Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 19/2006/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ: 05/2006/CT-TTG NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ KHẮC PHỤC YẾU KÉM, SAI PHẠM, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thực sự đi vào cuộc sống, được nhân dân đặc biệt quan tâm và bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Trong thời gian qua, việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được các cấp, các ngành quan tâm tích cực thực hiện, từ đó đã đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng đi dần vào nề nếp theo pháp luật.

Tuy nhiên, việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh chưa đạt được các mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao về hòan chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về thu hồi đất đai không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích hoặc không có hiệu quả. Tình hình vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra phổ biến. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất còn nhiều vướng mắc. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về quản lý và sử dụng đất đai còn nhiều yếu kém.

Thực hiện Chỉ thị số 05/2006/CT-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém, sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai; UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ thị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là UBND cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã) trong tỉnh triển khai thực hiện ngay các công việc sau đây: 

1. Rà soát, hoàn thiện và ban hành các văn bản thi hành Luật Đất đai.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để rà sóat, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, hòan thiện và ban hành các văn bản thi hành Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, cần chú trọng các vấn đề sau:

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện từ nay đến hết tháng 9 năm 2006 phải hoàn thành việc rà soát, đối chiếu các văn bản mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quy định về việc bồi thường, hổ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; về bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai để kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với  đặc điểm, tình hình thực tế của tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, công ty nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý thực hiện việc xác định, điều chỉnh hạch toán giá trị quyền sử dụng đất theo Nghị định số 13/2006/NĐ–CP ngày 24 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Sở kế họach và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương từ nay đến hết tháng 9 năm 2006 phải hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định suất đầu tư tối thiểu trên một đơn vị diện tích đất phù hợp với loại dự án và từng địa bàn đầu tư làm căn cứ cho việc thẩm định dự án và thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án đầu tư” để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất  trên địa bàn tỉnh theo như quy định tại Nghị định 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định  hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

2. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai.

 “Hội đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh Bà rịa-Vũng tàu” phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, Sở Tư Pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan chuyên môn huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch phổ biến tuyên truyền pháp luật đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh Truyền hình Tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và các sở, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai sâu rộng bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng; biên sọan và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về đất đai, nhất là các quy định của pháp luật đối với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất để phổ biến rộng rãi trong nhân dân tại các địa phương trong tỉnh; thường xuyên đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý đất đai, trước hết đối với cán bộ quản lý đất đai cấp huyện và cấp xã.

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai, cần biểu dương những nơi làm tốt, phê phán những nơi chậm chạp, trì trệ, phát hiện và đưa ra công luận các vi phạm, nhất là những hành vi lợi dụng chức quyền tham nhũng về đất đai hoặc nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.

Kinh phí phục vụ cho việc tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai do ngân sách tỉnh cấp phát. Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự tóan kinh phí thông qua Sở Tài chính xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Thực hiện tốt công tác lập và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở việc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khẩn trương tập trung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của các cấp, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiên quyết để trong năm 2006, công tác lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 của các cấp hoàn thành và được phê duyệt, làm căn cứ cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp  phải chú ý tính hợp lý về sử dụng các loại đất, hạn chế tối đa việc chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. Từ nay, không xét duyệt quy hoạch chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang làm mặt bằng sản xuất, dịch vụ phi nông nghiệp ở những địa phương có điều kiện sử dụng các loại đất khác. Đối với những nơi cần thiết phải chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải có các giải pháp sử dụng đất tiết kiệm và bảo đảm tính khả thi trong thực hiện, khắc phục tình trạng thu hồi đất nhưng không sử dụng.

Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp được phê duyệt,  Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã phải kịp thời công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  theo quy định để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu dễ dàng tìm hiểu và tra cứu.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách thường xuyên kiểm tra, rà sóat và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện quy họach, kế họach sử dụng đất tại các địa phương trong tỉnh, bảo đảm các quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Kiên quyết thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tiến hành rà sóat, kiểm tra và lập danh sách tất cả các tổ chức, đơn vị (kể cả các cơ quan hành chính sự nghiệp) đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật về đất đai; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiên quyết thu hồi đối với diện tích đất đã giao hoặc cho thuê không đúng đối tượng; đất đã được nhà nước giao, cho thuê nhưng không sử dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả, sử dụng sai mục đích; trường hợp có lý do chính đáng thì phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định gia hạn và công khai quyết định gia hạn đó.

Chậm nhất, đến hết tháng 9 năm 2006, Sở Tài nguyên và Môi trường phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về danh sách các tổ chức, đơn vị sử dụng đất trên địa bàn tỉnh vi phạm pháp luật về đất đai và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.  

5. Hoàn thiện bộ máy quản lý đất đai và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng đề án kiện toàn, tăng cường nhân lực bộ máy quản lý và tổ chức dịch vụ công về đất đai tại các cấp tỉnh, cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất để giải quyết công việc hiệu quả, đúng yêu cầu về thời gian theo đề án cải cách thủ tục hành chính thông quan Sở Nội Vụ trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong đó, đặc biệt quan tâm việc hòan thiện bộ máy, nhân sự của các Phòng Tài nguyên và Môi trường, các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; hoàn thiện đội ngũ cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng thường xuyên thay đổi cán bộ địa chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành để điều chỉnh Đề án cải cách thủ tục hành chính về đất đai trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để niêm yết công khai cho mọi tổ chức, công dân thực hiện và giám sát. Các đề án cải cách thủ tục hành chính phải quy định thời hạn cụ thể để thực hiện các bước của thủ tục hành chính. Nghiêm cấm việc quy định thêm các thủ tục, giấy tờ, các khoản thu ngoài quy định chung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.         

Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên cơ sở kết quả rà sóat các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11/2005/CT-UB ngày 29  tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách để hòan thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thông báo cho các chủ dụng đất đến đăng ký, kê khai hòan chỉnh hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  và chuyển tòan bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở; và chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2003). Gắn việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tiếp tục hoàn thiện hồ sơ địa chính trên địa bàn tòan tỉnh.

Việc xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đang sử dụng đất có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai phải hòan thành trong năm 2006. Riêng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trong năm 2006 phải cơ bản hoàn thành (75%) các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại tất cả các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, và định kỳ hàng quý có báo cáo chi tiết gởi Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tòan tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.   

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Cục thuế tỉnh hướng dẫn Chi Cục thuế, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tại các huyện, thị xã, thành phố việc ghi nợ tiền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ gia đình, cá nhân không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo như quy định tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

7. Làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kiểm kê, tính tóan bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế phải công khai hoá toàn bộ quá trình thực hiện, đảm bảo công bằng giữa các đối tượng có điều kiện sử dụng đất tương tự và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Đặc biệt chú trọng các vấn đề sau đây:

Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh, quy định và công bố; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng; trường hợp tại thời điểm có quyết định thu hồi đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp. Không đặt vấn đề hồi tố trong thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng tùy tình hình và điều kiện cụ thể, các địa phương cần vận dụng chính sách, pháp luật để đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quan điểm vì dân và với yêu cầu ổn định tình hình, không gây ra những phức tạp mới.

Sở Xây Dựng có trách nhiệm tham mưu cho tỉnh về việc xây dựng các khu tái định cư nhằm kịp thời bố trí nhà, đất tái định cư cho người bị thu hồi, giải tỏa nhà đất, dành diện tích đất tại những vị trí thuận lợi, kể cả bên cạnh các khu công nghiệp (trừ những nơi do yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc do quá hạn hẹp về quỹ đất) để bố trí tái định cư, bảo đảm cho những hộ có đất bị thu hồi có chỗ ở mới ở khu tái định cư. Trong việc lập quy hoạch các khu công nghiệp, chỉnh trang, mở rộng khu đô thị hoặc khu dân cư nông thôn cần chú ý dành quỹ đất cho tái định cư tại chỗ. Từ nay, các địa phương không được cưỡng chế buộc tháo dỡ nhà ở khi người bị thu hồi đất hợp pháp chưa được giải quyết chỗ tái định cư bằng nhà ở, đất ở, bằng tiền hoặc chưa được hổ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền bố trí nhà, đất tái định cư.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ việc làm đối với các hộ bị thu hồi đất, nhất là các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi nhiều đất nông nghiệp nhằm bảo đảm việc làm và thu nhập cho các hộ gia đình, cá nhân sau khi bị thu hồi đất, không để người có đất bị thu hồi rơi vào tình trạng không có việc làm.

8. Đẩy mạnh công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai.

UBND các cấp, các cơ quan chức năng của tỉnh phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai với yêu cầu trong năm 2006 phải giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra Tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các địa phương tập trung chỉ đạo và tham mưu giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất tồn đọng từ trước đến nay, tập trung trước hết cho việc giải quyết những khiếu nại về việc đền bù, giải phóng mặt bằng, các trường hợp tố cáo các hành vi vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, khắc phục có hiệu quả tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết đơn thư; coi trọng việc tổ chức đối thoại giữa người có đơn thư với cơ quan hoặc người có quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.

Đối với những đơn thư đã được các cơ quan hành chính hoặc Tòa án nhân dân giải quyết đúng pháp luật, phù hợp với thực tế mà người khiếu nại vẫn không chấp hành và có hành vi kích động, gây mất trật tự công cộng thì cần áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND cấp dân cấp huyện, UBND cấp xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hoàn thiện công tác tiếp dân, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể về pháp luật cho người có đơn thư hoặc đến trình bày, khiếu nại, tố cáo tại nơi tiếp công dân; công bố công khai số điện thoại, số fax, hòm thư, địa chỉ thư điện tử để kịp thời tiếp nhận các phát hiện, kiến nghị của công dân.

9. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai tại các địa phương trong tỉnh. Qua kiểm tra, thanh tra và qua giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện vi phạm pháp luật, đặc biệt là những trường hợp lợi dụng chức quyền chia chác đất đai, trục lợi thông qua việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng phải kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo đúng các quy định của pháp luật.

Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất đai; Kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết hoặc không đúng pháp luật.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch định kỳ tự kiểm tra và kiểm tra, thanh tra cấp dưới việc thực hiện pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành chuyên môn thuộc Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện  tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tư pháp (cục kiểm tra văn bản) 
- Văn phòng Chính phủ
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- UBMT tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh
- Hội đồng phối hợp phổ biến và giáo dục pháp luật tỉnh
- UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh
- Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh
- Báo Bà Rịa – Vũng Tàu
- Lưu VT-TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh