Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 121 đến 151 trong 440.854 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-12:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-12:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 12: Quan trắc ra đa thời tiết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12636-12:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN5738:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 về Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13396:2021 về Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13396:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-14:2021 về Phân bón - Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-14:2021 về Phân bón - Phần 14: Xác định hàm lượng nhôm di động bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-14:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-11:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-12:2021 về Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa)
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-12:2021 về Phân bón - Phần 12: Xác định hàm lượng selen tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (Kỹ thuật hydrua hóa) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-12:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13334:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-3:2021 về Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12429-3:2021 về Thịt mát - Phần 3: Thịt gia cầm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12429-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-13:2021 về Giàn cố định trên biển Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6170-13:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7161-5:2021 (ISO 14520-5:2019) về Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12 được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7161-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9155:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11820-5:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 5: Công trình bến
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11820-5:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 5: Công trình bến được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN11820-5:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13052:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13053:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13330:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13264:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13264:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm - Bảo vệ chống trượt bánh xe được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13264:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13333:2021 về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13333:2021 về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13333:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13335:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13335:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13335:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13336:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13336:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13336:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13337-3:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - An toàn điện, nối đất và mạch điện hồi lưu - Phần 3: Tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13337-3:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - An toàn điện, nối đất và mạch điện hồi lưu - Phần 3: Tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13337-3:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13338-1:2021 về Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 1: Yêu cầu cơ bản - Khe hở không khí và chiều dài đường rò đối với các thiết bị điện, điện tử
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13338-1:2021 về Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 1: Yêu cầu cơ bản - Khe hở không khí và chiều dài đường rò đối với các thiết bị điện, điện tử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13338-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13339:2021 về Ứng dụng đường sắt - Cung cấp điện và phương tiện đường sắt - Tiêu chí kỹ thuật đối với sự phối hợp giữa cung cấp điện (trạm điện kéo) và phương tiện đường sắt
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13339:2021 về Ứng dụng đường sắt - Cung cấp điện và phương tiện đường sắt - Tiêu chí kỹ thuật đối với sự phối hợp giữa cung cấp điện (trạm điện kéo) và phương tiện đường sắt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13339:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13338-2:2021 về Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 2: Quá áp và bảo vệ liên quan
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13338-2:2021 về Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 2: Quá áp và bảo vệ liên quan được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13338-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN13340:2021 (IEC 62280:2014) về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu và xử lý - Thông tin liên quan đến an toàn trong hệ thống truyền dẫn
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN13340:2021 (IEC 62280:2014) về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu và xử lý - Thông tin liên quan đến an toàn trong hệ thống truyền dẫn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13340:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 về Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 về Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7336:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-15:2021 về Phân bón - Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-15:2021 về Phân bón - Phần 15: Xác định hàm lượng natri tổng số bằng phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-15:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-13:2021 về Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-13:2021 về Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13263-13:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9161:2020 về Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9161:2020 về Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Thiết kế, thi công và nghiệm thu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9161:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-2:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-2:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12823-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6125:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6125:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6125:2020 (ISO 663:2017) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng tạp chất không tan được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6125:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: