Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 91 đến 120 trong 15.426 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13330:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13053:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13052:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 về Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 về Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7336:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11820-5:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 5: Công trình bến
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11820-5:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 5: Công trình bến được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN11820-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9155:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-2:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-2:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-1:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-1:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-3:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13268-3:2021 về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13268-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13316-1:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13316-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7161-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6170-13:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-3:2021 về Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-3:2021 về Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12429-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13334:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-12:2021 về Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-12:2021 về Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-12:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-11:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13401:2021 (ISO 14408:2016) về Ống nội khí quản thiết kế cho phẫu thuật laser - Yêu cầu ghi nhãn và thông tin đính kèm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13401:2021 (ISO 14408:2016) về Ống nội khí quản thiết kế cho phẫu thuật laser - Yêu cầu ghi nhãn và thông tin đính kèm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13401:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13388:2021 (ISO 18777:2005) về Hệ thống oxy lỏng có thể vận chuyển được dùng trong y tế - Yêu cầu riêng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13388:2021 (ISO 18777:2005) về Hệ thống oxy lỏng có thể vận chuyển được dùng trong y tế - Yêu cầu riêng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13388:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13387-2-67:2021 (ISO 80601-2-67:2020) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-67: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị duy trì oxy
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13387-2-67:2021 (ISO 80601-2-67:2020) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-67: Yêu cầu riêng về an toàn cơ bản và tính năng thiết yếu của thiết bị duy trì oxy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13387-2-67:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13385:2021 (ISO 10985:2009) về Nắp chụp làm từ tổ hợp nhôm - Chất dẻo dùng cho các chai truyền dịch và lọ thuốc tiêm - Yêu cầu và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13385:2021 (ISO 10985:2009) về Nắp chụp làm từ tổ hợp nhôm - Chất dẻo dùng cho các chai truyền dịch và lọ thuốc tiêm - Yêu cầu và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13385:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13400-3:2021 (ISO 13175-3:2012) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Phosphat canxi - Phần 3: Các chất thay thế xương hydroxyapatite và beta-tricanxiphosphat
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13400-3:2021 (ISO 13175-3:2012) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Phosphat canxi - Phần 3: Các chất thay thế xương hydroxyapatite và beta-tricanxiphosphat được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13400-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13386:2021 (ISO/TR 13154:2017) về Thiết bị điện y tế - Triển khai, thực hiện và hướng dẫn vận hành để nhận diện người sốt bằng thiết bị ghi thân nhiệt dùng trong sàng lọc
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13386:2021 (ISO/TR 13154:2017) về Thiết bị điện y tế - Triển khai, thực hiện và hướng dẫn vận hành để nhận diện người sốt bằng thiết bị ghi thân nhiệt dùng trong sàng lọc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13386:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13398:2021 (ISO 8836:2019) về Ống hút sử dụng cho đường hô hấp
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13398:2021 (ISO 8836:2019) về Ống hút sử dụng cho đường hô hấp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13398:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13395-1:2021 (ISO 9360-1:2000) về Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt-ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 1: HME dùng với thể tích lưu thông tối thiểu 250 ml
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13395-1:2021 (ISO 9360-1:2000) về Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt-ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 1: HME dùng với thể tích lưu thông tối thiểu 250 ml được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13395-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13393:2021 (ISO 16428:2005) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Dung dịch thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với thử nghiệm ăn mòn tĩnh và ăn mòn động trên vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13393:2021 (ISO 16428:2005) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Dung dịch thử nghiệm và điều kiện môi trường đối với thử nghiệm ăn mòn tĩnh và ăn mòn động trên vật liệu cấy ghép và thiết bị y tế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13393:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13394:2021 (ISO/TR 14283:2018) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Nguyên tắc cơ bản về an toàn và tính năng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13394:2021 (ISO/TR 14283:2018) về Vật cấy ghép phẫu thuật - Nguyên tắc cơ bản về an toàn và tính năng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13394:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13353:2021 về Mẫu khóa ảnh vệ tinh phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13353:2021 về Mẫu khóa ảnh vệ tinh phục vụ xây dựng bản đồ hiện trạng rừng - Yêu cầu kỹ thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13353:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13352:2021 về Gỗ biến tính - Phương pháp thử cơ lý
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13352:2021 về Gỗ biến tính - Phương pháp thử cơ lý được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13352:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13383:2021 (ISO 18778:2005) về Thiết bị hô hấp - Máy theo dõi trẻ sơ sinh - Yêu cầu riêng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13383:2021 (ISO 18778:2005) về Thiết bị hô hấp - Máy theo dõi trẻ sơ sinh - Yêu cầu riêng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13383:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 về Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8215:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: