Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2011/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 04 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04/3/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã có sự khởi sắc và phát triển khá mạnh mẽ. Hoạt động bán đấu giá tài sản phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các quy định  của pháp luật về bán đấu giá tài sản cơ bản được thực hiện nghiêm chỉnh, quyền và lợi ích của các bên tham gia hoạt động bán đấu giá tài sản được đảm bảo, nhiều tài sản đã có mức đấu giá được nâng cao nhiều lần so với giá khởi điểm. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động bán đấu giá tài sản vẫn còn một số hạn chế như: trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản còn nhiều kẽ hở, dễ bị lợi dụng; vai trò quản lý nhà nước đối với công tác bán đấu giá tài sản chưa được phát huy đầy đủ, hiệu quả và tính chuyên nghiệp của hoạt động bán đấu giá tài sản chưa cao. Vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh khi có tài sản bán thanh lý không chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá theo quy định của pháp luật. Việc tự tổ chức bán đấu giá tài sản không thông qua các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp là trái với các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của bên có tài sản bán đấu giá.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên ngày 04 tháng 3 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản thay thế Nghị định số 05/2005/NĐ-CP , có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 17/2010/NĐ-CP); Ngày 14 tháng 9 năm 2010, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6231/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhằm tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đồng thời thực hiện nghiêm túc Nghị định số 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiếp tục nâng cao hiệu quả chất lượng công tác bán đấu giá tài sản, bảo đảm việc bán đấu giá tài sản được công khai, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích của các bên tham gia, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện; thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm 51% trở lên đóng trên địa bàn tỉnh cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản, cụ thể:

a) Đối với tài sản bán đấu giá để thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

b) Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh và cấp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh ra quyết định tịch thu phải được giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để bán đấu giá theo quy định tại khoản 25 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008; Nghị định số 70/2006/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định việc quản lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Nghị định số 22/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 70/2006/NĐ-CP .

c) Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do cơ quan có thẩm quyền cấp huyện ra quyết định tịch thu thì Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và phải ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để tổ chức này cử đấu giá viên điều hành cuộc bán đấu giá tài sản của Hội đồng.

d) Đối với tài sản thuộc sở hữu nhà nước hoặc tài sản được hình thành từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khi có quyết định thanh lý phải tổ chức định giá và chuyển giao tài sản bán đấu giá thông qua Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc doanh nghiệp bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và thanh lý tài sản nhà nước tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản; Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

đ) Việc bán đấu giá tài sản bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm. Tài sản bảo đảm nợ vay khi xử lý bằng hình thức bán đấu giá phải chuyển giao cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện.

e) Đối với tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP và Điều 16 Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện bán đấu giá.

g) Mọi cuộc bán đấu giá đều phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục bán đấu giá quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

h) Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh không có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật mà vẫn tiến hành quảng cáo và bán đấu giá tài sản sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

i) Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài sản, Hội đồng bán đấu giá tài sản ban hành quy chế bán đấu giá tài sản của tổ chức mình phù hợp với quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ; thực hiện nghiêm túc quy chế bán đấu giá tài sản trong quá trình tổ chức bán đấu giá.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cấp, các ngành phổ biến, tuyên truyền nhằm thực hiện tốt Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện trên địa bàn tỉnh nhằm đưa hoạt động này đi vào nề nếp.

b) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các công ty nhà nước, các doanh nghiệp có chức năng bán đấu giá tài sản, nhằm phát hiện sai sót để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về tổ chức, hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

đ) Củng cố, kiện toàn Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản để nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản nhằm đáp ứng hoạt động bán đấu giá tại địa phương theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ; phát triển các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở địa phương, bảo đảm các tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp đủ năng lực để thực hiện tốt việc bán đấu giá tài sản nhất là tài sản thi hành án, tài sản nhà nước, tài sản là quyền sử dụng đất.

e) Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ của Phòng Bổ trợ tư pháp có đủ năng lực tham mưu cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

g) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng mức thu phí mới về hoạt động bán đấu giá tài sản trình HĐND, UBND tỉnh quyết định.

h) Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất phù hợp với Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ để thay thế Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm:

Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tài chính cấp huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND cùng cấp thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản để tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19, Điều 21 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP .

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 6231/KH-UBND ngày 14 tháng 09 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Định kỳ 06 tháng và hàng năm thực hiện báo cáo Sở Tư pháp về tổ chức và hoạt động của Hội đồng bán đấu giá tài sản do mình thành lập.

5. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phối hợp với Sở Tư pháp tiếp tục thông tin, tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP , các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung Chỉ thị này một cách sâu rộng trong cán bộ, công chức và nhân dân trên các phương tiện, thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật.

Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước, Giám đốc các doanh nghiệp, các công ty cổ phần có vốn nhà nước chiếm 51% trở lên đóng trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao cho Giám đốc Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện Chỉ thị, định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB, Vụ BTTP);
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, Thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu;
- Báo BRVT, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- TT công báo tỉnh;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Lưu: VT, VI.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên