Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1848/QĐ-UBND

Huế, ngày 21 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ “Về thi hành luật Đất đai” và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 “Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ ý kiến của Ban quản lý dự án 1 thuộc Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 950/PMD.1 ngày 12 tháng 6 năm 2007 và Công văn số 1067/PMD.1 ngày 05 tháng 7 năm 2007 về việc GPMB phục vụ thi công Dự án ADB5;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 2139 TC/VG.CS ngày 14 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp mạng lưới giao thông khu vực Miền Trung (Dự án ADB5) thực hiện theo các Quyết định sau của UBND tỉnh:

- Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005 về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

- Quyết định số 2689/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2006 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Quyết định số 3721/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2005;

- Quyết định số 2874/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2006 về giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 268/2006/QĐ-TCĐT ngày 14 tháng 02 năm 2006 về ban hành định mức dự toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Điều 2. Trong khi thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nếu Ủy ban Nhân dân tỉnh có thay đổi các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Hội đồng GPMB, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan kịp thời thay đổi cho phù hợp với quy định mới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các huyện và thành phố Huế; Giám đốc Ban QLDA các CTGT tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện