Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/QĐ-UBND

Hoà Bình, ngày 23 tháng 7 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 857/TTr-STP ngày 06/7/20012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đã hết hiệu lực thi hành (tính đến ngày 30/6/2012).

Điều 2. Quyết định này có liệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Tỉnh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 965 /QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)

STT

Số, ký hiệu, thời gian ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH

1

Nghị quyết số 27-NQ/2002/HĐND-13 ngày 18/01/2002 phê chuẩn quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

Đã thực hiện xong

31/12/2002

2

Nghị quyết số 30-NQ/2002/HĐND-13 ngày 18/01/2002 về việc điều chỉnh mức hỗ trợ cán bộ được cử đi học và bổ sung phụ cấp công tác viên dân số - gia đình và trẻ em.

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện, hỗ trợ cán bộ đi học, hỗ trợ thù lao công tác viên dân số và mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

01/9/2009

3

Nghị quyết số 48-NQ/2003/HĐND-13 ngày 13/3/2003 về phân chia tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 về việc phân chia tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

31/7/2006

4

Nghị quyết số 51-NQ/2003/HĐND-13 ngày 23/7/2003 về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

(như trên)

31/7/2006

5

Nghị quyết số 58-NQ/2003/HĐND-13 ngày 08/12/2003 về việc điều chỉnh tỷ lệ (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách.

(như trên)

31/7/2006

6

Nghị quyết số 23-NQ/2004/HĐND-14 ngày 10/12/2004 về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu đối với thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

(như trên)

31/7/2006

7

Nghị quyết số 54-NQ/2003/HĐND-13 ngày 23/7/2003 về mức thu các loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành.

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

25/12/2006

8

Nghị quyết số 57-NQ/2003/HĐND-13 ngày 08/12/2003 về sửa đổi mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành.

(như trên)

25/12/2006

9

Nghị quyết số 13-NQ/2004/HĐND-14 ngày 22/7/2004 về việc bổ sung mức thu phí dự thi vào các hệ chuyên của Trường trung học phổ thông thuộc tỉnh và sửa đổi mức thu phí chợ.

(như trên)

25/12/2006

10

Nghị quyết số 42/2005/NQ-HĐND ngày 09/12/2005 sửa đổi quy định về quản lý đối với phí an ninh trật tự, phí phòng chống thiên tai và phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

(như trên)

25/12/2006

11

Nghị quyết số 50-NQ/2003/HĐND-13 ngày 23/7/2003 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương.

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách.

12/11/2010

12

Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND-14 ngày 21/01/2005 về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Hòa Bình

Không còn phù hợp

(không còn phù hợp với Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008)

 

13

Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 về việc bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non đang hợp đồng

Đã thực hiện xong và được thay thế bằng Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non diện hợp đồng được HĐND tỉnh quyết định

31/7/2010

14

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 về việc quy định một số nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước do địa phương quản lý

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý

31/7/2010

15

Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 về việc điều chỉnh phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiết theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

16

Nghị quyết số 121/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về quy định mức thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

Đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 về việc quy định mức thu, tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm

04/7/2011

17

Nghị quyết 162/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011

Đã thực hiện xong

31/12/2011

18

Nghị quyết 166/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về chương trình kiểm tra, giám sát của HĐND tỉnh Hòa Bình năm 2011

Đã thực hiện xong

31/12/2011

19

Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011

Đã thực hiện xong

31/12/2011

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

20

Quyết định số 403/QĐ-UB ngày 08/5/2000 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức kinh phí đối với học viên cai nghiện ma túy tự nguyện

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 về việc quy định mức đóng góp các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh

24/9/2009

21

Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 01/02/2002 về việc ban hành quy định một số nội dung tổ chức thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; Quy chế đấu thầu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2007

22

Quyết định số 18/2002/QĐ-UB ngày 27/3/2002 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 01/02/2002

Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2007

23

Quyết định số 25/2002/QĐ-UBND ngày 17/7/2002 về việc bổ sung Điều 10, Điều 14 của Quyết định số 06/2002/QĐ-UB ngày 01/02/2002 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 04/12/2007 ban hành Quy định một số nội dung phân cấp, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

14/12/2007

24

Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 01/02/2002 về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 01/02/2002 của UBND tỉnh

01/12/2011

25

Quyết định số 31/2002/QĐ-UB ngày 25/11/2002 ban hành quy định về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 ban hành Quy định về quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/2/2008

26

Quyết định số 27/2003/QĐ-UB ngày 14/8/2003 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương

Căn cứ ban hành Quyết định là Nghị quyết số 50-NQ/2003/HĐND ngày 23/7/2003 về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương đã được thay thế bằng Nghị quyết số 160/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và các năm tiếp theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

27

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003 về mức thu một số loại phí

Căn cứ để ban hành Quyết định là Nghị quyết số 54-NQ/2003/HĐND-13 ngày 23/7/2003 “về mức thu các loại phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành” đã được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 “quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”

25/12/2006

28

Quyết định số 44/2003/QĐ-UB ngày 29/12/2003 về việc ban hành bộ đơn giá đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND ngày 26/6/2006 về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/7/2006

29

Quyết định số 02/2004/QĐ-UB ngày 14/01 về việc sửa đổi mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và quy định tỷ lệ (%) trích, nộp các loại phí thuộc thẩm quyền địa phương ban hành

Căn cứ để ban hành quyết định là Nghị quyết số số 57-NQ/2003/HĐND-13 ngày 08/12/2003 về sửa đổi mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và quy định tỷ lệ phần trăm (%) trích nộp các loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành đã được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/12/2006

30

Quyết định số 06/2004/QĐ-UB ngày 04/03/2004 về việc điều chỉnh sửa đổi điểm a, mục 2, phần III Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mức và dự toán đầu tư cho các công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Do Quyết định số 11/2003/QĐ-UB ngày 18/3/2003 “về việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mức và dự toán đầu tư cho các công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng” đã hết hiệu lực thi hành.

(Quyết định 11/2003/QĐ-UB được thay thế bởi quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 ban hành Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức đầu tư công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình)

09/02/2008

31

Quyết định số 20/2004/QĐ-UBND ngày 30/3/2004 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21/3/2011 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

31/3/2011

32

Quyết định số 38/2004/QĐ-UB ngày 25/11/2004 về việc bổ sung mức thu phí dự thi vào các hệ chuyên của Trường trung học phổ thông và sửa đổi mức thu phí chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định 38/2004/QĐ-UB sửa đổi, bổ sung mức thu phí đã được quy định tại Quyết định số 28/2003/QĐ-UB ngày 28/8/2003về mức thu một số loại phí.

Căn cứ để ban hành Quyết định số 28/2003/QĐ-UB là Nghị quyết số 54-NQ/2003/HĐND-13 ngày 23/7/2003 về mức thu các loại phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh ban hành đã được thay thế bằng Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 về quy định danh mục chi tiết phí, lệ phí, mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/12/2006

33

Quyết định số 43/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

Đã thực hiện xong

31/12/2004

34

Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 về việc điều chỉnh bảng giá đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 43/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh

Đã thực hiện xong

31/12/2004

35

Quyết định số 13/2005/QĐ-UBND ngày 29/4/2005 về việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố

Không còn phù hợp

(không còn phù hợp với Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 và Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008)

 

36

Quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 25/10/2005 về việc một số quy định cụ thể về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/10/2011

37

Quyết định số 46/2005/QĐ-UBND ngày 27/10/2005 về việc bổ sung biên chế sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và điều chỉnh mức phụ cấp cho giáo viên mầm non đang hợp đồng

Đã thực hiện xong và được thay thế bằng Nghị quyết số 148/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non diện hợp đồng được HĐND tỉnh quyết định

31/7/2010

38

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011-2016

14/7/2011

39

Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 29/5/2006 ban hành Quy định chế độ báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã

Đã được thay thế bằng Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 ban hành Quy định chế độ báo cáo của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố

06/8/2011

40

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 14/5/2007 về việc phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Căn cứ để ban hành Quyết định là Nghị quyết số 60/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của HĐND tỉnh về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách đã được thay thế bằng Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của HĐND tỉnh về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiết theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

41

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 về việc bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

(như trên)

12/11/2010

42

Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 31/8/2007 ban hành Quy định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011 ban hành Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

16/6/2011

43

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 ban hành Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức đầu tư công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã thực hiện xong. (Ghi chú: Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND “ban hành quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng,mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015”, có hiệu lực từ 03/6/2011)

31/12/2010

44

Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 ban hành Quy định về quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

45

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 ban hành Quy định một số nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do địa phương quản lý

Căn cứ để ban hành quyết định là Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 về việc quy định một số nội dung phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước do địa phương quản lý đã được thay thế bởi Nghị quyết số 150/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh Hòa Bình phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi địa phương quản lý

31/7/2010

46

Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 12/9/2008 ban hành Quy chế phối hợp bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20/10/2011

47

Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

30/6/2011

48

Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Căn cứ để ban hành Quyết định là Nghị quyết số 104/2008/NĐ-CP ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh “về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở” đã bị bãi bỏ bằng Nghị quyết số 15//2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 “bãi bỏ một số danh mục quy định tại Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND ngày 15/12/2006 và Nghị quyết số 104/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh; quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

12/11/2010

49

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 04/02/2009 về việc sửa đổi phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

Căn cứ để ban hành quyết định là Nghị quyết số 111/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về điều chỉnh phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách đã được thay thế bằng Nghị quyết số 159/2010/NQ-HĐND ngày 02/11/2010 của HĐND tỉnh về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2011 và các năm tiết theo thời kỳ ổn định ngân sách

12/11/2010

50

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

09/4/2012

51

Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 11/3/2009 về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ bí mật vùng CT229 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và xây dựng vùng CT229 tỉnh Hòa Bình

15/6/2012

52

Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009 ban hành “bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 về việc ban hành "bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29/9/2011

53

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 08/4/2009 sửa đổi Mục I, Phần B Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về loài cây trồng, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức đầu tư công trình lâm sinh thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008-2010 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của UBND tỉnh đã thực hiện xong

(Ghi chú: Ngày 20/5/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND “ban hành quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2011 - 2015”, có hiệu lực từ 03/6/2011)

31/12/2010

54

Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009 về việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 22/4/2011 về việc quy định thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/5/2011

55

Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 20/11/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh

02/10/2011

56

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 ban hành Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 ban hành Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/8/2011

57

 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quy định về quy trình thủ tục hành chính, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008 của UBND tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

58

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010 ban hành Quy định chi tiết bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã thực hiện xong

31/12/2011

59

Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

30/6/2011

III. CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH

60

Chỉ thị số 04/2005/CT-UB ngày 02/02/2005 về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Hòa Bình

Đã thực hiện xong

31/12/2010

61

Chỉ thị số 23/2005/CT-UBND ngày 19/12/2005 về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh

Đã thực hiện xong

31/12/2010

62

Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND ngày 05/01/2007 về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản

Do Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành (được thay thế bởi Nghị định số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/3/2010 về bán đấu giá tài sản).

01/7/2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH