Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2007/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 184/2005/QĐ-UBND NGÀY 12/10/ 2005 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG ĐANG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, THCN VÀ DẠY NGHỀ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Thông tư liên tịch số 126/1998/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 09/9/1998 của Liên Bộ Tài chính – Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học.

Theo đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Nội vụ tại văn bản số 950/TC-HCSN ngày 01/8/2007;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b, mục 2, Điều 1 Quyết định số 184/2005/QĐ-UBND ngày 12/10/2005 của UBND tỉnh về việc trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và Dạy nghề, như sau:

b) Trợ cấp tiền tàu xe mỗi năm 2 lần vào dịp nghỉ hè và Tết nguyên đán (cả đi và về ) như sau:

- Học sinh thuộc đối tượng tại khoản 1 nêu trên đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và Dạy nghề ngoài tỉnh Lâm Đồng;

- Học sinh là người dân tộc ít người đi học tại các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và Dạy nghề trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Tiền vé thanh toán theo giá phương tiện giao thông thông thường của Nhà nước, từ trường về tới địa phương nơi gia đình đang sinh sống.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa