Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 181 đến 210 trong 15.426 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8494:2020 (ISO 2930:2017) về Cao su thiên nhiên thô - Xác định chỉ số duy trì độ dẻo (PRI) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8494:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11525-3:2020 (ISO 1431-3:2017) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Độ bền rạn nứt ôzôn - Phần 3: Phương pháp so sánh và thay thế để xác định nồng độ ôzôn trong buồng thử nghiệm phòng thí nghiệm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11525-3:2020 (ISO 1431-3:2017) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Độ bền rạn nứt ôzôn - Phần 3: Phương pháp so sánh và thay thế để xác định nồng độ ôzôn trong buồng thử nghiệm phòng thí nghiệm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN11525-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2020 (ISO 4649:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2020 (ISO 4649:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN5363:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2020 (ISO 37:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4509:2020 (ISO 37:2017) về Cao su lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định các tính chất ứng suất - Giãn dài khi kéo được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4509:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13187:2020 về Phòng thí nghiệm đo lường - Tiêu chí đánh giá năng lực đo lường được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13187:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-2:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Tái chế sâu sử dụng nhựa đường bọt và xi măng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-2:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Tái chế sâu sử dụng nhựa đường bọt và xi măng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13150-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-1:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Tái chế sâu sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13150-1:2020 về Lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho Kết cấu áo đường ô tô - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Tái chế sâu sử dụng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13150-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-2:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 2: Băng xanh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12829-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-1:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 1: Băng trắng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12829-1:2020 về Công trình phòng cháy, chữa cháy rừng - Đường băng cản lửa - Phần 1: Băng trắng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12829-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Nhóm các giống Tràm lai
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-3:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 3: Nhóm các giống Tràm lai được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12824-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Nhóm các giống Bạch đàn lai
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12824-2:2020 về Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định - Phần 2: Nhóm các giống Bạch đàn lai được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12824-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13155:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cacbon monoxit
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13155:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng cacbon monoxit được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13155:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-2:2020 (ISO 9308-2:2012) về Chất lượng nước - Phương pháp định lượng vi khuẩn Escherichia coli và coliform - Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-2:2020 (ISO 9308-2:2012) về Chất lượng nước - Phương pháp định lượng vi khuẩn Escherichia coli và coliform - Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6187-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13156:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Các yêu cầu
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13156:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Các yêu cầu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13156:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13154:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng các oxit nitơ
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13154:2020 về Sản phẩm thuốc lá làm nóng - Xác định hàm lượng các oxit nitơ được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13154:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13149-1:2020 về Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường 1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13149-1:2020 về Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường 1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13149-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13103:2020 (ISO 10456:2007) về Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Tính chất nhiệt ẩm - Giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định giá trị nhiệt công bố và thiết kế
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13103:2020 (ISO 10456:2007) về Vật liệu và sản phẩm xây dựng - Tính chất nhiệt ẩm - Giá trị thiết kế dạng bảng và quy trình xác định giá trị nhiệt công bố và thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13103:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13105:2020 (ISO 13789:2017) về Đặc trưng nhiệt của tòa nhà - Hệ số truyền dẫn nhiệt và truyền nhiệt thông gió - Phương pháp tính
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13105:2020 (ISO 13789:2017) về Đặc trưng nhiệt của tòa nhà - Hệ số truyền dẫn nhiệt và truyền nhiệt thông gió - Phương pháp tính được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13105:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13102:2020 (ISO 10211:2017) về Cầu nhiệt trong công trình xây dựng - Dòng nhiệt và nhiệt độ bề mặt - Tính toán chi tiết
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13102:2020 (ISO 10211:2017) về Cầu nhiệt trong công trình xây dựng - Dòng nhiệt và nhiệt độ bề mặt - Tính toán chi tiết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13102:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13101:2020 (ISO 6946:2017) về Bộ phận và cấu kiện tòa nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13101:2020 (ISO 6946:2017) về Bộ phận và cấu kiện tòa nhà - Nhiệt trở và truyền nhiệt - Phương pháp tính toán được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13101:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13068:2020 về Dung dịch Bentonite Polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13068:2020 về Dung dịch Bentonite Polyme - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13068:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13067:2020 về Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13067:2020 về Khe co giãn thép dạng răng lược - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13067:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-6:2020 (ISO 6363-6:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 6: Ống tròn kéo - Dung sai hình dạng và kích thước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-6:2020 (ISO 6363-6:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 6: Ống tròn kéo - Dung sai hình dạng và kích thước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-6:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-5:2020 (ISO 6363-5:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 5: Thanh vuông, hình sáu cạnh và dây - Dung sai hình dạng và kích thước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-5:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-4:2020 (ISO 6363-4:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 4: Thanh và dây chữ nhật - Dung sai hình dạng và kích thước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-4:2020 (ISO 6363-4:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 4: Thanh và dây chữ nhật - Dung sai hình dạng và kích thước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-4:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-3:2020 (ISO 6363-3:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 3: Thanh và dây tròn - Dung sai hình dạng và kích thước (Dung sai đối xứng cộng trừ trên đường kính)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-3:2020 (ISO 6363-3:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 3: Thanh và dây tròn - Dung sai hình dạng và kích thước (Dung sai đối xứng cộng trừ trên đường kính) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-3:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-1:2020 (ISO 6363-1:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-1:2020 (ISO 6363-1:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 1: Điều kiện kỹ thuật cho kiểm tra và cung cấp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 2: Cơ tính
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13066-2:2020 (ISO 6363-2:2012) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Que/thanh, ống và dây kéo nguội - Phần 2: Cơ tính được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13066-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-5:2020 (ISO 6361-5:2011) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 5: Thành phần hóa học
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-5:2020 (ISO 6361-5:2011) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 5: Thành phần hóa học được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13065-5:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-4:2020 (ISO 6361-4:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 4: Tấm và tấm mỏng - Dung sai hình dạng và kích thước
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13065-4:2020 (ISO 6361-4:2014) về Nhôm và hợp kim nhôm gia công áp lực - Tấm mỏng, băng và tấm - Phần 4: Tấm và tấm mỏng - Dung sai hình dạng và kích thước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13065-4:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: