Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 121 đến 150 trong 15.426 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13269:2021 về Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13269:2021 về Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13269:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-3:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 3: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm auxins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-3:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 3: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm auxins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13262-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13247:2020 (ISO 20469:2018) về Hướng dẫn phân cấp chất lượng nước cho tái sử dụng nước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13247:2020 (ISO 20469:2018) về Hướng dẫn phân cấp chất lượng nước cho tái sử dụng nước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13247:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13246:2020 (ISO 20426:2018) về Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không dùng cho mục đích uống
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13246:2020 (ISO 20426:2018) về Hướng dẫn quản lý và đánh giá rủi ro về sức khỏe đối với việc tái sử dụng nước không dùng cho mục đích uống được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13246:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014) về Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện - Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13078-23:2020 (IEC 61851-23:2014) về Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện - Phần 23: Trạm sạc điện một chiều cho xe điện được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13078-23:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13248:2020 (ISO 20670:2018) về Tái sử dụng nước - Thuật ngữ và định nghĩa
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13248:2020 (ISO 20670:2018) về Tái sử dụng nước - Thuật ngữ và định nghĩa được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13248:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13274:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12999:2020 về Cà phê rang - Xác định chất chiết tan trong nước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12999:2020 về Cà phê rang - Xác định chất chiết tan trong nước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12999:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12963:2020 về Chất lượng nước - Xác định chọn lọc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước - Phương pháp sử dụng sắc ký khí và khối phổ bằng kỹ thuật headspace tĩnh (HS-GC-MS)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12963:2020 về Chất lượng nước - Xác định chọn lọc các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong nước - Phương pháp sử dụng sắc ký khí và khối phổ bằng kỹ thuật headspace tĩnh (HS-GC-MS) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12963:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12962:2020 về Chất lượng xác định peclorat hòa tan - Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12962:2020 về Chất lượng xác định peclorat hòa tan - Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12962:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12961:2020 (ISO 18191:2015) về Chất lượng nước xác định pH t nước biển - Phương pháp sử dụng chỉ thị màu M-Crezol tím
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12961:2020 (ISO 18191:2015) về Chất lượng nước xác định pH t nước biển - Phương pháp sử dụng chỉ thị màu M-Crezol tím được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12961:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12960:2020 (ISO 12846:2012) về Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (ASS) có làm giàu và không làm giàu
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12960:2020 (ISO 12846:2012) về Chất lượng nước - Xác định thủy ngân - Phương pháp sử dụng phổ hấp thụ nguyên tử (ASS) có làm giàu và không làm giàu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12960:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13275:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Định dạng vật mang dữ liệu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13275:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12959:2020 về Chất lượng nước - Xác định bromat hòa tan - Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng sau cột (PCR)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12959:2020 về Chất lượng nước - Xác định bromat hòa tan - Phương pháp sử dụng sắc ký ion (IC) và phản ứng sau cột (PCR) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12959:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-2:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 2: Xác định hàm lượng hoạt chất indanofan bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-2:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 2: Xác định hàm lượng hoạt chất indanofan bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13262-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12944:2020 về Thực phẩm halal - Yêu cầu chung
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12944:2020 về Thực phẩm halal - Yêu cầu chung được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12944:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12903:2020 về Chất lượng đất - Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12903:2020 về Chất lượng đất - Chuẩn bị mẫu phòng thử nghiệm từ mẫu lớn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12903:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12902:2020 về Chất lượng đất - Hướng dẫn bảo quản mẫu đất ngắn hạn và dài hạn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12902:2020 về Chất lượng đất - Hướng dẫn bảo quản mẫu đất ngắn hạn và dài hạn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12902:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-4:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 4: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm Citokinins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-4:2020 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 4: Xác định hàm lượng hoạt chất nhóm Citokinins bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13262-4:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12901:2020 về Chất lượng đất - Xác định thủy ngân - Phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12901:2020 về Chất lượng đất - Xác định thủy ngân - Phương pháp phổ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12901:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12900:2020 (ISO 15192:2010) về Chất lượng đất - Xác định crôm (VI) trong vật liệu rắn bằng phân hủy kiềm và sắc ký ion với detector quang phổ
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12900:2020 (ISO 15192:2010) về Chất lượng đất - Xác định crôm (VI) trong vật liệu rắn bằng phân hủy kiềm và sắc ký ion với detector quang phổ được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12900:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12898:2020 về Chất lượng đất - Hướng dẫn lựa chọn và áp dụng phương pháp sàng lọc
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12898:2020 về Chất lượng đất - Hướng dẫn lựa chọn và áp dụng phương pháp sàng lọc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12898:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2020 về Sơn Alkyd
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730:2020 về Sơn Alkyd được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN5730:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14067:2020 về Khí nhà kính - Dấu vết cacbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14067:2020 về Khí nhà kính - Dấu vết cacbon của sản phẩm - Yêu cầu và hướng dẫn định lượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVNISO14067:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-5:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-5:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 5: Thịt gia cầm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13166-5:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-4:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-4:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 4: Thịt lợn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13166-4:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-3:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 3: Thịt cừu
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-3:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 3: Thịt cừu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13166-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-2:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 2: Thịt trâu và thịt bò
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-2:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 2: Thịt trâu và thịt bò được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13166-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-1:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13166-1:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng thịt gia súc và gia cầm - Phần 1: Yêu cầu chung được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13166-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13122:2020 về Chuối sấy
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13122:2020 về Chuối sấy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13122:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: