Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1810/TTr-STP ngày 08/8/2018 về việc ban hành Quyết định bãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật do y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần các Chỉ thị quy phạm pháp luật (sau đây gọi tắt là Chỉ thị) do y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 do không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của tỉnh, cụ thể:

1. Bãi bỏ toàn bộ 178 Chỉ thị (có Danh mục kèm theo Quyết định này).

2. Bãi bỏ một phần 02 (hai) Chỉ thị sau:

a) Bãi bỏ điểm f Chỉ thị số 30/1998/CT-UBT ngày 02 tháng 5 năm 1998 của y ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về đầu tư xây dựng phát triển khu kinh tế mới Bến Cát, Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc.

b) Bãi bỏ khoản 1 và khoản 2 Chỉ thị số 32/1999/CT-UB ngày 26 tháng 6 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu về việc thi hành Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- CT, Các PCT UBND tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, QLVB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Tịnh

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

STT

Loại Văn bản

Số ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu

1

Chỉ thị

24/1998/CT-UBT

11/04/1998

Giải quyết các kiến nghị ca doanh nghiệp khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển

2

Chỉ thị

25/1998/CT-UBT

16/04/1998

Đẩy mạnh vhoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3

Chỉ thị

34/1998/CT-UBT

09/05/1998

Cấm đưa tạp chất vo nguyên liệu thy sản

4

Chỉ thị

39/1998/CT-UBT

26/5/1998

Tăng cường chỉ đạo vtổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

5

Chỉ thị

42/1998/CT-UB

02/06/1998

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ và lễ hội theo Chỉ thị số 27CT/TW ngày 12-01-1998 của Bộ Chính trị và Thông tri số 16TT/TU ngày 09-3-1998 của Tỉnh Ủy tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu

6

Chỉ thị

43/1998/CT-UB

10/06/1998

Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở

7

Chỉ thị

48/1998/CT-UB

26/6/1998

Triển khai công tác giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước người cthẩm quyền tố tụng gây ra

8

Chỉ thị

67/1998/CT-UB

14/9/1998

Tiếp tục triển khai dán tem hai mặt hàng nhập khẩu

9

Chỉ thị

70/1998/CT-UB

21/09/1998

V/v quản lý và kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

10

Chỉ thị

71/1998/CT-UB

24/09/1998

Về việc giải quyết việc làm, học nghề cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự

11

Chỉ thị

73/1998/CT-UB

08/10/1998

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 56/1998/NĐ-CP quy định hình thức đối tượng vtiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp, cụ thể hóa tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

12

Chỉ thị

74/1998/CT-UB

13/10/1998

V/v bn nhà thuộc sở hữu nhà nước, tăng cường quản lý xây dựng dự án giải quyết nhà ở cho CB-CNV huyện Côn Đảo

13

Chỉ thị

77/1998/CT-UB

28/10/1998

V/v kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp không tập trung, giảng dạy ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

14

Chỉ thị

79/1998/CT-UB

06/11/1998

Xây dựng và quản lý cấp thoát nước mưa, nước thải ở thành phố Vũng Tàu

15

Chỉ thị

80/1998/CT-UB

11/11/1998

V/v tăng cường quản lý chất lượng đầu tư và xây dựng

16

Chỉ thị

81/1998/CT-UB

20/11/1998

Chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu nhà nước qun lý do các cơ quan qun lý nhà nước của tỉnh để bán theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính ph

17

Chỉ thị

90/1998/CT-UB

24/12/1998

Về thẩm quyền cấp công nhận gia đình văn hóa, thôn, ấp khu phố, cơ quan, xí nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa

18

Chỉ thị

91/1998/CT-UB

26/12/1998

V/v vận động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa những người lỗi lầm tại khu dân cư

19

Chỉ thị

18/1999/CT-UB

29/04/1999

Về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thông phòng chống sốt rét

20

Chỉ thị

19/1999/CT-UB

10/05/1999

V/v tiếp tục triển khai dán tem năm mặt hàng nhập khẩu

21

Chỉ thị

22/1999/CT-UB

24/05/1999

Về việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở Doanh nghiệp Nhà nước

22

Chỉ thị

25/1999/CT-UB

01/06/1999

V/v xây dựng và quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

23

Chỉ thị

30/1999/CT-UB

16/06/1999

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

24

Chỉ thị

35/1999/CT-UB

01/07/1999

V/v Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý giao thông nhằm bảo vệ các tuyến đường trong phạm vi quản lý của tỉnh

25

Chỉ thị

36/1999/CT-UB

06/07/1999

V/v bo vệ hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 51

26

Chỉ th

37/1999/CT-UB

12/07/1999

V/v tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27

Chỉ thị

41/1999/CT-UB

28/07/1999

Về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới

28

Chỉ thị

42/1999/CT-UB

28/07/1999

V/v thi hành một số quy định ca Chính phủ về bảo đm trật tự an toàn giao thông đô thị

29

Chỉ thị

46/1999/CT-UB

10/08/1999

V/v tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa và loại hình kinh doanh nước giải khát, cà phê nhạc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30

Chỉ thị

53/1999/CT-UB

21/08/1999

Về việc đảm bảo môi trường du lịch, đẩy mạnh hoạt động phát triển du lịch của tỉnh

31

Chỉ thị

54/1999/CT-UB

24/08/1999

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

32

Chỉ thị

69/1999/CT-UB

30/11/1999

V/v kê khai đăng lý và cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng nhà đất thuộc trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh

33

Chỉ thị

72/1999/CT-UB

20/10/1999

Về cải tiến nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả, triệt để thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, tập huấn

34

Chỉ thị

03/2000/CT-UB

18/01/2000

Về chấn chnh hoạt động vận tải hành khách đường bộ và tổ chức quản lý bến xe ô tô khách

35

Chỉ thị

15/2000/CT-UB

02/03/2000

Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thống kê cấp huyện

36

Chỉ thị

16/2000/CT-UB

02/03/2000

Về việc triển khai Nghị định số 03/2000/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

37

Chỉ thị

27/2000/CT-UB

19/04/2000

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/2000/CT-TTg ngày 30/03/2000 ca Thủ tướng Chính phủ về giữ gìn trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch

38

Chỉ thị

32/2000/CT-UB

10/05/2000

V/v tiếp tục nghiên cứu lập đề án xây dựng Long Sơn thành khu kinh tế mở

39

Chỉ thị

39/2000/CT-UB

14/06/2000

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh

40

Chỉ thị

42/2000/CT-UB

29/06/2000

V/v tăng cường trách nhiệm trong việc xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết TW7 khóa VIII

41

Chỉ thị

43/2000/CT-UB

05/07/2000

V/v tăng cường công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

42

Chỉ thị

46/2000/CT-UB

26/07/2000

V/v quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

43

Chỉ thị

48/2000/CT-UB

07/08/2000

V/v lập quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất đai cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

44

Chỉ thị

53A/2000/CT-UB

31/08/2000

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê nhà nước

45

Chỉ thị

54/2000/CT-UB

05/09/2000

V/v tăng cường công tác quản lý các luồng hàng hải sau giải tỏa đăng đáy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

46

Chỉ thị

56/2000/CT-UB

07/09/2000

V/v tăng cường thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước đối với ngân sách cấp xã

47

Chỉ thị

61/2000/CT-UB

03/11/2000

Triển khai thực hiện công tác bắt chó chạy rong, phòng chống bệnh dại trên địa bàn tnh

48

Chỉ thị

64/2000/CT-UB

20/11/2000

V/v chấn chnh chỉ đạo điều hành ca các cấp, các ngành để nâng cao hiệu lực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ca công dân trên địa bàn tỉnh

49

Chỉ thị

65/2000/CT-UB

21/11/2000

V/v thực hiện đăng ký, thống kê báo co phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho quân đội

50

Chỉ thị

66/2000/CT-UB

28/11/2000

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

51

Chỉ thị

69/2000/CT-UB

22/12/2000

V/v tăng cường công tác quản lý, khắc phục và chấn chỉnh các sai phạm còn tồn tại trong quản lý ngân sách cấp xã

52

Chỉ thị

03/2001/CT-UB

12/02/2001

Về việc quản lý và đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại

53

Chỉ thị

05/2001/CT-UB

20/02/2001

V/v vận động xây dựng Quỹ 'tình nghĩa, tình thương' và Quỹ 'ngày vì người nghèo'

54

Chỉ thị

09/2001/CT-UB

09/03/2001

V/v huy động và sử dụng ngày công lao động công ích trên địa bàn tnh.

55

Chỉ thị

10/2001/CT-UB

09/03/2001

V/v tăng cường công tác kiểm tra và nâng cao chất lượng hoạt động ca Ngân hàng phục vụ người nghèo

56

Chỉ thị

15/2001/CT-UB

11/04/2001

V/v quản lý và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

57

Chỉ thị

17/2001/CT-UB

12/04/2001

V/v tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác văn thư - lưu trữ trong thời gian tới

58

Chỉ thị

25/2001/CT-UB

11/06/2001

V/v tăng cường công tác quản lý các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tnh BRịa - Vũng Tàu

59

Chỉ thị

26/2001/CT-UB

09/07/2001

V/v thi hành Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

60

Chỉ thị

34/2001/CT-UB

23/08/2001

V/v chđạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến một số vụ khiếu nại - tố cáo đông người tại huyện Xuyên Mộc

61

Chỉ thị

38/2001/CT-UB

04/10/2001

V/v chấn chỉnh hoạt động y tế dân lập tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

62

Chỉ thị

42/2001/CT-UB

07/11/2001

V/v chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

63

Chỉ thị

49/2001/CT-UB

14/12/2001

V/v chấn chỉnh thực hiện quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

64

Chỉ thị

50/2001/CT-UB

31/12/2001

V/v thực hiện các biện pháp cần thiết để tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

65

Chỉ thị

01/2002/CT-UB

02/01/2002

Về việc chấn chỉnh việc trích nộp quỹ bảo hiểm xã hội theo tháng

66

Chỉ thị

10/2002/CT-UB

01/03/2002

V/v phòng chống bệnh lở mồm long móng cho gia súc trên địa bàn tỉnh

67

Chỉ thị

11/2002/CT-UB

05/03/2002

V/v chấn chnh việc tham gia Bo hiểm y tế bắt buộc

68

Chỉ thị

15/2002/CT-UB

11/03/2002

Về việc triển khai thực hiện điều tra, thống kê đất đai và các loại tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án Hồ chứa nước Sông Ray

69

Chỉ thị

16/2002/CT-UB

13/03/2002

Về việc chấn chnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng phục vụ người nghèo

70

Chỉ thị

17/2002/CT-UB

19/03/2002

V/v tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh

71

Chỉ thị

18/2002/CT-UB

20/03/2002

Về việc tăng cường công tác bảo vệ tại các điểm tham quan du lịch và các bãi tắm

72

Chỉ thị

21/2002/CT-UB

10/04/2002

V/v tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai và bảo vệ quỹ đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

73

Chỉ thị

27/2002/CT-UB

16/05/2002

V/v tổ chức "Tháng hành động vtrẻ em" và "Ngày Gia đình Việt Nam" tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hàng năm

74

Chỉ thị

28/2002/CT-UB

20/05/2002

V/v chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các hành vi trái phép để đối phó việc bồi thường, giải tòa ca Nhà nước đối với dự án Hồ chứa nước Sông Ray

75

Chỉ thị

29/2002/CT-UB

20/05/2002

V/v tăng cường kiểm tra xử lý thuốc lđiếu ngoại nhập lưu thông trên địa bàn tỉnh

76

Chỉ thị

31/2002/CT-UB

21/05/2002

V/v thực hiện một số biện pháp cần thiết để giải quyết tnh trạng đầu cơ đất đai, tự ý san lấp, phân lô, phá vỡ quy hoạch đô thị tại thành phố Vũng Tàu

77

Chỉ thị

34/2002/CT-UB

08/07/2002

Về việc giải quyết những trường hợp bị rủi ro khi vay vốn xóa đói giảm nghèo thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

78

Chỉ thị

35/2002/CT-UB

23/07/2002

Về việc qun lý các cơ sở dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh

79

Chỉ thị

39/2002/CT-UB

12/08/2002

Về việc thực hiện đề án 'Đảm bảo trật tự, trị an tại các điểm tham quan du lịch, các bãi tắm’

80

Chỉ thị

44/2002/CT-UB

06/09/2002

V/v tăng cường quản lý thu thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

81

Chỉ thị

45/2002/CT-UB

02/10/2002

Về việc nghiên cứu, triển khai thực hiện chính sách đối với quân nhân, công nhân viên Quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp trước ngày 20/7/1954 đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 về trước

82

Chỉ thị

55/2002/CT-UB

12/11/2002

V/v tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng

83

Chỉ thị

03/2003/CT-UB

15/01/2003

V/v sử dụng bộ mã chữ Quốc ngữ TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đng và Nhà nước trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

84

Chỉ thị

04/2003/CT-UB

15/01/2003

Về việc thực hiện các biện pháp chấn chỉnh trong công tác kê khai, kiểm kê, lập phương án bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tnh

85

Chỉ thị

06/2003/CT-UB

15/01/2003

"V/v đăng ký giá, niêm yết giá và bán không vượt quá giá niêm yết"

86

Chỉ thị

12/2003/CT-UB

06/03/2003

Về việc huy động vốn phục vụ tín dụng đầu tư phát triển Nhà nước và tín dụng hỗ trợ xuất khẩu trên địa bàn tnh

87

Chỉ thị

13/2003/CT-UB

07/03/2003

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước sau đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

88

Chỉ thị

16/2003/CT-UB

28/03/2003

Về việc tăng cường lãnh đạo trong thực hiện các chế độ Bảo hiểm xã hội

89

Chỉ thị

25/2003/CT-UB

24/04/2003

Về việc tổ chức “Ngày lao động Vì tương lai con em chng ta” nhân kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh hàng năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

90

Chỉ thị

27/2003/CT-UB

06/05/2003

Về giải pháp thí điểm nhằm chấn chỉnh công tác qun lý đô thị

91

Chỉ thị

28/2003/CT-UB

08/05/2003

Về việc tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

92

Chỉ thị

29/2003/CT-UB

13/05/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia qun lý Nhà nước

93

Chỉ thị

32/2003/CT-UB

22/05/2003

Về việc thi hành Nghị định số 37/2003/NĐ-CP ngày 10/4/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký kinh doanh

94

Chỉ thị

33/2003/CT-UB

26/05/2003

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế ca tnh

95

Chỉ thị

36/2003/CT-UB

27/06/2003

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ.TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng trên địa bàn tỉnh

96

Chỉ thị

38/2003/CT-UB

28/07/2003

Về xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới

97

Chỉ thị

40/2003/CT-UB

14/08/2003

V/v tăng cường công tác kiểm tra xử lý việc chiết nạp gas trái phép và tái sử dụng bình gas mini trên địa bàn tnh

98

Chỉ thị

50/2003/CT-UB

31/10/2003

Về hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội ca Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

99

Chỉ thị

53/2003/CT-UB

20/11/2003

V/v tổ chức Tổng điều tra lực lượng tàu cá và thuyền viên hoạt động khai thác thy hi sn trên toàn địa bàn Tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

100

Chỉ thị

58/2003/CT-UB

15/12/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 79/2003/NĐ-CP ngày 07/7/2003 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở

101

Chỉ thị

59/2003/CT-UB

19/12/2003

Về việc tăng cường chđạo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

102

Chỉ thị

60/2003/CT-UB

19/12/2003

Về việc tăng cường quản lý việc đào đường nhằm đảm bảo và duy trì chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

103

Chỉ thị

63/2003/CT-UB

31/12/2003

Về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

104

Chỉ thị

04/2004/CT-UB

16/01/2004

V/v triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm, gia súc trên địa bàn tnh

105

Chỉ thị

05/2004/CT.UB

19/01/2004

V/v triển khai tổ chức thực hiện BHYT tự nguyện

106

Chỉ thị

07/2004/CT.UB

05/02/2004

V/v tổ chức triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

107

Chỉ thị

08/2004/CT.UB

26/02/2004

V/v thực hiện Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước được ban hành theo Quyết định số 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 của Thtướng Chnh phủ

