Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
BỘ TƯ PHÁP - BỘ NỘI VỤ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 1990 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ CỦA TÒA ÁN CẤP HUYỆN

1) Trước đây theo quy định cũ của Điều 41 Bộ luật Hình sự thì: “khi xét xử cùng một lần người phạm nhiều tội, Tòa án quyết định hình phạt đối với từng tội, sau đó quyết định hình phạt chung cho các tội. Hình phạt chung không được vượt mức cao nhất của khung hình phạt mà luật quy định đối với tội nặng nhất đã phạm và trong phạm vi loại hình phạt đã tuyên”. Do đó, tại điểm 3 phần II Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 12-1-1989 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp đã hướng dẫn là “Tòa án cấp huyện quyết định hình phạt chung theo Điều 41 Bộ luật Hình sự không vượt quá 7 năm tù”

Nay theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của của Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua ngày 28-12-1989 thì Điều 41 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi như sau: “… Hình phạt chung không được vượt mức cao nhất của loại hình phạt đã tuyên”. Do đó, kể từ ngày 2-1-1990 trở đi, khi xét xử cùng một lần người phạm nhiều tội, nếu các tội đó có mức hình phạt do luật định là 7 năm tù trở xuống (trừ các tội được quy định tại các điểm a, b, khoản 1 Điều 145 Bộ luật tố tụng hình sự) và tổng hợp các hình phạt tù có thời hạn theo quy định mới của Điều 41 Bộ luật Hình sự, các Tòa án cấp huyện có thể quyết định hình phạt chung vượt quá 7 năm tù, nhưng không vượt quá 20 năm tù là mức cao nhất của loại hình phạt tù có thời hạn.

2) Cũng theo Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 12-1-1989 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Tòa án cấp huyện quyết định hình phạt chung của nhiều bản án theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự không vượt quá 7 năm tù nếu tội phạm (hoặc các tội phạm) của bản án đang phải chấp hành thuộc khung hình phạt có mức cao nhất là từ 7 năm trở xuống. Nay theo quy định mới về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự thì hình phạt chung không bị giới hạn bởi mức cao nhất của khung hình phạt mà luật quy định đối với tội nặng nhất đã phạm; cho nên, khi tổng hợp các hình phạt tù có thời hạn của nhiều bản án theo khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự, Tòa án cấp huyện có thể quyết định hình phạt chung vượt quá 7 năm tù, nhưng không vượt quá 20 năm tù.

Thông tư này thay thế cho hướng dẫn tại điểm 3 phần II Thông tư liên ngày số 02/TTLN ngày 12-1-1989 về việc Tòa án cấp huyện không được quyết định hình phạt chung theo Điều 41 và khoản 1 Điều 42 Bộ luật Hình sự vượt quá 7 năm tù.