Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 257/2002/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP SỐ 257/2002/QĐ-BTP NGÀY 10 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04 tháng 6 năm 1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Quyết định số 734/TTg ngày 06 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách;
Căn cứ Công văn số 5856/VPCP-PC ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập quỹ trợ giúp pháp lý;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 3142/BTC-CSTC ngày 02 tháng 4 năm 2002) và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ (Công văn số 89/BTCCBCP-TCCB ngày 22 tháng 3 năm 2002) về việc ban hành các văn bản về quỹ trợ giúp Pháp lý Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quỹ) trực thuộc Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.

Quỹ có tư cách pháp nhân, có trụ sở đặt tại Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Quỹ có tên gọi tiếng Anh là VIET NAM LEGAL AID FUND và viết tắt là VILAF.

Điều 2. Quỹ có chức năng huy động, tiếp nhận các nguồn tài chính đóng góp, cấp phát để hỗ trợ cho hoạt động trợ giúp pháp lý trên toàn quốc.

Điều 3. Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Tiếp nhận nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước;

2. Tiếp xúc, khai thác, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp, xây dựng Quỹ theo quy định;

3. Thực hiện hỗ trợ tài chính cho hoạt động trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật;

4. Thông tin tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm, phổ biến rộng rãi về hoạt động của Quỹ;

5. Sử dụng mạng lước cộng tác viên ở Trung ương và địa phương để góp phần tạo nguồn cho Quỹ và triển khai các hoạt động của Quỹ theo quy định;

6. Quản lý nguồn tài chính của Quỹ theo quy định;

7. Đề xuất việc khen thưởng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc tham gia xây dựng và phát triển Quỹ.

Điều 4. Bộ máy tổ chức của Quỹ có Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán chuyên trách và bộ phận giúp việc kiêm nhiệm.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập các Ban chuyên môn của Quỹ theo đề nghị của cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

Điều 5. Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 7 năm 2002.

Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

 

 

 

Nguyễn Đình Lộc

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 257/2002/QĐ-BTP thành lập Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 257/2002/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 10/07/2002
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Nguyễn Đình Lộc
  • Ngày công báo: 31/08/2002
  • Số công báo: Số 42
  • Ngày hiệu lực: 26/07/2002
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản