Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 26/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 08 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN

Trong những năm qua thực hiện Chỉ thị số 05/1998/CT-TM ngày 13 tháng 02 năm 1998 của Bộ Tổng Tham mưu về công tác dân quân tự vệ (DQTV) biển trong tình hình mới. Dưới lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành và cơ quan quân sự trong tỉnh, lực lượng dân quân tự vệ  trên biển, trên bờ và đảo, thường xuyên được quan tâm củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng chính trị, huấn luyện và hoạt động có hiệu quả trong phối hợp tuần tra, nắm tình hình, cứu hộ, cứu nạn, tham gia khắc phục sự cố tràn dầu… góp phần giữ vững an ninh chính trị vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo điền kiện cho phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ an ninh chủ quyền quốc gia.

Tuy nhiên việc tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển ở một số đơn vị, địa phương chưa đầy đủ, sâu rộng; nên việc nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về kinh tế và vị trí chiến lược quốc phòng an ninh vùng biển trên các lĩnh vực chưa toàn diện, sâu sắc do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo còn xem nhẹ vị trí, vai trò của lực lượng dân quân tự vệ biển, chưa kết hợp chặt chẽ giữa 02 nhiệm vụ sản xuất, khai thác với quản lý, bảo vệ vùng biển. Những năm qua việc tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, chăm lo chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ biển còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 618/CT-BTL ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển.

Để nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động dân quân tự vệ trên biển đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức quán triệt thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 618/CT-BTL ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển cho cán bộ các cấp thuộc sở, ban, ngành, địa phương ven biển, các doanh nghiệp hoạt động trên biển nhằm nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển đáp ứng yêu cầu quốc phòng an ninh với chiến lược phát triển kinh tế biển hiện nay.

b) Chủ trì cùng các ngành liên quan tổ chức khảo sát lực lượng, phương tiện hoạt động trên biển; trên cơ sở  kết quả khảo sát, xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng dân quân tự vệ biển giai đoạn 2007 - 2010 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, thời gian hoàn thành trước ngày 31 tháng 8 năm 2007.

Xây dựng kế hoạch làm điểm trung đội dân quân biển tại phường 3 thành phố Vũng Tàu (theo Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc xây dựng điểm trung đội dân quân biển phường 3, thành phố Vũng Tàu). Tổ chức sơ kết Chỉ thị số 05/CT-TM ngày 03 tháng 02 năm 1998 của Bộ Tổng tham mưu về công  tác dân quân tự vệ biển trong tình hình mới (1998 - 2006), thời gian hoàn thành trước quý II năm 2008.

c) Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quân, Cảnh sát biển và các sở, ban, ngành có liên quan nâng cao chất lượng xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển; tiếp tục chỉ đạo, xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân quân tự vệ trên biển đủ số lượng, nâng cao chất lượng, năng lực quản lý, chỉ huy đơn vị; chú trọng bồi dưỡng trình độ công tác chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quân sự địa phương ven biển, đảo và thực hiện quy chế giữ gìn an ninh trật tự và quản lý, bảo vệ vùng biển địa phương.

2. Bộ Chỉ huy Biên phòng và các sở, ngành có liên quan.

a) Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động của các lực lượng vũ trang trên biển thuộc trách nhiệm quản lý, chỉ đạo các Đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức huấn luyện, chỉ đạo hoạt động của dân quân tự vệ biển những nội dung liên quan đến nghiệp vụ biên phòng; quản lý, chỉ huy, hướng dẫn và kiểm tra lực lượng dân quân tự vệ biển hoạt động trên vùng biển từ bờ đến 12 hải lý trở vào; thường xuyên thông báo tình hình quốc phòng an ninh trên biển cho cấp ủy, chính quyền và các cơ quan có phương tiện hoạt động trên biển.

b) Theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Đảng, nhà nước về biển làm cho các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện và quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ về vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng biển Việt Nam nói chung có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh. Từ đó có trách nhiệm phối hợp quản lý và thực hiện các nghĩa vụ trong khai thác, đánh bắt hải sản với việc bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ ngư trường và môi trường trên biển.

c) Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tổ chức xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ biển. Hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ việc chi tiêu ngân sách cho công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn… đúng mục đích, đối tượng, đúng nguyên tắc và có hiệu quả.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

a) Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 04 tháng 02 năm 2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về chiến lược biển Việt nam đến 2020 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về vùng biển. Cần nhận thức đầy đủ về vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng và vùng biển Việt Nam nói chung có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về kinh tế, chính trị và quốc phòng an ninh để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 536/HD-TM ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tổng Tham mưu, Chỉ thị số 618/CT-BTL ngày 04 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc và hiệu quả.

b) Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có biển xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững chắc, có trọng điểm, từng bước nâng cao số lượng, coi trọng chất lượng, trước hết là chất lượng chính trị; có tổ chức biên chế phù hợp với tổ chức hành chính, ngành nghề sản xuất, ngư trường đánh bắt và khả năng quản lý, chỉ huy; đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với khả năng bảo đảm; tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động chiến đấu trị an của dân quân tự vệ biển, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động trên biển; quan tâm chăm lo đời sống, bảo đảm ngân sách, chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ biển.

c) Hàng năm chỉ đạo việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân tự vệ biển huấn luyện và hoạt động theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Chỉ thị này và tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung của Chỉ thị này và báo cáo kịp thời để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 26/2007/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

  • Số hiệu: 26/2007/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 10/08/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Người ký: Trần Minh Sanh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/08/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản