2012 – 2016”

14/8/2016

Bị thay thế bằng NQ số 50/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

205

Nghị quyết

10/2012/NQ-HĐND

19/7/2012

Về phê chuẩn mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

206

Nghị quyết

11/2014/NQ-HĐND

17/7/2014

Phê chuẩn danh mục giá bổ sung một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

19/12/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Quy định mức giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

207

Nghị quyết

23/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc phê chuẩn mức thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Theo Luật phí và lệ phí

208

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chế độ, định mức chi cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2016

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

209

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND

7/12/2012

Phê chuẩn việc thu và mức thu lệ phí hộ tịch áp dụng đối với việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14/8/2016

Được thay thế bằng NQ số 44/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

210

Nghị quyết

22/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh bà Ria – Vũng Tàu

19/12/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

211

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND

13/12/2013

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2011- 2015, tầm nhìn đến năm 2020

14/8/2016

Được thay thế bằng NQ số 42/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

212

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2014

Hết hiệu lực theo thời gian

213

Nghị quyết

12/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2014-2015

14/8/2016

Được thay thế bằng NQ số 49/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

214

Nghị quyết

16/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm

14/8/2016

Được thay thế bằng NQ số 46/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

215

Nghị quyết

17/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Phê duyệt mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

216

Nghị quyết

18/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Phê duyệt chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

19/12/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến mức chi đặc thù (bồi dưỡng) cho tuyên truyền viên, diễn viên quần chúng và chế độ bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật (diễn viên) thuộc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

217

Nghị quyết

21/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Về chế độ hỗ trợ đặc thù đối với công chức, viên chức, nhân viên công tác tại Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

218

Nghị quyết

23/2014/NQ-HĐND

17/07/2014

Về việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

23/07/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

219

Nghị quyết

28/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

220

Nghị quyết

29/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2015

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

221

Nghị quyết

31/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách nhà nước

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

222

Nghị quyết

32/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

01/01/2019

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (VB bãi bỏ)

223

Nghị quyết

33/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

224

Nghị quyết

34/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

225

Nghị quyết

37/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Phê chuẩn điều chỉnh Đề án tái định cư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn năm 2010-2015

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

226

Nghị quyết

39/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức đi làm việc từ thành phố Vũng tàu đến trụ sở tại thành phố Bà Rịa

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

227

Nghị quyết

43/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc phê duyệt chế độ trợ cấp khuyến khích đối với một số đối tượng công chức, viên chức, nhân viên công tác trong các ngành giáo dục, y tế, kiểm lâm, văn hóa trên địa bàn huyện Côn Đảo

19/12/2016

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 75/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

228

Nghị quyết

46/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc phê chuẩn chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo chuẩn tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

229

Nghị quyết

47/2014/NQ-HĐND

18/12/2014

Về việc phê chuẩn đề án thí điểm thuê chuyên gia y tế trong nước để nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn trong khám chữa bệnh cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2015-2017

31/12/2017

Hết hiệu lực theo thời gian

230

Nghị quyết

04/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2015 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

231

Nghị quyết

05/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2015.

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

232

Nghị quyết

07/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Bổ sung danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

233

Nghị quyết

08/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Bổ sung danh mục thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư và danh mục các dự án, công trình cần cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

234

Nghị quyết

12/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Phê duyệt đề án dạy và học tiếng Anh tại huyện Côn Đảo giai đoạn 2015 – 2018

31/12/2018

Hết hiệu lực theo thời gian

235

Nghị quyết

14/2015/NQ-HĐND

16/07/2015

Phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2015.

31/12/2015

Hết hiệu lực theo thời gian

236

Nghị quyết

28/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

237

Nghị quyết

30/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

238

Nghị quyết

31/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2016

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

239

Nghị quyết

33/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

240

Nghị quyết

34/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Thông qua diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư Trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

241

Nghị quyết

38/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Phê duyệt mức thu phí tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Theo Luật phí và Lệ phí (chuyển sang cơ chế giá)

242

Nghị quyết

40/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Theo Luật phí và lệ phí (thay thế bởi Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND)

243

Nghị quyết

41/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Theo Luật phí và lệ phí (thay thế bởi Nghị quyết số 63/2016/NQ-HĐND)

244

Nghị quyết

42/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Về tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ chức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

23/07/2017

Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

245

Nghị quyết

43/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Phê duyệt chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2018

Hết hiệu lực theo thời gian

246

Nghị quyết

49/2015/NQ-HĐND

11/12/2015

Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

247

Nghị quyết

37/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

248

Nghị quyết

38/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

31/12/2017

Hết hiệu lực theo thời gian

249

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Bổ sung diện tích thu hồi đất; diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2016

Hết hiệu lực theo thời gian

250

Nghị quyết

41/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh

01/01/2019

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (VB bãi bỏ)

251

Nghị quyết

43/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/07/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngay 13/07/2017 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

252

Nghị quyết

44/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Về việc quyết định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

19/12/2016

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

253

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND

04/08/2016

Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/07/2017

Bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/07/2017 Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

254

Nghị quyết

56/2016/NQ-HĐND

09/12/2016

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

31/12/2017

Hết hiệu lực theo thời gian

255

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND

13/07/2017

Về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng- an ninh 06 tháng cuối năm 2017 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

31/12/2017

Hết hiệu lực theo thời gian

256

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

09/12/2017

Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/01/2019

Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (01/01/2015- 31/12/2019) áp dụng cho năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (VB bãi bỏ)

257

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

19/01/2007

Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/01/2019

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

258

Quyết định

27/2007/QĐ-UBND

20/04/2007

Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/10/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 22/09/2017 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

259

Quyết định

74/2007/QĐ-UBND

21/09/2007

Về việc phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, công chức, chiến sỹ là công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

03/1/2018

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

260

Quyết định

92/2007/QĐ-UBND

03/12/2007

Ban hành Quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/10/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 22/09/2017 Ban hành Quy chế quản lý các khu xử lý chất thải tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

261

Quyết định

32/QĐ-UBT

17/01/1995

Về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho người đang thuê

19/5/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

262

Quyết định

10624/2004/QĐ-UBND

10/12/2004

Ban hành về quy định đăng ký hoạt động của nhà thầu phụ dầu khí nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

28/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 18/9/2014

263

Quyết định

3513/2004/QĐ-UB

07/6/2004

Về việc quy định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo , bồi dưỡng ở trong nước và mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

15/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

264

Quyết định

7933/2004/QĐ-UB

21/10/2004

Ban hành quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, ấp, khu phố thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

16/7/2015

Được thay thế bằng QĐ số 27/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2015

265

Quyết định

1333/2005/QĐ-UB

26/4/2005

Ban hành quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

15/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

266

Quyết định

3172/2005/QĐ-UBND

05/09/2005

Về việc sửa đổi khoản 1 điều 13 của Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng vật liệu san lấp, ban hành kèm theo quyết định số 739/2004/QĐ.UB ngày 25/2/2004 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

25/05/2018

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 14/05/2018 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(VB bãi bỏ)

267

Quyết định

5201/2005/QĐ-UB

30/12/2005

Quy định về hạn mức đất ở khi giao đất, hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp sử dụng đất vườn ao, hạn mức đất ở khi bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh

08/11/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

268

Quyết định

2821/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

02/10/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

269

Quyết định

1202/2006/QĐ-UBND

17/4/2006

Ban hành giá tính thuế tài nguyên mặt hàng nước khoáng thiên nhiên.

20/02/2015

Được thay thế bằng QĐ số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015

270

Quyết định

2009/2006/QĐ-UBND

10/7/2006

Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/7/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 về việc Bãi bỏ Quyết định số 2009/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

271

Quyết định

2623/2006/QĐ-UBND

06/09/2006

V/v thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/10/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 Bãi bỏ Quyết định số 2623/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2006 v/v thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Chương VIII của Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (VB bãi bỏ)

272

Quyết định

2718/2006/QĐ-UBND

22/09/2006

Về việc ban hành Quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/03/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

273

Quyết định

2719/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc ban hành "Quy định về việc xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

15/03/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

274

Quyết định

2720/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc ban hành "Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn xác định các đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh"

15/03/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

275

Quyết định

2721/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

về việc ban hành “Quy định về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh”;

15/03/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

276

Quyết định

2722/2006/QĐ-UBND

12/9/2006

Về việc ban hành “Quy định về phương thức làm việc của hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ và dự án sản xuất thử nghiệm của tỉnh”.

15/03/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 Ban hành Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

277

Quyết định

2815/2006/QĐ-UBND

20/09/2006

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn

12/02/2018

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 Bãi bỏ Quyết định số 2815/2006/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ cao đẳng, đại học công tác tại xã, phường, thị trấn(VB bãi bỏ)

278

Quyết định

4262/2006/QĐ-UBND

21/11/2006

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát huy di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

25/06/2018

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Văn bản thay thế)

279

Quyết định

459/2006/Q Đ-UBND

10/2/2006

Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tài sản xe ô tô, xe gắn máy, ca nô, du thuyền trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

24/02/2015

Được thay thế bằng QĐ số 10/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2015

280

Quyết định

22/2007/QĐ-UBND

18/4/2007

Ban hành quy định việc cho sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14/7/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 22/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

281

Quyết định

23/2007/QĐ-UBND

19/4/2007

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/5/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 13/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016

282

Quyết định

24/2007/QĐ-UBND

19/04/2007

Ban hành đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/07/2018

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh (VB bãi bỏ)

283

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

09/5/2007

Ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

11/4/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 01/4/2014

284

Quyết định

32/2007/QĐ-UBND

09/5/2007

Về việc ban hành quy chế tuyển dụng và chế độ tập sự công chức xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

03/02/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

285

Quyết định

55/2007/QĐ-UBND

22/8/2007

Ban hành quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

13/3/2015

Được thay thế bằng QĐ số 12/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2015

286

Quyết định

56/2007/QĐ-UBND

24/8/2007

Ban hành quy định trình tự lập hồ sơ, giao nhận, phân loại quản lý và nuôi dưỡng đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

20/3/2015

Được thay thế bằng QĐ số 16/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2015

287

Quyết định

58/2007/QĐ-UBND

27/8/2007

Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp giấy phép đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

24/01/2016

Được thay thế bằng QĐ số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016

288

Quyết định

81/2007/QĐ-UBND

22/10/2007

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

8/12/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

289

Quyết định

82/2007/QĐ-UBND

25/10/2007

Ban hành quy định thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

15/02/2015

Được thay thế bằng QĐ số 06/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015

290

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND

20/03/2008

Về việc miễn thu lệ phí một số việc đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/01/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành về lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

291

Quyết định

14/2008/QĐ-UBND

31/03/2008

Về việc ban hành Điều lệ giải thưởng báo chí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

27/06/2014

Bị thay thế bởi Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 17/06/2014

292

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

293

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND

11/4/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

04/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

294

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND

16/04/2008

Ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/05/2018

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND ngày 26/04/2018 V/v Bãi bỏ Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định các khu vực cấp phép xây dựng đối với công trình thu, phát sóng thông tin di động loại 2 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu(VB bãi bỏ)

295

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND

05/5/2008

Ban hành quy định, thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

03/02/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

296

Quyết định

35/2008/QĐ-UBND

13/06/2008

Ban hành Quy định về lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/12/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

297

Quyết định

41/2008/QĐ-UBND

10/7/2008

Về việc ban hành chế độ phụ cấp cho cán bộ, viên chức tại trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội , Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và giải quyết việc làm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

08/12/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

298

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

31/07/2008

Ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/06/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 08/06/2017 Ban hành Định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

299

Quyết định

54/2008/QĐ-UBND

20/08/2008

Qui định xử lí các trường hợp xây dựng không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

25/06/2018

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ngày 15/06/2018 Bãi bỏ Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định xử lý các trường hợp không phép, sai phép trước khi xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(VB bãi bỏ)

300

Quyết định

88/2008/QĐ-UBND

31/12/2008

Ban hành bảng quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với muối, đất, đá, cát trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu

20/02/2015

Được thay thế bằng QĐ số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2015

301

Quyết định

08/2009/QĐ-UBND

22/01/2009

Ban hành Quy trình bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/06/2018

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 24/05/2018 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố, khu dân cư, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu(Văn bản thay thế)

302

Quyết định

09/2009/QĐ-UBND

02/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 về lập, quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

15/12/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

303

Quyết định

13/2009/QĐ-UBND

18/02/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBT ngày 17/01/1995 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu cho người đang thuê

19/5/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

304

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND

08/4/2009

Ban hành quy định giá hoa màu cây trái, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

27/02/2014

Bị thay thế bởi Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 17/02/2014

305

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

31/07/2009

Ban hành Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị và Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

01/07/2018

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh (VB bãi bỏ)

306

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND

22/4/2009

Ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

07/11/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

307

Quyết định

39/2009/QĐ-UBND

27/5/2009

Về việc phê duyệt bổ sung Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 18/02/2009 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBT ngày 17/01/1995 của uBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành bản quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu cho người đang thuê

19/5/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

308

Quyết định

48/2009/QĐ-UBND

20/04/2009

Ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

01/07/2018

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 19/06/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh (VB bãi bỏ)

309

Quyết định

59/2009/QĐ-UBND

17/8/2009

Về việc thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

25/01/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

310

Quyết định

63/2009/QĐ-UBND

20/8/2009

Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

14/02/2015

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016

311

Quyết định

67/2009/QĐ-UBND

26/8/2009

Về việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ nay đến năm 2020

20/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

312

Quyết định

83/2009/QĐ-UBND

18/12/2009

Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề , y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

03/01/2018

Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 Quy định biện pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (VB thay thế)

313

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

22/01/2010

Phê duyệt “Đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/10/2017

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 Bãi bỏ Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh BRVT phê duyệt đề án chuyển dịch lao động nông nghiệp nông thôn 2010-2015

314

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

1/4/2010

Ban hành quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

10/11/2014

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

315

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND

05/4/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 79/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

22/5/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014

316

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND

18/6/2010

Về việc đổi tên Phòng Công thương thành Phòng kinh tế và hạ tầng

4/9/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014

317

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

13/08/2010

Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/04/2018

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh(VB bãi bỏ)

318

Quyết định

31/2010/QĐ-UBND

16/08/2010

Về việc quy định mức trợ cấp khó khăn cho người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

20/01/2014

Bị thay thế bởi Quyết định 01/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014

319

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND

17/08/2010

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (phần sửa chữa) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30/04/2018

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh(VB bãi bỏ)

320

Quyết định

40/2010/QĐ-UBND

18/8/2010

Về việc quy định về chế độ thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí địa chính, mức thu và tỷ lệ (%) số phí, lệ phí thu được để lại.

06/02/2015

Được thay thế bằng QĐ số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2015

321

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND

20/8/2010

Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

13/7/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 03/7/2014

322

Quyết định

48/2010/QĐ-UBND

19/10/2010

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011

01/01/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

323

Quyết định

49/2010/QĐ-UBND

22/10/2010

Ban hành quy chế phối hợp về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

07/4/2015

Được thay thế bằng QĐ số 17/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2015

324

Quyết định

52/2010/QĐ-UBND

02/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 01/4/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

10/11/2014

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

325

Quyết định

53/2010/QĐ-UBND

09/11/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định, thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của uBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

03/02/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

326

Quyết định

58/2010/QĐ-UBND

27/12/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia các nguồn thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ ổn định ngân sách 2011 - 2015

01/01/2017

Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ ổn        định ngân sách 2017-2020

327

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

Ban hành bộ đơn giá đo đạc bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

11/1/2016

Được thay thế bằng QĐ số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015

328

Quyết định

61/2010/QĐ-UBND

31/12/2010

Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính , đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

22/11/2014

Hết hiệu lực Mục R phần III của bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, Bị thay thế bằng Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

329

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

22/4/2011

Ban hành quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

12/6/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 02/6/2014

330

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

28/4/2011

Ban hành Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng tàu

29/6/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 1743/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

331

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

10/5/2011

Ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

22/10/2015

Được thay thế bằng QĐ số 39/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2015

332

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

28/6/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

07/11/2016

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 32/2016/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

333

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND

22/07/2011

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng huyện Côn Đảo

30/04/2018

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh(VB bãi bỏ)

334

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

22/07/2011

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt huyện Côn Đảo

30/04/2018

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh(VB bãi bỏ)

335

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND

25/7/2011

Ban hành quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

05/9/2015

Được thay thế bằng QĐ số 34/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015

336

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND

02/8/2011

Ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

07/6/2015

Bị bãi bỏ bằng QĐ số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2015

337

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND

09/8/2011

Ban hành chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

17/7/2014

Bị thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014

338

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND

18/08/2011

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh ở xã, phường, thị trấn trên