Hệ thống pháp luật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 13863:2023

PHỤ GIA ỨC CHẾ ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG DO TÁC NHÂN CLORUA

Standard specification for admixtures to inhibit chloride-induced corosion of reinforcing steel in concrete

 

Lời nói đầu

TCVN 13863:2023 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C1582/C1582M-11 (2017) Standard Specification for Admixtures to Inhibit Chloride-Induced Corrosion of Reinforcing Steel in Concrete.

TCVN 13863:2023 do Viện Vật liệu xây dựng Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

PHỤ GIA ỨC CH ĂN MÒN CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG DO TÁC NHÂN CLORUA

Standard specification for admixtures to inhibit chloride-induced corosion of reinforcing steel in concrete

1  Phạm vi áp dụng

1.1  Tiêu chuẩn này áp dụng cho những chất sử dụng làm phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua.

1.2  Kết quả thử nghiệm được thực hiện đề đáp ứng tiêu chuẩn này không được sử dụng để xếp hạng tính năng hiện trường của những phụ gia ức chế ăn mòn khác nhau.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1651-2, Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn.

TCVN 3106, Hỗn hợp bê tông nặng Phương pháp th độ sụt.

TCVN 3111, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí.

TCVN 3118, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ chịu nén.

TCVN 3119, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn.

TCVN 6067, Xi măng poóc lăng bền sulfat.

TCVN 7570, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7572-2, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt.

TCVN 7572-6, Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng

TCVN 7572-15, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua.

TCVN 7951, Hệ chất kết dính góc nhựa epoxy cho bê tông - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8826, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 12300, Phụ gia cuốn khí cho bê tông.

TCVN 13862:2023, Ph gia hoá học cho bê tông - Xác định ảnh hưởng của ph gia hoá học đến ăn mòn ct thép bê tông trong môi trường clorua

ASTM G180 Standard Test Method for Corrosion Inhibiting Admixtures for steel in Concrete by Polarization Resistance in Cementitious Slurries (Phương pháp thử cho phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông bằng điện trở phân cực trong hồ xi măng)

ASTM C125, Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates (Thuật ngữ về Bê tông và Cốt liệu trong bê tông).

ASTM G15, Terminology Relating to Corrosion and Corrosion Testing (Thuật ngữ liên quan đến ăn mòn và thử nghiệm ăn mòn).

3  Thuật ngữ, định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa được nêu trong ASTM C125, ASTM G15 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:

3.1

Hàm lượng ion clorua (chloride-ion content)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13863:2023 về Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép trong bê tông do tác nhân clorua

  • Số hiệu: TCVN13863:2023
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
  • Ngày ban hành: 01/01/2023
  • Nơi ban hành: ***
  • Người ký: ***
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/07/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản