Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/2004/CT.UB

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

V/V ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG GÂY QUỸ PHÒNG CHỐNG MÙ LÒA TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU

Thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, thời gian qua ngành Y tế nói riêng, cán bộ và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung đã triển khai thực hiện nhiều chương trình y tế hiệu quả và thiết thực, mang lại sức khỏe, hạnh phúc và niềm tin yêu của nhân dân. Một trong nhiều hoạt động y tế hiệu qủa và thiết thực đã và đang triển khai tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu là chương trình phòng chống mù lòa, chữa trị và chăm sóc mắt mang lại ánh sáng cho hàng ngàn người, nhất là người mù nghèo ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong 10 năm 1994-2004, ngành Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã phẫu thuật giải phóng mù lòa cho hơn 8.000 lượt người, trong đó có hơn 6.500 lượt người mù do đục thuỷ tinh thể. Đến nay toàn tỉnh còn lại khoảng 3.000 người mù, trong đó có khoảng 1.500 người mù cần phải phẫu thuật ngay, để tránh nguy cơ bị mù vĩnh viễn, với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động gây quỹ cho chương trình phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu chỉ thị các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp thực hiện các công tác sau;

1/ Sở Y tế:

- Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa- Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức các buổi biểu diễn văn nghệ để quyên góp vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, trong và ngoài tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm gây quỹ cho chương trình phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Lập kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí vận động, quyên góp được trong những đêm biểu diễn văn nghệ để tổ chức các đợt phẫu thuật cho người mù nghèo trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2/ Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

Có kế hoạch vận động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng về chương trình phòng, chống mù lòa của tỉnh.

3/ Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Ngoại vụ, Công nghiệp, Thương mai, Lao động-Thương binh và Xã hội cùng với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh:

Có trách nhiệm phối kết hợp với ngành Y tế làm tốt công tác vận động sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân nhằm gây quỹ cho chương trình phòng chống mù lòa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cần xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của đơn vị, của ngành để hoàn thành nhiệm vụ không chỉ của ngành Y tế mà của cả Đảng bộ và Chính quyền đối với nhân dân tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.

4/ Công an tỉnh:

Có kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an ninh tại các khu vực biểu diễn văn nghệ gây quỹ ủng hộ chương trình phòng chống mù lòa tỉnh.

5/ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Đề nghị tổ chức, chỉ đạo cuộc vận động đến các cấp và vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp, mạnh thường quân... tại địa phương tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng đến từng khu phố, thôn, ấp, từng hộ gia đình về chương trình phòng chống mù lòa của tỉnh và xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh và của địa phương.

Căn cứ Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

 

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh