Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 135/2009/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;
Sau khi xem xét Tờ trình số 8554/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phê chuẩn Đề án về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII tham dự kỳ họp thứ 16,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung tập luyện:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh:

- Đội tuyển

+ Bóng đá : 90.000 đồng/người/ngày;

+ Thể hình : 90.000 đồng/người/ngày;

+ Các môn khác : 80.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 60.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 50.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển

+ Bóng đá : 70.000 đồng/người/ngày;

+ Thể hình : 70.000 đồng/người/ngày;

+ Các môn khác : 60.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 50.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 30.000 đồng/người/ngày.

2. Chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên trong thời gian tập trung thi đấu:

a) Vận động viên, huấn luyện viên cấp tỉnh:

- Đội tuyển

+ Bóng đá : 120.000 đồng/người/ngày;

+ Thể hình : 120.000 đồng/người/ngày;

+ Các môn khác : 110.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 80.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 80.000 đồng/người/ngày.

b) Vận động viên, huấn luyện viên cấp huyện:

- Đội tuyển

+ Bóng đá : 100.000 đồng/người/ngày;

+ Thể hình : 100.000 đồng/người/ngày;

+ Các môn khác : 90.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển trẻ : 60.000 đồng/người/ngày;

- Đội tuyển năng khiếu : 60.000 đồng/người/ngày.

3. Đối với các vận động viên khuyết tật khi được cấp có thẩm quyền triệu tập tập huấn và thi đấu được hưởng chế độ dinh dưỡng theo các mức quy định nêu trên.

4. Kế hoạch tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Đối với đội tuyển cấp tỉnh: Sử dụng nguồn kinh phí đã cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách tỉnh.

- Đối với đội tuyển cấp huyện: Tuỳ theo tình hình thực tế và khả năng nguồn ngân sách địa phương, UBND cấp huyện cân đối trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho sự nghiệp thể dục thể thao của địa phương mình.

- Ngoài ra, các đội tuyển được phép khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ sung thêm chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thành tích cao.

Điều 2. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2009; thay thế Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Giao UBND tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./-

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến