Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004; Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 16 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành đến hết ngày 31/12/2012 hết hiệu lực thi hành gồm: 74 văn bản (kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2012 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 259/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Cơ quan ban hành

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do

1

UBND

Quyết định

792/QĐ-UB

17/07/1996

Quy định giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước để làm việc, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Đà Lạt

Được thay thế bằng Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc tạm thời quy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

2

UBND

Chỉ thị

24/CT-UB

26/06/1997

 Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc

Thực hiện theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Về công tác dân tộc

3

UBND

Quyết định

134/1999/QĐ-UBND

20/10/1999

Qui định mức trợ cấp cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo tại xã nghèo

Theo thời gian

4

UBND

Chỉ thị

06/2000/CT-UB

07/03/2000

Thực hiện các biện pháp cấp bách chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém trong quản lý, sử dụng đất đai

Không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương

5

UBND

Quyết định

130/2000/QĐ -UB

07/12/2000

Ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo phòng, chống Aids và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng.

 Thực hiện theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 31/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Lâm Đồng

6

UBND

Chỉ thị

01/2001/CT -UB

09/01/2001

 Triển khai thực hiện quyết định số 132/2000/QĐ- TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn

Thực hiện theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ Về phát triển ngành nghề nông thôn

7

UBND

Quyết định

90/2001/QĐ -UB

10/11/2001

Quy định hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh lâm đồng (thay thế Quyết định 721/QĐ-UB ngày 03/07/1996, Quyết định 970/QĐ-UB ngày 27/06/1997, Quyết định số 76/QĐ-UB 07/06/1999)

 Được thay thế bằng Quyết định 42/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định hạn mức đất ở và hạn mức công nhận đất ở có vườn ao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

8

UBND

Quyết định

112/2001/QĐ-UBND

31/10/2001

Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

9

UBND

Chỉ thị

02/2003/CT-UB

13/01/2003

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh lâm đồng

Thực hiện theo Chỉ thị số 04/2011/CT-UBND ngày 22/3/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

10

HĐND

Nghị quyết

42/2003/NQ - HÑND

21/07/2003

Phát triển điện nông thôn và chương trình hỗ trợ, cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà cho các hộ thuộc đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo vùng nông thôn tỉnh Lâm Đồng

Đã thực hiện xong

11

UBND

Quyết định

149/2003/QĐ-UB

11/6/2003

Ban hành bản quy định về phân công quản lý phân cấp duyệt giá đấu thầu, đấu giá bán lâm sản tận thu, tận dụng và lâm sản thu qua xử lý vi phạm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 15/06/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành quy chế bán đấu giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

12

UBND

Quyết định

89/2004/QĐ-UB

18/05/2004

Ban hành Quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa

 Được thay thế bằng Quyết định số 39/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

13

UBND

Chị thị

20/2004/CT-UB

27/08/2004

Tăng cường chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ Về công tác dân tộc

14

UBND

Quyết định

180/2004/QĐ -UB

04/10/2004

Phê duyệt đề án hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Theo thời gian

15

UBND

Quyết định

212/2004/QĐ -UB

26/11/2004

Uỷ quyền phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính thuộc ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

16

UBND

Chỉ thị

03/2005/CT-UBND

19/01/2005

Thực hiện Nghị định số 47/CP của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 406/TTg của thủ tướng chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán và đốt các loại pháo

Thực hiện theo Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

17

UBND

Quyết định

40/2005/QĐ-UB

22/02/2005

Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với một số tài nguyên khoáng sản khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

18

UBND

Quyết định

87/2005/QĐ-UBND

29/4/2005

Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lâm Đồng

19

UBND

Quyết định

88/2005/QĐ-UBND

29/4/2005

Ban hành quy định địa chỉ IP, tên miền và địa chỉ thư tín điện tử của các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành quy định về tên miền, địa chỉ IP trên hệ thống mạng thông tin tỉnh Lâm Đồng

20

UBND

Quyết định

90/2005/QĐ-UB

04/05/2005

Điều chỉnh giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đối với quặng diatomit khai thác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Quy định giá tối thiểu tính thuế tài nguyên khoáng sản và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên khoáng sản để tính thuế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

21

UBND

Chỉ thị

11/2005/CT-UBND

21/6/2005

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thực hiện theo Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

22

UBND

Quyết định

200/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

Bãi bỏ quy định phí vào cổng tham quan các danh lam thắng cảnh chưa được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Nghị quyết số 67/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định danh mục, khung mức thu, tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí và 02 quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

23

UBND

Quyết định

184/2005/QĐ-UBND

12/10/2005

Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên của tỉnh lâm đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCS và dạy nghề

 Được thay thế bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức trợ cấp xã hội cho học sinh - sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

24

UBND

Quyết định

301/QĐ-UBND

18/01/2007

Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí vào cổng tham quan và phí trông giữ xe tại khu du lịch thác Voi - Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Không còn đối tượng điều chỉnh

25

UBND

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND

31/05/2007

 Thành lập và ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ giải quyết việc làm địa phương tỉnh Lâm Đồng

Theo thời gian (Quy chế thực hiện trong giai đoạn 2007-2010)

26

UBND

Chỉ thị

12/2007/CT-UBND

24/08/2007

Về việc tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Được thay thế bằng Chỉ thị số 05/2012/CT-UBND ngày 10/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

27

UBND

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

30/8/2007

Sửa đổi quyết định số 184/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh về việc trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên của tỉnh lâm đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và dạy nghề

Được thay thế bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức trợ cấp xã hội cho học sinh - sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

28

UBND

Quyết định

38/2007/QĐ-UBND-

25/09/2007

Về việc phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý, sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

29

UBND

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND

05/05/2008

Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ trưởng, phó phòng, ban thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và thuộc UBND cấp huyện

 Được thay thế bằng Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống thuộc Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng

30

HĐND

Nghị quyết

100/2008/NQ-HĐND

11/07/2008

Về mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của liên Bộ Tư pháp và Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

31

UBND

Quyết định

33/2008/QĐ-UBND

07/08/2008

Quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp thuộc tỉnh Lâm Đồng

 Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16/3/2012 của Liên Bộ Tài Chính và Tư pháp Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân

32

UBND

Quyết định

48/2008/QĐ-UBND

28/10/2008

Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

33

UBND

Quyết định

51/2008/QĐ-UBND

18/11/2008

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở

Được thay thế bằng Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ngày 20/09/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá, phân loại chất lượng chính quyền cơ sở

34

HĐND

Nghị quyết

111/2008/NQ-HĐND

11/12/2008

Quy định mức thu, tỷ lệ điều tiết, chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và chất thải rắn; phí thoát nước trên địa bàn thành phố Đà Lạt; tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh trên địa bàn thành phố Đà Lạt

 Được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 31/8/2011 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

35

UBND

Quyết định

10/2009/QĐ-UBND

03/03/2009

Về mức thu, nộp và chế độ quản lý, sử dụng phí thoát nước thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Thực hiện theo Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Về việc điều chỉnh mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng đối với một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

36

UBND

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND

22/04/2009

Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa" của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20/7/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

37

UBND

Quyết định

70/2009/QĐ-UBND

18/08/2009

Quy định mức chi trợ cấp và chế độ miễn, giảm đóng góp tiền ăn và chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người nghiện ma túy - người bán dâm chữa trị cai nghiện tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bán dâm cai nghiện, chữa trị tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng

38

HĐND

Nghị quyết

135/2009/NQ-HĐND

12/10/2009

Về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

 Được thay thế bằng Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Lâm Đồng Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

39

UBND

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND

25/5/2010

Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

 Được thay thế bằng Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 19/09/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc tổ chức làm việc ngày thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

40

UBND

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND

27/8/2010

Về việc quy định hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

41

UBND

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND

17/09/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Phí Bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

42

UBND

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND

27/09/2010

 Về việc tăng cường quản lý sản xuất gạch thủ công từ đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Chỉ thị số 06/2012/CT-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

43

UBND

Quyết định

32/2010/QĐ-UBND

30/09/2010

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Được thay thế bằng Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 20/8/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

44

UBND

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND

15/10/2010

 Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 45/2012/QĐ- UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

45

UBND

Chỉ thị

09/2011/CT-UBND

12/2/2011

Về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012

Theo thời gian

46

UBND

Quyết định

76/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

47

UBND

Quyết định

77/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

 Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt- tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

48

UBND

Quyết định

78/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

49

UBND

Quyết định

79/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lạc Dương- Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng

50

UBND

Quyết định

80/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đức Trọng- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

51

UBND

Quyết định

81/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

 Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương- tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng

52

UBND

Quyết định

82/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Hà- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

53

UBND

Quyết định

83/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

54

UBND

Quyết định

84/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Bảo Lâm- tỉnh Lâm Đồng

 Được thay thế bằng Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng

55

UBND

Quyết định

85/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

 Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Huoai- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng

56

UBND

Quyết định

86/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

 Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

57

UBND

Quyết định

87/2011/QĐ-UBND

19/12/2011

Quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Cát Tiên- tỉnh Lâm Đồng

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

58

UBND

Chỉ thị

02/2012/CT-UBND

31/01/2012

 Về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2012

Theo thời gian

59

UBND

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND

16/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Bảo Lâm - tỉnh Lâm Đồng

60

UBND

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

16/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng.

61

UBND

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND

16/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc - tỉnh Lâm Đồng

62

UBND

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

16/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng

63

UBND

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND

16/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

64

UBND

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

65

UBND

Quyết định

15/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng

66

UBND

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đà Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đạ Tẻh - tỉnh Lâm Đồng

67

UBND

Quyết định

17/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Lạc Dương - tỉnh Lâm Đồng

68

UBND

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đơn Dương - tỉnh Lâm Đồng

69

UBND

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND

21/05/2012

Về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Đức Trọng - tỉnh Lâm Đồng

70

UBND

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

25/05/2012

 Về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 59/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Cát Tiên - tỉnh Lâm Đồng

71

UBND

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND

30/05/2012

 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 83/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

72

UBND

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND

04/06/2012

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2012

Theo thời gian

73

HĐND

Nghị quyết

46/2012/NQ-HĐND

06/07/2012

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2012

Theo thời gian

74

UBND

Quyết định

31/2012/QĐ-UBND

27/07/2012

 Về việc bổ sung Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2012 trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện theo Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc quy định giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện Di Linh - tỉnh Lâm Đồng