Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2004/CT-UB

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 6 năm 2004

 

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, văn bản số 236 BKH/TH ngày 12/01/2004 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế-xã hội tại địa phương, UBND tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu (dưới dây gọi chung là UBND cấp huyện), các chủ đầu tư triển khai thực hiện ngay một số công việc sau đây:

1/ Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm:

- Việc ghi kế hoạch đầu tư hàng năm phải tuân thủ đúng quy định tại Điều 19 của Quy chế Đầu tư và xây dựng hiện hành. Bố trí vốn đầu tư phải tập trung, có trọng điểm, đảm bảo các dự án được phê duyệt đầu tư có thể hoàn thành đúng thời hạn quy định (các dự án nhóm C phải được cân đối vốn đầu tư để đảm bảo thời gian thực hiện từ khởi công đến khi hoàn thành không quá 02 năm; các dự án nhóm B tối đa không quá 04 năm).

- Các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát lại danh mục dự án và vốn đầu tư đã đựơc UBND tỉnh phân giao kế hoạch, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 15 của tháng cuối mỗi quý để tổng hợp trình UBND tỉnh điều chỉnh và bổ sung kế hoạch. Giao Sở Kế Hoạch&Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xem xét tổng hợp nhu cầu và trình UBND tỉnh điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn vào ngày 25 của tháng cuối mỗi quý.

2/ Công tác báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch:

Các chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm quy định báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng hàng quý, 6 tháng, cả năm về các mặt: khối lượng thực hiện, chất lượng và sự cố công trình (nếu có), cấp phát, thanh toán, dự án hoàn thành, năng lực tăng thêm; danh mục công trình hoàn thành trong năm đưa vào sử dụng. Yêu cầu các chủ đầu tư gửi báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng về Sở Kế hoạch & Đầu tư trước ngày 15 của tháng cuối quý đó để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Giao Sở Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn các đơn vị thực hiện, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

3/ Về công tác thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư:

- Giao trách nhiệm Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên&Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Giao thông vận tải tự tổ chức rà soát, kiểm điểm lại công tác thẩm định các thủ tục liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách. Quá đó rút ra những tồn tại và đề xuất các giải pháp khắc phục cụ thể, biện pháp rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt. Đặc biệt cần đánh giá cụ thể về công tác tổ chức, cán bộ đối với nhiệm vụ này để có thể rút ra những kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thơì các vấn đề còn khiếm khuyết (các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tỉnh, của Trung ương) để củng cố lại bộ máy, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch được giao.

- Giao Sở Tài nguyên&Môi trường nghiên cứu, báo cáo và đề xuất về quy trình, thủ tục của việc lập, thẩm định, chi phí thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án nhằm đảm bảo việc quản lý chặt chẽ,công khai, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ dự án tổ chức thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện các thủ tục về đầu tư và xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư tuân thủ đúng các quy định của Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng và Quy chế Đấu thầu; trong đó phải thực hiện đúng và đầy đủ số ngày quy định đối với việc đăng thông báo mời thầu, số ngày phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian đăng thầu, thời gian mở thầu. Tuyệt đối không được triển khai thi công công trình trước khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.

4/ Đẩy mạnh công tác thanh quyết toán:

- Để giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm kế hoạch, yêu cầu các chủ đầu tư chủ động thực hiện ngay các thủ tục cần thiết theo quy định để có cơ sở tạm ứng thanh toán và thanh quyết toán đối với những công trình có khối lượng phát sinh và những công trình hoàn thành, không được để xảy ra tình trạng dồn ép vào thời điểm cuối năm gây quá tải công việc đối với các cơ quan thẩm tra quyết toán và cơ quan cấp phát vốn thanh toán.

- Yêu cầu các ngành, các cấp, các chủ đầu tư cần kiện toàn và chấn chỉnh bộ máy làm công tác quyết toán vốn đầu tư, nhất là đốii với bộ máy thẩm tra quyết toán. Cần chọn lựa, bố trí, xắp xếp những cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn để thực hịên nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ, đúng quy định.

5/ Về công tác tư vấn đầu tư và xây dựng:

- Các chủ đầu tư cần lưu ý việc chọn lựa đơn vị tư vấn và có biện pháp chế tài đối với các đơn vị tư vấn thông qua hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo chất lượng của công tác tư vấn và thời gian tư vấn. Các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác thẩm định ở các khâu của dự án và các chủ đầu tư không được phân biệt đối xử khác nhau đối với các tổ chức tư vấn trong hoặc ngoài tỉnh, trường hợp vi phạm nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

- Giao trách nhiệm Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch&Đầu tư, Sở Giao thông vận tải và các chủ đầu tư tập trung nghiên cứu kỹ nội dung công tác tư vấn của dự án; mời các đơn vị tư vấn cùng trao đổi, tìm ra các nguyên nhân và có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục để công tác tư vấn đạt chất lượng tốt hơn trong thời gian tới.

6/ Đền bù giải phóng mặt bằng:

- Giao trách nhiệm Chủ tịch UBND các huyện chủ trì phối hợp với các chủ đầu tư để thống nhất về kế hoạch tiến độ và nội dung công việc trong quá trình tổ chức triển khai công tác kiểm kê đền bù, giải phóng mặt bằng của từng dự án, việc làm này phải thể hiện rõ bằng văn bản để phân định trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thực hiện, mọi yêu cầu hội họp và kết luận phải được thể hiện bằng văn bản; UBND các huyện chủ trì giao ban với các chủ đầu tư hàng tuần để đánh giá kết quả và cùng nhau giải quyết các vướng mắc, khó khăn.

- Các chủ đầu tư (dự án trong và ngoài khu công nghiệp, dự án đầu tư bằng nguồn vốn qua ngân sách và dự án không sử dụng vốn ngân sách) phải đăng ký bằng văn bản với UBND các huyện nơi có dự án và kế hoạch tiến độ theo tháng, quý của việc kiểm kê đền bù giải toả và sử dụng mặt bằng thi công đối với các dự án triển khai trong năm. UBND các huyện sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nếu chủ đầu tư không đăng ký bản kế hoạch tiến độ sử dụng mặt bằng thi công.

- Để đảm bảo cho Ban bồi thường thiệt hại cấp huyện hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về tiến độ, số lượng và chất lượng công việc, giao trách nhiệm Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thị xã Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giải quyết đáp ứng đủ và kịp thời nhân lực phục vụ cho công tác đền bù và công tác chuyên môn.

- Các chủ đầu tư cần tập trung đẩy mạnh việc triển khai xây dựng các dự án nhà ở, hạ tầng khu tái định cư phục vụ cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Đây là trách nhiệm trọng tâm cần được các chủ đầu tư thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Giao Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên&Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện có trách nhiệm phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư thực hiện hoàn thành nhiệm vụ này. Các vướng mắc, tồn tại, khó khăn phải báo cáo kịp thời để UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý.

7/ Đăng ký tiến độ thực hiện dự án:

Giao Sở Kế hoạch&Đầu tư chủ trì tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh tiến độ thực hiện các dự án trong năm kế hoạch, có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện đúng tiến độ của dự án đã được đăng ký. Các chủ đầu tư phải thực hiện báo cáo gửi về Sở Kế hoạch&Đầu tư theo đúng hướng dẫn, yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện đúng tiến độ kế hoạch đã đăng ký.

8/ Kế hoạch sử dụng đất:

Giao Chủ tịch UBND các huyện lập và thông quan Sở Tài nguyên&Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại thời điểm đầu mỗi năm kế hoạch, trong đó chuẩn xác số liệu diện tích dất sử dụng cho các dự án đầu tư xây dựng để làm cơ sở thực hiện đầu tư và giải phóng mặt bằng.

9/ Công khai hóa hoạt động đầu tư:

Thực hiện chủ trương công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, yêu cầu các chủ đầu tư phải công bố công khai nội dung quyết định đầu tư, chương trình kế hoạch đầu tư (tên dự án, quy mô xây dựng, phạm vi chiếm đất, vốn đầu tư, nguồn vốn, tên chủ đầu tư, tiến độ thực hiện,…) tại địa điểm thực hiện dự án và tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân địa phương nơi có dự án để nhân dân biết, tham gia giám sát, kiểm tra.

10/ Giám sát và đánh giá đầu tư:

- Giao Sở Kế hoạch&Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chức năng giám sát và đánh giá đầu tư, tổ chức kiểm tra thường xuyên, phát hiện những thiếu sót, sai phạm và trình UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời.

- Giao Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Thủy sản, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công nghiệp, CHủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu có trách nhiệm chỉ đạo và đôn đốc các đơn vị là chủ đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực và địa bàn do mình quản lý thực hiện công tác báo cáo tiến độ đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư và xây dựng theo quy định tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, THông tư 03/TT-BKH ngày 19/5/2003 của Bộ Kế hoạch&Đầu tư và hướng dẫn của Sở Kế hoạch&Đầu tư tại văn bản số 32/KHĐT-TH ngày 07/01/2004. Việc làm này được xem là một điều kiện tiên quyết cho công tác phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, điều chỉnh dự án và quyết toán công trình.

11/ Một số vấn đề liên quan khác:

- Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch&Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp nghiên cứu trình UBND tỉnh ban hành các quy định kiểm tra, biện pháp chế tài cụ thể đối với trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án được giao.

- Giao Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng thiết kế mẫu đối với một số công trình có số lượng đầu tư nhiều, phổ biến để tiết kiệm vốn đầu tư, giảm bớt thời gian trong khâu thẩm định dự án và thiết kế kỹ thuật-dự toán; chủ trì nghiên cứu, phối hợp với các sở, ngành liên quan soạn thảo văn bản quy định các biện pháp chế tài đối với các đơn vị tư vấn và các đơn vị thi công, xây lắp. Nghiên cứu soạn thảo và trình UBND tỉnh Quy chế quản lý nhà chung cư.

- Giao Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm làm việc với các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Giao thông Vận tải về phương án đầu tư đường QL51 và phương án xử lý đấu nối các đường nhánh với QL51, báo cáo kết quả và đề xuất trình UBND tỉnh.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét và đề xuất trình UBND tỉnh về việc áp dụng giá cước vận tải và thanh toán phí qua trạm; chủ trì và phối hợp với sở Xây dựng xem xét và đề xuất ngay các biện pháp để chấn chỉnh đối với công tác thông báo giá nhằm đảm bảo thông báo giá đầy đủ danh mục vật tư, vật liệu xây dựng và kịp thời, chậm nhất là ngày 05 của đầu mỗt tháng phải có bảng thông báo giá. Trong trường hợp Trung tâm Kiểm định giá Miền Nam (thuộc Bộ Tài chính) có đặt chi nhánh văn phòng đại diện tại tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, giao Sở Tài chính xem xét và đề xuất phương án thuê đơn vị này thực hiện công tác thông báo giá hàng tháng.

- Đối với công tác quy hoạch giao UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng tàu nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch, cụ thể là: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của các huyện, thị xã, thành phố; Quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 trung tâm các huyện, thị xã, thành phố; Quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 trung tâm các xã, phường, thị trấn. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan rà soát lại tình hình thực hiện quy hoạch trong thời gian qua và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới để điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị và các cụm dân cư.

- Yêu cầu Sở Tài nguyên& Môi trường khẩn trương hoàn thành quy hoạch các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh trong tháng 6/2004 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố các quy hoạch này sau khi được phê duyệt.

Trên đây là một số nội dung có liên quan đến công tác đầu tư và xây dựng, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, các chủ đầu tư khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện. Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, Giám đôc và Trưởng Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này.

 

 

TM. UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh