Tiêu chuẩn Việt nam

Đang xem kết quả 241 đến 270 trong 15.426 văn bản

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-4:2020 (IEC 62321-4:2017) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và chất điện tử sử dụng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-4:2020 (IEC 62321-4:2017) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 4: Thủy ngân trong polyme, kim loại và chất điện tử sử dụng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12667-4:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-1:2020 (IEC 62321-1:2013) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-1:2020 (IEC 62321-1:2013) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 1: Giới thiệu và tổng quan được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12667-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-2:2020 (IEC 62321-2:2013) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 2: Tháo dỡ, tháo rời và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12667-2:2020 (IEC 62321-2:2013) về Xác định một số chất trong sản phẩm kỹ thuật điện - Phần 2: Tháo dỡ, tháo rời và chuẩn bị mẫu bằng cơ khí được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12667-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12410:2020 (ASTM D 5272:2008) về Phương pháp thử phơi nhiễm ngoài trời chất dẻo có khả năng phân hủy quang học
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12410:2020 (ASTM D 5272:2008) về Phương pháp thử phơi nhiễm ngoài trời chất dẻo có khả năng phân hủy quang học được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12410:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12409:2020 (ISO 20200:2015) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost mô phỏng trong phép thử phòng thí nghiệm
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12409:2020 (ISO 20200:2015) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost mô phỏng trong phép thử phòng thí nghiệm được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12409:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12408:2020 (ISO 16929:2013) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost trong phép thử pilot
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12408:2020 (ISO 16929:2013) về Chất dẻo - Xác định mức độ phân rã của vật liệu chất dẻo dưới các điều kiện tạo compost trong phép thử pilot được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12408:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12407:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định tổng thủy ngân pha hơi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12407:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định tổng thủy ngân pha hơi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12407:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12406:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chỉ vô cơ
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12406:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định chỉ vô cơ được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12406:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12405:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi tổng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12405:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định bụi tổng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12405:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12404:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất khí hữu cơ bằng sắc ký khí khối phổ - Phương pháp bơm trực tiếp
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12404:2020 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất khí hữu cơ bằng sắc ký khí khối phổ - Phương pháp bơm trực tiếp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12404:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12403:2020 (ISO 18635:2016) về Chất lượng nước - Xác định alkan polyclo hóa mạch ngắn (SCCPs) trong trầm tích, bùn thải và hạt lơ lửng - Phương pháp sử dụng khí - khối phổ (GC-MS) và ion hóa bẫy điện tử (ECNI)
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12403:2020 (ISO 18635:2016) về Chất lượng nước - Xác định alkan polyclo hóa mạch ngắn (SCCPs) trong trầm tích, bùn thải và hạt lơ lửng - Phương pháp sử dụng khí - khối phổ (GC-MS) và ion hóa bẫy điện tử (ECNI) được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12403:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12402-1:2020 (ISO 7027-1:2016) về Chất lượng nước - Xác định độ đục - Phần 1: Phương pháp định lượng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12402-1:2020 (ISO 7027-1:2016) về Chất lượng nước - Xác định độ đục - Phần 1: Phương pháp định lượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12402-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7050:2020 về Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7050:2020 về Thịt chế biến không qua xử lý nhiệt được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN7050:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6260:2020 về Xi măng poóc lăng hỗn hợp
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6260:2020 về Xi măng poóc lăng hỗn hợp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN6260:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13079-2:2020 (IEC TR 62471-2:2009) về An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn - Phần 2: Hướng dẫn về các yêu cầu chế tạo liên quan đến an toàn bức xạ quang không laser
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13079-2:2020 (IEC TR 62471-2:2009) về An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn - Phần 2: Hướng dẫn về các yêu cầu chế tạo liên quan đến an toàn bức xạ quang không laser được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13079-2:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13079-1:2020 (IEC 62471:2006) về An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn - Phần 1: Quy định chung
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13079-1:2020 (IEC 62471:2006) về An toàn quang sinh học của bóng đèn và hệ thống bóng đèn - Phần 1: Quy định chung được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13079-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13080:2020 (IEC TR 62778:2014) về Hướng dẫn áp dụng TCVN 13079-1 (IEC 62471) để đánh giá nguy hiểm ánh sáng xanh cho các nguồn sáng và đèn điện
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13080:2020 (IEC TR 62778:2014) về Hướng dẫn áp dụng TCVN 13079-1 (IEC 62471) để đánh giá nguy hiểm ánh sáng xanh cho các nguồn sáng và đèn điện được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13080:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8643:2020 về Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8643:2020 về Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8643:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8412:2020 về Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8412:2020 về Công trình thủy lợi - Quy trình vận hành hệ thống công trình thủy lợi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8412:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8367:2020 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8367:2020 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu về quan trắc, giám sát và dự báo chất lượng được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN8367:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-1:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12823-1:2020 về Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12823-1:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13107:2020 (ISO/TS 30414:2018) về Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13107:2020 (ISO/TS 30414:2018) về Quản lý nguồn nhân lực - Hướng dẫn báo cáo vốn nhân lực nội bộ và bên ngoài được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13107:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13106:2020 (ISO/TR 30406:2017) về Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13106:2020 (ISO/TR 30406:2017) về Quản lý nguồn nhân lực - Quản lý việc làm bền vững cho tổ chức được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13106:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13073:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13073:2020 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng cysteamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN13073:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12996:2020 (CXS 303-2011) về Cà chua thân gỗ quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12996:2020 (CXS 303-2011) về Cà chua thân gỗ quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12996:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12995:2020 (CXS 318-2014) về Đậu bắp quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12995:2020 (CXS 318-2014) về Đậu bắp quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12995:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12994:2020 (ASEAN STAN 33:2013) về Đậu đũa quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12994:2020 (ASEAN STAN 33:2013) về Đậu đũa quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12994:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12993:2020 (ASEAN STAN 53:2017) về Đậu cove quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12993:2020 (ASEAN STAN 53:2017) về Đậu cove quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12993:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12992:2020 (ASEAN STAN 51:2016) về Mướp quả tươi
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12992:2020 (ASEAN STAN 51:2016) về Mướp quả tươi được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12992:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực:
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12991:2020 (ASEAN STAN 50:2016) về Xà lách cuộn
Ngày 01/01/2020, Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12991:2020 (ASEAN STAN 50:2016) về Xà lách cuộn được ban hành bởi...
Loại: Tiêu chuẩn Việt Nam   Số hiệu: TCVN12991:2020 Ngày ban hành: 01/01/2020 Hiệu lực: