Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2012/CT-UBND

Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

CHỈ THỊ

SỬA ĐỔI CHỈ THỊ SỐ 09/2011/CT-UBND NGÀY 08 THÁNG 4 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2010/NĐ-CP NGÀY 04 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá tài sản, phù hợp với quy định và tình hình thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sửa đổi Chỉ thị số 09/2011/CT-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

1. Sửa đổi nội dung điểm 1.e:

Từ: “Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp thực hiện bán đấu giá”.

Thành: “Các cơ quan, đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền giao xử lý việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quy định tại Điều 14 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ để thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất, trừ các cơ quan, đơn vị được pháp luật quy định có chức năng tự tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất hoặc pháp luật có quy định khác.”

2. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên