×
Tra cứu thuật ngữ

Tiêu chuẩn Việt nam đang còn hiệu lực

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 2.380 văn bản

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) về chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP-OES)
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6665:2011 (ISO 11885:2007) về chất lượng nước - Xác định nguyên tố chọn lọc bằng phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP-OES) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6665:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8859:2011 về lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô - Vật liệu, thi công và nghiệm thu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8859:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8684:2011 về vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y – Phép thử độ thuần khiết
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8684:2011 về vắc xin và chế phẩm sinh học dùng trong thú y – Phép thử độ thuần khiết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8684:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-7:2011 về thuốc thú y - Phần 7:Tiamulin 10 % dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-7:2011 về thuốc thú y - Phần 7:Tiamulin 10 % dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-7:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-6:2011 về thuốc thú y - Phần 6:Paracetamol và axit ascorbic dạng bột
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-6:2011 về thuốc thú y - Phần 6:Paracetamol và axit ascorbic dạng bột được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-6:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-5:2011 về thuốc thú y - Phần 5: Norfloxacin 10 % dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-5:2011 về thuốc thú y - Phần 5: Norfloxacin 10 % dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-5:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-4:2011 về thuốc thú y - Phần 4: Lincomycin 10 % dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-4:2011 về thuốc thú y - Phần 4: Lincomycin 10 % dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-4:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-3:2011 về Thuốc thú y – Phần 3: Enrofloxacin 10 % dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-3:2011 về Thuốc thú y – Phần 3: Enrofloxacin 10 % dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-3:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-2:2011 về thuốc thú y – Phần 2: Canxi gluconat, vitamin B12 và vitamin B1 dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-2:2011 về thuốc thú y – Phần 2: Canxi gluconat, vitamin B12 và vitamin B1 dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-2:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-1:2011 về thuốc thú y – Phần 1: Aspirin và axit ascorbic dạng tiêm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8686-1:2011 về thuốc thú y – Phần 1: Aspirin và axit ascorbic dạng tiêm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8686-1:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8736:2011 về thuốc thú y - Phương pháp định lượng tổng số bào tử bacillus
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8736:2011 về thuốc thú y - Phương pháp định lượng tổng số bào tử bacillus được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8736:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8748:2011 về thịt và sản phẩm thịt - Phương pháp xác định dư lượng tetracyclin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8748:2011 về thịt và sản phẩm thịt - Phương pháp xác định dư lượng tetracyclin bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8748:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8669-6:2011 về quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 6: Vắc xin Gumboro nhược độc
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8669-6:2011 về quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 6: Vắc xin Gumboro nhược độc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8669-6:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8682:2011 về surimi đông lạnh
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8682:2011 về surimi đông lạnh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8682:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8681:2011 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8681:2011 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ đông lạnh được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8681:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8680:2011 về sứa ướp muối phèn
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8680:2011 về sứa ướp muối phèn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8680:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8678:2011 (ISO 30024:2009) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hoạt độ phytaza
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8678:2011 (ISO 30024:2009) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hoạt độ phytaza được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8678:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8677-1:2011 (ISO/TS 17764-1:2002) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng axit béo – Phần 1: Phương pháp chuẩn bị metyl este
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8677-1:2011 (ISO/TS 17764-1:2002) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng axit béo – Phần 1: Phương pháp chuẩn bị metyl este được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8677-1:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999) về thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ – Phương pháp sắc ký khí
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8676:2011 (ISO 14182:1999) về thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ – Phương pháp sắc ký khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8676:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8675:2011 (ISO 14181:2000) về thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ – Phương pháp sắc ký khí
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8675:2011 (ISO 14181:2000) về thức ăn chăn nuôi – Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơ – Phương pháp sắc ký khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8675:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8674:2011 (ISO 14565:2000) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng vitamin A – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8674:2011 (ISO 14565:2000) về thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng vitamin A – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8674:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8670:2011 về thực phẩm - Xác định rhodamine B bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8670:2011 về thực phẩm - Xác định rhodamine B bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8670:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8668:2011 về quả - Xác định dư lượng ethephon bằng phương pháp sắc kí khí (GC)
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8668:2011 về quả - Xác định dư lượng ethephon bằng phương pháp sắc kí khí (GC) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8668:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8667:2011 về thực phẩm - Xác định dư lượng diquat và paraquat bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8667:2011 về thực phẩm - Xác định dư lượng diquat và paraquat bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8667:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 27002:2011 (ISO/IEC 27002:2005) về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO/IEC 27002:2011 (ISO/IEC 27002:2005) về công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVNISO/IEC27002:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8679:2011 về mắm tôm
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8679:2011 về mắm tôm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8679:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8659:2011 về hạt giống đậu xanh - Yêu cầu kỹ thuật
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8659:2011 về hạt giống đậu xanh - Yêu cầu kỹ thuật được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8659:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4048:2011 về chất lượng đất - phương pháp xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4048:2011 về chất lượng đất - phương pháp xác định độ ẩm và hệ số khô kiệt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4048:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non - yêu cầu thiết kế
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3907:2011 về trường mầm non - yêu cầu thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN3907:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9017:2011 về quả tươi - phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất
Ngày 07/01/2016, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9017:2011 về quả tươi - phương pháp lấy mẫu trên vườn sản xuất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9017:2011 Ngày ban hành: 07/01/2016 Tình trạng: Còn hiệu lực