Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 480/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013;

2. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013;

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013;

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013;

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013 theo quy định pháp luật;

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định này, các đơn vị thuộc Bộ có liên quan khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản, đề án của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản, đề án.

3. Các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát ngay các văn bản QPPL theo Hiến pháp năm 2013, xác định nội dung trái với Hiến pháp, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục KTrVB.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TƯ PHÁP ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 480/QĐ-BTP ngày 03/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

I. LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP[1]

I.1. LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

1.                          

Luật

Số 65/2006/QH11

ngày 29/6/2006

Luật sư

01/01/2007

Nội dung

2.                          

Luật

Số 20/2012/QH13

ngày 20/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

01/7/2013

Nội dung

3.                          

Nghị quyết

Số 65/2006/NQ-QH11

ngày 29/6/2006

Về việc thi hành Luật Luật sư

12/7/2006

 

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 77/2008/NĐ-CP

ngày 16/7/2008

Về tư vấn pháp luật

11/8/2008

 

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP[2]

ngày 02/02/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 123/2013/NĐ-CP

ngày 14/10/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

28/11/2013

Nội dung

7.                          

Thông tư liên tịch

Số 66/2007/TTLT-BTC-BTP

ngày 19/6/2007

Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

24/7/2007

 

Nội dung

8.                          

Thông tư

Số 01/2010/TT-BTP

ngày 09/02/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

26/3/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

9.                          

Thông tư

Số 21/2010/TT-BTP

ngày 01/12/2010

Ban hành Quy chế tập sự hành nghề luật sư

01/7/2011

- Thông tư;

- Quy chế.

10.                         

Thông tư

Số 17/2011/TT-BTP

ngày 14/10/2011

Hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

01/12/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

11.                         

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP[3]

ngày 31/10/2011

 

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

12.                         

Thông tư

Số 19/2013/TT-BTP

ngày 28/11/2013

Hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư

15/01/2014

 

Nội dung

I. 2. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

13.                         

Luật

Số 82/2006/QH11

ngày 29/11/2006

 Công chứng

01/7/2007

Nội dung

14.                         

Nghị định

Số 75/2000/NĐ-CP[4] ngày 08/12/2000

Về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Nội dung

15.                         

Nghị định

Số 04/2013/NĐ-CP

ngày 07/01/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

25/02/2013

Nội dung

16.                         

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg

ngày 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

Nội dung

17.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2002/TTLT-NHNN-BTP

ngày 05/02/2002

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 149/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về thủ tục bán tài sản bảo đảm, công chứng, chứng thực văn bản bán tài sản và giao tài sản cho các ngân hàng thương mại theo bản án, quyết định của tòa án

20/02/2002

 

Nội dung

18.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006

 

Nội dung

19.                         

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 13/6/2006

Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

20.                         

Thông tư liên tịch

Số 08/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 19/01/2012

Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

15/3/2012

Nội dung

21.                         

Thông tư

Số 03/2001/TP-CC

ngày 14/3/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Nội dung

22.                         

Thông tư

Số 11/2011/TT-BTP

ngày 27/6/2011

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng

15/8/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

23.                         

Thông tư

Số 11/2012/TT-BTP

ngày 30/10/2012

Ban hành Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

20/12/2012

- Thông tư;

- Quy tắc.

24.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 01/2008/QĐ-BTP

ngày 20/02/2008

Về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng

18/3/2008

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

I.3. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

25.                         

Luật

Số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012

Giám định tư pháp

01/01/2013

Nội dung

26.                         

Nghị định

Số 85/2013/NĐ-CP

ngày 29/7/2013

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp

15/9/2013

Nội dung

27.                         

Quyết định của TTgCP

Số 74/2009/QĐ-TTg

ngày 07/5/2009

Về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

01/7/2009

Nội dung

28.                         

Thông tư liên tịch

Số 09/2010/TTLT-BTP-BTC-BNV

ngày 04/5/2010

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2009/QĐ-TTg ngày 07/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp

18/6/2010

 

Nội dung

29.                         

Thông tư

Số 02/2009/TT-BTP

ngày 17/9/2009

Quy định về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc giám định tư pháp

01/01/2009

 

Nội dung

I.4. LĨNH VỰC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

30.                         

Nghị định

Số 17/2010/NĐ-CP

ngày 04/3/2010

Về bán đấu giá tài sản

01/7/2010

Nội dung

31.                         

Thông tư

Số 23/2010/TT-BTP

ngày 06/12/2010

Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

24/01/2011

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

I.5. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

32.                         

Luật

Số 54/2010/QH12

ngày 17/6/2010

Trọng tài thương mại

 

01/01/2011

Nội dung

33.                       

Nghị định

Số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

20/9/2011

Nội dung

34.                         

Thông tư

Số 12/2012/TT-BTP

ngày 07/11/2012

Ban hành một số biếu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

25/12/2012

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

II. LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

1.                          

Luật

Số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

01/01/2010

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

20/4/2010

Nội dung

3.                          

Thông tư liên tịch

Số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

10/01/2011

 

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

4.                          

Thông tư liên tịch

Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV

ngày 19/10/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

03/12/2011

 

Nội dung

5.                          

Thông tư liên tịch

Số 24/2011/TTLT-BTP-BQP

ngày 15/12/2011

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

30/01/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

6.                          

Thông tư liên tịch

Số 71/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 09/5/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

25/6/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

7.                          

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 18/9/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính

12/11/2012

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

8.                          

Thông tư liên tịch

Số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT

ngày 02/11/2012

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự

17/12/2012

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

9.                          

Thông tư liên tịch

Số 04/2013/TTLT-BTP-BQP

ngày 01/02/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

16/3/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

10.                         

Thông tư liên tịch

Số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

14/4/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

11.                         

Thông tư

Số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

15/3/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

12.                         

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

ngày 06/11/2013

Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự

21/12/2013

Nội dung

III. LĨNH VỰC DÂN SỰ - KINH TẾ

1.                          

Luật

Số 22/2000/QH10[5]

ngày 09/6/2000

Hôn nhân và gia đình

01/01/2001

Nội dung

2.                          

Bộ luật

Số 33/2005/QH11

ngày 14/6/2005

Dân sự

01/01/2006

Nội dung

3.                          

Luật

Số 73/2006/QH11

ngày 29/6/2006

Bình đẳng giới

01/7/2007

Nội dung

4.                          

Nghị quyết

Số 35/2000/NQ-QH10

ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 70/2001/NĐ-CP

ngày 03/10/2001

Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

18/10/2001

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001

Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

06/11/2001

 

Nội dung

7.                          

Nghị định

Số 138/2006/NĐ-CP

ngày 15/11/2006

Quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

13/12/2006

 

Nội dung

8.                          

Nghị định

Số 144/2006/NĐ-CP

ngày 27/11/2006

Về họ, hụi, biêu, phường

22/12/2006

 

Nội dung

9.                          

Nghị định

Số 70/2008/NĐ-CP

ngày 04/6/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới

03/7/2008

 

Nội dung

IV. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

1.                          

Nghị định

Số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006

Giao dịch bảo đảm

27/01/2007

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010

Đăng ký giao dịch bảo đảm 

09/9/2010

Nội dung

3.                          

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP

ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

10/4/2012

Nội dung

5.                          

Quyết định của TTgCP

Số 104/2001/QĐ-TTg

ngày 10/7/2001

Về việc thành lập Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

25/7/2001

 

Nội dung

6.                          

Thông tư liên tịch

Số 05/2007/TTLT/BTP-BXD-BTNMT-NHNN

ngày 21/5/2007

Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp nhà ở

22/6/2007

 

Nội dung

7.                          

Thông tư liên tịch

Số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP

ngày 11/07/2007

Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/8/2007

 

Nội dung

8.                          

Thông tư liên tịch

Số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 18/11/2011

Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

15/01/2012

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

9.                          

Thông tư liên tịch

Số 69/2011/TTLT-BTC-BTP

ngày 18/5/2011

Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên

02/7/2011

Nội dung

10.                         

Thông tư

liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT

ngày 30/3/2012

Hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, thế chấp tàu biển

15/5/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

11.                         

Thông tư liên tịch

Số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA

ngày 05/11/2013

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản

25/02/2014

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

12.                         

Thông tư

Số 22/2010/TT-BTP

ngày 06/12/2010

Hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án

01/3/2011

Nội dung

13.                         

Thông tư

Số 05/2011/TT-BTP

ngày 16/02/2011

Hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp

20/4/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

14.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 172/2005/QĐ-BTP

24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hà Nội

15/4/2005

 

Nội dung

15.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 173/2005/QĐ-BTP

24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Hồ Chí Minh

15/4/2005

 

Nội dung

16.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 174/2005/QĐ-BTP

24/3/2005

Về việc thành lập Trung tâm Đăng ký giao dịch tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm tại thành phố Đà Nẵng

15/4/2005

 

Nội dung

V. LĨNH VỰC HÌNH SỰ - HÀNH CHÍNH, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

1.                          

Bộ luật

Số 15/1999/QH10

ngày 21/12/1999

Hình sự

01/7/2000

Nội dung

2.                          

Luật

Số 37/2009/QH12

ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự

01/01/2010

Nội dung

3.                          

Luật

Số 15/2012/QH13

ngày 20/6/2012

Xử lý vi phạm hành chính

01/7/2012

Nội dung

4.                          

Nghị quyết

Số 32/1999/NQ-QH10

ngày 21/12/1999

Về việc thi hành Bộ luật Hình sự

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

01/8/2009

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 81/2013/NĐ-CP

ngày 19/7/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

19/7/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

7.                          

Nghị định

Số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

11/11/2013

Nội dung

8.                          

Nghị định

Số 111/2013/NĐ-CP

ngày 30/9/2013

 

Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

15/11/2013

Nội dung

9.                          

Quyết định của TTgCP

Số 05/2007/QĐ-TTg

ngày 10/01/2007

Về quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

06/02/2007

 

Nội dung

10.                         

Thông tư liên tịch

Số 06/1998/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP

ngày 24/10/1998

Hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự

10/11/1998

Nội dung

11.                         

Thông tư liên tịch

Số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN ngày 31/3/2000

Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp,cụm dân cư

15/4/2000

 

Nội dung

12.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA

ngày 05/7/2000

Hướng dẫn thi hành Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21 tháng 12 năm 1999 của Quốc hội

20/7/2000

Nội dung

13.                         

Thông tư liên tịch

Số 04/2001/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN- UBQGDS-KHHGĐ

ngày 09/7/2001

Hướng dẫn bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BTP-BVHTT-BTTUBTƯMTTQVN xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư về việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

24/7/2001

 

Nội dung

14.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

ngày 25/9/2001

Hướng dẫn áp dụng các quy định tai chương XV “Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình” của Bộ luật Hình sự năm 1999

10/10/2001

Nội dung

15.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP

ngày 11/8/2003

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XXIII "Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân" của Bộ luật Hình sự năm 1999

21/9/2003

 

Nội dung

16.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP

ngày 10/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

10/9/2005

 

Nội dung

17.                         

Thông tư liên tịch

Số 19/2007/TTLT-BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC

ngày 08/3/2007

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

02/5/2007

 

Nội dung

18.                         

Thông tư liên tịch

Số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

ngày 24/12/2007

Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “ Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999

18/01/2008

 

Nội dung

19.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP

ngày 29/02/2008

Hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

02/4/2004

 

Nội dung

20.                         

Thông tư liên tịch

Số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN

ngày 06/11/2008

Hướng dẫn thi hành khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

07/12/2008

 

Nội dung

21.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VKSTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

ngày 12/7/2011

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên

26/10/2011

 

Nội dung

22.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC[6]

ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

Nội dung

23.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG[7]

ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

Nội dung

24.                         

Thông tư liên tịch

Số 10/2013/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC-BTC

ngày 26/6/2013

Hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính - kế toán và chứng khoán

15/8/2013

Nội dung

25.                         

Thông tư liên tịch

Số 09/2013/TTLT-BCA-BQP-BTP-VKSNDTC-TANDTC

ngày 28/8/2013

Hướng dẫn áp dụng quy định tại Chương XIX của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm trật tự, an toàn giao thông

06/11/2013

Nội dung

26.                         

Thông tư liên tịch

Số 17/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

ngày 14/11/2013

Hướng dẫn về việc đặt tiền để bảo đảm theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Tố tụng hình sự

15/01/2014

- Nội dung;

- Phụ lục.

27.                         

Thông tư

Số 03/2010/TT-BTP

ngày 03/3/2010

Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

17/4/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

28.                         

Thông tư

Số 25/2011/TT-BTP

ngày 27/12/2011

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

01/3/2012

- Nội dung;

- Phụ lục;

- QĐ đính chính.

29.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 280/1999/QĐ-BTP

ngày 27/9/1999

Về Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Nội dung

30.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 04/2006/QĐ-BTP ngày 12/6/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của ngành Tư pháp trong năm 2006

09/7/2006

 

Nội dung

VI. LĨNH VỰC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC

1.                          

Luật

Số 22/2000/QH10

ngày 09/6/2000

Hôn nhân và gia đình

01/01/2001

Nội dung

2.                          

Luật

Số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Quốc tịch Việt Nam

01/7/2009

Nội dung

3.                          

Nghị quyết

Số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000

Về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Kể từ ngày Chủ tịch nước ký lệnh công bố

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000

Nghị định về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 77/2001/NĐ-CP

ngày 22/10/2001

Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

06/11/2001

 

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 32/2002/NĐ-CP ngày 27/3/2002

Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và gia đình đối với các dân tộc thiểu số

11/4/2002

 

Nội dung

7.                          

Nghị định

Số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005

Về đăng ký và quản lý hộ tịch

01/4/2006

Nội dung

8.                          

Nghị định

Số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007

Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

03/6/2007

 

Nội dung

9.                          

Nghị định

Số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

10/11/2009

Nội dung

10.                         

Nghị định

Số 04/2012/NĐ-CP ngày 20/01/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 5 của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

05/3/2012

Nội dung

11.                         

Nghị định

Số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

01/4/2012

Nội dung

12.                         

Nghị định

Số 24/2013/NĐ-CP

ngày 28/3/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài

15/5/2013

Nội dung

13.                         

Thông tư liên tịch

Số 09/1998/TTLT-BGDĐT-BTP

ngày 31/12/1998

Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt cho người nước ngoài xin nhập quốc tịch Việt Nam

01/01/1999

Nội dung

14.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

ngày 03/01/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội “Về việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình”

18/01/2001

Nội dung

15.                         

Thông tư liên tịch

Số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT

ngày 13/6/2006

Hướng dẫn công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất

02/8/2006

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

16.                         

Thông tư liên tịch

Số 92/2008/TTLT-BTC-BTP

ngày 17/10/2008

Hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

02/11/2008

 

Nội dung

17.                         

Thông tư liên tịch

Số 11/2008/TTLT-BTP-BNG

ngày 31/12/2008

Hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

01/3/2009

- Nội dung;

- Các mẫu;

- Phụ lục.

18.                         

Thông tư liên tịch

Số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA

ngày 01/3/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

15/4/2010

- Nội dung;

- Phụ lục.

19.                         

Thông tư liên tịch

Số 06/2012/TTLT-BTP-BNG

ngày 19/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 11/2008/TTLT-BTP-BNG ngày 31/12/2008 của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch tại các Cơ quan đại diện Ngoại giao, Cơ quan Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài

03/8/2012

Nội dung

20.                         

Thông tư liên tịch

Số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

ngày 31/01/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

16/3/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

21.                         

Thông tư liên tịch

Số 62/2013/TTLT-BTC-BTP

ngày 13/5/2013

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch

01/7/2013

Nội dung

22.                         

Thông tư

Số 03/2001/TP-CC ngày 14/3/2001

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực

01/4/2001

Nội dung

23.                         

Thông tư

Số 07/2001/TT-BTP

ngày 10/12/2001

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo Nghị quyết số 35/2000/QH10 của Quốc hội

25/12/2001

 

Nội dung

24.                         

Thông tư

Số 01/2008/TT-BTP

ngày 02/6/2008

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

09/7/2008

 

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

25.                         

Thông tư

Số 03/2008/TT-BTP

ngày 25/8/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính Phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

28/9/2008

 

Nội dung

26.                         

Thông tư

Số 08/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010

Hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch

10/5/2010

- Nội dung;

- Mẫu giấy tờ;

- Mẫu sổ tiếp nhận.

27.                         

Thông tư

Số 08.a/2010/TT-BTP

ngày 25/3/2010

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

10/5/2010

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

28.                         

Thông tư

Số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010

 

Hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

01/12/2010

- Nội dung;

- Phụ lục.

29.                         

Thông tư

Số 16.a /2010/TT-BTP

ngày 08/10/2010

 Về việc sửa đổi biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

01/12/2010

Nội dung

30.                         

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP

ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

31.                         

Thông tư

Số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch

10/7/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

32.                         

Thông tư

Số 09b/2013/TT-BTP

ngày 20/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP

05/7/2013

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

33.                         

Thông tư

Số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ và gia đình có yếu tố nước ngoài

17/02/2014

Nội dung

VII. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ

1.                          

Nghị định

Số 78/2008/NĐ-CP

ngày 17/7/2008

Về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

11/8/2008

 

Nội dung

2.                          

Thông tư

Số 10/2008/TT-BTP

ngày 31/12/2008

Huớng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

15/02/2009

 

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1.                          

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP

ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Nội dung

2.                          

Thông tư

Số 08/2011/TT-BTP

ngày 05/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp

20/5/2011

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

3.                          

Thông tư

Số 16/2011/TT-BTP

ngày 28/9/2011

Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

15/11/2011

Nội dung

4.                          

Thông tư

Số 20/2013/TT-BTP

ngày 03/12/2013

Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp

16/01/2014

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

IX. LĨNH VỰC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.                          

Nghị định

Số 20/2008/NĐ-CP

ngày 14/02/2008

Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

03/3/2008

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 63/2010/NĐ-CP

ngày 08/6/2010

Về kiểm soát thủ tục hành chính

14/10/2010

- Nội dung;

- Phụ lục.

3.                          

Nghị định

Số 48/2013/NĐ-CP

ngày 14/5/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

01/7/2013

Nội dung

4.                          

Quyết định của TTgCP

Số 74/2010/QĐ-TTg

ngày 22/11/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ

06/01/2011

Nội dung

5.                          

Thông tư liên tịch

Số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV

ngày 26/01/2011

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, Cơ quan ngang Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15/3/2011

Nội dung

X. LĨNH VỰC KIỂM TRA, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA, HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.                          

Pháp lệnh

Số 01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012

Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

2.                          

Pháp lệnh

Số 03/2012/UBTVQH13

ngày 16/4/2012

Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

01/7/2013

Nội dung

3.                          

Nghị định

Số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010

Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

01/6/2010

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013

Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/7/2013

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 63/2013/NĐ-CP

ngày 27/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

15/8/2013

Nội dung

6.                          

Thông tư liên tịch

Số 122/2011/TTLT-BTC-BTP

ngày 17/8/2011

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

15/10/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

7.                          

Thông tư liên tịch

Số 192/2013/TTLT-BTC-BTP

ngày 13/12/2013

Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

30/01/2014

Nội dung

8.                          

Thông tư

Số 20/2010/TT-BTP

ngày 30/11/2010

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

15/01/2011

- Nội dung;

- Phụ lục;

- QĐ đính chính.

9.                          

Thông tư

Số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013

Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

01/8/2013

- Nội dung;

- Mẫu biểu.

10.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 336/2003/QĐ-BTP

ngày 05/8/2003

Về việc thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp

05/8/2003

 

Nội dung

11.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 1523/2005/QĐ-BTP

ngày 15/8/2005

Ban hành “Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành”

14/9/2005

 

- Quyết định;

- Quy chế.

XI. LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP

1.                          

Luật

Số 28/2009/QH12

ngày 17/6/2009

Lý lịch tư pháp

01/7/2010

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 111/2010/NĐ-CP

ngày 23/11/2010

 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

10/01/2011

Nội dung

3.                          

Thông tư liên tịch

Số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP

ngày 10/5/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

28/6/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

4.                          

Thông tư

Số 13/2011/TT-BTP

ngày 27/6/2011

 

Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

12/8/2011

- Nội dung;

- Biểu mẫu;

- Phụ lục.

5.                          

Thông tư

Số 06/2013/TT-BTP

ngày 06/02/2013

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp

01/4/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

6.                          

Thông tư

Số 16/2013/TT-BTP

ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 26/7/2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp

10/01/2014

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

 

XII. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

1.                          

Luật

Số 52/2010/QH12 ngày 17/6/2010

Luật Nuôi con nuôi

01/01/2011

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi

08/5/2011

Nội dung

3.                          

Thông tư liên tịch

Số 146/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 07/9/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực nuôi con nuôi từ nguồn thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài, chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài

25/10/2012

Nội dung

4.                          

Thông tư

Số 12/2011/TT-BTP

ngày 27/6/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi

15/8/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

5.                          

Thông tư

Số 21/2011/TT-BTP ngày 21/11/2011

Về việc quản lý văn phòng con nuôi nước ngoài tại Việt Nam

05/01/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

XIII. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT QUỐC TẾ

1.                          

Luật

Số 08/2007/QH12

ngày 21/11/2007

Tương trợ tư pháp

01/7/2008

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 92/2008/NĐ-CP

ngày 22/8/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp

23/9/2008

 

Nội dung

3.                          

Thông tư liên tịch

Số 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC

ngày 15/9/2011

Hướng dẫn áp dụng một số quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự của Luật Tương trợ Tư pháp

01/12/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

4.                          

Thông tư liên tịch

Số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC

ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù

15/4/2013

Nội dung

5.                          

Thông tư liên tịch

Số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG

ngày 16/8/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự của người phạm tội

01/11/2013

Nội dung

6.                          

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 06/2006/QĐ-BTP

ngày 24/7/2006

Về việc ban hành Quy chế thẩm định điều ước quốc tế

 

15/8/2006

 

Nội dung

XIV. LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

1.                          

Luật

Số 14/2012/QH13

ngày 20/6/2012

Phổ biến, giáo dục pháp luật

01/01/2013

Nội dung

2.                          

Luật

Số 35/2013/QH13

ngày 20/6/2013

Về hòa giải ở cơ sở

01/01/2014

Nội dung

3.                          

Pháp lệnh

Số 09/1998/PL-UBTVQH10

ngày 25/12/1998

Về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

05/01/1999

 

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 160/1999/NĐ-CP

ngày 18/10/1999

Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải ở cơ sở

03/11/1999

 

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 28/2013/NĐ-CP

ngày 04/4/2013

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

27/5/2013

Nội dung

6.                          

Nghị quyết

Số 61/2007/NQ-CP

ngày 07/12/2007

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân

29/12/2007

 

Nội dung

7.                          

Quyết định của TTgCP

Số 37/2008/QĐ-TTg

ngày 12/3/2008

Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012

02/4/2008

 

- Quyết định;

- Chương trình.

8.                          

Quyết định của TTgCP

Số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật

02/4/2010

Nội dung

9.                          

Quyết định của TTgCP

Số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013

Ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở

31/3/2013

- Quyết định;

- Quy định;

- Phụ lục.

10.                         

Quyết định của TTgCP

Số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013

Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

05/7/2013

Nội dung

11.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN ngày 09/6/2008

Hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với cựu chiến binh

09/7/2008

 

Nội dung

12.                         

Thông tư liên tịch

Số 73/2010/TTLT-BTC-BTP

ngày 14/5/2010

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

28/6/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

13.                         

Thông tư liên tịch

Số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP

ngày 16/11/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

31/12/2010

Nội dung

14.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT

ngày 06/02/2012

Hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

26/3/2012

Nội dung

15.                         

Thông tư

Số 339/1998/TT-BTP

ngày 19/3/1998

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 03/1998/QĐ-TTg ngày 07/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ

03/4/1998

Nội dung

16.                         

Thông tư

Số 18/2010/TT-BTP ngày 05/11/2010

Quy định về Báo cáo viên pháp luật

20/12/2010

 

Nội dung

17.                         

Thông tư

Số 21/2013/TT-BTP

ngày 18/12/2013

Quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền pháp luật và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật

01/02/2014

Nội dung

18.                         

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Số 04/1985/NQLT-BTP-TNCSHCM

ngày 16/11/1985

 

Về phổ biến giáo dục cho thanh thiếu niên

16/11/1985

Nội dung

19.                         

Nghị quyết liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Dân tộc và Hội Nông dân Việt Nam

Số 01/1999/NQLT/TP-VHTT-NNPTNT-DTMN-ND

ngày 07/9/1999

Về phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở nông thôn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.

22/9/1999

Nội dung

20.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 06/2008/QĐ-BTP ngày 26/5/2008

Về việc ban hành Biểu mẫu thống kê về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở

22/6/2008

 

- Quyết định;

- Biểu mẫu.

 

XV. LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

1.                          

Thông tư liên tịch

Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV

ngày 11/02/2010

Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ngành Tư pháp

28/3/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

 

2.                          

Thông tư

Số 06/2011/TT-BTP

ngày 07/3/2011

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành Tư pháp

20/4/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

 

3.                          

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 101/2005/QĐ-BTP

ngày 02/3/2005

Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

27/3/2005

 

Nội dung

4.                          

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 04/2008/QĐ-BTP

ngày 19/3/2008

Về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

12/4/2008

 

- Quyết định;

- Quy chế;

- Phụ lục.

 

 

 

XVI. LĨNH VỰC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1.                          

Luật

Số 26/2008/QH12

ngày 14/11/2008

Thi hành án dân sự

01/7/2009

Nội dung

2.                          

Nghị quyết

Số 24/2008/QH12

ngày 14/11/2008

Về thi hành Luật THADS

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Nội dung

3.                          

Nghị quyết

Số 36/2012/QH13

ngày 23/11/2012

Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Không được quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 173/2004/NĐ-CP

ngày 30/9/2004

Về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

21/10/2004

 

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 58/2009/NĐ-CP

ngày 13/7/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

24/8/2009

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 61/2009/NĐ-CP

ngày 24/7/2009

Về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

09/9/2009

Nội dung

7.                          

Nghị định

Số 74/2009/NĐ-CP

ngày 09/9/2009

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự

01/11/2009

Nội dung

8.                          

Nghị định

Số 125/2013/NĐ-CP

ngày 14/10/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

01/12/2013

Nội dung

9.                          

Nghị định

Số 135/2013/NĐ-CP

ngày 18/10/2013

Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

05/12/2013

Nội dung

10.                         

Quyết định của TTgCP

Số 73/2007/QĐ-TTg

ngày 25/5/2007

Về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

22/6/2007

 

Nội dung

11.                         

Quyết định của TTgCP

Số 27/2012/QĐ-TTg

ngày 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

Nội dung

12.                         

Thông tư liên tịch

Số 15/2002/TTLT-BTC-BTP

ngày 08/02/2002

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước

23/02/2002

 

Nội dung

13.                         

Thông tư liên tịch

Số 08/2005/TTLT-BTP-BTC

ngày 16/9/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự

15/10/2005

 

Nội dung

14.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC

ngày 23/5/2006

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

18/6/2006

 

Nội dung

15.                         

Thông tư liên tịch

Số 05/2006/TTLT-BTP-BCA

ngày 29/8/2006

Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

28/9/2006

 

Nội dung

16.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2007/TTLT-BTP-BNV

ngày 29/3/2007

Hướng dẫn về tổ chức, cán bộ của Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

17/8/2007

 

Nội dung

17.                         

Thông tư liên tịch

Số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC

ngày 27/11/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

29/12/2008

 

Nội dung

18.                         

Thông tư liên tịch

Số 04/2009/TTLT-BTP-BTC

ngày 15/10/2009

Hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án

29/11/2009

Nội dung

19.                         

Thông tư liên tịch

Số 07/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

ngày 25/3/2010

Hướng dẫn thủ tục miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng

10/5/2010

 

Nội dung

20.                         

Thông tư liên tịch

Số 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC

ngày 25/5/2010

Hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước

01/8/2010

Nội dung

21.                         

Thông tư liên tịch

Số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC

ngày 24/6/2010

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và chế độ tài chính đối với văn phòng Thừa phát lại

10/8/2010

Nội dung

22.                         

Thông tư liên tịch

Số 13/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

ngày 07/7/2010

Hướng dẫn thủ tục thực hiện một số công việc của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh

30/8/2010

Nội dung

23.                         

Thông tư liên tịch

Số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

ngày 26/7/2010

Hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự

15/9/2010

Nội dung

24.                         

Thông tư liên tịch

Số 141/2010/TTLT-BQP-BTP

ngày 19/10/2010

Hướng dẫn việc phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự trong Quân đội

03/12/2010

 

Nội dung

25.                         

Thông tư liên tịch

Số 144/2010/TTLT-BTC-BTP

ngày 22/9/2010

Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

06/11/2010

Nội dung

26.                         

Thông tư liên tịch

Số 02/2011/TTLT-BNV-BTP

ngày 15/4/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

01/6/2011

Nội dung

27.                         

Thông tư liên tịch

Số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC

ngày 11/7/2011

Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

30/9/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

28.                         

Thông tư liên tịch

Số 184/2011/TTLT-BTC-BTP

ngày 19/12/2011

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự

10/02/2012

Nội dung

29.                         

Thông tư liên tịch

Số 03/2012/TTLT-BTP-BCA

ngày 30/3/2012

Quy định cụ thể việc phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự

15/5/2012

Nội dung

30.                         

Thông tư liên tịch

Số 136/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 16/8/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự và Tổ quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản

02/10/2012

 

Nội dung

31.                         

Thông tư liên tịch

Số 07/2013/TTLT/BTP-BCA-BTC

ngày 06/02/2013

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân sự là phạm nhân

01/4/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

32.                         

Thông tư

Số 04/1999/TT-BTP

ngày 11/01/1999

Về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương

26/01/1999

Nội dung

33.                         

Thông tư

Số 06/2005/TT-BTP

ngày 24/6/2005

Hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên

Sau 15 ngày, kể từ ngày Thông tư số 06/2005/TT-BTP đăng Công báo

Nội dung

34.                         

Thông tư

Số 03/2009/TT-BTP

ngày 30/9/2009

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh

16/11/2009

- Nội dung;

- Phụ lục.

35.                         

Thông tư

Số 17/2010/TT-BTP

ngày 11/10/2010

Quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

01/12/2010

Nội dung

36.                         

Thông tư

Số 01/2011/TT-BTP

ngày 10/01/2011

Quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự

25/02/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

37.                         

Thông tư

Số 03/2011/TT-BTP

ngày 17/01/2011

Phân cấp quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự

08/3/2011

Nội dung

38.                         

Thông tư

Số 09/2011/TT-BTP

ngày 30/5/2011

Về việc ban hành và hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các loại biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự

15/7/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

39.                         

Thông tư

Số 22/2011/TT-BTP

ngày 02/12/2011

Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự

20/01/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

40.                         

Thông tư

Số 09/2012/TT-BTP

ngày 01/9/2012

Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức công chức lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thuộc Cục Thi hành án dân sự; lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự

15/10/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

41.                         

Thông tư

Số 10/2012/TT-BTP

ngày 15/10/2012

Quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp

01/12/2012

Nội dung

42.                         

Thông tư

Số 13/2012/TT-BTP

ngày 26/11/2012

Quy định chi tiết khoản 2 Điều 2 Nghị định số 14/2012/NĐ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP

15/01/2013

 

Nội dung

43.                         

Thông tư

Số 01/2013/TT-BTP

ngày 03/01/2013

Hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự

20/02/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

44.                         

Thông tư

Số 13/2013/TT-BTP ngày 13/9/2013

Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Cục THADS và Chi cục THADS

01/11/2013

Nội dung

45.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 1145/2005/QĐ-BTP

ngày 18/5/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự

15/6/2005

 

Nội dung

XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1.                          

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP

ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 22/2013/NĐ-CP

ngày 13/3/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

01/5/2013

Nội dung

3.                          

Thông tư

liên tịch

Số 01/2005/TTLT/BTP-BNV

ngày 24/01/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

24/02/2005

 

Nội dung

4.                          

Thông tư

liên tịch

Số 01/2009/TTLT-BTP-BNV

ngày 28/4/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã

12/6/2009

 

Nội dung

5.                          

Thông tư

liên tịch

Số 02/2010/TTLT-BTP-BNV

ngày 11/02/2010

Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

28/3/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

6.                          

Thông tư

liên tịch

Số 11/2010/TTLT-BTP-BNV

ngày 17/6/2010

Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp

01/7/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

7.                          

Thông tư

liên tịch

Số 18/2011/TTLT-BTP-BNV

ngày 19/10/2011

Hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước

04/12/2011

 

Nội dung

8.                          

Thông tư

Số 1611/TT

ngày 27/11/1996

Hướng dẫn thực việc chia tách tỉnh đối với các cơ quan tư pháp địa phương

12/12/1996

Nội dung

9.                          

Thông tư

Số 07/2005/TT-BTP

ngày 31/8/2005

Hướng dẫn thi hành Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp ban hành

02/10/2005

 

Nội dung

10.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 127/QĐ-TC

ngày 04/8/1983

Về việc thành lập Viện nghiên cứu khoa học pháp lý thuộc Bộ Tư pháp

04/8/1983

 

Nội dung

11.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 483/TCCB-QĐ

ngày 26/7/1993

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức hành chính trong Ngành Tư pháp

26/7/1993

 

Nội dung

12.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 07/2006/QĐ-BTP

ngày 01/8/2006

Về việc ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Tư pháp

23/8/2006

 

- Quyết định;

- Tiêu chuẩn.

13.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 02/2007/QĐ-BTP

ngày 17/5/2007

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tư pháp

19/6/2007

 

- Quyết định;

- Quy chế.

XVIII. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

1.                          

Luật

Số 69/2006/QH11

ngày 29/6/2006

Trợ giúp pháp lý

01/01/2007

Nội dung

2.                          

Nghị định

Số 07/2007/NĐ-CP

ngày 12/01/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

08/02/2007

 

Nội dung

3.                          

Nghị định

Số 05/2012/NĐ-CP

ngày 02/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật

01/4/2012

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 14/2013/NĐ-CP

ngày 05/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

31/3/2013

Nội dung

5.                          

Quyết định của TTgCP

Số 734/TTg

ngày 06/9/1997

Về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách

21/9/1997

 

Nội dung

6.                          

Quyết định của TTgCP

Số 10/2008/QĐ-BTP

ngày 10/12/2008

Về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”

13/01/2009

 

- Quyết định;

- Đề án;

- Phụ lục.

7.                          

Quyết định của TTgCP

Số 84/2008/QĐ-TTg

ngày 30/6/2008

Về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

26/7/2008

 

Nội dung

8.                          

Quyết định của TTgCP

Số 52/2010/QĐ-TTg

ngày 18/8/2010

Về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020

02/10/2010

Nội dung

9.                          

Quyết định của TTgCP

Số 59/2012/QĐ-TTg

ngày 24/12/2012

Về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nghèo giai đoạn 2013 - 2020

15/02/2013

Nội dung

10.                        ư

Thông tư liên tịch

Số 08/2008/TTLT-BTP-BNV

ngày 07/11/2008

Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

13/12/2008

 

Nội dung

11.                         

Thông tư liên tịch

Số 10/2011/TTLT-BTP-TTCP

ngày 06/6/2011

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính

01/8/2011

Nội dung

12.                         

Thông tư liên tịch

Số 23/2011/TTLT-BTP-BNV

ngày 08/12/2011

Hướng dẫn thực hiện chuyển ngạch và xếp lương đối với viên chức trợ giúp pháp lý

15/02/2012

Nội dung

13.                         

Thông tư liên tịch

Số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT

ngày 17/01/2012

Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số

10/3/2012

Nội dung

14.                         

Thông tư liên tịch

Số 209/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 30/11/2012

Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước

15/01/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

15.                         

Thông tư liên tịch

Số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC

ngày 04/7/2013

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

21/8/2013

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

16.                         

Thông tư

05/2008/TT-BTP

ngày 23/9/2008

Hướng dẫn về nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

29/10/2008

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

17.                         

Thông tư

Số 15/2010/TT-BTP

ngày 04/10/2010

Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

18/11/2010

 

Nội dung

18.                         

Thông tư

Số 02/2011/TT-BTP

ngày 13/01/2011

Hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý

01/3/2011

- Nội dung;

- Biểu mẫu (Giải thích biểu mẫu);

- Phụ lục.

19.                         

Thông tư

Số 07/2011/TT-BTP

ngày 31/3/2011

Hướng dẫn bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức cán bộ và hoạt động trợ giúp pháp lý

01/5/2011

Nội dung

20.                         

Thông tư

Số 19/2011/TT-BTP

ngày 31/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp

14/12/2011

- Nội dung;

- Phụ lục.

21.                         

Thông tư

Số 07/2012/TT-BTP

ngày 30/7/2012

Hướng dẫn về cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

15/9/2012

- Nội dung;

- Phụ lục.

22.                         

Thông tư

Số 02/2013/TT-BTP

ngày 05/01/2013

Ban hành Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

01/3/2013

 

- Nội dung;

- Bộ tiêu chuẩn;

- Phụ lục.

23.                         

Thông tư

Số 18/2013/TT-BTP

ngày 20/11/2013

Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

10/01/2014

- Nội dung;

- Phụ lục.

24.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2007/QĐ-BTP

ngày 01/6/2007

Về việc ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý

27/7/2007

 

- Nội dung;

- Biểu mẫu.

25.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 02/2008/QĐ-BTP

ngày 28/02/2008

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

25/3/2008

 

- Quyết định;

- Quy chế.

26.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2008/QĐ-BTP

ngày 28/02/2008

Ban hành điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý

25/3/2008

 

- Quyết định;

- Điều lệ mẫu.

27.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 07/2008/QĐ-BTP

ngày 05/12/2008

Ban hành Quy chế bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý

13/01/2009

 

- Quyết định;

- Quy chế.

28.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 08/2008/QĐ-BTP

ngày 08/12/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam

13/01/2009

 

- Quyết định;

- Quy chế.

29.                         

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 09/2008/QĐ-BTP

ngày 08/12/2008

Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý

13/01/2009

 

- Quyết định;

- Quy tắc.

XIX. LĨNH VỰC XÂY DỰNG PHÁP LUẬT, THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT, PHÁP CHẾ

1.                          

Luật

Số 31/2004/QH11

ngày 03/12/2004

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân

01/4/2005

Nội dung

2.                          

Luật

Số 17/2008/QH12

ngày 03/6/2008

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

01/01/2009

Nội dung

3.                          

Nghị định

Số 91/2006/NĐ-CP

ngày 06/9/2006

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

04/10/2006

 

Nội dung

4.                          

Nghị định

Số 24/2009/NĐ-CP

ngày 05/3/2009

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

20/4/2009

Nội dung

5.                          

Nghị định

Số 55/2011/NĐ-CP

ngày 04/7/2011

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế

25/8/2011

Nội dung

6.                          

Nghị định

Số 59/2012/NĐ-CP

ngày 23/7/2012

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

01/10/2012

Nội dung

7.                          

Thông tư liên tịch

Số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP

ngày 02/12/2010

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

16/01/2011

 

Nội dung

8.                          

Thông tư liên tịch

Số 47/2012/TTLT-BTC-BTP

ngày 16/3/2012

Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

01/5/2012

Nội dung

9.                          

Thông tư

Số 07/2005/TT-BTP

ngày 31/8/2005

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18/05/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

02/10/2005

 

Nội dung

10.                         

Thông tư

Số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010

Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

17/4/2010

 

- Nội dung;

- Phụ lục.

11.                         

Thông tư

Số 25/2011/TT-BTP

ngày 27/12/2011

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch

01/3/2012

 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung;

- Phụ lục;

- Quyết định đính chính.

XX. LĨNH VỰC KHÁC

1.                          

Thông tư

Số 12/2013/TT-BTP

ngày 07/8/2013

Quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

23/9/2013

- Nội dung;

- Phụ lục.

2.                          

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 03/2006/QĐ-BTP

ngày 29/5/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tư pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

25/6/2006

Nội dung

3.                          

Quyết định của Bộ trưởng BTP

Số 10/2007/QĐ-BTP

ngày 07/12/2007

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tư pháp

11/01/2008

- Quyết định;

- Quy chế.

Tổng số: 290 văn bản

 

 

 [1] Bao gồm: Luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại.

[2] Nghị định số 05/2012/NĐ-CP có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực: Đăng ký giao dịch bảo đảm, trợ giúp pháp lý.

[3] Thông tư số 19/2011/TT-BTP liên quan đến nhiều lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý, chứng thực.

[4] Nghị định số 75/2000/NĐ-CP còn có nội dung liên quan đến lĩnh vực chứng thực.

[5] Luật Hôn nhân và gia đình liên quan đến nhiều lĩnh vực: Hộ tịch.

[6] Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC liên quan đến pháp luật quốc tế.

[7] Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG liên quan đến pháp luật quốc tế.