Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2509/QĐ-UBND

Huế, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐẶC THÙ NGHỀ NGHIỆP CHO CÁN BỘ TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2007/TTLT-LĐTBXH-BNV-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2558/TC-HCSN ngày 08 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp thu hút đặc thù nghề nghiệp cho cán bộ Trung tâm Bảo trợ Xã hội như sau:

- Số định suất được hưởng: 07 (bảy) định suất;

- Mức phụ cấp: 600.000 đồng/người/tháng (Sáu trăm ngàn đồng).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở lao động Thương binh và Xã hội xác nhận danh sách cụ thể những cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm Bảo trợ Xã hội được hưởng các khoản phụ cấp nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, XH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện