Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2014/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THÙ LAO ĐỐI VỚI NGƯỜI GIỮ CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHUYÊN TRÁCH KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC; KHÔNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHUYÊN TRÁCH, KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ TẠI CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13.4.2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010; Nghị định 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về chế độ thù lao đối với những người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội;

Căn cứ Nghị quyết 74/2013/NQ-HĐND15 ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù trong tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách không hưởng chế độ công chức, viên chức; không hưởng chế độ chuyên trách, không chuyên trách ở cấp xã tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đối với các hội cấp tỉnh:

- Chủ tịch được hưởng hệ số 3,5 so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch được hưởng hệ số 2,8 so với mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với các hội cấp huyện:

- Chủ tịch được hưởng hệ số 2,2 so với mức lương tối thiểu chung;

- Phó Chủ tịch được hưởng hệ số 1,8 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Đối với các hội cấp xã:

- Chủ tịch được hưởng hệ số 0,6 so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện: Do Ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Về số lượng Phó chủ tịch Hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện được hưởng mức thù lao theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HDDND15 ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được quy định như sau:

a) Các Hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức đại hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì giữ nguyên số Phó chủ tịch hội hiện có cho đến hết nhiệm kỳ;

b) Các Hội đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức đại hội từ sau ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì thống nhất số lượng Phó Chủ tịch Hội cấp tỉnh không quá 02 và số lượng Phó chủ tịch hội cấp huyện là 01.

3. Sở Nội vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã Quyết định Hội đặc thù cấp xã bảo đảm số lượng hội viên của một hội phải có từ 50 người trở lên.

3. Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ; Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (Để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu:VT, N.chính V(50B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển