Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP

----------

Số: 02/2006/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

              Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 14 tháng 01 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê;
Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Cục trưởng Cục thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng, Giám đốc Sở Tư pháp và Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Thi hành án quân khu, quân chủng Hải quân, Trưởng Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Thu Ba

 


(CLICK ĐÔI VÀO CÁC BIỂU TƯỢNG ĐỂ XEM CHI TIẾC)

 

 

 

 

 

 

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

Phụ lục I

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊTHI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

Phụ lục I

(TIẾP THEO)

 

 

Phụ lục I

(TIẾP THEO)

 

 

 

 

Phụ lục II

 

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG VÀ GHI CHÉP

BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 02/2006/QĐ-BTP ban hành Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 02/2006/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 14/04/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Lê Thị Thu Ba
  • Ngày công báo: 08/05/2006
  • Số công báo: Từ số 9 đến số 10
  • Ngày hiệu lực: 23/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 20/02/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản