Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 1 đến 30 trong 440.846 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6946:2022 (ISO 2965:2019) về Vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - Xác định độ thấu khí
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6946:2022 (ISO 2965:2019) về Vật liệu làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc bao gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng hoặc gián đoạn và dải băng cuốn có độ thấu khí khác nhau - Xác định độ thấu khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6946:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6666:2022 về Thuốc lá điếu đầu lọc
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6666:2022 về Thuốc lá điếu đầu lọc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6666:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2022 (ISO 10315:2021) về Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong tổng hàm lượng chất hạt từ luồng khói chính - Phương pháp sắc ký khí
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6679:2022 (ISO 10315:2021) về Thuốc lá điếu - Xác định nicotin trong tổng hàm lượng chất hạt từ luồng khói chính - Phương pháp sắc ký khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6679:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6667:2022 về Thuốc lá điếu không đầu lọc
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6667:2022 về Thuốc lá điếu không đầu lọc được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6667:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6675:2022 về Thuốc lá - Xác định độ ẩm - Phương pháp dùng tủ sấy
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6675:2022 về Thuốc lá - Xác định độ ẩm - Phương pháp dùng tủ sấy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6675:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7096:2022 (ISO 3308:2012) về Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Định nghĩa và các điều kiện chuẩn
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7096:2022 (ISO 3308:2012) về Máy hút thuốc lá phân tích thông dụng - Định nghĩa và các điều kiện chuẩn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7096:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13509:2022 về Bê tông phun trong công trình hầm giao thông yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13509:2022 về Bê tông phun trong công trình hầm giao thông yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13509:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13583:2022 về Thuốc lá nguyên liệu - Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13583:2022 về Thuốc lá nguyên liệu - Đánh giá cảm quan bằng phương pháp cho điểm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13583:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-9:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 9: Phương pháp đo vẽ các thành tạo xâm nhập
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-9:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 9: Phương pháp đo vẽ các thành tạo xâm nhập được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12986-9:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-10:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 10: Phương pháp đo vẽ địa mạo
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-10:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 10: Phương pháp đo vẽ địa mạo được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12986-10:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-11:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 11: Phương pháp điều tra di sản địa chất
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-11:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 11: Phương pháp điều tra di sản địa chất được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12986-11:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-12:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 12: Phương pháp điều tra khoáng sản sơ bộ
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-12:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 12: Phương pháp điều tra khoáng sản sơ bộ được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12986-12:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-13:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 13: Phương pháp điều tra khoáng sản chi tiết
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-13:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 13: Phương pháp điều tra khoáng sản chi tiết được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12986-13:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-1:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường thông thường được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13567-1:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-3:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-3:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13567-3:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-2:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-2:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Bê tông nhựa chặt sử dụng nhựa đường polyme được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13567-2:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13456:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13456:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13455:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống sprinkler tự động - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13455:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12314-2:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Phần 2: Bình khí chữa cháy được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12314-2:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia
Ngày 01/01/2022, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13457-1:2022 về Phòng cháy chữa cháy - Chất chữa cháy gốc nước - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với chất phụ gia được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13457-1:2022 Ngày ban hành: 01/01/2022 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38)
Ngày 16/07/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/QS 1822:2021 về Trang phục Dân quân tự vệ (từ Phần 1 đến Phần 38) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN/QS1822:2021 Ngày ban hành: 16/07/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 về Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9250:2021 về Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu hạ tầng kỹ thuật viễn thông được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9250:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13395-2:2021 (ISO 9360-2:2001) về Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt - ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 2: HME dùng cho bệnh nhân được mở khí quản với thể tích lưu thông tối thiểu 250 ml
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13395-2:2021 (ISO 9360-2:2001) về Thiết bị gây mê và hô hấp - Bộ trao đổi nhiệt - ẩm (HME) dùng làm ẩm khí thở cho người - Phần 2: HME dùng cho bệnh nhân được mở khí quản với thể tích lưu thông tối thiểu 250 ml được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13395-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9466:2021 (ASTM D6009-19) về Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9466:2021 (ASTM D6009-19) về Chất thải rắn - Hướng dẫn lấy mẫu từ đống chất thải được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN9466:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6001-1:2021 (ISO 5815-1:2019) về Chất lượng nước - Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn ) - Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6001-1:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13449:2021 về Chất lượng nước - Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng cho các phân tích kim loại
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13449:2021 về Chất lượng nước - Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng cho các phân tích kim loại được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13449:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13448:2021 về Chất lượng nước - Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng cho các phân tích tính chất tổng hợp và vật lý
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13448:2021 về Chất lượng nước - Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng cho các phân tích tính chất tổng hợp và vật lý được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13448:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13450:2021 về Chất lượng nước - Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13450:2021 về Chất lượng nước - Xử lý sơ bộ mẫu để phân tích kim loại được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13450:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12402-2:2021 (ISO 7027-2:2019) về Chất lượng nước - Xác định độ đục - Phần 2: Phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nước
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12402-2:2021 (ISO 7027-2:2019) về Chất lượng nước - Xác định độ đục - Phần 2: Phương pháp bán định lượng để đánh giá độ trong của nước được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12402-2:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4118:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4118:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế
Ngày 01/01/2021, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4118:2021 về Công trình thủy lợi Hệ thống dẫn, chuyển nước - Yêu cầu thiết kế được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN4118:2021 Ngày ban hành: 01/01/2021 Hiệu lực: