Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 27/2007/CT-UBND

 Vũng Tàu, ngày 17 tháng 8 năm 2007

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM, BẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiện nay, việc giết mổ gia súc, gia cầm chủ yếu còn nhiều hạn chế do phân tán nhỏ lẽ, phần lớn các cơ sở giết mổ có quy mô công suất thấp, giết mổ thủ công; một số cơ sở giết mổ gia súc tập trung nay đã xuống cấp, nhiều cơ sở giết mổ nằm trong khu dân cư, ở nội thành, nội thị, không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh thú y; tình trạng giết mổ lậu còn xảy ra ở nhiều nơi, việc kiểm soát giết mổ chưa đều khắp trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khoẻ của nhân dân, bảo đảm an toàn dịch bệnh động vật, góp phần phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

a) Rà soát, sắp xếp lại hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn, những cơ sở giết mổ phân tán, không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm thì thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động. Quy hoạch lại các chợ, các điểm kinh doanh buôn bán động vật sống, sản phẩm động vật, chấm dứt tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm tại các chợ. Công việc này phải được thực hiện trong năm 2007.

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng rà soát, bổ sung quy hoạch hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn từng huyện, thị, thành phố; khuyến khích kêu gọi đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo hướng tập trung, áp dụng dây chuyền công nghiệp và bán công nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong khâu giết mổ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật.

c) Tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo các quy định bắt buộc về vệ sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, giết mổ, sơ chế động vật, sản phẩm động vật. Xử lý thật nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đối với giết mổ nhỏ lẻ, không qua kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

d) Tổ chức vận động tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra bảo đảm vệ sinh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Khẩn trương triển khai thực hiện lập quy hoạch chăn nuôi gia cầm, đồng thời lập quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi gắn với hệ thống giết mổ, chế biến, buôn bán gia súc trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý IV năm 2007.

b) Chủ trì phối hợp các Sở: Thương mại, Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp trên địa bàn tỉnh.   

c) Triển khai thực hiện các quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, quy trình kỹ thuật áp dụng cho hoạt động tổ chức sản xuất chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm, các hướng dẫn về việc quy hoạch, thiết kế xây dựng cơ sở giết mổ; tổ chức tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cán bộ quản lý, kiểm soát giết mổ bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh cho người và động vật; phòng, chống ô nhiễm môi trường.

3. Sở Văn hoá - Thông tin; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế xây dựng các chương trình tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chăn nuôi, giết mổ, chế biến, lưu thông và sử dụng thực phẩm có nguồn gốc gia súc, gia cầm; phòng, chống các bệnh nguy hiểm từ động vật sang người qua con đường tiêu thụ thực phẩm.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh