Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 42/2003/NQ-HĐND-KVI

Đà Lạt, ngày 21 tháng 7 năm 2003

 

NGHỊ QUYẾT
HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG KHOÁ VI KỲ HỌP THỨ 10

(Từ ngày 18/07/2003 đến ngày 19/07/2003)

VỀ " PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ, CHO VAY VỐN MẮC ĐIỆN NHÁNH RẼ VÀO NHÀ CHO CÁC HỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH, HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ HỘ NGHÈO VÙNG NÔNG THÔN TỈNH LÀM ĐỒNG"

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Sau khi xem xét Đề án "Phát triển điện nông thôn và chương trình hỗ trợ, cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà cho các hộ thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn tỉnh Lâm Đống" (kèm theo Tờ trình số 2098/TT-UB ngày 09 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Lâm Đồng), báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐNĐ tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp;

QUYẾT NGHỊ

I/ HĐND tỉnh Lâm Đồng Khóa VI tại kỳ họp thứ 10 nhất trí thông qua Đề án "Phát triển điện nông thôn và chương trình hỗ trợ, cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà cho các hộ thuộc đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn tỉnh Lâm Đồng" do UBND tỉnh Lâm Đồng trình ra kỳ họp.

II/- HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp để tiếp tục hoàn chỉnh Đề án; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án, quyết định cụ thể về lộ trình và các bước tiến hành, chỉ đạo cân đối vốn đầu tư từng giai đoạn cho từng địa bàn, từng công trình đầu tư và từng đối tượng cụ thể.

1. Mục tiêu phát triển lưới điện nông thôn:

Đến năm 2010 đạt mục tiêu 100% số hộ vùng nông thôn có điện. Cụ thể:

- Giai đoạn 2003 đến 2005 : Đạt 95% số xã có điện đến khu vực trung tâm xã; 70% đến 80% số hộ có điện.

- Giai đoạn 2006 đến 2010: Đạt 100% số xã có điện đến khu vực trung tâm xã và sau cụm trung tâm xã; 100% số hộ có điện.

2. Chương trình hỗ trợ cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà đối với đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo vùng nông thôn.

Các đối tượng trong diện hỗ trợ chỉ được vay vốn nếu ký hợp đồng vay và cam kết trả vốn vay. Mặt khác, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện huy động mọi nguồn lực theo nguyên tắc vận động tự nguyện trên cơ sở chiết tính kinh phí lắp đặt tiết kiệm và ưu đãi của ngành điện và sự đóng góp bằng tiền hoặc vật tư của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng như các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để thành lập quỹ hỗ trợ, giao UBND tỉnh phối hợp với UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng để triển khai cuộc vận động.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có chương trình cụ thể để phối hợp với chính quyền các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu rõ đề án và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia vay và trả vốn Vay của Chương trình hỗ trợ cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà.

Sở Tài chính - Vật giá chủ trì cùng Kho bạc Nhà nước, Sở Công nghiệp, Ban Dân tộc Miền núi hướng dẫn về phương thức cho vay và thu hồi nợ vay theo hướng đơn giản, dễ thực hiện.

UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt chịu trách nhiệm trực tiếp làm chủ đầu tư, tiếp nhận, quản lý vốn vay, ký kết hợp đồng thi công, kiểm tra giám sát và nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán theo quy định; phối hợp với Điện lực khảo sát nắm nhu cầu, số hộ để lập kế hoạch đầu tư hỗ trợ hàng năm cho sát đúng.

Ngành điện lực có trách nhiệm chỉ đạo các Chi nhánh điện lực ở các địa phương thực hiện tốt chương trình theo đúng cam kết; đồng thời triển khai sớm mô hình quản lý theo hình thức trực tiếp ký hợp đồng bán điện đến từng hộ dân, hướng dẫn đồng bào sử dụng điện an toàn tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng khác mở chuyên mục tuyên truyền vận động toàn dân tham gia Chương trình hỗ trợ cho vay vốn mắc điện nhánh rẽ vào nhà; kịp thời đưa tin, biểu dương gương điển hình tham gia cuộc vận động.

III/- Nghị quyết này đã được các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp biểu quyết thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2003 ./.

 

 

TM. CHỦ TOẠ KỲ HỌP
CHỦ TỊCH HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyễn Hoài Bão