108

Chỉ thị

20/2004/CT-UB

19/03/2004

V/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tnh

109

Chỉ thị

26/2004/CT-UB

14/04/2004

Về việc đẩy mạnh thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu

110

Chỉ thị

28/2004/CT-UB

25/05/2004

Về cng cố chất lượng, hiệu quả hoạt động ca hệ thống Ngân hàng trên địa bàn tnh

111

Chỉ thị

29/2004/CT-UB

01/06/2004

Về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

112

Chỉ thị

34/2004/CT-UB

21/07/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Thống kê

113

Chỉ thị

36/2004/CT-UB

12/08/2004

Về việc nghiêm chnh thực hiện Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

114

Chỉ thị

47/2004/CT.UB

27/10/2004

Về việc triển khai 03 phần mềm dùng chung thuộc Đề án 112

115

Chỉ thị

49/2004/CT.UB

12/11/2004

V/v tổ chức tháng hành động nhân ngày Dân số Việt Nam 26/12 hàng năm

116

Chỉ thị

54/2004/CT.UB

25/11/2004

V/v đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ phòng chống mù lòa tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

117

Chỉ thị

55/2004/CT-UB

07/12/2004

Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

118

Chỉ thị

58/2004/CT.UB

13/12/2004

Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chính sách Dân số, Gia đnh và Trẻ em trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

119

Chỉ thị

05/2005/CT-UB

27/01/2005

Về việc chấn chnh và tăng cường trách nhiệm của Th trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

120

Chỉ thị

06/2005/CT-UB

03/03/2005

Về việc quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

121

Chỉ thị

07/2005/CT-UB

15/3/2005

Về việc thực hiện hòa giải tranh chấp đất đai theo luật đất đai năm 2003 trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

122

Chỉ thị

08/2005/CT-UB

21/3/2005

Khẩn trương tổ chức tiếp nhận, xử lý những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị về thtục hành chính có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh ca các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

123

Chỉ thị

17/2005/CT-UBND

13/6/2005

Tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ vay khắc phục hậu quả cơn bão số 5/97 trên địa bàn tỉnh.

124

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

18/07/2005

Về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tnh BRịa - Vũng Tàu

125

Chỉ thị

29/2005/CT-UBND

05/10/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

126

Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

10/02/2006

Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định số 68/2002/QĐ-TTg ngày 04/6/2002 ca Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh BRịa - Vũng Tàu.

127

Chỉ thị

08/2006/CT-UBND

29/03/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

128

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND

06/04/2006

Về việc tổ chức triển khai Luật Bảo vệ môi trưng năm 2005 trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

129

Chỉ thị

17/2006/CT-UBND

17/05/2006

Về việc tích cực thực hiện công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tnh

130

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND

17/05/2006

Về công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch xây dựng

131

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND

17/05/2006

Về việc tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

132

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

19/05/2006

Về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xnước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

133

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND

30/06/2006

Về việc thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai

134

Chỉ thị

21/2006/CT-UBND

12/07/2006

Về việc chấn chỉnh kinh doanh lưu trú du lịch tại các phòng trọ, nhà nghtrên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

135

Chỉ thị

27/2006/CT-UBND

17/08/2006

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá ti sản trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

136

Chỉ thị

28/2006/CT-UBND

31/08/2006

Về việc thực hiện các biện pháp chấn chnh trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của Dự án đoạn cuối Quốc lộ 51

137

Chỉ thị

29/2006/CT-UBND

16/11/2006

Về tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật lao động

138

Chỉ thị

10/2007/CT-UBND

12/04/2007

Về việc tăng cường thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

139

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

08/05/2007

Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, giám định công nghệ các dự án đầu tư và giám định hợp đồng chuyển giao công nghệ

140

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND

10/05/2007

Về việc tăng cường hiệu quả công tác bảo đm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

141

Chỉ thị

14/2007/CT-UBND

05/06/2007

Về việc tăng cường công tác lưu trữ và bảo vệ tài liệu lưu trữ

142

Chỉ thị

15/2007/CT-UBND

06/06/2007

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

143

Chỉ thị

20/2007/CT-UBND

29/06/2007

Về một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báo tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

144

Chỉ thị

22/2007/CT-UBND

11/07/2007

Về việc lập, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự án và tổng dự toán các công trình giao thông trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

145

Chỉ thị

23/2007/CT-UBND

25/07/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý dịch vụ trông giữ xe và chấn chỉnh việc kinh doanh dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, xe ô tô có thu phí trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

146

Chỉ thị

26/2007/CT-UBND

10/08/2007

Về việc tăng cường chđạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển

147

Chỉ thị

27/2007/CT-UBND

17/08/2007

Tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

148

Chỉ thị

29/2007/CT-UBND

09/10/2007

Về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

149

Chỉ thị

31/2007/CT-UBND

03/12/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn hoạt động hóa chất và điều kiện an toàn trạm nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

150

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND

14/01/2008

Về việc quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông tại thành phố, thị xã, thị trấn và khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Ra - Vũng Tàu

151

Chỉ thị

04/2008/CT-UBND

25/01/2008

Về việc nâng cao hiệu quả các hoạt động xây dựng và chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

152

Chỉ thị

08/2008/CT-UBND

03/03/2008

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong cung cấp và sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

153

Chỉ thị

09/2008/CT-UBND

10/03/2008

Về việc đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

154

Chỉ thị

15/2008/CT-UBND

23/06/2008

Về việc tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

155

Chỉ thị

21/2008/CT-UBND

23/09/2008

Về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu thiệt hại do sử dụng, khai thác vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh BRịa - Vũng Tàu

156

Chỉ thị

22/2008/CT-UBND

23/09/2008

Về việc tăng cường vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

157

Chỉ thị

23/2008/CT-UBND

23/09/2008

Về việc tăng cường công tác quản lí an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

158

Chỉ thị

05/2009/CT-UBND

15/01/2009

Về việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

159

Chỉ thị

12/2009/CT-UBND

18/03/2009

Về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

160

Chỉ thị

16/2009/CT-UBND

22/05/2009

Về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

161

Chỉ thị

15/2009/CT-UBND

22/05/2009

V/v thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tnh Bà Rịa-Vũng Tàu

162

Chỉ thị

19/2009/CT-UBND

12/06/2009

Về việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trong mùa khô năm 2009 và những năm tiếp theo

163

Chỉ thị

18/2009/CT-UBND

12/06/2009

Về việc đẩy mạnh các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cấp nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

164

Chỉ thị

22/2009/CT-UBND

08/10/2009

Về một số giải pháp thu hút và qun lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

165

Chỉ thị

25/2009/CT-UBND

14/12/2009

Về việc triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự

166

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND

18/12/2009

Về việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

167

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

08/04/2010

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2010 và những năm tiếp theo

168

Chỉ thị

15/2010/CT-UBND

19/10/2010

Về việc tổ chức cho ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thành lập Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển

169

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

08/04/2011

Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sn trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

170

Chỉ thị

14/2010/CT-UBND

26/08/2010

Về việc nghiêm cấm các phương tiện hoạt động tại khu vực an toàn ca các công trình dầu khí

171

Chỉ thị

21/2011/CT-UBND

02/12/2011

Về việc tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

172

Chỉ thị

05/2012/CT-UBND

05/03/2012

Về việc tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

173

Chỉ thị

20/2012/CT-UBND

22/08/2012

Sửa đổi Chthị số 09/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phvề bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

174

Chỉ thị

10/2013/CT-UBND

25/03/2013

Về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

175

Chỉ thị

11/2013/CT-UBND

02/04/2013

Về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

176

Chỉ thị

04/2014/CT-UBND

28/02/2014

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

177

Chỉ thị

08/2014/CT-UBND

06/05/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên đa bàn tnh Bà Rịa - Vũng Tàu

178

Chỉ thị

19/2014/CT-UBND

11/09/2014

Về việc tăng cường thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trên địa bn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016

  • Số hiệu: 2383/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/08/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản