Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2001/QĐ-UB

ngày 31 tháng 10 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ TIỀN ĂN CHO HỌC VIÊN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH TẠI TRUNG TÂM 05, 06 TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế cơ sở chữa bệnh;

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 746/LĐTBXH ngày 16/9/2001 về việc đề nghị điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học viên bắt buộc chữa bệnh tại Trung tâm 05, 06 tỉnh Lâm Đồng là 120.000 đ (một trăm hai mươi ngàn đồng)/người/tháng trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm.

Điều 2: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh,Giám đốc các Sở: Tài chính Vật giá, Lao động Thương binh và Xã hội, giám đốc Trung Tâm 05 06 tỉnh, thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Định