Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Xét Tờ trình số 14/TTr-TTHĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 và ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam tiến hành các hoạt động giám sát sau đây:

1. Việc thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và cả năm 2017.

2. Kết quả việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương;

3. Xem xét và cho ý kiến về các tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết (theo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND năm 2017); Các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

4. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND và các thành viên UBND - thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chánh án Toàn án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

Điều 2. Giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

1. Thường trực Hội đồng nhân dân giám sát: (02 cuộc):

a) Giám sát thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ (tiếng Anh) trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

b) Giám sát việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh trong 2 năm (2015 - 2016);

2. Các Ban của Hội đồng nhân dân giám sát: (08 cuộc)

a) Ban Kinh tế - Ngân sách (02 cuộc):

- Giám sát tình hình nợ công trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2016.

b) Ban Văn hóa - Xã hội (03 cuộc):

- Giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ năm 2014 - 2016;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 02/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định quản lý quy hoạch, xây dựng và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Luật bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.

c) Ban Pháp chế (03 cuộc):

- Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri;

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết 63/2013 của Quốc hội về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội;

- Giám sát việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý đối với rác thải ở nông thôn và chất thải khu chăn nuôi tập trung;

d) Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức các cuộc giám sát, khảo sát theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các Ủy ban của Quốc hội.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức triển khai, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban của Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch giám sát và tiến hành hoạt động giám sát theo luật định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Sỹ Lợi