Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 31/2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 3 tháng 7 năm 2002

 

CHỈ CHỊ

VỀ VIỆC CỦNG CỐ XÂY DỰNG DÂN QUÂN TỰ VỆ TRÊN BIỂN

Trong những năm qua, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương triển khai, thực hiện khá tốt Quyết định số 44/2001/QĐ-BQP ngày 09-01-2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng quy định về hoạt động của lực lượng DQTV biển, bảo đảm giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển và Nghị quyết 17 – NQ/ TU ngày 15-1-1998 của Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế xã hội biển đi đôi với nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh. Các địa phương đã tổ chức được lực lượng dân quân là lao động biển trên 170 tàu thuyền tư nhân hoạt động tích cực trong quá trình khai thác đánh bắt hải sản, kết hợp nắm tình hình an ninh trật tự trên biển, đã tạo chuyển biến tốt về tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vu xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay, thì một số ngành, các cấp và cán bộ nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương chưa sâu sắc, khi đề ra chủ trương biện pháp triển khai công tác này còn chung chung, việc triển khai thực hiện theo nội dung phương hướng của hội nghị sơ kết hai năm thực hiện pháp lệnh dân quân tự vệ, xây dựng dân quân tự vệ biển và phối kết hợp giữa các Ban, ngành, đoàn thể thiếu chặt chẽ. Công tác tham mưu giữa các cơ quan quân sự về giải pháp khắc phục để củng cố xây dựng lực lượng, tập trung kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ trên biển trong thành phần kinh tế cá thể còn nhiều hạn chế.

Để tiếp tục thực hiện thống nhất, có hiệu quả Chỉ thị số 20/2000/CT-Ttg ngày 6 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 về công tác quốc phòng trong tình hình mới. Quyết định số 44/2001/QĐ-BQP ngày 09-01-2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và Nghị quyết 17/TU ngày 15 tháng 1 năm 1998 của Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ven biển cần thực hiện tốt một số nội dung sau :

1- Tổ chức quán triệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nắm vững vị trí vai trò của cơ sở trong xây dựng nâng cao chất lượng dân quân biển, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, phải tổ chức dân quân tự vệ biển gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện bảo vệ chủ quyền, trật tự trị an trên biển trong tình hình mới.

2- Chỉ đạo xây dựng dân quân tự vệ biển trong các thành phần kinh tế quốc doanh, tập thể nhất là cá thể trên cả ba tuyến bờ, lộng, ngoài khơi phù hợp với từng ngành, nghề, ngư trường hoạt động và điều kiện phát triển kinh tế biển của từng địa phương; xác định số lượng ghe thuyền cần tổ chức xây dựng lực lượng dân quân trên biển; ít nhất mỗi xã, phường ven biển phải tổ chức xây dựng được từ 4 đến 6 thuyền có dân quân tự vệ trong thành phần kinh tế cá thể.

3- Tập trung xây dựng dân quân tự vệ biển trên những thuyền có 50% cổ đông, lao động là người địa phương ổn định, hoặc con em trong cùng gia đình đi trên một thuyền nghề, kết hợp chỉ đạo các cơ quan vận tải biển, kiểm ngư tiến hành củng cố kiện toàn tự vệ biển.

4- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh có trách nhiệm hướng dẩn các địa phương về việc trang bị vũ khí cho các tàu thuyền có tổ chức dân quân biển; tăng cường việc tuần tra, kiểm soát, đảm bảo toàn vẹn chủ quyền an ninh trật tự vùng biển theo Quyết định số 44/2001/QĐ-BQP, ngày 09/01/2001 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

5- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp chặt chẽ cùng Sở Tài chính- Vật giá, Cục thuế, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh và các Sở, ngành có liên quan , tham mưu đề xuất thực hiện một số chính sách ưu tiên cho thuyền có tổ chức dân quân tự vệ biển báo cáo UBND Tỉnh để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua và quyết nghị trong thời gian đến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức triển khai thực hiên tốt một số nhiệm vụ đã nêu trên. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn đôn đốc kiểm tra định kỳ và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, theo dõi chỉ đạo kịp thời, tiến đến sơ kết công tác này vào tháng 11 năm 2003./.

 

 

Nơi nhận :
- Bộ Quốc Phòng (b/c)
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c)
- TT.HĐND Tỉnh (b/c)              
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (b/c)
- Bộ CH Biên phòng, BCHQS tỉnh
-Sở TC-VG, Cục thuế, Sở Thủy sản
- Chủ tịch UBND các huyện, TP
- Lưu VP-NC

TM. UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành