Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/QĐ-QLTA

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ MẶT TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân 1992;

Căn cứ nghị định số 38/ CP ngày 4-6 - 1993 của Chính Phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức các bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Tòa án địa phương - Bộ Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc Ủy quyền cho Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác quản lý về mặt tổ chức đối với Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thi hành Quyết định này; Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Tòa án địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Lộc

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ MẶT TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-QLTA, ngày 21/03/1994  của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Điều 1. Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện việc xây dựng, kiện toàn bộ máy, quản lý công chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các mặt công tác sau đây.

1. Tuyển dụng tiếp nhận, sắp xếp công chức trong chỉ tiêu biên chế đã được phân bổ theo đúng chức danh, tiêu chuẩn công chức đã được ban hành và hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

2. Điều động, thuyên chuyển công tác đối với công chức, trừ Thẩm phán;

3. Chuẩn bị nhân sự, hồ sơ tuyển chọn, bổ nhiệm Thẩm phán theo quy trình do Bộ Tư pháp hướng dẫn;

4. Chuẩn bị thủ tục đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định nâng bậc lương đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, chuyên viên chính, Quyết định nâng bậc lương cho công chức khác sau khi được Bộ trưởng Bộ Tư pháp duyệt.

Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc đối với Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán; Quyết định nghỉ hưu, cho thôi việc đối với công chức khác;

5. Xây dựng quy hoạch, thực hiện kế hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn các ngạch công chức và kế hoạch hướng dẫn của Bộ Tư pháp;

6. Quyết định tặng giấy khen, đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khen thưởng tập thể, cá nhân theo chế độ khen thưởng hiện hành;

7. Quyết định kỷ luật đối với công chức theo quy định hiện hành, trừ hình thức cách chức Thẩm phán; trong trường hợp kỷ luật buộc thôi việc thì phải báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trước khi ra quyết định.

Chuẩn bị thủ tục, hồ sơ miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán vi phạm kỷ luật.

Điều 2. Các quyết định của Chánh án về việc tuyển dụng, điều động, nghỉ hưu, cho thôi việc, kỷ luật phải gửi về Bộ Tư pháp để báo cáo.

Điều 3. Đối với những vấn đề cán bộ có liên quan đến Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì Chánh án thực hiện phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp theo Quy chế phối hợp số 91/TP-TA ngày 19 tháng 1 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao./.