Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
******


Số: 01/2006/QĐ-BTP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

******

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ HỘ TỊCH, BIỂU MẪU HỘ TỊCH 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 62/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp và Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 08 loại sổ đăng ký hộ tịch, và 57 loại biểu mẫu hộ tịch (sau đây gọi là sổ, biểu mẫu hộ tịch) được liệt kê và đánh số ký hiệu tại Danh mục kèm theo Quyết định này. 

Sổ, biểu mẫu hộ tịch quy định tại Điều này được sử dụng thống nhất trong cả nước. 

Điều 2.

1. Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp tổ chức in và phát hành đối với 16 loại biểu mẫu hộ tịch quy định tại Mục I của Danh mục, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về đăng ký và quản lý hộ tịch của địa phương; bao gồm các biểu mẫu hộ tịch sau đây:  

- Các biểu mẫu về khai sinh: BTP/HT-2006-KS.1, BTP/HT-2006-KS.1.a, BTP/HT-2006-KS.2, BTP/HT-2006-KS.2.a, BTP/HT-2006-KS.3, BTP/HT-2006-KS.4;

- Các biểu mẫu về kết hôn: BTP/HT-2006-KH.1, BTP/HT-2006-KH.1.a, BTP/HT-2006-KH.2, BTP/HT-2006-KH.2.a, BTP/HT-2006-KH.3, BTP/HT-2006-KH.3.a;

- Các biểu mẫu về khai tử: BTP/HT-2006-KT.1, BTP/HT-2006-KT.1.a, BTP/HT-2006-KT.2, BTP/HT-2006-KT.2.a; 

2. Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức in và phát hành 08 loại sổ và 41 loại biểu mẫu hộ tịch theo quy định tại Mục II của Danh mục theo đúng quy cách và nội dung quy định tại các biểu mẫu hộ tịch kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Việc phát hành và bán các sổ, biểu mẫu hộ tịch phải theo đúng giá quy định. 

Nghiêm cấm việc in, phát hành và sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch trái với các quy định tại Quyết định này. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 1203 QĐ/TP-HT ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành biểu mẫu, sổ sách hộ tịch. 

Điều 5. Vụ trưởng Vụ Hành chính tư pháp, Giám đốc Nhà xuất bản tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 01/2006/QĐ-BTP
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 29/03/2006
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Hoàng Thế Liên
  • Ngày công báo: 15/05/2006
  • Số công báo: Từ số 18 đến số 19
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2006
  • Ngày hết hiệu lực: 10/05/2010
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản