Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 HẾT HIỆU LỰC VÀ CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16 tháng 6 năm 2004 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành từ năm 1991 đến năm 2008 hết hiệu lực và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1994 đến năm 2008 còn hiệu lực thi hành, bao gồm:

717 Quyết định, Chỉ thị hết hiệu lực thi hành;

306 Quyết định, Chỉ thị còn hiệu lực thi hành.

(Đính kèm 02 Danh mục)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Giao Giám đốc Sở Tư pháp triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Mẫn

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119 /QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

SỐ TT

SỐ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

 

1

663/QĐ.UBT.91

14/06/1991

V/v cho phép mở trường bán công

 

2

154/QĐ.UBT.92

16/05/1992

V/v chuyển đổi Đoàn luật sư tỉnh Hậu Giang thành Đoàn luật sư tỉnh Cần Thơ

 

3

486/QĐ.UBT.92

07/07/1992

V/v ban hành qui chế hoạt động truyền thanh trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

4

987/QĐ.UBT.92

17/10/1992

V/v Công bố danh mục một số văn bản hết hiệu lực pháp luật

 

5

1530/QĐ.UBT.93

15/07/1993

V/v thành lập Sở Thể dục Thể thao tỉnh Cần Thơ

 

6

1493/QĐ.UBT.93

16/07/1993

V/v thành lập Sở Du lịch tỉnh Cần Thơ

 

7

1774/QĐ.UBT.93

04/09/1993

V/v thành lập trung tâm xúc tiến việc làm TP. Cần Thơ

 

8

1909/QĐ.UBT.93

16/09/1993

V/v ban hành bản quy định tạm thời về bảo vệ các công trình thủy nông thuộc tỉnh Cần Thơ

 

9

272/QĐ.UBT.94

02/02/1994

V/v thành lập tổ chức giám định kỹ thuật hình sự

 

10

555/QĐ.UBT.94

16/03/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

 

11

12/CT.UBT.94

26/04/1994

Về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động của Ban Tư pháp thành phố Cần Thơ, Phòng Tư pháp các huyện và Ban Tư pháp xã, phường, thị trấn

 

12

1186/QĐ.UBT.94

14/05/1994

V/v hủy bỏ một số văn bản của UBND tỉnh ban hành trước đây, nay các Bộ ngành cấp trên đã có hướng dẫn

 

13

1209/QĐ.UBT.94

19/05/1994

V/v ban hành qui chế làm việc của Ban Tôn giáo của UBND tỉnh

 

14

15/CT.UBT.94

21/05/1994

Về việc bảo vệ môi trường nguồn nước sông, kinh rạch và an toàn giao thông đường thủy trong tỉnh

 

15

1691/QĐ.UBT.94

30/05/1994

Ban hành bản quy định quản lý, sử dụng hồ sơ và bảo vệ cột mốc địa giới hành chính tỉnh Cần Thơ

 

16

1955/QĐ.UBT.94

02/08/1994

V/v thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Cần Thơ

 

17

2000/QĐ.UBT.94

10/08/1994

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Cần Thơ

 

18

2001/QĐ.UBT.94

10/08/1994

Về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Sở Tư pháp tỉnh Cần Thơ

 

19

2096/QĐ.UBT.94

13/08/1994

Về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Sở Du lịch tỉnh Cần Thơ

 

20

2542/QĐ.UBT.94

22/09/1994

Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cần Thơ

 

21

29/CT.UBT.94

05/10/1994

Về việc củng cố xây dựng lực lượng cơ quan và tăng cường công tác quốc phòng toàn dân

 

22

30/CT.UBT.94

05/10/1994

V/v cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ trên địa bàn tỉnh

 

23

32/CT.UBT.94

11/10/1994

V/v đổi và quản lý sử dụng con dấu

 

24

34/CT.UBT.94

15/10/1994

Ngăn chặn sự lây lan và trừ diệt ốc bươu vàng

 

25

37/CT.UBT.94

03/12/1994

V/v tăng cường công tác kiểm soát giết mổ gia súc và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm

 

26

3542/QĐ.UBT.94

07/12/1994

Về việc công bố các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1985 đến nay không còn hiệu lực thi hành

 

27

3547/QĐ.UBT.94

09/12/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại tỉnh Cần Thơ

 

28

3633/QĐ.UBT.94

21/12/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Cần Thơ

 

29

473/QĐ.UBT.95

02/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cần Thơ

 

30

679/QĐ.UBT.95

02/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban Tôn giáo tỉnh Cần Thơ

 

31

636/QĐ.UBT.95

28/03/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ

 

32

32/TB.UBT.95

26/04/1995

V/v cấm thả diều trong TPCT, thị trấn, thị tứ và những nơi có đường dây điện đi qua trong tỉnh Cần Thơ

 

33

07/CT.UBT.95

03/05/1995

V/v xây dựng phát triển ngành Thể dục, Thể thao

 

34

12/CT.UBT.95

07/06/1995

V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê kế toán của các đơn vị kinh tế

 

35

1370/QĐ.UBT.95

16/06/1995

V/v giao nhiệm vụ cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh

 

36

1604/QĐ.UBT.95

05/08/1995

V/v giao trách nhiệm cho Sở Y tế quản lý và điều hành các Trạm y tế ở các Nông Lâm trường quốc doanh thuộc tỉnh Cần Thơ

 

37

15/CT.UBT.95

30/08/1995

V/v thực hiện mở tài khoản tiền gửi cá nhân và phát hành séc cá nhân tại tỉnh Cần Thơ

 

38

2090/QĐ.UBT.95

24/10/1995

Ban hành bản quy định tạm thời về xây dựng quản lý và sử dụng lưới điện nông thôn tỉnh Cần Thơ

 

39

2217/QĐ.UBT.95

13/11/1995

V/v bãi bỏ quy định phân bổ và sử dụng tiền thu được từ phạt vi cảnh ở thành phố Cần Thơ

 

40

20/CT.UBT.95

05/12/1995

V/v tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

41

2385/QĐUBT.95

11/12/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Tài chính vật giá tỉnh Cần Thơ

 

42

01/CT.Ct.UBT.96

03/01/1996

V/v chấn chỉnh hoạt động giết mổ kinh doanh và vận chuyển gia súc tại tỉnh Cần Thơ

 

43

02/CT.Ct.UBT.96

13/01/1996

V/v thi hành Điều lệ BHXH

 

44

05/CT.UBT.96

28/02/1996

Về kiểm tra, thanh tra công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xử lý công dân vi phạm Luật NVQS và quân nhân đào ngũ

 

45

07/CT.Ct.UBT.96

05/03/1996

V/v tăng cường quản lý hoạt động dạy và học ngoại ngữ, tin học trong phạm vi tỉnh Cần Thơ

 

46

366/QĐ.UBT.96

05/03/1996

V/v sắp xếp lại và thành lập các Phòng thuộc Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ

 

47

367/QĐ.Ct.UBT.96

05/03/1996

V/v giao chức năng QLNN về điện của Sở Điện lực tỉnh Cần Thơ về Sở Công nghiệp tỉnh Cần Thơ đảm nhận

 

48

763/QĐ.UBT.96

22/04/1996

V/v ban hành quy định về địa điểm kinh doanh thương mại, VLXD có điều kiện tại các đô thị trong tỉnh

 

49

906/QĐ.TCCB.96

22/05/1996

Thành lập Trung tâm đo đạc bản đồ

 

50

1016/QĐ.Ct.TCCB.96

07/06/1996

Thành lập Hội đồng giám định y khoa tỉnh Cần Thơ

 

51

1018/QĐ.Ct.TCCB.96

07/06/1996

Thành lập Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh

 

52

1026/QĐ.Ct.TCCB.96

08/06/1996

Thành lập Tổ chức giám định pháp y

 

53

1267/QĐ.UBT.96

24/05/1996

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các sở, ban ngành tỉnh

 

54

1268/QĐ.UBT.96

24/05/1996

Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

55

1311/QĐ.UBT.96

24/05/1996

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ

 

56

2343/QĐ.UBT.96

12/11/1996

Ban hành bản quy định về công tác văn thư lưu trữ

 

57

2687/QĐ.Ct.TCCB.96

16/12/1996

Thành lập trung tâm chẩn đoán y khoa

 

58

19/CT.Ct.UBT.96

18/12/1996

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục

 

59

2813/QĐ.Ct.TCCB.96

28/12/1996

Thành lập Trung tâm chăm sóc sức khỏe tỉnh Cần Thơ

 

60

2828/QĐ.UBT.96

30/12/1996

V/v đổi tên Chi cục quản lý thủy nông thành Chi cục thủy lợi tỉnh Cần Thơ

 

61

506/QĐ.UBT.97

12/03/1997

Qui định về phân công trách nhiệm QLNN về chất lượng hàng hóa

 

62

07/CT.Ct.97

29/03/1997

V/v đẩy mạnh thực hiện các chính sách về phát triển HTX trong tỉnh Cần Thơ

 

63

1295/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thể dục Thể thao

 

64

1296/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

65

1297/QĐ.UBT.97

09/06/1997

Qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

66

1699/QĐ.UBT.97

15/07/1997

V/v ban hành quy chế lập quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Cần Thơ

 

67

1769/QĐ.UBT.97

18/07/1997

V/v ban hành quy định thực hiện chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng

 

68

15/CT.UBT.97

18/07/1997

V/v phòng chống bệnh lở mồm, long móng gia súc

 

69

1921/QĐ.UBT.97

05/08/1997

V/v ban hành quy định về thực hiện chế độ cấp phép thăm dò, khai thác hành nghề khoan nước ngầm và đăng ký

 

70

2074/QĐ.UBT.97

28/08/1997

V/v công nhận qui chế phối hợp thẩm định dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KCX Cần Thơ

 

71

2118/QĐ.UBT.97

30/08/1997

V/v ban hành quy định vận động nhân dân đóng góp xây dựng vỉa hè, hẻm của các con đường trong thành phố Cần Thơ và các thị trấn trong tỉnh

 

72

2141/QĐ.UBT.97

04/09/1997

V/v ban hành bản quy định lập quỹ bảo trợ an ninh quốc phòng ở xã, phường, thị trấn

 

73

19/CT.UBT.97

24/09/1997

V/v quản lý nhà nước về công tác lưu trữ và bảo quản tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh

 

74

20/CT.UBT.97

06/11/1997

V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu kinh doanh trái phép trong tình hình mới

 

75

24/CT.Ct.UBT.97

18/12/1997

V/v giao cho ngành Địa chính giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp giải quyết các tranh chấp về đất đai

 

76

09/1998/Ct.UBT

06/05/1998

V/v ổn định và công khai mức thuế đối với các hộ kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ

 

77

451/1998/QĐ.UBT

03/03/1998

V/v ban hành hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơ bản thống nhất tỉnh Cần Thơ

 

78

07/1998/Ct.UBT

04/04/1998

Về các biện pháp cấp bách diệt trừ chuột, bảo vệ mùa màng

 

79

1279/1998/QĐ.UBT

05/06/1998

V/v ban hành bản quy định mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi

 

80

1280/1998/QĐ.UBT

05/06/1998

Ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

81

13/1998/CT.UBT

07/07/1998

V/v tăng cường công tác quản lý ngân sách xã, phường, thị trấn

 

82

1838/1998/QĐ.UBT

04/08/1998

V/v ban hành bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trưởng ấp, khu vực

 

83

1839/1998/QĐ.UBT

04/08/1998

V/v quy định số lượng và chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

 

84

2020/1998/QĐ.UBT

14/08/1998

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tiếp dân

 

85

15/1998/CT.Ct.UBT

17/8/1998

V/v thi đua học tập phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã An Bình

 

86

2068/1998/QĐ.UBT

20/08/1998

V/v phê chuẩn và ban hành điều lệ quản lý Khu Công nghiệp Trà Nóc

 

87

17/1998/CT.UBT

29/08/1998

Về tăng cường mối quan hệ giữa UBND với UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư

 

88

2227/1998/QĐ.UBT

04/09/1998

Ban hành quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước

 

89

19/1998/CT.UBT

16/09/1998

V/v đẩy mạnh thực hiện các biện pháp an toàn phòng cháy, chữa cháy

 

90

3429/1998/QĐ.UBT

22/12/1998

V/v phân loại đường phố và vị trí từng đường phố để thu thuế nhà, đất hàng năm

 

91

20/1998/CT.UBT

02/12/1998

V/v đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới

 

92

02/1999/QĐ.UBT

05/01/1999

V/v ban hành quy chế về thẩm định các tác phẩm, sản phẩm văn hóa - nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

93

122/1999/QĐ.UBT

13/01/1999

V/v xóa nợ thuế nông nghiệp tồn đọng từ năm 1993 trở về trước

 

94

194/1999/QĐ.UBT

21/01/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết khu hành chính Hòa An huyện Phụng Hiệp - tỉnh Cần Thơ

 

95

02/1999/CT.UBT

01/02/1999

V/v tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinh doanh, dịch vụ và phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

96

06/1999/QĐ.UBT

12/02/1999

V/v phê duyệt đề án quy hoạch chung xây dựng đô thị Vị Thanh - tỉnh Cần Thơ

 

97

07/1999/QĐ.UBT

12/02/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/2000 khu nhà ở Nam sông Cần Thơ - thành phố Cần Thơ

 

98

04/1999/QĐ.UBT

09/02/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu Cái Sơn - Hàng Bàng, xã An Bình, TP. Cần Thơ

 

99

04/1999/CT.UBT

26/02/1999

V/v tăng cường quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước ngầm

 

100

22/1999/QĐ.UBT

02/03/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành Nông nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

101

23/1999/QĐ.UBT

04/03/1999

V/v ban hành quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ

 

102

25/1999/QĐ.UBT

08/03/1999

V/v giao nhiệm vụ thu thủy lợi phí

 

103

26/1999/QĐ.UBT

11/03/1999

V/v phê duyệt đề cương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

104

30/1999/QĐ.UBT

24/03/1999

V/v phân cấp quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và danh sách kèm theo

 

105

07/1999/CT.UBT

24/03/1999

V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước của sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND thành phố Cần Thơ và các huyện đối với doanh nghiệp Nhà nước

 

106

33/1999/QĐ.UBT

29/03/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch sử dụng đất cụm kinh tế xã hội xã Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

107

34/1999/QĐ.UBT

05/04/1999

V/v phê duyệt phương án giao khoán đất trồng lúa và mía của lâm trường Phương Ninh

 

108

35/1999/QĐ.UBT

13/04/1999

V/v ban hành chương trình khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

109

45/1999/QĐ.UBT

24/04/1999

V/v ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

110

49/1999/QĐ.UBT

29/04/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nhà ở trung tâm thị trấn Vị Thanh, huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

111

50/1999/QĐ.UBT

29/04/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị trấn Thốt Nốt, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

112

51/1999/QĐ/UBT

11/05/1999

V/v ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

113

53/1999/QĐ.UBT

15/05/1999

V/v bổ sung đơn giá đền bù thiệt hại về đất thuộc dự án nâng cấp hai tuyến đường thủy phía nam trên địa phận tỉnh Cần Thơ

 

114

1109/QĐ.UBT

15/05/1999

V/v bổ sung nhiệm vụ Công ty sản xuất kinh doanh vật tư và thuốc thú y tỉnh Cần Thơ

 

115

54/1999/QĐ.UBT

18/05/1999

V/v ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Cần Thơ

 

116

56/1999/QĐ.UBT

10/06/1999

V/v quy định mức giá nhà và vật kiến trúc dùng để thu lệ phí trước bạ trong toàn tỉnh

 

117

14/1999/CT.UBT

19/06/1999

V/v đẩy mạnh tổ chức thực hiện các chính sách về nhà đất

 

118

58/1999/QĐ.UBT

24/06/1999

V/v phê duyệt đồ án quy hoạch cải tạo sử dụng đất cụm KTXH xã Hỏa Lựu - huyện Vị Thanh

 

119

59/1999/QĐ.UBT

24/06/1999

V/v ban hành tạm thời bộ đơn giá thoát nước, vệ sinh đô thị và công viên cây xanh khu vực đô thị tỉnh Cần Thơ

 

120

60/1999/QĐ.UBT

30/06/1999

V/v ban hành bản quy định về mức giá nhà, vật kiến trúc để đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

121

61/1999/QĐ.UBT

30/06/1999

V/v sửa đổi điều 7 của Quyết định số 1280/1998/QĐ.UBT ngày 05/6/1998 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc quy định đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

122

62/1999/QĐ.UBT

02/07/1999

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức, thiết chế và hoạt động văn hóa thông tin ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

123

63/1999/QĐ.UBT

03/07/1999

V/v hủy bỏ Quyết định số 32/1999/QĐ.UBT ngày 27/3/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

124

16/1999/CT.UBT

12/07/1999

V/v lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010

 

125

17/1999/CT.UBT

14/07/1999

V/v đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính

 

126

18/1999/CT.UBT

14/07/1999

V/v tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử dụng, khai thác tủ sách pháp luật ở các cơ quan, tổ chức và các đơn vị cơ sở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

127

67/1999/QĐ.UBT

26/07/1999

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Lộ Tẻ, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

128

19/1999/CT.UBT

14/08/1999

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

129

70/1999/QĐ.UBT

16/08/1999

V/v tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn Phòng, Ban và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Vị Thanh

 

130

71/1999/QĐ.UBT

16/08/1999

V/v tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn Phòng, Ban và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Vị Thủy

 

131

72/1999/QĐ.UBT

20/08/1999

V/v công bố danh mục những văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành không còn hiệu lực thi hành

 

132

74/1999/QĐ.UBT

27/08/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô khu vực chợ và dân cư xã Vị Thanh - huyện Vị Thủy - tỉnh Cần Thơ

 

133

2450/1999/QĐ.UBT

25/09/1999

V/v thành lập Phòng Tài chính doanh nghiệp trực thuộc Sở Tài chính Vật giá

 

134

2494/1999/QĐ.UBT

20/10/1999

V/v sửa đổi điều 5 bản quy chế quản lý kinh doanh nhà trọ được ban hành kèm theo Quyết định số 23/1999/QĐ.UBT ngày 04/3/1999 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

135

85/1999/QĐ.UBT

17/11/1999

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung cải tạo và xây dựng thị trấn Nàng Mau - huyện Vị Thủy - tỉnh Cần Thơ

 

136

87/1999/QĐ.UBT

22/11/1999

V/v ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch thị xã Vị Thanh - tỉnh Cần Thơ

 

137

90/1999/QĐ.UBT

10/12/1999

Ban hành quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký và ban hành văn bản quản lý hành chính của cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

 

138

91/1999/QĐ.UBT

14/12/1999

V/v tạm ngưng việc phụ thu tiền nước và điều chỉnh giá nước

 

139

01/2000/QĐ-UB

14/01/2000

V/v ban hành quy định cụ thể về chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

 

140

02/2000/QĐ-UB

19/01/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 1194/QĐ.UBT.94 ngày 30/4/1994 của UBND tỉnh Cần Thơ quy định tạm thời về lệ phí chứng thư hộ tịch

 

141

04/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v thành lập Công ty hội chợ quốc tế Cần Thơ

 

142

05/2000/QĐ-UB

27/01/2000

V/v phê duyệt điều lệ Công ty hội chợ quốc tế Cần Thơ

 

143

18/2000/QĐ-UB

10/02/2000

V/v phê duyệt cho vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đối với các dự án nhỏ từ vốn thu hồi của các năm trước

 

144

19/2000/QĐ-UB

16/02/2000

Về mức hưởng hoạt động phí cho cán bộ mặt trận, đoàn thể, chiến sĩ trực, lực lượng công an, quân sự, Trưởng ấp (khu vực), Phó Trưởng ấp (khu vực) thuộc xã, phường, thị trấn

 

145

06/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v kiện toàn tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

 

146

21/2000/QĐ-UB

09/03/2000

V/v điều chỉnh giá nước máy của chi nhánh cấp nước huyện và giá nước sạch nông thôn

 

147

23/2000/QĐ-UB

20/03/2000

Ban hành quy định về kinh doanh thương mại vật liệu xây dựng có điều kiện trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

148

24/2000/QĐ-UB

20/03/2000

Về mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích

 

149

25/2000/QĐ-UB

22/03/2000

V/v ban hành bản quy định phân cấp quản lý và giải quyết các vấn đề tôn giáo trong tỉnh Cần Thơ

 

150

10/2000/CT-UB

18/04/2000

V/v tăng cường công tác quản lý sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp trong phạm vi tỉnh Cần Thơ

 

151

11/2000/CT-UB

20/04/2000

V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo

 

152

40/2000/QĐ-UB

08/05/2000

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

 

153

41/2000/QĐ-UB

12/05/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trung tâm hành chính và trung tâm văn hóa thể thao thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

 

154

42/2000/QĐ-UB

12/05/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu văn hóa Vị Thanh - Hỏa Lựu, phường I, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

155

44/2000/QĐ-UB

18/05/2000

V/v ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý của nhà nước tỉnh Cần Thơ

 

156

46/2000/QĐ-UB

23/06/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

 

157

14/2000/CT-UB

14/06/2000

Về tăng cường chỉ đạo triển khai chế độ kế toán hộ sản xuất kinh doanh công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh

 

158

17/2000/CT-UB

14/07/2000

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

 

159

47/2000/QĐ-UB

24/07/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 2009/QĐ.UBT.97 ngày 18/8/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định về thu và sử dụng tiền công đo đạc, lập bản đồ địa chính trong tỉnh Cần Thơ

 

160

48/2000/QĐ-UB

24/07/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 593/QĐ.UBT.97 ngày 22/3/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành bản quy định tạm thời thu phí khắc dấu, chụp ảnh để gắn chứng minh nhân dân, cấp sổ hộ khẩu gia đình

 

161

49/2000/QĐ-UB

24/07/2000

V/v bãi bỏ Quyết định số 2144/QĐ.UBT.97 ngày 04/9/1997 của UBND tỉnh Cần Thơ V/v ban hành bản quy định thu phí vệ sinh đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

162

51/2000/QĐ-UB

14/08/2000

Ban hành quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

163

54/2000/QĐ-UB

21/08/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 15 ha phường Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ

 

164

56/2000/QĐ-UB

30/08/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vườn cây ăn trái và tái định cư Cồn Khương, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

165

58/2000/QĐ-UB

09/10/2000

Ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định kế toán - tài chính tỉnh Cần Thơ

 

166

60/2000/QĐ-UB

12/10/2000

V/v ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

167

61/2000/QĐ-UB

12/10/2000

V/v ban hành quy định kiểm định an toàn xe lôi máy, xe ba gác máy vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

168

66/2000/QĐ-UB

27/10/2000

V/v sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện trong tỉnh Cần Thơ

 

169

67/2000/QĐ-UB

02/11/2000

V/v ban hành hạn mức đất ở trên địa bàn tỉnh Cần Thơ để đền bù bằng đất, giao đất, hợp thức hóa quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg và Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 

170

24/2000/CT-UB

29/11/2000

V/v tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

171

71/2000/QĐ-UB

01/12/2000

Về tổ chức bộ máy thuộc UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

172

72/2000/QĐ-UB

18/12/2000

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

173

75/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo và xây dựng khu trung tâm phường 1, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

174

76/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu hành chính và khu dân cư cơ khí, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

175

77/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thới Lai - huyện Ô Môn - tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/500

 

176

78/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thới Lai, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ tỷ lệ 1/2000

 

177

79/2000/QĐ-UB

27/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỉ lệ 1/500 khu trung tâm phường 3, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

178

80/2000/QĐ-UB

28/12/2000

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp (52,5 ha) thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

179

01/2001/QĐ-UB

08/01/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ, tỷ lệ 1/2000

 

180

02/2001/QĐ-UB

08/01/2001

V/v thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ tỷ lệ 1/2000

 

181

04/2001/CT-UB

31/01/2001

V/v phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo

 

182

16/2001/QĐ-UB

07/02/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư và thương mại Cái Nhúc, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

183

17/2001/QĐ-UB

14/02/2001

V/v ban hành chính sách tái định cư của dự án cầu Cần Thơ

 

184

18/2001/QĐ-UB

26/02/2001

V/v điều chỉnh giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

185

19/2001/QĐ-UB

27/02/2001

V/v ban hành kế hoạch giải quyết việc làm của tỉnh Cần Thơ năm 2001 - 2005

 

186

20/2001/QĐ-UB

05/03/2001

V/v sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc UBND thành phố Cần Thơ

 

187

07/2001/CT-UB

08/03/2001

V/v quán triệt phương hướng, mục tiêu, các giải pháp chủ yếu 5 năm 2001 - 2005, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ X Đảng bộ tỉnh Cần Thơ

 

188

22/2001/QĐ-UB

13/03/2001

Ban hành quy chế tạm thời về xây dựng, quản lý và sử dụng an toàn lưới điện hạ thế nông thôn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

189

23/2001/QĐ-UB

13/03/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ngã Sáu tỷ lệ 1/2000, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

 

190

25/2001/QĐ-UB

15/03/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp tỷ lệ 1/2000

 

191

10/2001/CT-UB

23/03/2001

V/v phát huy nguồn lực trí tuệ, tập trung cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

192

11/2001/CT-UB

28/03/2001

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

193

27/2001/QĐ-UB

30/03/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chung xây dựngthị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, tỉnh  Cần Thơ tỷ lệ 1/2000

 

194

30/2001/QĐ-UB

09/04/2001

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ phòng chống lụt bão từ năm 2001 đến năm 2005

 

195

31/2001/QĐ-UB

09/04/2001

V/v phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 tỉnh Cần Thơ

 

196

32/2001/QĐ-UB

12/04/2001

V/v giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí hàng năm tỉnh Cần Thơ thực hiện từ năm 2001 đến năm 2005

 

197

42/2001/QĐ-UB

26/04/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường An Lạc, thành phố Cần Thơ

 

198

16/2001/CT-UB

18/05/2001

V/v tăng cường quản lý Nhà nước về giá bán điện nông thôn

 

199

19/2001/CT-UB

04/06/2001

V/v tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối với các đối tượng xã hội và trẻ em lang thang

 

200

45/2001/QĐ-UB

08/06/2001

V/v ban hành quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

201

46/2001/QĐ-UB

21/06/2001

V/v phê duyệt chương trình phát triển công nghệ thông tin tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

202

48/2001/QĐ-UB

25/06/2001

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2000/QĐ-UB ngày 12/10/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

203

21/2001/CT-UB

28/06/2001

V/v tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước và sản xuất kinh doanh của các ngành, các cấp trong tỉnh

 

204

49/2001/QĐ-UB

02/07/2001

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 506/QĐ-UBT.97 của UBND tỉnh Cần Thơ về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa

 

205

50/2001/QĐ-UB

06/07/2001

V/v hủy bỏ khoản 3, điểm 1, điều 1 Quyết định số 48/2001/QĐ-UB ngày 25/6/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

206

51/2001/QĐ-UB

09/07/2001

Về ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh và thuê nhà trọ

 

207

52/2001/QĐ-UB

01/08/2001

V/v ban hành quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

208

54/2001/QĐ-UB

07/08/2001

V/v ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án đền bù thiệt hại cho UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện thuộc tỉnh Cần Thơ

 

209

56/2001/QĐ-UB

06/09/2001

V/v ban hành quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp về văn hóa - thông tin tỉnh Cần Thơ

 

210

57/2001/QĐ-UB

06/09/2001

V/v thành lập Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh Cần Thơ

 

211

24/2001/CT-UB

11/09/2001

V/v tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà trọ, quán cà phê, Karaoke, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

 

212

59/2001/QĐ-UB

03/10/2001

V/v giải thể Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cần Thơ

 

213

60/2001/QĐ-UB

03/10/2001

V/v bổ sung bản quy định đơn giá đền bù thiệt hại về đất, nhà, vật kiến trúc, cây trồng và chính sách hỗ trợ của dự án xây dựng cầu Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

214

25/2001/CT-UB

10/10/2001

V/v tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch

 

215

26/2001/CT-UB

15/10/2001

V/v đẩy mạnh cuộc vận động "ngày vì người nghèo"

 

216

63/2001/QĐ-UB

13/11/2001

V/v sửa đổi, bổ sung một số điểm trong quy chế về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày, thủ tục trình ký văn bản quản lý hành chính của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp thuộc tỉnh Cần Thơ

 

217

65/2001/QĐ-UB

19/11/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005"

 

218

67/2001/QĐ-UB

26/11/2001

V/v phê duyệt "chương trình xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001- 2005"

 

219

68/2001/QĐ-UB

17/11/2001

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

 

220

71/2001/QĐ-UB

10/12/2001

V/v ban hành quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

221

72/2001/QĐ-UB

19/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết chia lô tỷ lệ 1/500 khu dân cư phường 4, thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

222

73/2001/QĐ-UB

21/12/2001

V/v phê duyệt đề án phổ cập giáo dục trung học cơ sở tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

223

75/2001/QĐ-UB

27/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tiểu thủ công nghiệp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ

 

224

76/2001/QĐ-UB

28/12/2001

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và chợ Hưng Lợi, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

225

77/2001/QĐ-UB

31/12/2001

Ban hành quy định về quản lý quy hoạch và mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

226

27/2001/CT-UB

31/12/2001

V/v đẩy mạnh tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 - 2005

 

227

01/2002/QĐ-UB

04/01/2002

V/v phê duyệt đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2005

 

228

02/2002/QĐ-UB

10/01/2002

V/v phê duyệt chương trình phát triển công nghệ sinh học tỉnh Cần Thơ đến năm 2003

 

229

03/2002/QĐ-UB

01/11/2002

V/v sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

230

35/2002/QĐ-UB

16/01/2002

V/v khám, chữa bệnh cho người nghèo

 

231

02/2002/CT-UB

21/01/2002

V/v tăng cường biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

 

232

06/2002/CT-UB

08/02/2002

V/v thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

233

38/2002/QĐ-UB

05/03/2002

V/v sửa đổi một số nội dung của quy định chính sách đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

234

39/2002/QĐ-UB

06/03/2002

Về ban hành chính sách thu hút cán bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

235

40/2002/QĐ-UB

07/03/2002

V/v ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Cần Thơ

 

236

43/2002/QĐ-UB

20/03/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Trung tâm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ

 

237

09/2002/CT-UB

28/03/2002

V/v tăng cường công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu; quản lý tạm trú, tạm vắng trong tình hình mới

 

238

44/2002/QĐ-UB

29/03/2002

V/v ban hành quy định hỗ trợ hộ bà mẹ Việt Nam anh hùng, hộ nghèo có sổ kéo nhánh rẽ, lắp điện kế vào nhà

 

239

45/2002/QĐ-UB

01/04/2002

V/v phê duyệt 9 chương trình, 7 đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cần Thơ lần thứ X và Kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 của tỉnh

 

240

46/2002/QĐ-UB

01/04/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp giai đoạn I Cái Sơn - Hàng Bàng, TP. Cần Thơ

 

241

47/2002/QĐ-UB

08/04/2002

V/v sửa đổi quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của tổ chức giám định tư pháp về văn hóa - thông tin tỉnh Cần Thơ

 

242

48/2002/QĐ-UB

15/04/2002

V/v ban hành quy định lộ giới đường dẫn cầu Cần Thơ

 

243

49/2002/QĐ-UB

19/04/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Một Ngàn (88 ha), huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

244

50/2002/QĐ-UB

19/04/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội đến năm 2010 của thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

 

245

61/2002/QĐ-UB

02/05/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ

 

246

64/2002/QĐ-UB

07/05/2002

V/v ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh Cần Thơ

 

247

65/2002/QĐ-UB

14/05/2002

V/v ban hành quy chế Trung tâm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

248

66/2002/QĐ-UB

14/05/2002

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Cần Thơ

 

249

67/2002/QĐ-UB

22/05/2002

Về quy định tạm thời công nhận 36 xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

250

68/2002/QĐ-UB

22/05/2002

V/v phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm triển lãm Quốc tế Cần Thơ

 

251

71/2002/QĐ-UB

30/05/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 của huyện Vị Thủy, tỉnh Cần Thơ

 

252

72/2002/QĐ-UB

30/05/2002

V/v ban hành quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

253

73/2002/QĐ-UB

07/06/2002

V/v phê duyệt dự án quy hoạch vùng lúa chuyên canh có phẩm chất gạo cao phục vụ xuất khẩu

 

254

75/2002/QĐ-UB

18/06/2002

V/v sửa đổi điểm 6, khoản 9, Điều 12 của bản quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

255

76/2002/QĐ-UB

25/06/2002

V/v sửa đổi, bổ sung đơn giá đất thổ cư dự án khôi phục Quốc lộ 1, giai đoạn 3 đi qua địa phận tỉnh Cần Thơ

 

256

77/2002/QĐ-UB

25/06/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 lô số 49 thuộc khu đô thị mới Nam Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

257

78/2002/QĐ-UB

02/07/2002

Về chương trình hành động của UBND tỉnh Cần Thơ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

 

258

16/2002/CT-UB

16/07/2002

V/v tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

 

259

79/2002/QĐ-UB

18/07/2002

V/v quy định tổ chức biên chế, chế độ chính sách và trang phục đối với công an xã, thị trấn

 

260

81/2002/QĐ-UB

30/07/2002

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Cần Thơ đến năm 2005"

 

261

17/2002/CT-UB

21/08/2002

V/v chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2002 - 2003

 

262

84/2002/QĐ-UB

03/09/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tuyến dân cư vùng lũ kênh Bốn Tổng - Một Ngàn tỉnh Cần Thơ, suốt tuyến tỷ lệ 1/2000, trích đoạn tỷ lệ 1/500

 

263

85/2002/QĐ-UB

06/09/2002

V/v phê duyệt đề án tin học hóa quản lý Nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

264

86/2002/QĐ-UB

25/09/2002

V/v hủy bỏ Quyết định số 68/2000/QĐ-UB ngày 06/11/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

265

93/2002/QĐ-UB

29/10/2002

V/v quy định trang phục đối với lực lượng dân quân tự vệ xã, phường, thị trấn

 

266

96/2002/QĐ-UB

11/06/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đất phía Tây Nam đường 91B, thành phố Cần Thơ

 

267

98/2002/QĐ-UB

06/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư khu công nghiệp Hưng Phú 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành tỉnh, Cần Thơ

 

268

99/2002/QĐ-UB

06/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu nhà ở Nam Long, xã Hưng Thạnh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

269

100/2002/QĐ-UB

07/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư 91B CATACO, phường Hưng Lợi (phần mở rộng) thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

270

101/2002/QĐ-UB

07/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư CATACO phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ

 

271

102/2002/QĐ-UB

11/11/2002

V/v ban hành quy chế khen thưởng

 

272

103/2002/QĐ-UB

14/11/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ

 

273

104/2002/QĐ-UB

19/11/2002

V/v điều chỉnh bổ sung đề án tin học hóa hành chính nhà nước tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2005

 

274

105/2002/QĐ-UB

22/11/2002

V/v công nhận đô thị Trà Lồng là đô thị loại V thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Cần Thơ

 

275

106/2002/QĐ-UB

22/11/2002

V/v công nhận đô thị Phong Điền là đô thị loại V thuộc cụm kinh tế xã hội xã Nhơn Ái, huyện Châu Thành A, tỉnh Cần Thơ

 

276

112/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết - tỷ lệ 1/500 khu dân cư Linh Thành tại Cồn Khương, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ

 

277

114/2002/QĐ-UB

18/12/2002

V/v ban hành quy định về quản lý, khai thức, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ

 

278

115/2002/QĐ-UB

20/12/2002

V/v ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cần Thơ

 

279

116/2002/QĐ-UB

20/12/2002

V/v ban hành quy chế về mối quan hệ công tác giữa UBND và Liên đoàn Lao động tỉnh Cần Thơ

 

280

19/2002/CT-UB

24/12/2002

V/v tổ chức triển khai chiến dịch quốc gia tiêm vắc xin phòng bệnh sởi cho trẻ từ 9 tháng đến dưới 10 tuổi năm 2003

 

281

120/2002/QĐ-UB

31/12/2002

Về việc ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

282

121/2002/QĐ-UB

31/12/2002

V/v ban hành quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

283

21/2002/CT-UB

31/12/2002

V/v đẩy mạnh quản lý đối tượng mại dâm, ma túy và tăng cường công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

284

3/2003/QĐ-UB

10/01/2003

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn về kinh tế xã hội và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2003

 

285

35/2003/QĐ-UB

04/03/2003

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cần Thơ

 

286

02/2003/CT-UB

10/03/2003

V/v phát động chiến dịch truyền thông dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2003

 

287

36/2003/QĐ-UB

24/03/2003

V/v sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội tỉnh Cần Thơ

 

288

03/2003/CT-UB

28/03/2003

V/v thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2003

 

289

04/2003/CT-UB

14/04/2003

Đẩy mạnh công tác trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh

 

290

38/2003/QĐ-UB

29/04/2003

V/v ban hành chính sách thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp tập trung và các khu trung tâm CN - TTCN địa phương trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

291

05/2003/CT-UB

29/04/2003

V/v tăng cường chấn chỉnh tổ chức bộ máy và hoạt động của các Ban Quản lý dự án đầu tư, xây dựng thuộc tỉnh Cần Thơ

 

292

06/2003/CT-UB

01/05/2003

V/v tổ chức triển khai phát động công trái giáo dục trên địa bàn tỉnh

 

293

07/2003/CT-UB

06/05/2003

V/v tổ chức thực hiện chiến dịch tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2003

 

294

08/2003/CT-UB

06/05/2003

V/v tổ chức tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, Ngày dân số thế giới ngày 11/7

 

295

39/2003/QĐ-UB

14/05/2003

V/v sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành theo Quyết định số 64/2002/QĐ-UB ngày 7/5/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ

 

296

40/2003/QĐ-UB

26/05/2003

V/v kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

297

41/2003/QĐ-UB

26/05/2003

Ban hành quy định về quản lý thu phí đối với xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

298

09/2003/CT-UB

26/05/2003

V/v tăng cường công tác ban hành và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 

299

11/2003/CT-UB

27/05/2003

V/v tổ chức triển khai Nghị định số 48/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về việc thành lập các xã, phường thị trấn thuộc các huyện Ô môn, Phụng Hiệp, Châu Thành A và thị xã Vị Thanh.

 

300

42/2003/QĐ-UB

27/05/2003

V/v ban hành văn bản quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ công chức tỉnh Cần Thơ

301

13/2003/CT-UB

09/06/2003

V/v tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

302

43/2003/QĐ-UB

13/06/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ

 

303

44/2003/QĐ-UB

16/06/2003

Về việc thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Cần Thơ

 

304

45/2003/QĐ-UB

17/06/2003

V/v ban hành bản quy định tạm thời về đơn giá hoa màu, mật độ cây trồng để bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

305

14/2003/CT-UB

19/06/2003

V/v chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

306

46/2003/QĐ-UB

20/06/2003

Về việc thành lập Sở Khoa học, Công nghệ

 

307

47/2003/QĐ-UB

20/06/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

 

308

48/2003/QĐ-UB

01/07/2003

V/v chuyển các đơn vị trực thuộc Sở KHCNMT về Sở KH&CN tỉnh Cần Thơ

 

309

49/2003/QĐ-UB

01/07/2003

Về việc chuyển các đơn vị trực thuộc Sở Địa chính và Sở KHCN&MT về Sở Tài nguyên và Môi trường

 

310

50/2003/QĐ-UB

08/07/2003

V/v bãi bỏ Quyết định số 69/2000/QĐ-UB ngày 15/11/2000 của UBND tỉnh Cần Thơ ban hành khung giá dịch vụ thu gom rác, chất thải trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

311

51/2003/QĐ-UB

15/07/2003

Ban hành Quy chế về hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

312

52/2003/QĐ-UB

25/07/2003

V/v thành lập Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh Cần Thơ

 

313

53/2003/QĐ-UB

29/07/2003

V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Cần Thơ

 

314

55/2003/QĐ-UB

11/08/2003

V/v phê duyệt Đề án xây dựng nhà tình nghĩa giai đoạn 2003 - 2005 trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

315

17/2003/CT-UB

18/08/2003

V/v triệu tập kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân để thông qua việc nâng cấp thành phố Cần Thơ lên thành phố trực thuộc Trung ương và thành lập tỉnh Hậu Giang

 

316

18/2003/CT-UB

20/08/2003

V/v chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ năm học 2003 -2004

 

317

58/2003/QĐ-UB

03/09/2003

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Cần Thơ

 

318

59/2003/QĐ-UB

05/09/2003

V/v bổ sung khoản 3, Điều 12 của bảng quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, ban hành kèm theo Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ.

 

319

60/2003/QĐ-UB

29/09/2003

V/v sửa đổi, bổ sung danh mục phí và mức thu phí trên địa bàn tỉnh Cần Thơ (ban hành kèm theo QĐ số 41/2003/QĐ-UB ngày 26/5/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ)

 

320

61/2003/QĐ-UB

03/10/2003

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách

 

321

62/2003/QĐ-UB

13/10/2003

V/v ban hành Quy định tạm thời về Chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng

 

322

19/2003/CT-UB

16/10/2003

V/v ban hành Chỉ thị về tăng cường các biện pháp để bảo vệ và phát triển rừng

 

323

64/2003/QĐ-UB

30/10/2003

Về giao bổ sung kinh phí lập Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

 

324

65/2003/QĐ-UB

30/10/2003

Về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính tỉnh Cần Thơ

 

325

67/2003/QĐ-UB

11/11/2003

V/v quy định biểu mức thu chi phí và chi thù lao định giá tài sản phải xác minh, đo đạc đất đai liên quan đến các vụ án do ngành Tòa án thụ lý giải quyết

 

326

68/2003/QĐ-UB

14/11/2003

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 của Quyết định thành lập Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh Cần Thơ

 

327

69/2003/QĐ-UB

14/11/2003

V/v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cần Thơ

 

328

70/2003/QĐ-UB

17/11/2003

V/v thành lập Ban Quản lý Khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ

 

329

72/2003/QĐ-UB

05/12/2003

V/v sửa đổi Điều 7 của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Cần Thơ (ban hành kèm theo Quyết định số 71/2003/QĐ-UB ngày 01/12/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ)

 

330

73/2003/QĐ-UB

12/12/2003

V/v giao bổ sung kế hoạch chi thường xuyên năm 2003 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

 

331

74/2003/QĐ-UB

12/12/2003

V/v ban hành quy định về giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã được chủ trương cho đầu tư xây dựng khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cần Thơ.

 

332

20/2003/CT-UB

24/12/2003

V/v tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thân năm 2004

 

333

01/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

334

02/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Văn phòng UBND thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

335

04/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

336

05/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

337

06/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

338

07/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

339

08/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Giao thông Công chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

340

09/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Thanh tra thành phố thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

341

10/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

342

11/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ

 

343

12/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

344

13/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Tài nguyên - Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

345

14/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

346

15/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Thể dục - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

347

16/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Cần Thơ

 

348

17/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

349

18/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Thương mại thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

350

19/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

351

20/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

352

21/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

353

22/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

354

23/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ban Tôn giáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

355

25/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

356

26/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

357

28/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ban Bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

358

29/2004/QĐ-UB

02/01/2004

V/v thành lập Ban Quản lý khu đô thị mới Nam sông Cần Thơ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

359

30/2004/QĐ-UB

06/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

360

31/2004/QĐ-UB

06/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 

361

33/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

 

362

34/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

 

363

35/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 

364

36/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

 

365

37/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

 

366

38/2004/QĐ-UB

07/01/2004

V/v thành lập các phòng (và tương đương) và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

 

367

39/2004/QĐ-UB

08/01/2004

V/v đổi tên Công ty Cấp thoát nước tỉnh Cần Thơ thành Công ty Cấp thoát nước thành phố Cần Thơ

 

368

01/2004/CT-UB

08/01/2004

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2004

 

369

02/2004/CT-UB

08/01/2004

V/v tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2004

 

370

40/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

 

371

42/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về việc thành lập Chi cục Bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

 

372

43/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Di dân và Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

 

373

49/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Thương mại thành phố Cần Thơ

 

374

50/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Thương mại thành phố Cần Thơ

 

375

63/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Ban Thanh tra Giao thông Công chính trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ

 

376

66/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Viện Kiến trúc quy họach đô thị và nông thôn trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ

 

377

67/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

 

378

68/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v thành lập Đoạn Quản lý thủy bộ trực thuộc Sở Giao thông Công chính thành phố Cần Thơ

 

379

79/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ

 

380

80/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Da liễu tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Da liễu thành phố Cần Thơ

 

381

84/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Phòng Giám định Y khoa tỉnh Cần Thơ thành Phòng Giám định Y khoa thành phố Cần Thơ

 

382

85/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên trường Trung học Y tế tỉnh Cần Thơ thành trường Trung học Y tế thành phố Cần Thơ

 

383

91/2004/QĐ-UB

09/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Tâm thần tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Tâm thần thành phố Cần Thơ

 

384

133/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Cần Thơ thành Trường Cao đẳng Sư phạm thành phố Cần Thơ

 

385

135/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Kinh tế kỹ thuật thành phố Cần Thơ

 

386

136/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Công nhân kỹ thuật tỉnh Cần Thơ thành Trường Công nhân kỹ thuật thành phố Cần Thơ

 

387

137/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh Cần Thơ thành Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ

 

388

140/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Vi tính tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Vi tính thành phố Cần Thơ

 

389

141/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Cần Thơ thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Cần Thơ

 

390

142/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ

 

391

144/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập Trạm Quan trắc Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ

 

392

145/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Bia nước giải khát tỉnh Cần Thơ thành Công ty Bia nước giải khát thành phố Cần Thơ

 

393

146/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Du lịch tỉnh Cần Thơ thành Công ty Du lịch thành phố Cần Thơ

 

394

147/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Giày tỉnh Cần Thơ thành Công ty Giày thành phố Cần Thơ

 

395

148/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Hội chợ triển lãm - Quốc tế Cần Thơ thành Công ty Hội chợ triển lãm - Quốc tế thành phố Cần Thơ

 

396

149/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nông sản thực phẩm xuất khẩu thành phố Cần Thơ

 

397

150/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ

 

398

151/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh vật tư thuốc thú y thành phố Cần Thơ

 

399

152/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Thương mại tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thương mại thành phố Cần Thơ

 

400

153/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Thương nghiệp tổng hợp tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thương nghiệp tổng hợp thành phố Cần Thơ

 

401

154/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Vận tải ô tô tỉnh Cần Thơ thành Công ty Vận tải ô tô thành phố Cần Thơ

 

402

155/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Xây lắp điện tỉnh Cần Thơ thành Công ty Xây lắp điện thành phố Cần Thơ

 

403

156/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Liên doanh Du lịch Sài Gòn - Cần Thơ tỉnh Cần Thơ thành Công ty Liên doanh Du lịch Sài Gòn - Cần Thơ thành phố Cần Thơ

 

404

157/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Liên doanh xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ tỉnh Cần Thơ thành Công ty Liên doanh xi măng Hà Tiên 2 - Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

 

405

158/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty May Tây Đô tỉnh Cần Thơ thành Công ty May Tây Đô thành phố Cần Thơ

 

406

159/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Nông trường Cờ Đỏ tỉnh Cần Thơ thành Nông trường Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ

 

407

163/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng thành phố Cần Thơ

 

408

164/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng số 2 tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sản xuất kinh doanh - Vật liệu xây dựng số 2 thành phố Cần Thơ

 

409

165/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng tỉnh Cần Thơ thành Công ty Thiết kế tư vấn xây dựng thành phố Cần Thơ

 

410

169/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Xí nghiệp Bến xe tàu tỉnh Cần Thơ thành Xí nghiệp Bến xe tàu thành phố Cần Thơ

 

411

170/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hậu Giang tỉnh Cần Thơ thành Xí nghiệp Liên hiệp Dược Hậu Giang thành phố Cần Thơ

 

412

171/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Xí nghiệp In tổng hợp tỉnh Cần Thơ thành Xí nghiệp In tổng hợp thành phố Cần Thơ

 

413

173/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Sách thiết bị trường học tỉnh Cần Thơ thành Công ty Sách thiết bị trường học thành phố Cần Thơ

 

414

174/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v đổi tên Công ty Nhựa tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nhựa thành phố Cần Thơ

 

415

175/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp thành phố Cần Thơ

 

416

177/2004/QĐ-UB

12/01/2004

V/v thành lập hãng phim Truyền hình trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ

 

417

03/2004/CT-UB

13/01/2004

V/v triển khai thực hiện NĐ của Chính phủ thành lập các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

 

418

04/2004/CT-UB

13/01/2004

V/v tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp năm 2004 - 2009

 

419

05/2004/CT-UB

14/01/2004

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia cầm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

420

178/2004/QĐ-UB

16/01/2004

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn về kinh tế - xã hội và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2004

 

421

179/2004/QĐ-UB

16/01/2004

Về việc thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

422

180/2004/QĐ-UB

19/01/2004

V/v đổi tên Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu tỉnh Cần Thơ thành Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu thành phố Cần Thơ

 

423

181/2004/QĐ-UB

19/01/2004

V/v giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố

 

424

182/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho quận Ninh Kiều

 

425

183/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho quận Bình Thủy

 

426

184/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho quận Cái Răng

 

427

185/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho quận Ô Môn

 

428

186/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho huyện Phong Điền

 

429

187/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho huyện Cờ Đỏ

 

430

189/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán chi NSNN năm 2004 cho huyện Vĩnh Thạnh

 

431

190/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho quận Ninh Kiều

 

432

191/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho quận Bình Thủy

 

433

192/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho quận Cái Răng

 

434

193/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho quận Ô Môn

 

435

194/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho huyện Phong Điền

 

436

195/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho huyện Thốt Nốt

 

437

196/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho huyện Cờ Đỏ

 

438

197/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho huyện Vĩnh Thạnh

 

439

198/2004/QĐ-UB

19/01/2004

V/v giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ

 

440

199/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ninh Kiều

 

441

200/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Bình Thủy

 

442

201/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Cái Răng

 

443

202/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ô Môn

 

444

203/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Cờ Đỏ

 

445

204/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Thốt Nốt

 

446

205/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Phong Điền

 

447

206/2004/QĐ-UB

19/01/2004

Về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh

 

448

208/2004/QĐ-UB

02/02/2004

Về giao dự toán thu khác NS năm 2004 cho Sở Tài chính

 

449

209/2004/QĐ-UB

03/02/2004

V/v đổi tên phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện

 

450

212/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần Thơ thành Công ty Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ

 

451

213/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Công ty Thương nghiệp tổng hợp thành phố Cần Thơ thành Công ty Thương nghiệp tổng hợp Cần Thơ

 

452

214/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Công ty Bia nước giải khát thành phố Cần Thơ thành Công ty Bia nước giải khát Cần Thơ

 

453

215/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Công ty Du lịch thành phố Cần Thơ thành Công ty Du lịch Cần Thơ

 

454

216/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Công ty Nông súc sản xuất nhập khẩu thành phố Cần Thơ thành Công ty Nông súc sản xuất khẩu Cần Thơ

 

455

217/2004/QĐ-UB

10/02/2004

Đổi tên Xí nghiệp In tổng hợp thành phố Cần Thơ thành Xí nghiệp In tổng hợp Cần Thơ

 

456

219/2004/QĐ-UB

19/02/2004

V/v đổi tên Công ty Giày thành phố Cần Thơ thành Công ty Giày Cần Thơ

 

457

220/2004/QĐ-UB

19/02/2004

V/v đổi tên Xí nghiệp Bến xe tàu TP. Cần Thơ thành Xí nghiệp bến xe - tàu - phà TP.CT và bổ sung ngành nghề kinh doanh

 

458

221/2004/QĐ-UB

19/02/2004

V/v tiếp nhận Trung tâm giáo dục LĐXH đóng tại địa bàn huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang về Sở LĐTB&XH TPCT quản lý

 

459

222/2004/QĐ-UB

20/02/2004

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp

 

460

225/2004/QĐ-UB

01/03/2004

V/v đổi tên Công ty Phát triển Khu Công nghiệp thành phố Cần Thơ thành Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Cần Thơ

 

461

227/2004/QĐ-UB

29/03/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Công nghiệp

 

462

228/2004/QĐ-UB

29/03/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Du lịch thành phố Cần Thơ

 

463

231/2004/QĐ-UB

29/03/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ

 

464

06/2004/CT-UB

16/02/2004

V/v thực hiện chế độ thông tin, báo cáo

 

465

232/2004/QĐ-UB

30/03/2004

V/v giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí hàng năm thành phố Cần Thơ thực hiện từ năm 2004 - 2005

 

466

233/2004/QĐ-UB

31/03/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

467

09/2004/CT-UB

27/04/2004

V/v thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2004

 

468

10/2004/CT-UB

29/04/2004

V/v tổ chức tháng hành động vì trẻ em, ngày Gia đình Việt Nam, ngày Dân số thế giới

 

469

244/2004/QĐ-UB

15/05/2004

V/v ủy quyền quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

 

470

245/2004/QĐ-UB

24/05/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Du lịch

 

471

248/2004/QĐ-UB

08/06/2004

V/v quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích

 

472

249/2004/QĐ-UB

08/06/2004

V/v thành lập Quỹ hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại thành phố Cần Thơ

 

473

250/2004/QĐ-UB

10/06/2004

Về việc ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

474

251/2004/QĐ-UB

11/06/2004

Phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ từ năm 2004 - 2007

 

475

253/2004/QĐ-UB

14/06/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Văn hóa - Thông tin

 

476

11/2004/CT-UB

18/06/2004

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2004.

 

477

13/2004/CT-UB

25/06/2004

V/v Phát động Chiến dịch truyền thông dân số gắn dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2004.

 

478

257/2004/QĐ-UB

26/07/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng phí an ninh trật tự ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

479

258/2004/QĐ-UB

27/07/2004

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

480

14/2004/CT-UB

28/07/2004

V/v tiếp tục kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động hòa giải ở cơ sở theo Luật Đất đai năm 2003

 

481

259/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ

 

482

260/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ninh Kiều

 

483

261/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị quận Bình Thủy

 

484

262/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị quận Cái Răng

 

485

263/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị quận Ô Môn

 

486

264/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Phong Điền

 

487

265/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Cờ Đỏ

 

488

266/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Thốt Nốt

 

489

267/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2004 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh

 

490

268/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2004 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp thành phố

 

491

269/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho quận Ninh Kiều

 

492

270/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho quận Bình Thủy

 

493

271/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho quận Ô Môn

 

494

272/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho quận Cái Răng

 

495

273/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho huyện Thốt Nốt

 

496

274/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho huyện Phong Điền

 

497

275/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho huyện Cờ Đỏ

 

498

276/2004/QĐ-UB

29/07/2004

Về giao bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2004 cho huyện Vĩnh Thạnh

 

499

277/2004/QĐ-UB

02/08/2004

V/v ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần phía trong hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ

 

500

278/2004/QĐ-UB

03/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

501

280/2004/QĐ-UB

11/08/2004

V/v quy định số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn; số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và cán bộ ở ấp, khu vực

 

502

15/2004/CT-UB

13/08/2004

V/v chuẩn bị cho năm học mới Năm học 2004 - 2005

 

503

282/2004/QĐ-UB

16/08/2004

V/v thành lập Ban Cải cách hành chính thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

504

18/2004/CT-UB

24/08/2004

V/v tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị tổng kết Chỉ thị 56/CT ngày 11/3/1989 của Chủ tịch HĐBT (nay là Thủ tướng Chính phủ) về xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc

 

505

284/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

506

285/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Công chính

 

507

286/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

 

508

289/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công nghiệp

 

509

290/2004/QĐ-UB

07/09/2004

V/v thành lập Trung tâm Khai thác quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 

510

291/2004/QĐ-UB

10/09/2004

V/v ban hành Quy chế về Tổ chức và hoạt động Trung tâm trợ giúp pháp lý của Nhà nước thành phố Cần Thơ

 

511

292/2004/QĐ-UB

17/09/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

512

294/2004/QĐ-UB

30/09/2004

V/v thành lập Trung tâm Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp

 

513

21/2004/CT-UB

05/10/2004

V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi thành phố Cần Thơ

 

514

299/2004/QĐ-UB

19/10/2004

V/v giải thể Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ

 

515

303/2004/QĐ-UB

21/10/2004

V/v điều chỉnh kế hoạch kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia và dự toán ngân sách năm 2004 của thành phố Cần Thơ

 

516

305/2004/QĐ-UB

26/10/2004

V/v tiếp nhận Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ

 

517

307/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

 

518

309/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

 

519

312/2004/QĐ-UB

15/11/2004

V/v thành lập Thanh tra Sở Nội vụ

 

520

314/2004/QĐ-UB

10/12/2004

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch hướng dẫn KTXH và thông báo chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2005

 

521

315/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi ngân sách năm 2005 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố

 

522

316/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu khác ngân sách năm 2005 cho Sở Tài chính

 

523

317/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho quận Ninh Kiều

 

524

318/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho quận Bình Thủy

 

525

319/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho quận Cái Răng

 

526

320/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho quận Ô Môn

 

527

321/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho huyện Phong Điền

 

528

322/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho huyện Cờ Đỏ

 

529

323/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho huyện Thốt Nốt

 

530

324/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán chi thường xuyên năm 2005 cho huyện Vĩnh Thạnh

 

531

325/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị Cục Thuế thành phố Cần Thơ

 

532

326/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Ninh Kiều

 

533

327/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Bình Thủy

 

534

328/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Cái Răng

 

535

329/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị quận Ô Môn

 

536

330/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Cờ Đỏ

 

537

331/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Phong Điền

 

538

332/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Vĩnh Thạnh

 

539

333/2004/QĐ-UB

13/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Thốt Nốt

 

540

334/2004/QĐ-UB

28/12/2004

Về giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2005 đơn vị huyện Thốt Nốt

 

541

01/2005/CT-UB

06/01/2005

V/v tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua khen thưởng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2005

 

542

02/2005/CT-UB

06/01/2005

V/v tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh đường tiêu hóa và sốt xuất huyết.

 

543

3/2005/CT-UB

07/01/2005

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2005

 

544

4/2005/CT-UB

14/01/2005

Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Dậu năm 2005

 

545

02/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều

 

546

03/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy

 

547

04/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Cái Răng

 

548

05/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn

 

549

06/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Thốt Nốt

 

550

07/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền

 

551

08/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ

 

552

09/2005/QĐ-UB

18/01/2005

V/v thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh

 

553

05/2005/CT-UB

26/01/2005

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch cúm gia cầm và bệnh viêm phổi do nhiễm vi rút cúm A ở người

 

554

11/2005/QĐ-UB

31/01/2005

V/v ban hành quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

555

12/2005/QĐ-UB

01/02/2005

V/v phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 thành phố Cần Thơ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện

 

556

06/2005/CT-UB

18/02/2005

V/v thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2005

 

557

07/2005/CT-UB

28/02/2005

V/v phát động chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ kế hoạch hóa gia đình năm 2005

 

558

08/2005/CT-UB

02/03/2005

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi thành phố Cần Thơ

 

559

09/2005/CT-UB

03/03/2005

V/v chỉ đạo Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần V

 

560

10/2005/QĐ-UB

21/01/2005

V/v chuyển giao chức năng quản lý Nhà nước đối với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc UBND thành phố.

 

561

13/2005/QĐ-UB

07/03/2005

V/v phân loại đường phố và vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

562

14/2005/QĐ-UB

07/03/2005

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 3 của Quyết định số 282/2004/QĐ-UB ngày 16/8/2004 của UBND thành phố Cần Thơ

 

563

15/2005/QĐ-UB

11/03/2005

V/v ban hành bổ sung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố

 

564

17/2005/QĐ-UB

16/03/2005

V/v phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho UBND quận, huyện thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

 

565

19/2005/QĐ-UB

22/03/2005

V/v ủy quyền thẩm định và duyệt giá mua sắm hàng hoá, sửa chữa, thanh lý tài sản bằng nguồn ngân sách nhà nước

 

566

22/2005/QĐ-UB

29/03/2005

V/v thu hồi Quyết định số 290/2004/QĐ-UB ngày 07/9/2004 của UBND thành phố v/v thành lập Trung tâm Khai thác quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

 

567

24/2005/QĐ-UB

04/04/2005

V/v bãi bỏ Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 30/5/2002 và Quyết định số 75/2002/QĐ-UB ngày 18/6/2002 của UBND tỉnh Cần Thơ; Quyết định số 813/1998/QĐ.Ct.HC ngày 13/4/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ

 

568

25/2005/QĐ-UB

05/04/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố Cần Thơ

 

569

27/2005/QĐ-UB

07/04/2005

V/v ban hành Quy định thu, nộp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

570

12/2005/CT-UB

20/04/2005

V/v tổ chức triển khai cuộc vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc - Công trái giáo dục năm 2005 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

571

28/2005/QĐ-UB

25/04/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Bưu chính - Viễn thông

 

572

30/2005/QĐ-UB

04/05/2005

V/v thành lập Thanh tra Giao thông Công chính trực thuộc Sở Giao thông Công chính

 

573

33/2005/QĐ-UB

09/05/2005

V/v quy định giá thu tiền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng đối với các dự án đầu tư vào khu vực Cồn Khương

 

574

34/2005/QĐ-UB

09/05/2005

Về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố

 

575

37/2005/QĐ-UB

20/05/2005

V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp thành phố Cần Thơ

 

576

38/2005/QĐ-UB

06/06/2005

V/v giao chỉ tiêu kế hoạch thu quỹ Phòng, chống lụt, bão

 

577

40/2005/QĐ-UB

20/06/2005

V/v thành lập Sở Ngoại vụ thuộc UBND thành phố Cần Thơ

 

578

42/2005/QĐ-UB

01/07/2005

V/v quy định nhiệm vụ, quyền hạn về công tác nội vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

 

579

44/2005/QĐ-UB

04/07/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa - Thông tin

 

580

46/2005/QĐ-UB

26/07/2005

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch

 

581

47/2005/QĐ-UB

02/08/2005

V/v sáp nhập Ban Cải cách hành chính vào Sở Nội vụ

 

582

48/2005/QĐ-UB

02/08/2005

Về quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại

 

583

49/2005/QĐ-UB

05/08/2005

Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2005 cho các sở, ban, ngành, hệ Đảng và đoàn thể cấp thành phố

 

584

50/2005/QĐ-UB

05/08/2005

V/v giao bổ sung dự toán chi khác ngân sách năm 2005

 

585

52/2005/QĐ-UB

11/08/2005

V/v quy định bổ sung số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực

 

586

53/2005/QĐ-UB

11/08/2005

V/v ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

587

54/2005/QĐ-UB

12/08/2005

V/v bổ sung, điều chỉnh mức giá các loại đất một số quận, huyện trên địa bàn thành phố

 

588

15/2005/CT-UB

17/08/2005

Về tăng cường lãnh đạo nhiệm vụ kinh tế xã hội những tháng cuối năm 2005 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

 

589

56/2005/QĐ-UB

23/08/2005

V/v ban hành Quy chế về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thuộc thành phố Cần Thơ

 

590

57/2005/QĐ-UB

30/08/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp thành phố Cần Thơ

 

591

58/2005/QĐ-UB

13/09/2005

V/v ban hành quy định mức chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quận, huyện

 

592

61/2005/QĐ-UB

27/09/2005

V/v đổi tên Chi cục di dân và Phát triển nông thôn thành Chi cục Hợp tác xã và phát triển nông thôn và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

593

62/2005/QĐ-UB

28/09/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

 

594

64/2005/QĐ-UB

03/10/2005

V/v quy định chế độ thanh toán công tác phí, chi hội nghị

 

595

65/2005/QĐ-UBND

03/10/2005

V/v Quy định mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật, Trường Công nhân Kỹ thuật

 

596

66/2005/QĐ-UBND

11/10/2005

Về quy định định mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 

597

70/2005/QĐ-UBND

31/10/2005

V/v Quy định về điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh các giấy tờ khác của công dân

 

598

72/2005/QĐ-UBND

25/11/2005

V/v chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thể dục - Thể thao

 

599

73/2005/QĐ-UBND

05/12/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em quận, huyện và Ban Dân số, Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn

 

600

75/2005/QĐ-UBND

09/12/2005

V/v thành lập Trường Trung học Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ

 

601

77/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Cờ Đỏ

 

602

78/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của quận Ninh Kiều

 

603

79/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của quận Ô Môn

 

604

80/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của quận Cái Răng

 

605

81/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của quận Bình Thủy

 

606

82/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Vĩnh Thạnh

 

607

83/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Thốt Nốt

 

608

84/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 của huyện Phong Điền

 

609

85/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2006 cho Cục Thuế thành phố Cần Thơ

 

610

86/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán thu khác ngân sách năm 2006 cho Sở Tài chính

 

611

87/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Ninh Kiều

 

612

88/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Bình Thủy

 

613

89/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Cái Răng

 

614

90/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho quận Ô Môn

 

615

91/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho huyện Phong Điền

 

616

92/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho huyện Cờ Đỏ

 

617

93/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho huyện Thốt Nốt

 

618

94/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi thường xuyên năm 2006 cho huyện Vĩnh Thạnh

 

619

95/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 quận Ninh Kiều

 

620

96/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 quận Bình Thủy

 

621

97/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 quận Ô Môn

 

622

98/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 quận Cái Răng

 

623

99/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Phong Điền

 

624

100/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Cờ Đỏ

 

625

101/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Thốt Nốt

 

626

102/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao mức bổ sung cho ngân sách năm 2006 huyện Vĩnh Thạnh

 

627

103/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố

 

628

104/2005/QĐ-UBND

23/12/2005

V/v ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

629

23/2005/CT-UBND

27/12/2005

Về tổ chức đón Tết Bính Tuất năm 2006

 

630

01/2006/CT-UBND

06/01/2006

Về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2006

 

631

02/2006/CT-UBND

06/01/2006

V/v tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2006

 

632

03/2006/QĐ-UBND

09/01/2006

V/v sửa đổi Điều 1 Quyết định số 57/2005/QĐ-UB ngày 30/7/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp

 

633

08/2006/QĐ-UBND

20/01/2006

V/v giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Ban quản lý Dự án hỗ trợ Chương trình Cải cách hành chính

 

634

03/2006/CT-UBND

23/01/2006

V/v thực hiện tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch cúm gia cầm

 

635

10/2006/QĐ-UBND

07/02/2006

V/v chuyển mô hình hoạt động của Trường THPT dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm.

 

636

11/2006/QĐ-UBND

13/02/2006

V/v phân cấp chủ trương đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng công trình cho Ủy ban nhân dân quận, huyện thuộc địa bàn thành phố

 

637

04/2006/CT-UBND

23/02/2006

V/v phát động chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2006

 

638

05/2006/CT-UBND

27/02/2006

V/v công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2006

 

639

12/2006/QĐ-UBND

13/03/2006

V/v bổ sung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ (lần 1)

 

640

15/2006/QĐ-UBND

22/03/2006

V/v bãi bỏ Quyết định số 70/2005/QĐ-UBND ngày 30/10/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định về điều kiện, thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc và điều chỉnh các giấy tờ khác của công dân

 

641

16/2006/QĐ-UBND

28/03/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

642

17/2006/QĐ-UBND

03/04/2006

Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố

 

643

18/2006/QĐ-UBND

04/04/2006

V/v quy định kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng, kiểm tra và lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

 

644

08/2006/CT-UBND

09/05/2006

Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006

 

645

23/2006/QĐ-UBND

09/05/2006

Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người tù kháng chiến thành phố

 

646

25/2006/QĐ-UBND

11/05/2006

Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

647

26/2006/QĐ-UBND

16/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Nông dân

 

648

27/2006/QĐ-UBND

16/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Văn học Nghệ thuật

 

649

28/2006/QĐ-UBND

18/05/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

650

29/2006/QĐ-UBND

18/05/2006

Về việc dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công nghiệp

 

651

30/2006/QĐ-UBND

18/05/2006

Về giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

652

31/2006/QĐ-UBND

19/05/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ

 

653

32/2006/QĐ-UBND

24/05/2006

V/v giao chỉ tiêu vận động mua trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm

 

654

34/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Sở Y tế thành phố Cần Thơ

 

655

35/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Hội Người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ

 

656

36/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2006 cho Đoàn ủy Khối cơ quan dân chính đảng

 

657

37/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Dân vận Thành ủy

 

658

38/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tuyên giáo Thành ủy

 

659

39/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

 

660

40/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Bưu chính Viễn thông

 

661

41/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Xây dựng

 

662

42/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Du lịch

 

663

43/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tài chính

 

664

44/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Ngoại vụ

 

665

45/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

666

46/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Tư pháp

 

667

47/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Công nghiệp

 

668

48/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Sở Thương mại

 

669

49/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Thành đoàn thành phố Cần Thơ

 

670

50/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

 

671

51/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Thành ủy

 

672

52/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố

 

673

53/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Ban Tôn giáo thành phố

 

674

54/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Quận ủy Ninh Kiều

 

675

55/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ

 

676

56/2006/QĐ-UBND

26/05/2006

Về giao dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2006 cho Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Thạnh

 

677

09/2006/CT-UBND

08/06/2006

Về việc tổ chức bổ sung Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004 - 2009.

 

678

57/2006/QĐ-UBND

13/06/2006

Về việc phân định thẩm quyền địa hạt giữa Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2 thuộc Sở Tư pháp.

 

679

61/2006/QĐ-UBND

16/06/2006

Ban hành Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

 

680

62/2006/QĐ-UBND

22/06/2006

Về mức chi bồi dưỡng cho công tác hòa giải ở cơ sở.

 

681

63/2006/QĐ-UBND

10/08/2006

V/v về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ

 

682

64/2006/QĐ-UBND

14/08/2006

V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 11/8/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định số phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực

 

683

11/2006/CT-UBND

28/08/2006

Về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

684

12/2006/CT-UBND

06/10/2006

Chỉ thị về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo trong những tháng cuối năm để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006

 

685

77/2006/QĐ-UBND

22/12/2006

V/v ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo cơ chế “một cửa liên thông” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

686

78/2006/QĐ-UBND

26/12/2006

V/v ban hành Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2007

 

687

01/2007/CT-UBND

08/01/2007

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2007

 

688

01/2007/QĐ-UBND

15/01/2007

V/v quy định số lượng, mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách; số lượng, mức sinh hoạt phí đối với các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và cán bộ ở ấp, khu vực

 

689

02/2007/QĐ-UBND

15/01/2007

V/v quy định số lượng và mức phụ cấp đối với lực lượng Công an, Quân sự thường trực ở xã, phường, thị trấn

 

690

02/2007/CT-UBND

24/01/2007

Về tổ chức đón Tết Đinh Hợi năm 2007

 

691

03/2007/QĐ-UBND

26/01/2007

Về việc phân cấp thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

692

03/2007/CT-UBND

30/01/2007

Về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2007

 

693

04/2007/QĐ-UBND

31/01/2007

Về việc ban hành Quy chế Tổ chức thi đua và Xét khen thưởng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

694

06/2007/QĐ-UBND

06/02/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định 284/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 06 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

695

04/2007/CT-UBND

26/02/2007

Về việc ban hành Chỉ thị chiến dịch truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ Sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình năm 2007

 

696

10/2007/QĐ-UBND

06/03/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 248/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 06 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công huy động thực hiện nghĩa vụ lao động công ích.

 

697

14/2007/QĐ-UBND

30/03/2007

Về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

 

698

15/2007/QĐ-UBND

18/04/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 72/2000/QĐ-UB ngày 18 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ ban hành Quy định trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

 

699

06/2007/CT-UBND

03/05/2007

Về việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2008 “Du lịch miệt vườn sông nước Cửu Long”

 

700

08/2007/CT-UBND

08/05/2007

Về việc thực hiện một số mặt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2007

 

701

09/2007/CT-UBND

10/05/2007

Về việc tổ chức Tết trồng cây hàng năm

 

702

11/2007/CT-UBND

18/05/2007

Về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007

 

703

31/2007/QĐ-UBND

17/09/2007

Về việc ban hành khung giá tối thiểu áp dụng tính thuế đối với dịch vụ cho thuê nhà để kinh doanh, thuê nhà để ở, mặt bằng và nhà xưởng

 

704

32/2007/QĐ-UBND

17/09/2007

Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân loại đường phố và vị trí các hẻm trong đô thị để tính thuế nhà, đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

705

36/2007/QĐ-UBND

14/11/2007

Về việc chuyển đổi Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 từ cơ quan quản lý nhà nước thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp

 

706

18/2007/CT-UBND

22/11/2007

Về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008

 

707

49/2007/QĐ-UBND

28/12/2007

Về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

708

01/2008/CT-UBND

11/01/2008

Về việc tăng cường công tác chỉ đạo thu thuế năm 2008

 

709

02/2008/CT-UBND

15/01/2008

Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tý năm 2008

 

710

03/2008/CT-UBND

17/01/2008

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2008

 

711

05/2008/CT-UBND

21/01/2008

Về việc phát động Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình năm 2008

 

712

06/2008/QĐ-UBND

24/01/2008

Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm

 

713

07/2008/CT-UBND

16/04/2008

Về việc tổ chức Tết trồng cây năm 2008

 

714

21/2008/QĐ-UBND

24/04/2008

V/v bổ sung một số quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định mức giá các loại đất năm 2008 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 

715

22/2008/QĐ-UBND

29/04/2008

Về việc thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

716

61/2008/QĐ-UBND

16/07/2008

Về mức phụ cấp hàng tháng, chế độ công tác phí, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc chuyên trách và trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp

 

717

69/2008/QĐ-UBND

15/08/2008

Về việc sửa đổi một số nội dung Quy định mức giá các loại đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2008 ban hành kèm theo Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ, ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ BAN HÀNH TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2008 CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

SỐ TT

SỐ, KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

1

14/CT.UBT.94

13/05/1994

V/v cấm nhập, sản xuất, mua bán, lưu hành, sử dụng các loại đồ chơi của trẻ em có thể gây nguy hiểm

2

02/CT.UBT.95

26/01/1995

V/v tổ chức vận động nhân dân ăn muối I-ốt thay cho muối thường

3

08/CT.UBT.95

05/05/1995

V/v tăng cường công tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

4

19/CT.UBT.95

16/11/1995

V/v trang bị, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

5

13/CT.UBT.96

04/10/1996

V/v tăng cường công tác quản lý hành chính nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

6

08/CT.UBT.97

24/04/1997

V/v phòng chống bệnh dại

7

03/1998/CT.UBT

14/02/1998

V/v quản lý phương tiện cân, đong, đo trong mua bán

8

14/1998/CT.UBT

17/07/1998

V/v nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

9

2929/1998/QĐ.UBT

27/10/1998

V/v thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và thiết bị nâng

10

31/1999/QĐ.UBT

27/03/1999

V/v phê duyệt quy hoạch lũ tỉnh Cần Thơ

11

46/1999/QĐ.UBT

24/04/1999

V/v phê duyệt mạng lưới giao thông và phân khu chức năng khu Nam Quốc lộ 61 - thị trấn Ô Môn

12

10/1999/CT.UBT

10/05/1999

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác dân số trên địa bàn tỉnh

13

57/1999/QĐ.UBT

21/06/1999

V/v ban hành quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp; hồ sơ tư liệu lưới tọa độ, độ cao hệ thống mốc tọa độ, độ cao địa chính các loại trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

14

15/1999/CT.UBT

28/06/1999

V/v tăng cường pháp chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính

15

66/1999/QĐ.UBT

10/07/1999

V/v phê duyệt quy hoạch ngành công nghiệp tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

16

04/2000/CT-UB

25/02/2000

V/v thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới

17

34/2000/QĐ-UB

07/04/2000

V/v ban hành quy chế tuyên truyền viên pháp luật ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh

18

36/2000/QĐ-UB

11/04/2000

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển ngành Cơ khí tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

19

37/2000/QĐ-UB

12/04/2000

V/v ban hành quy định tạm thời về tổ chức, quản lý các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

20

08/2000/CT-UB

12/04/2000

V/v vận động "toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"

21

15/2000/CT-UB

28/06/2000

Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng hàng hóa

22

18/2000/CT-UB

26/07/2000

V/v phòng, chống sạt lở bờ sông, kênh rạch

23

20/2000/CT-UB

21/09/2000

Tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới viễn thông quốc gia trên địa bàn

24

57/2000/QĐ-UB

26/09/2000

Về ban hành giá trần đóng mới phương tiện thủy nội địa để làm cơ sở thu dịch vụ đăng kiểm

25

63/2000/QĐ-UB

13/10/2000

V/v phê duyệt chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

26

17/2001/CT-UB

21/05/2001

V/v tăng cường công tác tổ chức, quản lý nhà nước đối với Hội quần chúng trong tỉnh Cần Thơ

27

20/2001/CT-UB

06/06/2001

V/v tăng cường xây dựng phòng đọc sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

28

47/2001/QĐ-UB

22/06/2001

V/v ban hành quy định về quản lý, bảo vệ nguồn nước, các công trình cấp nước và việc sử dụng nước máy trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

29

22/2001/CT-UB

10/07/2001

V/v thực hiện Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

30

55/2001/QĐ-UB

29/08/2001

V/v ban hành quy định về lộ giới tuyến Quốc lộ 91B kéo dài đến cảng Cái Cui

31

58/2001/QĐ-UB

01/10/2001

V/v ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Cần Thơ

32

64/2001/QĐ-UB

19/11/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Cần Thơ thời kỳ 2001 - 2005 và định hướng đến năm 2010 - 2020

33

69/2001/QĐ-UB

03/12/2001

V/v phê duyệt quy hoạch phát triển nuôi thủy sản tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

34

70/2001/QĐ-UB

06/12/2001

V/v ban hành quy chế phối hợp bảo vệ sân bay Cần Thơ

35

74/2001/QĐ-UB

26/12/2001

V/v phê duyệt "kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dinh dưỡng" của tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

36

03/2002/CT-UB

01/02/2002

V/v đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả lao động của liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cần Thơ

37

36/2002/QĐ-UB

25/02/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh

38

37/2002/QĐ-UB

01/03/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010 và chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Cần Thơ năm 2010

39

42/2002/QĐ-UB

14/03/2002

V/v phê duyệt chiến lược khoa học, công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

40

08/2002/CT-UB

28/03/2002

Về tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, súng săn, súng hơi

41

62/2002/QĐ-UB

07/05/2002

Ban hành quy chế về tổ chức, quản lý, cung cấp và khai thác thông tin trên mạng tin học diện rộng của tỉnh Cần Thơ

42

63/2002/QĐ-UB

07/05/2002

V/v phê duyệt "Chiến lược dân số giai đoạn 2001- 2010" của tỉnh Cần Thơ

43

70/2002/QĐ-UB

29/05/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại di động và mức thanh toán cước phí điện thoại di động tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

44

12/2002/CT-UB

14/06/2002

Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ pháp luật trên địa bàn tỉnh

45

74/2002/QĐ-UB

14/06/2002

V/v phê duyệt quy hoạch đào tạo nghề tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2010

46

14/2002/CT-UB

28/06/2002

V/v triển khai thực hiện chiến lược dân số tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2001 - 2010

47

80/2002/QĐ-UB

29/07/2002

V/v bổ sung đối tượng được trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng và mức cước phí thanh toán tại Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

48

88/2002/QĐ-UB

30/09/2002

Ban hành Quy định tạm thời về mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước với Tòa án nhân dân các cấp trong tỉnh trong công tác điều tra, giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án do ngành Tòa án thụ lý, giải quyết

49

94/2002/QĐ-UB

30/10/2002

V/v ban hành quy định về thực hiện một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa trên địa bàn tỉnh Cần Thơ giai đoạn 2002 - 2010

50

110/2002/QĐ-UB

09/12/2002

V/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thương mại tỉnh Cần Thơ thời kỳ đến năm 2010

51

34/2003/QĐ-UB

20/01/2003

V/v phê duyệt Chiến lược xuất khẩu tỉnh Cần Thơ đến năm 2010

52

01/2003/CT-UB

20/01/2003

Về việc tổ chức niêm yết giá hàng hóa

53

37/2003/QĐ-UB

24/03/2003

V/v sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội Cần Thơ (ban hành theo Quyết định số 58/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh Cần Thơ)

54

10/2003/CT-UB

28/05/2003

V/v tăng cường các nguồn lực khám chữa bệnh cho bệnh nhân nghèo

55

15/2003/CT-UB

14/07/2003

V/v chấn chỉnh thủ tục chuyển quyền sở hữu đối với động sản trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

56

54/2003/QĐ-UB

31/07/2003

Về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân tự quản

57

16/2003/CT-UB

06/08/2003

Về việc công bố đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

58

66/2003/QĐ-UB

31/10/2003

V/v ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

59

224/2004/QĐ-UB

26/02/2004

V/v phân cấp quản lý các Trường THCS trên địa bàn TPCT (cũ) về UBND quận, huyện quản lý

60

235/2004/QĐ-UB

31/03/2004

V/v ban hành Nội quy chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

61

234/2004/QĐ-UB

31/03/2004

Về việc phân loại chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

62

07/2004/CT-UB

07/04/2004

V/v tăng cường các biện pháp thực hiện công tác PCCC

63

243/2004/QĐ-UB

23/04/2004

V/v ban hành mức trần làm cơ sở thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật, phí trước bạ và các loại phí khác theo quy định của pháp luật đối với phương tiện thủy nội địa

64

08/2004/CT-UB

23/04/2004

V/v thực hiện công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố

65

252/2004/QĐ-UB

11/06/2004

Ban hành quy chế báo cáo viên pháp luật cấp thành phố

66

254/2004/QĐ-UB

16/06/2004

V/v ban hành quy chế quản lý, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

67

12/2004/CT-UB

18/06/2004

V/v quản lý, thu hồi vật liệu cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

68

255/2004/QĐ-UB

29/06/2004

V/v ban hành quy định về nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trưởng ấp, Trưởng khu vực

69

256/2004/QĐ-UB

01/07/2004

V/v ban hành Chương trình Cải cách hành chính của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2004 - 2010

70

279/2004/QĐ-UB

06/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban quản lý nâng cấp đô thị thành phố Cần Thơ

71

281/2004/QĐ-UB

12/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng

72

16/2004/CT-UB

16/08/2004

V/v tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, giáo dục quốc phòng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

73

17/2004/CT-UB

17/08/2004

V/v giải tỏa tình trạng buôn bán hàng rong, bán vé số, xin ăn trong khu vực bến phà Cần Thơ

74

283/2004/QĐ-UB

18/08/2004

V/v ban hành Quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong phạm vi thành phố Cần Thơ

75

288/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

76

287/2004/QĐ-UB

31/08/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

77

19/2004/CT-UB

10/09/2004

V/v tăng cường công tác quản lý đối tượng mại dâm, ma túy đang cai nghiện, chữa bệnh tại gia đình và cộng đồng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

78

293/2004/QĐ-UB

24/09/2004

Về việc ban hành bộ đơn giá chuyên ngành đô thị thành phố Cần Thơ

79

20/2004/CT-UB

29/09/2004

Về việc đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

80

22/2004/CT-UB

14/10/2004

V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tệ nạn cờ bạc trên địa bàn thành phố Cần Thơ

81

301/2004/QĐ-UB

20/10/2004

V/v ban hành quy định hành lang bảo vệ đường giao thông nông thôn (đường huyện, đường xã)

82

302/2004/QĐ-UB

20/10/2004

V/v ban hành Quy định về quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vượt lũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

83

23/2004/CT-UB

22/10/2004

V/v tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong hoạt động dịch vụ và dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

84

306/2004/QĐ-UB

27/10/2004

V/v sửa đổi khoản 2, Điều 3 Quyết định số 287/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND thành phố về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

85

308/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

86

310/2004/QĐ-UB

27/10/2004

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

87

311/2004/QĐ-UB

11/11/2004

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

88

313/2004/QĐ-UB

06/12/2004

V/v cấm lưu thông, mua bán, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa Endosulfan trên địa bàn thành phố Cần Thơ

89

01/2005/QĐ-UB

10/01/2005

V/v ban hành Quy định Quy trình tổ chức kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố Cần Thơ

90

10/2005/CT-UB

15/03/2005

V/v thành lập Tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

91

16/2005/QĐ-UB

16/03/2005

Về việc ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của Quỹ phòng chống lụt, bão thành phố Cần Thơ

92

18/2005/QĐ-UB

17/03/2005

Về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động Trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

93

20/2005/QĐ-UB

28/03/2005

V/v Ban hành quy định về quản lý thu phí và đấu thầu phí trên địa bàn thành phố Cần Thơ

94

21/2005/QĐ-UB

28/03/2005

V/v phê duyệt Đề án phổ cập bậc trung học giai đoạn 2005 - 2010

95

11/2005/CT-UB

28/03/2005

Về công tác lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực trật tự xây dựng dân dụng đô thị và vệ sinh môi trường

96

23/2005/QĐ-UB

30/03/2005

Về chế độ chi hành chính sự nghiệp

97

26/2005/QĐ-UB

06/04/2005

V/v chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Cần Thơ

98

29/2005/QĐ-UB

25/04/2005

V/v thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

99

31/2005/QĐ-UB

04/05/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ

100

32/2005/QĐ-UB

04/05/2005

Về việc ban hành chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Cần thơ

101

35/2005/QĐ-UB

10/05/2005

V/v thành lập Trung tâm BTXH người tâm thần trực thuộc Sở LĐTBXH TPCT

102

36/2005/QĐ-UB

13/05/2005

V/v ban hành Quy định về sử dụng tạm thời một phần trong hè phố tại nội ô các quận, huyện thuộc thành phố Cần Thơ

103

39/2005/QĐ-UB

10/06/2005

V/v sửa đổi, bổ sung một số khoản tại phụ lục số 4 của Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 30/3/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

104

41/2005/QĐ-UB

01/07/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy Viện kiến trúc quy hoạch TPCT

105

43/2005/QĐ-UB

04/07/2005

V/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hoá Tây Đô

106

45/2005/QĐ-UB

06/07/2005

V/v đổi tên Chi cục bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

107

13/2005/CT-UB

08/07/2005

V/v tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi thành phố

108

14/2005/CT-UB

02/08/2005

V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ở quận, huyện và xã, phường, thị trấn

109

51/2005/QĐ-UB

09/08/2005

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

110

16/2005/CT-UB

17/08/2005

V/v tổ chức thực hiện Luật Đất đai năm 2003 trên địa bàn TPCT

111

55/2005/QĐ-UB

17/08/2005

V/v quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

112

59/2005/QĐ-UB

15/09/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ

113

18/2005/CT-UB

20/09/2005

Về tổ chức lập, thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Cần Thơ

114

60/2005/QĐ-UB

22/09/2005

V/v ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đề án đào tạo ở nước ngoài nguồn nhân lực có trình độ sau đại học cho thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2010

115

63/2005/QĐ-UB

03/10/2005

V/v mức thu phí trông giữ xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự ATGT và mức thu phí đấu giá tài sản

116

19/2005/CT-UBND

10/10/2005

Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

117

67/2005/QĐ-UBND

20/10/2005

V/v điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 01/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định quy trình, tổ chức, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đối với khu dân cư trên địa bàn thành phố

118

20/2005/CT-UBND

20/10/2005

V/v tăng cường công tác triển khai thực hiện Luật Thủy sản

119

69/2005/QĐ-UBND

26/10/2005

V/v sửa đổi điểm a, khoản 2, Điều 3 QĐ số 308/2004/QĐ-UB ngày 27/10/2004 của UBND thành phố về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

120

71/2005/QĐ-UBND

01/11/2005

V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thư điện tử, Internet trên mạng tin học diện rộng của thành phố Cần Thơ

121

21/2005/CT-UBND

22/11/2005

V/v thực hiện các biện pháp khẩn cấp để phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người

122

22/2005/CT-UBND

02/12/2005

Về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của cơ quan Tư pháp cấp huyện và xã

123

74/2005/QĐ-UBND

06/12/2005

V/v phê duyệt phương án chuyển đổi tổ chức quản lý từ Ban quản lý chợ, Tổ quản lý chợ loại III sang hình thức Doanh nghiệp quản lý chợ

124

76/2005/QĐ-UBND

14/12/2005

Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 thành phố Cần Thơ

125

105/2005/QĐ-UBND

28/12/2005

V/v ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Cần Thơ

126

01/2006/QĐ-UBND

05/01/2006

V/v ban hành Quy định về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ

127

02/2006/QĐ-UBND

09/01/2006

V/v ủy quyền và phân cấp nhiệm vụ cấp Giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ

128

13/2006/QĐ-UBND

22/03/2006

V/v ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thành phố Cần Thơ

129

14/2006/QĐ-UBND

22/03/2006

V/v ban hành Quy chế quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; cán bộ ở ấp, khu vực

130

19/2006/QĐ-UBND

10/04/2006

V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ

131

20/2006/QĐ-UBND

12/04/2006

Về việc đặt số hiệu Đường tỉnh và phân cấp quản lý một số tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ

132

06/2006/CT-UBND

12/04/2006

Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010

133

21/2006/QĐ-UBND

26/04/2006

V/v quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ

134

07/2006/CT-UBND

05/05/2006

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy hành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước

135

24/2006/QĐ-UBND

09/05/2006

V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử thành phố Cần Thơ

136

33/2006/QĐ-UBND

24/05/2006

V/v điều chỉnh đô thị Phong Điền là đô thị loại V theo đơn vị hành chính mới thuộc cụm kinh tế - xã hội xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

137

58/2006/QĐ-UBND

13/06/2006

Về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

138

59/2006/QĐ-UBND

13/06/2006

Về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Cần Thơ.

139

60/2006/QĐ-UBND

15/06/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

140

10/2006/CT-UBND

04/08/2006

Về việc thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"

141

65/2006/QĐ-UBND

16/08/2006

Về việc ban hành Quy chế giao ban công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng

142

66/2006/QĐ-UBND

16/08/2006

V/v ban hành Chương trình tiết kiệm trong sử dụng điện giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn thành phố Cần Thơ

143

67/2006/QĐ-UBND

17/08/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

144

11/2006/CT-UBND

28/08/2006

Về thiết lập hệ thống máy tính phục vụ công tác quản lý việc khai báo tạm trú của người nước ngoài, việt kiều tại khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ... trên địa bàn thành phố Cần Thơ

145

68/2006/QĐ-UBND

29/08/2006

V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

146

69/2006/QĐ-UBND

12/09/2006

Về việc ban hành Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

147

70/2006/QĐ-UBND

19/09/2006

Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố

148

71/2006/QĐ-UBND

03/10/2006

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, Ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan

149

13/2006/CT-UBND

13/10/2006

Về việc củng cố, xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan 3 cấp và thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ

150

72/2006/QĐ-UBND

16/10/2006

Về ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

151

73/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

V/v ban hành Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ

152

74/2006/QĐ-UBND

03/11/2006

V/v ban hành Quy định về Quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Cần Thơ

153

75/2006/QĐ-UBND

17/11/2006

V/v ban hành bổ sung Phụ lục IX "Hồ sơ của Công an thành phố" theo Quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành trong việc giải quyết hồ sơ, công việc có liên quan

154

14/2006/CT-UBND

21/11/2006

V/v đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Cần Thơ

155

15/2006/CT-UBND

29/11/2006

Về việc tăng cường quản lý công tác đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài