Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, kĩ thuật bức xạ, hạt nhân đang được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống như y tế, công nghiệp, nông nghiệp, nghiên cứu khoa học, ... và đem lại những hiệu quả kinh tế, xã hội đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mang lại, việc ứng dụng kĩ thuật bức xạ, hạt nhân cũng tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro đối với con người và môi trường.

Trong thời gian vừa qua trên cả nước, trong đó có tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xảy ra nhiều sự cố về an toàn bức xạ như mất nguồn phóng xạ, rơi nguồn, vận chuyên và sử dụng nguồn không tuân thủ các quy định về công tác an toàn, hạt nhân gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động. Nguyên nhân phần lớn là do cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bức xạ chưa nhận thức đầy đủ cũng như chưa quan tâm đúng mực đến công tác an toàn bức xạ, hạt nhân.

Ngày 23 tháng 7 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 115/2007/QĐ-TTg về việc ''Ban hành qui chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ’’. Theo đó, các tổ chức, cá nhân quản lí, sử dụng, lưu giữ, vận chuyển nguồn phóng xạ phải thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Đồng thời, nhằm đáp ứng các yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, phát triển điện hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII đã thông qua Luật Năng lượng Nguyên tử số 18/2008-QH12 tại kì họp thứ 3 ngày 03 tháng 6 năm 2008. Luật Năng lượng Nguyên tử sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Để tăng cường công tác quản lí an toàn bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Tổ chức tốt công tác quản lí nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân: đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về khai báo, đăng kí, cấp phép đối với các tổ chức cá nhân sử dụng nguồn bức xạ; kiện toàn tổ chức, năng lực cán bộ, năng lực kĩ thuật triển khai có hiệu quả công tác quản lí nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ quản lí về an toàn bức xạ, hạt nhân và an ninh nguồn phóng xạ cho các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân: Luật Năng lượng Nguyên tử, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996; Nghị định số 50/1998/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 1998 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết việc thi hành Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ; quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ của Thủ tướng Chính phủ; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật đảm bảo an toàn bức xạ, hạt nhân và các quy định pháp luật khác có liên quan.

c) Phối hợp với Thanh tra Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về an toàn bức xạ, hạt nhân; xử lí kịp thời và kiên quyết các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn bức xạ, hạt nhân; đặc biệt chú trọng kiểm tra các biện pháp đảm bảo an ninh các nguồn phóng xạ của các cơ sở bức xạ.

d) Hàng năm, tiến hành thực hiện công tác đánh giá tình hình giá an ninh nguồn và hiện trạng an toàn bức xạ, hạt nhân (đánh giá an toàn bức xạ đối với các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ và cơ sở bức xạ, đo phông phóng xạ môi trường…) của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ.

e) Xây dựng nguồn lực về an toàn bức xạ, hạt nhân để ứng phó sự cố bức xạ và tổ chức diễn tập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm hạn chế hậu quả thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

2. Sở Y tế

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra định kì và đột xuất việc thực hiện công tác an toàn bức xạ, hạt nhân tại các cơ sở y tế trực tiếp sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ để khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lí các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ khi chưa được cấp phép sử dụng và vi phạm các quy định về an toàn bức xạ, hạt nhân trong y tế.

b) Chỉ cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện hành nghề y tư nhân cho các cơ sở y tế ngoài công lập hoạt động có liên quan đến bức xạ, hạt nhân khi đã hoàn tất các thủ tục về an toàn bức xạ, hạt nhân.

3. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra định kì và đột xuất việc thực hiện công tác an toàn bức xạ, hạt nhân tại các cơ sở bức xạ.

b) Hướng dẫn các cơ sở bức xạ xây dựng các phương án bảo vệ nguồn phóng xạ, phòng chống cháy nổ, xây dựng phương án phối hợp hành động khi có tình huống khẩn cấp mất nguồn, rơi nguồn ...) xảy ra.

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức điều tra các vụ mất nguồn phóng xạ, hành vi kinh doanh, vận chuyển và sử dụng nguồn phóng xạ trái phép.

d) Tham gia thực hiện phương án khẩn cấp khi xảy ra hành vi xâm phạm tới nguồn phóng xạ.

4. Sở Kế hoạch - Đầu tư và Ban Quản lí các khu công nghiệp tỉnh

Đối với các dự án đầu tư có nội dung hoạt động liên quan đến nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ thì Sở Kế hoạch - Đầu tư và Ban Quản lí các khu công nghiệp phải lấy ý kiến thoả thuận của Sở Khoa học và Công nghệ trước khi cấp chứng nhận đầu tư.

5. Sở Xây dựng

Khi cấp giấy phép xây dựng, nếu thấy có các hạng mục công trình liên quan đến kho nguồn phóng xạ, phòng X-quang, khu xạ trị... thì yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn tất các thủ tục về an toàn bức xạ, hạt nhân trước khi cấp giấy phép xây dựng.

6) Sở Tài chính

Đảm bảo kinh phí cho việc xây dựng nguồn lực và thực hiện công tác an toàn bức xạ, hạt nhân và an ninh nguồn của địa phương.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thị xã

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đối với các đơn vị có nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trên địa bàn quản lí của mình.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra và đôn đốc các cơ sở bức xạ tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân.

8. Các cơ sở bức xạ

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân; kiểm tra, rà soát quy trình kĩ thuật sử dụng nguồn phóng xạ; có các biện pháp bảo vệ sức khoẻ của nhân viên bức xạ, bảo vệ nguồn phóng xạ, kiểm soát chất thải phóng xạ và có biện pháp xử lí khi sự cố xảy ra.

b) Hàng năm, trước ngày 15 tháng 11 các cơ sở bức xạ phải báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện công tác an toàn bức xạ, hạt nhân của cơ sở.

9. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày kí

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ sở bức xạ và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh