Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈ
NH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 64/TTr-STP ngày 11/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua và ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT. HĐND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 80b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

Tổng số: 19 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 09/4/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ

19/4/2015

2

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 31/8/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 12/5/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp

22/5/2015

3

Quyết định

07/2014/QĐ-UBND ngày 18/3/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường

03/7/2015

4

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

23/8/2015

5

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 05/8/2008

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 28/9/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công thương.

07/10/2015

6

Quyết định

14/2009/QĐ-UBND 20/02/2009

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30/10/2015

7

Quyết định

25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh

10/01/2015

8

Quyết định

05/2014/QĐ-UBND ngày 14/02/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 11, mục II Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hòa Bình kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 25/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

9

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011

Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

14/6/2015

10

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, mục II, phần B Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

11

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 23/9/2013

Ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

04/7/2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH; NGÂN HÀNG

1

Nghị quyết

60/2013/NQ-HĐND ngày 10/7/2013

Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô và tỷ lệ phần trăm trích lại cho cơ quan thu phí trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 110/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 về quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

15/12/2014

2

Nghị quyết

169/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

Quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị bãi bỏ tại 02 Nghị quyết:

- Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 quy định mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Nghị quyết số 113/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 quy định mức chi cho công tác hòa giải cơ sở.

15/12/2014

3

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 06/6/2011

Quy định mức chi xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Đã bị thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Quy định mức chi xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

21/11/2015

4

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011

Quy định đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế tại Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/8/2015

5

Chỉ thị

15/2010/CT-UBND ngày 14/10/2010

Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 về việc bãi bỏ văn bản QPPL thuộc lĩnh vực ngân hàng do UBND tỉnh Hòa Bình ban hành hết hiệu lực thi hành

26/10/2015

LĨNH VỰC THANH TRA

1

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

22/01/2015

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; KẾ HOẠCH ĐẦU

1

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/02/2015

2

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình

03/9/2015

B. DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Tổng số: 06 văn bản.

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC NỘI VỤ

1

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

Điều 2, Điều 3, Điều 4 Quyết định

Đã được bãi bỏ tại Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

02/11/2015

2

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình”

- Điểm b, khoản 2 Điều 3;

- Khoản 1, Điều 4;

- Khoản 1; điểm f, khoản 2 Điều 7;

- Điều 8;

- Khoản 2, Điều 13;

- Khoản 3, Điều 14;

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Hòa Bình” ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Hòa Bình

18/01/2015

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Nội dung thứ 9, mục 2, Phụ lục I;

- Các số thứ tự 130, 131, 132, 133, Phụ lục III.

- Các nội dung thứ tự 4, 5, 6, 7, 8 Mục V nhóm cây hoa, cây cảnh Phụ lục IV

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tỉnh ban hành “Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15/8/2015

2

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điều 29 Quy định kèm theo Quyết định

Đã được sửa đổi tại Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 sửa đổi Điều 29 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014.

12/6/2015

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

129/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 của HĐND về quy định một số chế độ, chính sách đối với công tác thể dục, thể thao; chữa trị cai nghiện; hỗ trợ cán bộ đi học, hỗ trợ thù lao cộng tác viên dân số và lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.

Điểm II, Điều 3

Đã được bãi bỏ tại Nghị quyết số 98/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh Hòa Bình về quy định mức hỗ trợ thù lao công tác viên dân số- kế hoạch hóa gia đình.

01/01/2015

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Nghị quyết

Nghị quyết số 151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 thông qua Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2010-2020

- Mục tiêu thứ 2, mục I, phần II Đề án.

- điểm b, khoản 2 mục II, phần II Đề án.

- Tiểu mục 2, 3 điểm d, khoản 2, mục II, phần II của Đề án

Đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 03/7/2015 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 151/2010/NQ- HĐND ngày 21/7/2010 của HĐND tỉnh Hòa Bình

13/7/2015