Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU THIỆT HẠI DO SỬ DỤNG, KHAI THÁC VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Do hậu quả của chiến tranh để lại, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn tồn đọng một lượng lớn các loại vũ khí, bom mìn, đạn dược (gọi chung là vũ khí, vật liệu nổ) còn nằm trong lòng đất, một phần, còn lưu giữ trái phép trong dân, chưa được phát hiện và thu hồi, xử lí, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ bất thường. Đây cũng là mối hiểm họa lớn đe dọa đến tính mạng, tài sản người dân và tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong những năm qua, lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc phát hiện, thu gom, xử lí an toàn hàng trăm tấn vũ khí, vật liệu nổ tồn đọng trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn xảy ra nhiều vụ việc mất an toàn do tình trạng lén lút khai thác, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép vào các mục đích khác nhau, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân, làm mất an ninh trật tự địa bàn mà nguyên nhân chủ yếu là do ý thức của người dân chưa cao, chưa chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về công tác quản lí vũ khí, vật liệu nổ.

Để tăng cường các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do sử dụng, khai thác vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh nghiên cứu, quán triệt các văn bản pháp quy của Nhà nước về công tác quản lí vũ khí, vật liệu nổ; Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Quyết định số 96/QĐ-TTG ngày 04 tháng 5 năm 2006 về việc quản lí và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; Thông tư số 1691/TT-QP ngày 08 tháng 7 năm 1997 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 47/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở công thương theo chức năng quản lí nhà nước tăng cường công tác quản lí, thanh tra, kiểm tra các quy định về quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, tổ chức xử lí, xử phạt các hành vi vi phạm về ''Quản lí, sử dụng, tàng trữ vũ khí vật liệu nổ''.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra, quản lí chặt chẽ các cơ sở, cá nhân hành nghề mua bán phế liệu trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lí các vi phạm trong việc kinh doanh, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ (kể cả các loại đã biến dạng không còn nguy cơ cháy nổ).

3. Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phường, thị trấn, các Đồn biên phòng, Công an các cấp phải tổ chức tiếp nhận các loại vũ khí, vật liệu nổ do tổ chức, cá nhân phát hiện, thu nhặt giao nộp. Khi tiếp nhận phải lập biên bản xác định rõ địa chỉ, người hoặc tổ chức cơ quan giao nộp, lý do, nguồn gốc, ghi đầy đủ số lượng, chất lượng, ký hiệu, trọng lượng, lập sổ sách theo dõi đăng kí chặt chẽ và báo cáo cơ quan quân sự cấp trên để thu hồi quản lí.

4. Các cơ quan thông tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về tính chất mức độ nguy hiểm của các loại bom, mìn, đạn dược còn sót lại sau chiến tranh, việc tàng trữ trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ. Từ đó đề cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện khai báo các loại bom, mìn, vũ khí, vật liệu nổ cho các cơ quan chức chức năng.

5. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nghiên cứu khảo sát vị trí, lập dự án xây dựng nhà kho chứa vũ khí, vật liệu nổ thu gom trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tiến hành thu gom, quản lí và tiêu hủy an toàn; có trách nhiệm kiểm tra giám sát các đơn vị rà phá bom mìn các dự án trong việc thu gom tiêu hủy đúng quy định.

6. Có chính sách khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc phát hiện, khai báo vị trí nơi tàng trữ, mua bán trái phép, thu nộp, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về quản lí vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

7. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán ngân sách về hoạt động thu gom, xử lí vũ khí vật liệu nổ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Định kì các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận thu gom và quản lí vũ khí, vật liệu nổ báo cáo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo về trên theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện. Nếu để xảy ra mất an toàn trong công tác quản lí hoặc không tổ chức thu gom, xử lí kịp thời để ảnh hưởng xấu tới an ninh chính trị tại địa phương, lãnh đạo chỉ huy cơ quan, đơn vị, địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày kí./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh