Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 214/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 16  tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 161/TTr-STP ngày 09/02/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành.

(Có Danh mục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Bth, 50b).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN BỘ TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016
(Kèm theo Quyết định số: 214/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

1

Nghị quyết

50/2012/NQ-HĐND ngày 16/12/2012

Về việc phê duyệt Đề án “tổ chức xây dựng lực lượng DQTV trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2012-2015”

Đã thực hiện xong

01/01/2016

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

2

Quyết định

20/2007/QĐ-UBND ngày 05/10/2007

Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế bằng QĐ số 40/2016/QĐ_UBND ngày 10/10/2016

20/10/2016

3

Quyết định

34/2008/QĐ-UBND ngày 30/12/2008

Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở văn hóa, thể thao và Du lịch

Đã bị thay thế bằng QĐ số 18/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016

27/5/2016

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

4

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đã bị thay thế bằng Quyết định số 17/2016/QĐ- UBND ngày 17/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

27/5/2016

5

Nghị quyết

62- NQ/2004/HĐND -13 ngày 7/01/2004

V/v phê chuẩn đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010.

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2016

6

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 24/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số dung tại đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại Nghị quyết số 62-NQ/2004/HĐND- 13 ngày 07/01/2004

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2016

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

7

Quyết định

22/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hoà Bình.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

1/5/2016

8

Quyết định

13/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014

Ban hành quy trình thẩm tra, thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 24/2016/QĐ- UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

9/7/2016

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

9

Quyết định

04/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015

Ban hành quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

01/11/2016

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

10

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008

Ban hành vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

Đã được thay thế bằng Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

09/6/2016

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

11

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND 10/02/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016

07/3/2016

10

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND 19/9/2012

Về việc phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được Ngân hàng nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016

23/10/2016

12

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 2 điều 1 Quy định phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016

23/10/2016

13

Quyết định

08/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân hàng nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016

23/10/2016

LĨNH VỰC Y TẾ

14

Nghị quyết

131/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009

Chuyên đề về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2009 - 2010 và định hướng đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2016

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

15

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 27/1/2010

Ban hành quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

17/11/2016

CÁC LĨNH VỰC DO VĂN PHÒNG UBND TỈNH PHỤ TRÁCH

16

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đã được thay thế bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

09/9/2016

17

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND 17/8/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

08/3/2016

LĨNH VỰC NỘI VỤ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

18

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 28/4/2009

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hoà Bình

Thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ- UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình

30/5/2016

19

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 15/8/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 01/2016/QĐ- UBND ngày 12/01/2016 ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

22/01/2016

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÁ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

20

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

Ban hành Quy định về loại cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ- UBND ngày 01/8/2016 ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/8/2016

21

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung mục II, phần B, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011-2015

Thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ- UBND ngày 01/8/2016 ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/8/2016

22

Quyết định

28/2014/QĐ-UBND ngày 07/10/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung mục III, phần B quy định ban hành quy định về loại cây, mật độ, mô hình cơ cấu cây trồng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2015 Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 35/2016/QĐ- UBND ngày 01/8/2016 ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng và mức hỗ trợ đầu tư thuộc Dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án khác sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư, ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/8/2016

23

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

Về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển ngành chăn nuôi giai đoạn 2010-2015 của tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian thực hiện

01/01/2016

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

24

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012

Về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 29/2016/QĐ- UBND ngày 14/7/2016 ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

24/7/2016

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

25

Nghị quyết

122/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 tỉnh Hòa Bình

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2016

26

Nghị quyết

125/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015

Về Kế hoạch đầu tư công năm 2016

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2016

27

Quyết định

44/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình

10/4/2016

LĨNH VỰC KHÁC

28

Nghị quyết

144/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2016

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

29

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

Hết hiệu lực toàn bộ

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 thay thế.

01/7/2016

30

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất được giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết hiệu lực toàn bộ;

đã thay thế tại Quyết định số 05/2016/QĐ- UBND ngày 23/02/2016

03/3/2016

31

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 10/10/2011

Hết hiệu lực toàn bộ;

Đã thay thế tại Quyết định số 05/2016/QĐ)- UBND ngày 23/02/2016

03/3/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1

Nghị quyết

17-NQ/2004/HĐND- 14 ngày 22/7/2004

Về việc thực hiện chương trình xây dựng nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2010

Đã thực hiện xong, giai đoạn 2005-2010

01/01/2011

2

Quyết định

36/2004/QĐ-UBND ngày 26/10/2004

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng nhà văn hóa xóm, bản tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2005-2010

Đã thực hiện xong, giai đoạn 2005-2010

01/01/2011

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

3

Quyết định

30/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

Về việc ban hành đơn giá cho tổ chức, cá nhân thuê đất mặt nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã bị thay thế bằng QĐ số 22/2015/QĐ-UBND

22/8/2015

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

4

Quyết định

03/2004/QĐ-UB ngày 29/01/2004

V/v phê duyệt đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2004 -2010

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2011

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

5

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 27/12/2013

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2015

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

6

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010

Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Hoà Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

8/01/2015

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

7

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND 13/6/2011

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

04/7/2014

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007

Ban hành quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Đã được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

05/01/2015

9

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Ban hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 13/8/2015

23/8/2015

10

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND ngày 20/2/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 12/7/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình

Đã được thay thế bằng Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

05/01/2015

LĨNH VỰC NỘI VỤ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

11

Quyết định

20/2011/QĐ- UBND ngày 22/9/2011

Về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

Thay thế bởi Quyết định số 42/2014/QĐ- UBND ngày 30/12/2014 ban hành quy chế thi đua trên địa bàn tỉnh

09/01/2015

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

12

Quyết định

10/2007/QĐ-UBND ngày 03/8/2007

Ban hành Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 37/2001/QĐ- UBND ngày 28/11/2001 về việc quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện nông thôn địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi quyết định số 33/2009/QĐ- UBND ngày 30/9/2009 ban hành Quy định kinh phí quản lý lưới điện, mua bán điện và sử dụng điện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

15/10/2009

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

13

 

14/2011/NQ- HĐND 24/6/2011

Về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời hạn quy định tại văn bản

31/12/2015

14

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 10/2/2009

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

Thay thể bởi Quyết định số 04/2012/QĐ- UBND 30/3/2012 về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

27/3/2009

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

15

Nghị quyết

99/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2015

16

Quyết định

31/2002/QĐ-UBND ngày 25/11/2002

Ban hành quy định về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 03/2008/QĐ- UBND ngày 31/01/2008 Quy định về quy trình thủ tục hành chính hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

10/02/2008

17

Quyết định

43/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005

Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về ưu đãi đầu tư và thủ tục cấp giấy phép đầu tư trực tiếp nước ngoài, các dự án đầu tư trong nước vào tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 03/2008/QĐ- UBND ngày 31/01/2008 Quy định về quy trình thủ tục hành chính hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/02/2008

18

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND ngày 31/01/2008

Quy định về quy trình thủ tục hành chính hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ- UBND 21/4/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

19

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010

Về việc sửa đổi bổ sung điều 8 Quy định về quy trình thủ tục hành chính hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND

Thay thế bởi Quyết định số 04/2011/QĐ- UBND 21/4/2011 về việc ban hành Quy định về quản lý và khuyến khích đầu tư tại tỉnh Hòa Bình

01/5/2011

20

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 09/9/2009

Về việc tăng cường công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức và Viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2015

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

31/12/2015

LĨNH VỰC KHÁC

21

Nghị quyết

62/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2015

22

Nghị quyết

69/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng, nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2015

23

Nghị quyết

69/2013/NỌ-HĐND ngày 11/12/2013

Về chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2014

Hết thời gian quy định trong văn bản

01/01/2015

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM 31/12/2016
(Kèm theo Quyết định số: 214/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

1

Quyết định

25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 về việc ban hành "Bộ đơn giá bồi thường đối với tài sản khi nhà nước thu hồi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

- Phụ lục I: gạch đầu dòng thứ 09 (tính từ trên xuống)

- Phụ lục số III: số thứ tự từ 130 đến 133

- Phụ lục IV: số thứ tự 4,5,6,7,8 mục V

Được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015

15/8/2016

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

2

Quyết định

03/2014/QĐ-UBND ngày 10/01/2014 Ban hành quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông trên địa bàn

Điều 7

Điểm b, Khoản 2, Điều 8

Điều 10 , Điều 11

Khoản 2, Điều 13

Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản 1, Điều 16

Điểm a, Khoản 4, Điều 16

Điểm b, Điểm d, Khoản 5, Điều 16.

Điểm a, Điểm c, Khoản 6, Điều 16

Khoản 2, Điều 19

Mục (1), hướng dẫn nội dung ghi trong đơn tại Phụ lục(I) ban hành kèm theo Quyết định Mục (1), mục (2) hướng dẫn nội dung ghi trong đơn tại Phụ lục (II) ban hành kèm theo Quyết định

Đã dược sửa đổi, bổ sung bằng quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016

31/01/2016

3

Chỉ thị

05/2015/CT-UBND ngày 31/3/2015 về việc nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điểm g khoản 1

Điểm h khoản 1

Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ tỉnh Hòa Bình đã đi vào hoạt động nên việc xây dựng nhân sự không còn phù hợp. Các vị trí đặt trạm trên tuyến QL6, QL12B và đường Hồ Chí Minh đã hoàn thiện

06/6/2016

LĨNH VỰC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

4

Nghị quyết

36/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Hòa Bình

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015) tỉnh Hòa Bình

Hết thời gian quy định trong nội dung Kế hoạch

01/01/2016

5

Quyết định

24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ- và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Điều 29 Quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư Khoản 3 Điều 15; Khoản 1 Điều 16

Điều 29 được sửa đổi bằng Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND tỉnh và sửa đổi Khoản 3 Điều 15; Khoản 1 Điều 16 bằng Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

22/5/2016

6

Quyết định

37/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 Ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Điều chỉnh Bảng giá các loại đất tại các biểu số 01; 02; 06; 07; 08; 09; 10; 11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ- UBND.

Được sửa đổi bằng Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

29/7/2016

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/2016

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản, tên gọi văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

LĨNH VỰC Y TẾ

1

Nghị quyết

151/2010/NQ-HĐND ngày 21/7/2010 về việc thông qua "Đề án đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học tuyến y tế cơ sở tỉnh Hòa Bình , giai đoạn 2010 - 2020"

Mục tiêu thứ 2, mục 1, phần II của đề án

Điểm b khoản 2 mục II phần II của đề án

Tiểu mục 2, tiểu mục 3, điểm d, khoản 2, mục II, phần II của đề án

Được sửa đổi bằng Nghị Quyết số 119/2015/NQ- HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình

13/7/2015

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 214/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã hết hiệu lực thi hành

  • Số hiệu: 214/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 16/02/2017
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình
  • Người ký: Nguyễn Văn Quang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 16/02/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản