Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1219/QĐ-UB

Huế, ngày 06 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ NGHỀ NGHIỆP CHO CÁN BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2002/TTLT-BLĐTBXH-BCTCCBCP ngày 06/02/2002 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh địa phương;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BTC ngày 12/7/2002 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ làm việc tại các Cơ sở chữa bệnh được thành lập theo pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, tại tờ trình số 1105/TC-HCSN ngày 29 tháng 4 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Qui định chế độ phụ cấp đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ của Trung tâm Bảo trợ xã hội như sau:

- Số định suất được hưởng: 07 (Bảy) định suất

- Mức phụ cấp: 300.000đ/định suất/tháng/ (Ba trăm ngàn đồng)

- Cán bộ chuyên ngành Y tế của Trung tâm được hưởng thêm các phục cấp: Phụ cấp thường trực, phụ cấp điều trị cắt cơn, phụ cấp đặc thù nghề nghiệp được quy định tại phần II của Thông tư Liên tịch số 12/2002/TTLT/BLĐTBXH-BCT ngày 12/7/2002.

Điều 2: Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội xác nhận danh sách cụ thể những cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội được hưởng các khoản phụ cấp nói trên.

- Kinh phí thực hiện: Trong kinh phí sự nghiệp hàng năm của ngành Lao động - Thương binh & Xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TV Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT , các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: LĐ và các CV: TC, VX, TH;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Viết Xê