Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 89/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 18 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Thực hiện chương trình phối hợp số 1076/ĐSVH ngày 9/8/2000 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam-Bộ Văn hóa Thông tin-Uỷ ban Thể dục Thể thao v/v xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong công nhân viên chức-người lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

- Theo đề nghị của Sở Văn hóa Thông tin và Liên đoàn Lao động tỉnh tại văn bản số 6/SVHTT ngày 27/2/2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này là quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa.

Điều 2: Giao Sở Văn hóa Thông tin, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp các ngành, địa phương hướng dẫn tổ chức thực hiện quy chế.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Định

 

QUY CHẾ

XÉT CÔNG NHẬN DANH HIỆU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VĂN HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 89/2004/QĐ-UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Chương I.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:

a. Cơ quan, đơn vị trong quy định này gồm: các công sở hành chính, các đơn vị sự nghiệp, trường học, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, nông lâm trường, trạm của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (gọi chung là cơ quan, đơn vị).

b. Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thuộc địa phương (cấp huyện) nào thì đăng ký xây dựng và xét công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa với Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của địa phương đó (kể cả các cơ quan Trung ương, cơ quan thuộc tỉnh, các đơn vị kinh tế liên doanh hoặc nước ngoài, các đơn vị lực lượng vũ trang).

Điều 2: Cơ quan, đơn vị văn hóa là danh hiệu do cấp có thẩm quyền công nhận. Đây là vinh dự, tự hào của cơ quan đơn vị, nhằm giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức và người lao động có tư tưởng đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xây dựng cơ quan đơn vị có đời sống văn hóa lành mạnh tiến bộ. Động viên và phát huy mọi nguồn lực trong công nhân, viên chức và người lao động vào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa.

Điều 3: Cơ quan, đơn vị văn hóa phải hội đủ các tiêu chuẩn sau :

1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội được giao. Hoạt động học tập, công tác, lao động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Tạo được việc làm ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Nội bộ đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng có hiệu quả.

2. Có môi trường văn hóa lành mạnh, cảnh quan nơi làm việc xanh, sạch đẹp. Có tác phong làm việc đổi mới, hiệu quả; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Thường xuyên cải cách thủ tục hành chính, nhằm đáp ứng phát triển của cơ quan, đơn vị, giữ vững trật tự an ninh tốt.

3. Gia đình công nhân viên chức và người lao động có cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc tiến bộ. Gương mẫu đi đầu trong cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng khu dân cư văn hóa. Cơ quan, đơn vị không có người vi phạm Luật giao thông, các tệ nạn xã hội, có tinh thần tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy trái quy định của pháp luật.

4. Có các hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy chế quy định của công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân viên chức và người lao động. Tham gia tích cực các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa ở địa phương và cơ quan đơn vị.

5. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật-thể dục thể thao thu hút công nhân viên chức lao động đến tham gia. Phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền thống của dân tộc, của địa phương và đơn vị.

Chương II.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Cấp công nhận

- Cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa cấp huyện do UBND cấp huyện công nhận hàng năm.

- Cơ quan đơn vị đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện liên tục trong 3 năm liền sẽ được UBND tỉnh công nhận cơ quan đơn vị văn hóa cấp tỉnh

Điều 5. Thời gian xét công nhận

- Cấp huyện: Mỗi năm, một lần vào cuối tháng 11 năm trước và quý I năm sau.

- Cấp tỉnh: Mỗi năm một lần vào tháng 02 và phải xong trong quý I năm sau, cho những cơ quan, đơn vị đủ điều kiện và tiêu chuẩn đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa cấp tỉnh

Điều 6. Hình thức công nhận:

- Giấy chứng nhận cơ quan, đơn vị văn hóa do Chủ tịch UBND huyện cấp.

- Bằng công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa do Chủ tịch UBND tỉnh cấp.

- Cấp huyện: Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa huyện hàng năm tổ chức hội nghị sơ kết biểu dương khen thưởng các cơ quan đơn vị thực hiện tốt thuộc địa phương mình.

- Cấp tỉnh: Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa định kỳ 2 đến 3 năm tổ chức hội nghị tổng kết biểu dương khen thưởng toàn tỉnh một lần.

Điều 7. Quy trình công nhận: Hàng năm, căn cứ vào chất lượng phong trào, các văn bản hướng dẫn của Liên đoàn Lao động và cơ quan chuyên môn cấp trên, Chủ tịch Công đoàn cơ sở thống nhất với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, có sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ cơ quan đơn vị để triển khai các công việc sau:

-Thành lập Ban vận động xây dựng đời sống văn hóa của cơ quan, đơn vị. Ban vận động gồm Trưởng ban là Thủ trưởng hoặc Bí thư cấp uỷ cơ quan, đơn vị, Phó ban là Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các thành viên là uỷ viên Ban chấp hành công đoàn và công đoàn viên tích cực tại cơ quan đơn vị.

- Tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức và người lao động tại cơ quan đơn vị mình hiểu biết về chủ trương và các vấn đề liên quan đến nội dung và giải pháp xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

-Tổ chức soạn thảo quy chế xây dựng cơ quan văn hóa : Nội dung quy chế phải hướng vào thực hiện tốt Pháp lệnh công chức, Luật lao động, cải cách thủ tục hành chính và các tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

- Tổ chức trao đổi trong công nhân viên chức để lấy ý kiến đóng góp vào nội dung quy chế. Các bước tiến hành phải chu đáo, đảm bảo tính công khai, dân chủ, động viên tinh thần mọi người hăng hái tham gia phong trào xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa.

-Vào tháng 11 hàng năm, Ban vận động xây dựng cơ quan văn hóa, đơn vị văn hóa tiến hành rà soát đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế (theo hướng chấm điểm xếp loại của Ban vận động cấp trên). Nếu đạt điểm theo quy định thì lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa ở cấp cao hơn nếu đủ điều kiện.

Điều 8. Hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu cơ quan đơn vị văn hóa gồm:

+ Báo cáo kết quả thực hiện quy ước và 5 tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa.

+ Bảng tự đánh giá và chấm điểm của cơ quan đơn vị và công đoàn cơ sở.

+ Tờ trình đề nghị xem xét công nhận cơ quan đơn vị văn hóa ( Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn cơ sở ký tên đóng dấu).

+ Nếu đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cấp bằng công nhận phải có biên bản kiểm tra xác minh từng tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cấp huyện và văn bản phúc tra của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh.

Chương III.

PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9.

- Liên đoàn Lao động tỉnh chịu trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin cụ thể hóa nội dung bản quy chế, tổ chức hướng dẫn các cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện, hàng năm chủ trì tổ chức các đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh

-Công đoàn các huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành : Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin-Thể thao cấp huyện triển khai thực hiện quy chế tới các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Hàng năm tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hóa cấp tỉnh.

Điều 10. - Sở Văn hóa Thông tin chịu trách nhiệm: Chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trong các cơ quan đơn vị, phối hợp tổ chức hội thi, hội diễn đánh giá phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở các cơ quan đơn vị văn hóa cấp tỉnh.

-Phòng Văn hóa Thông tin thể thao các huyện, thị xã, thành phố: Chủ trì phối hợp với công đoàn cấp huyện tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao ở các cơ quan đơn vị. Tổ chức chức kiểm tra đề nghị UBND cấp huyện công nhận cơ quan đơn vị văn hóa cấp huyện.

Điều 11. Thủ trưởng, Chủ tịch công đoàn các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung bản quy chế đến mỗi thành viên trong cơ quan đơn vị./.