Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31 tháng 12 năm 2009 hết hiệu lực pháp luật (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Hương Thủy, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 


DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐẾN NGÀY 31/12/2009 HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Kèm theo Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh)

 

STT

Hình thức văn bản

Số

Ngày, tháng ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do

1

Quyết định

616/QĐ-UB

09/3/2000

Ban hành điều lệ khu công nghiệp Phú Bài

Do Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ngày 10/3/2010 ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

2

Quyết định

1174/QĐ-UB

31/5/2001

Phê duyệt đơn giá nhân công trồng rừng, chăm sóc rừng và đơn giá thiết kế các công trình lâm sinh

Do quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

3

Quyết định

02/2002/QĐ-UB

02/01/2002

Ban hành quy định tạm thời về xác định các nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm của tỉnh

Do Quyết định số 598/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 v/v ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương thay thế.

4

Quyết định

03/2002/QĐ-UB

02/01/2002

Ban hành quy định tạm thời về tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh

Do Quyết định số 598/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 v/v ban hành quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu và triển khai có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương thay thế.

5

Quyết định

2027/QĐ-UB

06/8/2002

Phê duyệt đơn giá trồng rừng và đơn giá giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh TT.Huế

Do Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 V/v phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh TT.Huế thay thế.

6

Quyết định

898/2003/QĐ-UB

07/4/2003

Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đo đạc địa chính.

Do Quyết định số 1100/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh thay thế.

7

Quyết định

1007/QĐ-UB

16/4/2003

Quy định mức thu và sử dụng viện phí, lệ phí tại các cơ sở y tế

Do Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 04/12/2006 về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh TT.Huế thay thế

8

Quyết định

1622/2003/QĐ-UB

11/6/2003

Ban hành quy chế bảo đảm trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, các điểm hoạt động kinh doanh du lịch, thương mại, vui chơi, giải trí và các điểm giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh

Do Quyết định số 1218/2008/QĐ-UBND ngày 23/5/2008 ban hành quy chế bảo đảm trật tự, trị an và vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, các điểm hoạt động kinh doanh du lịch, thương mại, vui chơi, giải trí và các điểm giao thông công cộng trên địa bàn tỉnh thay thế.

9

Quyết định

3877/QĐ-UB

30/12/2003

Về việc để lại lệ phí sát hạch và cấp giấy lái xe

Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huỷ bỏ văn bản hết hiệu lực: Quyết định số 3877/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh về việc để lại lệ phí sát hạch và cấp giấy phép lái xe

10

Quyết định

424/QĐ-UB

25/02/2004

Quy định tạm thời mức trợ cấp cho học viên cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

Thực hiện theo Quyết định số 1812/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

11

Quyết định

1219/2004/QĐ-UB

06/5/2004

Quy định chế độ đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội

Do Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 13/11/2009 về việc quy định chế độ đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh thay thế.

12

Quyết định

2954/2004/QĐ-UBND

28/8/2004

Ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước.

Do Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

13

Quyết định

2955/2004/QĐ-UBND

28/8/2004

Ban hành quy chế tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước.

Do Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế

14

Quyết định

3076/QĐ-UBND

06/9/2004

Thực hiện kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Do Quyết định số 2673/2009/QĐ-UBND ngày 02/12/2009 ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản QPPL thay thế.

15

Quyết định

3504/QĐ-UB

11/10/2004

Phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp

Do Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 Phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

16

Quyết định

4071/2004/QĐ-UBND

03/12/2004

Về việc phân cấp công tác tổ chức bộ máy và công chức, viên chức.

Do Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

17

Quyết định

4076/2004/QĐ-UBND

06/12/2004

Ban hành tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng.

Do Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

18

Quyết định

05/2005/QĐ-UBND

05/01/2005

 Về việc ban hành Quy định về sử dụng thư tín điện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 09/7/2009 ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

19

Chỉ thị

13/2005/CT-UBND

21/3/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách đối với các đơn vị xây dựng cơ bản ngoại tỉnh

Do Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/8/2009 về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế hoạt động xây dựng của các đơn vị ngoại tỉnh thi công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

20

Chỉ thị

23/CT-UBND

14/4/2005

Về việc tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện pháp luật lao động.

Do Chỉ thị 21/CT-UBND ngày 17/5/2010 về việc tăng cường thực hiện Pháp luật lao động và Công đoàn trong các doanh nghiệp thay thế.

21

Quyết định

1374/QĐ-UB

20/4/2005

V/v phê duyệt rà soát, điều chỉnh dự án trồng rừng giai đoạn 1999-2010 vùng Bắc Hải Vân (dự án trồng mới 5 triệu ha rừng).

Do bị thay thế bởi QĐ số 2246/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt rà soát, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và phát triển rừng Bắc Hải Vân

22

Chỉ thị

26/CT-UBND

12/5/2005

V/v tiếp tục vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Do có nhiều văn bản ban hành sau đó có cùng nội dung (VD: Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/8/2009 Chỉ thị về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 26/CT-UBND 01/6/2010 về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới) thay thế.

23

Quyết định

1223/2006/QĐ-UBND

12/5/2006

Quy định về phân cấp quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về giá.

Do Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

24

Quyết định

1656/2005/QĐ-UBND

19/5/2005

Về việc ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền cho các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố Huế.

Do Quyết định 43/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

25

Quyết định

2412/2005/QĐ-UBND

29/7/2005

Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

26

Quyết định

3158/2005/QĐ-UBND

07/9/2005

Về việc điều chỉnh và bổ sung giá tính thuế tài nguyên khoáng sản quy định tại Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND tỉnh.

Do Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của UBND tỉnh về việc quy định tính thuế tài nguyên các loại khoáng sản, lâm sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

27

Quyết định

3626/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

28

Quyết định

3753/2005/QĐ-UBND

04/11/2005

V/v quy định sửa đổi, bổ sung hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ó vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

29

Quyết định

4284/2005/QĐ-UBND

20/12/2005

Về việc quy định giá bán nước sạch.

Do Quyết định số 254/QĐ_UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt thay thế

30

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

Về quy định ghi nợ tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 718/2009/QĐ-UBND ngày 04/4/2009 ban hành quy định ghi nợ quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh thay thế.

31

Quyết định

354/QĐ-UBND

07/02/2006

Về trợ giá giống lạc L14 vụ Đông Xuân 2005-2006.

Hết hiệu lực về thời gian

32

Quyết định

579/2006/QĐ-UBND

27/02/2006

Về việc giao nhiệm vụ xử lý các vướng mắc, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính.

Do Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 14/4/2008 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh thay thế

33

Quyết định

708/2006/QĐ-UBND

10/3/2006

Ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Do Quyết định số 762/2009/QĐ-UBND ngày 11/4/2009 ban hành quy định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh thay thế.

34

Quyết định

717/2006/QĐ-UBND

13/3/2006

Quy định về việc thanh toán chi phí trong lĩnh vực chống buôn lậu, chống hàng giả và chống chặt phá, khai thác, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép.

Do bị hủy bỏ bởi Quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 của UBND tỉnh về việc huỷ bỏ Quyết định số 717/QĐ-UB ngày 13/3/2006 của UBND tỉnh

35

Chỉ thị

18/2006/CT-UBND

10/5/2006

Về tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh.

Do Chỉ thị số 41/2008/CT-UBND ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng và tăng cường công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trên địa bàn tỉnh thay thế

36

Quyết định

1286/2006/QĐ-UBND

19/5/2006

V/v ban hành quy chế tạm thời khai thác, sử dụng, trao đổi, tích hợp và cập nhật dữ liệu trong khuôn khổ hệ thống thông tin địa lý tỉnh TT.Huế.

Do Quyết định số 2320/2008/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 Ban hành quy chế về hành chính- kỷ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế

37

Quyết định

1439/2006/QĐ-UBND

06/6/2006

V/v ban hành quy chế về vận hành, khai thác và quản lý các thiết bị tin học trên mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh.

Do bị Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 Về việc ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý mạng tin học diện rộng tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

38

Quyết định

1613/2006/QĐ-UBND

30/6/2006

Về việc phân cấp điều động, tiếp nhận viên chức.

Do Quyết định số 2827/2008/QĐ-UBND ngày 15/12/2008 của UBND tỉnh về ban hành quy định phân cấp về tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức của tỉnh TT.Huế thay thế.

39

Quyết định

1789/2006/QĐ-UBND

01/8/2006

Về việc quy định phân công phân cấp cho Ban quản lý khu kinh tế Chân mây -Lăng cô

Do Quyết định số 515/2008/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp cho Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô thay thế

10

Quyết định

1957/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho bệnh nhân đang được điều trị và điều dưỡng tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh.

Do Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho bệnh nhân đang được điều trị tại các đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh thay thế.

41

Quyết định

1958/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Ban hành chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 1098/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản trên địa bản tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

42

Quyết định

1959/2006/QĐ-UBND

22/8/2006

Ban hành chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh.

Do Quyết định số 1099/2009/QĐ-UBND ngày 30/5/2009 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh TT.Huế thay thế.

43

Quyết định

1982/2006/QĐ-UBND

28/8/2006

V/v quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lim lóc lõi tận thu, tận dụng trên nương rẫy thuộc hai xã Thượng Long và Thượng Nhật, huyện Nam Đông

 Thực hiện xong

44

Chỉ thị

36/2006/CT-UBND

12/9/2006

Thực hiện tháng hành động vệ sinh tiêu độc, khử trùng chống dịch cúm gia cầm.

Thực hiện xong

45

Chỉ thị

44/2006/CT-UBND

16/10/2006

Về việc tăng cường chỉ đạo và củng cố công tác văn thư, lưu trữ.

Do có Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 03/02/2009 về việc tăng cường chỉ đạo, điều hành trong công tác văn thư lưu trữ thay thế.

46

Quyết định

2669/QĐ-UBND

21/11/2006

Chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi cho nông dân sau cơn bão số 6.

Hết hiệu lực về thời gian

47

Quyết định

2766/QĐ-UBND

04/12/2006

Về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 có cùng nội dung thay thế.

48

Quyết định

2879/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

Về việc ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 1782/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 Ban hành quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên Sông Hương thay thế.

49

Quyết định

2989/2006/QĐ-UBND

29/12/2006

V/v ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh TT.Huế

Do Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 Ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

50

Quyết định

37/2007/QĐ-UBND

05/01/2007

Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước.

Do Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đã thay thế

51

Quyết định

1066/QĐ-UBND

19/04/2006

V/v phê duyệt phương án thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2006.

Hết hiệu lực về thời gian

52

Quyết định

682/QĐ-UBND

07/03/2007

Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Do Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 19/02/2009 Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thay thế

53

Quyết định

832/2007/QĐ-UBND

30/3/2007

Về việc ban hành Quy chế về thực hiện thí điểm chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng cán bộ, công chức và kinh phí quản lý hành chính đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

Do thí điểm xong (Thí điểm từ 2007 – 2008)

54

Chỉ thị

20/CT-UBND

11/4/2007

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh.

Do Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 08/4/2008 có cùng nội dung thay thế

55

Chỉ thị

24/CT-UBND

21/5/2007

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

 Thực hiện xong

56

Chỉ thị

27/CT-UBND

31/5/2007

Về việc đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tái phát.

 Thực hiện xong

57

Quyết định

1413/QĐ-UBND

20/6/2007

Về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi tỉnh, huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia.

Do Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 của UBND tỉnh v/v quy định tạm thời mức chi cho tổ công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia thay thế

58

Công văn

3149/UBND-NN

24/07/2007

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

- Có nhiều văn bản sau đó có cùng nội dung thay thế

- Vi phạm về hình thức ban hành: Văn bản có nội dung QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL.

59

Quyết định

1781/QĐ-UBND

15/8/2007

Về việc ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ tỉnh

Do Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thay thế

60

Quyết định

1848/QĐ-UBND

21/8/2007

Về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực miền trung

Do điều 1 quy định áp dụng theo một số văn bản mà các văn bản này đã hết hiệu lực do bị thay thế:

- Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01/4/2005 và Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 bị thay thế bởi Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND;

- Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND về giá các loại đất năm 2007 hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008 công bố danh mục văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/2000 đến 31/12/2006 nay đã hết hiệu lực pháp luật.

61

Chỉ thị

36/2007/CT-UBND

31/8/2007

Về việc tăng cường kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường hàng hóa dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do áp dụng văn bản mới là: Chỉ thị số 35/CT-UBND ngày 10/11/2010 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011

62

Quyết định

1989/2007/QĐ-UBND

11/9/2007

Về việc ban hành quy chế quản lý tài sản và phân cấp quản lý tài sản nhà nước trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 09/10/2010 Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

63

Quyết định

1993/2007/QĐ-UBND

12/9/2007

Về việc ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Do Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 ban hành chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

64

Quyết định

2228/2007/QĐ-UBND

28/9/2007

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 1130/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

65

Chỉ thị

41/CT-UBND

06/11/2007

V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch Tiêu chảy cấp.

Hết hiệu lực về thời gian.

66

Quyết định

2609/QĐ-UBND

22/11/2007

Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ đông xuân 2007-2008

Hết hiệu lực về thời gian.

67

Quyết định

2747/QĐ-UBND

11/12/2007

Về việc quy định tạm thời trợ cấp tiền ăn cho đối tượng nuôi dưỡng xã hội.

Do Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 quy định tạm thời chế độ tiền ăn cho các đối tượng nuôi dưỡng xã hội tại các đơn vị thuộc Sở LĐTBXH thay thế

68

Chỉ thị

44/2007/CT-UBND

12/12/2007

Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt các loại pháo bị cấm.

Do Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 20/8/2009 của UBND tỉnh có cùng nội dung thay thế.

69

Quyết định

2818/QĐ-UBND

18/12/2007

Về việc phê duyệt phương án bổ sung thực hiện kinh phí trợ giá, trợ cước hàng chính sách miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007.

Hết hiệu lực về thời gian

70

Chỉ thị

46/2007/CT-UBND

19/12/2007

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

71

Quyết định

2838/2007/QĐ-UBND

19/12/2007

Về việc quy định giá các loại đất năm 2008 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực về thời gian

72

Quyết định

2846/QĐ-UBND

21/12/2007

Về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2007-2008

Hết hiệu lực về thời gian

73

Quyết định

2850/2007/QĐ-UBND

21/12/2007

Về việc ban hành một số cơ chế, giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

74

Quyết định

2878/QĐ-UBND

24/12/2007

Về việc quy định giá tiêm chủng văc xin dịch vụ tại các cơ sở y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 của UBND tỉnh về việc quy định giá tiêm chủng vắc xin dịch vụ tại các cơ sở y tế dự phòng tỉnh thay thế

75

Chỉ thị

47/CT-UBND

31/12/2007

V/v tăng cường công tác tuần tra, xử lý các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán

Hết hiệu lực về thời gian.

76

Chỉ thị

01/CT-UBND

4/1/2008

Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật

Do Chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 17/12/2008 tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật thay thế

77

Quyết định

82/QĐ-UBND

11/1/2008

V/v quy định điều chỉnh đơn giá bồi thường cây cao su quy định tại mã số 200083 Phụ lục kèm theo Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23/11/2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế thay thế.

78

Chỉ thị

03/CT-UBND

05/01/2008

Tổ chức đón tết nguyên đán Mậu Tý năm 2008 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đã thực hiện xong

79

Chỉ thị

04/CT-UBND

14/01/2008

V/v mở đợt cao điểm vận động quần chúng phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, an toàn XH trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

Đã thực hiện xong

80

Chỉ thị

05/2008/CT-UBND

14/01/2008

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian.

81

Chỉ thị

12/CT-UBND

26/02/2008

V/v tổ chức tổng kết thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên và Pháp lệnh Dân quân tự vệ.

Hết hiệu lực về thời gian

82

Quyết định

235/QĐ-UBND

24/01/2008

V/v quy định mức thù lao và phụ cấp đối với các thành viên và tổ chuyên viên giúp việc hội đồng xổ số tỉnh TT.Huế

Do Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 Về việc qui định mức thù lao và phụ cấp đối với các thành viên và tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng giám sát xổ số tỉnh TT.Huế thay thế.

83

Chỉ thị

08/CT-UBND

05/02/2008

V/v tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng

 Do chỉ thị 06/CT-UBND ngày 05/3/2010 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng thay thế.

84

Quyết định

460/QĐ-UBND

20/2/2008

Về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy

Do Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 của UBND tỉnh về việc quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe hai bánh gắn máy thay thế

85

Quyết định

509/QĐ-UBND

27/02/2008

V/v quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian.

86

Quyết định

515/2008/QĐ-UBND

28/02/2008

V/v phân công, phân cấp cho Ban quản lý khu kinh tế Chân Mây- Lăng Cô

Do Quyết định số 1182/2008/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của UBND tỉnh về việc phân công, phân cấp cho Ban quản lý Khi kinh tế Chân Mây-Lăng Cô thay thế

87

Quyết định

577/2008/QĐ-UBND

04/3/2008

Ban hành bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị công tác, duy trì hệ thống thoát nước, thu gom vận chuyển và xử lý rác thải đô thị

Do QĐ số 03/2010/QĐ-UBND ngày 15/01/2010 của UBND tỉnh V/v ban hành Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; duy trì hệ thống thoát nước; thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị thay thế.

88

Chỉ thị

14/CT-UBND

7/3/2008

Về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Festival Huế 2008 và các lễ hội lớn, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian.

89

Chỉ thị

16/CT-UBND

10/3/2008

Về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Hết hiệu lực về thời gian (phải hoàn thành trước 31/10/2008)

90

Quyết định

692/QĐ-UBND

26/3/2008

Về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt

Do bị hủy bỏ bởi Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 07/4/2008 của UBND tỉnh về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt.

91

Quyết định

784/QĐ-UBND

31/3/2008

Về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 2580/QĐ-UB ngày 11/11/2008 Về giá thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

92

Quyết định

802/2008/QĐ-UBND

3/4/2008

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2008

Do Quyết định số 711/2009/QĐ-UBND ngày 3/4/2009 của UBND tỉnh về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2009 thay thế

93

Chỉ thị

17/2008/CT-UBND

3/4/2008

Về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2008 gắn với kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2008)

Hết hiệu lực về thời gian

94

Quyết định

820 /QĐ-UBND

7/4/2008

Về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt

Do Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 28/12/2009 về việc quy định giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

95

Chỉ thị

18/CT-UBND

8/4/2008

Về tăng cường các giải pháp cấp bách góp phần kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

96

Chỉ thị

19/CT-UBND

8/4/2008

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch, bệnh mùa hè

Hết hiệu lực về thời gian.

97

Chỉ thị

21/2008/CT-UBND

2/5/2008

Về việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (15/5/2008 - 30/6/2008)

Hết hiệu lực về thời gian

98

Chỉ thị

22/CT-UBND

02/5/2008

V/v tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2007-2008 và tuyển sinh năm học 2008-2009

Hết hiệu lực về thời gian

99

Quyết định

1058/2008/QĐ-UBND

6/5/2008

V/v phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh TT.Huế năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

100

Chỉ thị

23/CT-UBND

13/5/2008

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

101

Quyết định

1130/2008/QĐ-UBND

13/5/2008

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 1337/2009/QĐ-UBND ngày 07/7/2009 ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

102

Chỉ thị

24/CT-UBND

5/6/2008

Về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tuyển sinh vào đại học, cao đẳng năm 2008.

Hết hiệu lực về thời gian

103

Quyết định

1373/QĐ-UBND

11/6/2008

Sửa đổi bổ sung quy định một số chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

104

Chỉ thị

27/CT-UBND

16/6/2008

Về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6 đến 31/8/2008

Hết hiệu lực về thời gian

105

Quyết định

1595/QĐ-UBND

14/7/2008

Về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 13/7/2009 quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao của tỉnh thay thế.

106

Chỉ thị

28/2008/CT-UBND

23/7/2008

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

107

Quyết định

1692/2008/QĐ-UBND

26/7/2008

Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

108

Quyết định

1830/2008/QĐ-UBND

13/8/2008

Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Do Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 Về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh thay thế.

109

Chỉ thị

32/CT-UBND

22/08/2008

Về triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

110

Quyết định

2457/QĐ-UBND

27/10/2008

Về việc phê duyệt đơn giá nhân công trồng và chăm sóc rừng năm 2008

Hết hiệu lực về thời gian

111

Quyết định

2575/2008/QĐ-UBND

11/11/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 62 tại Quy định kèm theo Quyết định số 928/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

Do Quyết định số 15/2010/QĐ-UB ngày 18/5/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10/4/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

112

Quyết định

2623/QĐ-UBND

18/11/2008

Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông Xuân 2008-2009

Hết hiệu lực về thời gian

113

Chỉ thị

35/CT-UBND

27/11/2008

Về việc mở đợt cao điểm vận động quần chúng phòng chống tội phạm , đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ sửu 2009

Hết hiệu lực về thời gian

114

Chỉ thị

36/CT-UBND

02/12/2008

Về việc tuyển chọn, gọi công dân vào phục vụ tại ngũ trong QĐND và phục vụ có thời hạn trong CAND năm 2009

Hết hiệu lực theo thời gian

115

Quyết định

2896/2008/QĐ-UBND

20/12/2008

Về giá các loại đất năm 2009 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hết hiệu lực về thời gian

116

Chỉ thị

39/2008/CT-UBND

24/12/2008

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Do có văn bản mới cùng nội dung là Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 08/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.

117

Chỉ thị

02/CT-UBND

08/01/2009

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thị trường và công tác phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian. Năm 2010, thực hiện theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2010 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường các tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011.

118

Quyết định

251/QĐ-UBND

05/02/2009

Về việc ban hành quy chế xử lý vi phạm trong quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Do bị Quyết định 614/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 chấm dứt hiệu lực Quyết định 251/QĐ-UBND ngày 05/02/2009.

119

Chỉ thị

11/CT-UBND

12/3/2009

Về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Hết hiệu lực về thời gian (do phải hoàn thành và báo cáo trong năm 2009). Năm 2010, thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04/5/2010 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản các công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2010 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước năm 2010

120

Chỉ thị

12/CT-UBND

13/3/2009

Về việc phát động thi đua năm 2009 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước năm 2010.

Hết hiệu lực về thời gian

121

Chỉ thị

14/CT-UBND

25/3/2009

Về việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định mùa khô năm 2009 và hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2009

Hết hiệu lực về thời gian

122

Quyết định

711/2009/QĐ-UBND

03/4/2009

Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2009.

Do Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2010 thay thế

123

Chỉ thị

15/CT-UBND

13/4/2009

Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian.

Năm 2010, thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT/UBND ngày 16/4/2010 Về việc tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ năm 2010.

124

Quyết định

762/2009/QĐ-UBND

11/4/2009

Về ban hành quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Do bị Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh thay thế.

125

Chỉ thị

17/CT-UBND

07/5/2009

Về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2008-2009 và tuyển sinh năm học 2009-2010

Hết hiệu lực về thời gian. Năm 2010, thực hiện theo Chỉ thị số 11/CT/UBND ngày 12/4/2010 Về việc tổ chức và điều hành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2009-2010 và tuyển sinh năm học 2010-2011

126

Quyết định

978/QĐ-UBND

14/5/2009

Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2009

Do Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu năm 2010 thay thế

127

Chỉ thị

18/CT-UBND

18/5/2009

V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đề phòng dịch cúm A (H1N1).

Do Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 31/7/2009 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch cúm A(H1N1) thay thế.

128

Chỉ thị

19/CT-UBND

29/5/2009

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

Hết hiệu lực về thời gian

129

Chỉ thị

23/CT-UBND

20/7/2009

Về việc công tác đặc xá năm 2009 (đợt 2).

Hết hiệu lực về thời gian

130

Chỉ thị

27/CT-UBND

20/8/2009

Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Do Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 01/6/2010 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới thay thế

131

Quyết định

1780/QĐ-UBND

24/8/2009

V.v điều chỉnh bổ sung một số điểm của Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của UBND tỉnh

Do quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 17/6/2010 về việc quy định tạm thời mức chi cho công tác tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông, thi tuyển vào các lớp đầu cấp phổ thông, bổ túc văn hoá, thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện và tập huấn học sinh giỏi để dự thi quốc gia thay thế.

132

Chỉ thị

29/2009/CT-UBND

28/9/2009

Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 Do Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thay thế.

133

Quyết định

2226/QĐ-UBND

13/10/2009

Về việc quy định một số chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2009 từ nguồn Ngân sách nhà nước tỉnh.

Do năm 2010 thực hiện theo Quyết định 1835/QĐ-UBND ngày 04/10/2010 v.v quy định một số chính sách trợ giúp đột xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cho các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh.

134

Quyết định

2500/QĐ-UBND

13/11/2009

Về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2009-2010 khắc phục hậu quả bão lụt

Hết hiệu lực về thời gian

135

Quyết định

2608/2009/QĐ-UBND

25/11/2009

Về việc sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 1830/2008/QĐ-UBND ngày 13/8/2008 của UBND tỉnh.

Do quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh thay thế

136

Chỉ thị

35/CT-UBND

14/12/2009

V/v tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Dần 2010

Hết hiệu lực về thời gian

137

Quyết định

2803/2009/QĐ-UBND

21/12/2009

Về giá các loại đất năm 2010 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Hết hiệu lực về thời gian.

Tổng cộng: 137 văn bản.