Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 4194/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 161/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành và liên tịch ban hành đến ngày 30 tháng 11 năm 2007 đã hết hiệu lực pháp luật. Danh mục này không bao gồm các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành “Tiêu chuẩn ngành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH VÀ LIÊN TỊCH BAN BÀNH ĐẾN NGÀY 30/11/2007 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT
(kèm theo Quyết định số 4194/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI

S T T

Số ký hiệu

Tên văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Lý do hết hiệu lực

1

1533/QĐ-VT

Quyết định về áp dụng Quy tắc phòng ngừa va chạm tàu thuyền trên biển

06/8/1991

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2005 về áp dụng Quy tắc quốc tế phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển

2

2917/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng hoa tiêu hàng hải tại Việt Nam

25/12/1992

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

3

49/QĐ-VT

Quyết định về Quy tắc báo hiệu hàng hải Việt Nam

09/01/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về báo hiệu hàng hải

4

936/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng nước cảng Cần Thơ và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Cần Thơ

17/5/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Cần Thơ

5

1399/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng nước cảng Đồng Tháp và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Đồng Tháp

12/7/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp

6

1400/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng nước cảng Năm Căn và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Năm Căn

12/7/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/7/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Cà Mau và khu vực quản lý của Cảng Vụ hàng hải Cà Mau

7

1401/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng nước cảng Mỹ Thới và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Mỹ Thới

12/7/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải An Giang

8

1601/QĐ-PCVT

Quyết định về vùng nước cảng Quy Nhơn và khu vực trách nhiệm của Cảng Vụ Quy Nhơn

12/8/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/7/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn

9

174/QĐ-PCVT

Quyết định về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

05/02/1994

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

10

1438/QĐ-PC

Quyết định về cơ quan, trình tự và thủ tục xác nhận việc trình “Kháng nghị hàng hải” ở Việt Nam

08/9/1994

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/9/2005 về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam

11

4276/QĐ-PC

Quyết định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

27/9/1995

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2005/QĐ-BGTVT ngày 19/9/2005 về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam

12

2628/QĐ-TCCB-LĐ

Quyết định về Thành lập Trung tâm phối hợp Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải

02/10/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

13

1387/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế huấn luyện, cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên tàu biển Việt Nam

03/6/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

14

259/1998/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 về Quy chế đăng ký tàu biển và thuyền viên

18/8/1998

Hết hiệu lực vì Nghị định số 91/CP ngày 23/8/1997 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18/5/2006 của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

15

115/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước cảng Cà Ná tỉnh Ninh Thuận

13/01/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

16

290/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước cảng Hải Thịnh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hải Thịnh

03/02/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nam Định

17

1027/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước cảng Diêm Điền tỉnh Thái Bình

29/04/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình

18

1581/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành khung Định biên an toàn tối thiểu cho tàu biển Việt Nam

30/6/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

19

750/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế Huấn luyện, Bồi dưỡng cập nhật, Thi và cấp Chứng chỉ chuyên môn Hoa tiêu Hàng hải

30/3/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2005/QĐ-BGTVT ngày 27/10/2005 về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.

20

3013/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước cảng Quảng Bình và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Bình

13/9/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình

21

4131/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định về thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam

05/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 47/2005/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 quy định điều kiện thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài và thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu biển Việt Nam.

22

2437/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực trách nhiệm của cảng vụ Hà Tĩnh

07/8/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh

23

2438/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thanh Hóa

07/8/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa

24

2756/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Thể lệ báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

29/8/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2005 về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

25

2790/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ninh

30/8/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh

26

3171/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nghệ An

03/10/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2007/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Nghệ An và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nghệ An

27

3522/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Thừa Thiên Huế

29/10/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thừa Thiên Huế

28

4465/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Kiên Giang

31/12/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 41/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Kiên Giang

29

4466/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Trị

31/12/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Trị

30

225/2003/QĐ-GTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ngãi

23/01/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/01/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi

31

994/2003/QĐ-GTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Hải Phòng

04/4/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

32

1330/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Đà Nẵng

12/5/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/02/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

33

3395/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Nha Trang

13/11/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Ninh Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Nha Trang

34

03/2004/QĐ-GTVT

Quyết định về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Vũng Tàu

15/3/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu,  tỉnh Bình Thuận và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

35

08/2004/QĐ-GTVT

Quyết định về vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ thành phố Hồ Chí Minh

26/5/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 49/2007/QĐ-BGTVT ngày 12/9/2007 công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh

36

11/2004/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

24/6/2004

Hết hiệu lực vì Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải Việt Nam đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải

37

04/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục Hàng hải Việt Nam

04/01/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2005/QĐ-BGTVT ngày 16/12/2005 quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra hàng hải

38

2788/QĐ-PC

Quyết định về việc tàu biển nước ngoài vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý giữa các cảng biển Việt Nam

17/5/1992

Bị bãi bỏ bởi Bộ Luật hàng hải Việt Nam năm 2005

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ HÀNG KHÔNG

39

463/CAAV

Quyết định về việc cấp phép cho các chuyến bay quốc tế thuê chuyến được thực hiện bởi các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài đến và đi từ Việt Nam

11/3/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay

40

826/CAAV

Quyết định về quản lý hợp đồng liên quan đến vận chuyển hàng không tại Việt Nam

29/4/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

41

833/CAAV

Quyết định về quản lý việc thuê, mua tàu bay trong hoạt động vận chuyển hàng không tại Việt Nam

02/5/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

42

2738/CAAV

Quyết định về việc thu tiền thương quyền và phí cất cánh, hạ cánh và chỉ huy bay đối với các hãng hàng không và tư nhân nước ngoài

31/8/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

43

3078/CAAV

Quyết định về việc phê chuẩn chương trình khai thác các chuyến bay thường lệ tại Việt Nam

10/10/1994

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

44

157/CAAV

Quyết định về xử lý vi phạm quy định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

25/01/1995

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

45

484/CAAV

Quyết định về quản lý việc xuất vận đơn hàng không thứ cấp tại Việt Nam

27/3/1995

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

46

913/CAAV

Quyết định về quản lý hoạt động bán chứng từ vận chuyển hàng không tại Việt Nam

10/5/1995

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

47

905/CAAV

Quyết định về việc thi, cấp chứng chỉ cho nhân viên khai thác kỹ thuật ngành hàng không dân dụng

05/01/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 về nhân viên hàng không, cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

48

904/CAAV

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 818/TTg  ngày 13/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng

06/5/1996

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh giá, Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Thông tư số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 của Bộ TC và Bộ GTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam

49

1539/CAAV

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, trang bị và bảo quản vũ khí quân dụng trong ngành hàng không dân dụng

05/8/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

50

1800/CAAV

Quyết định về việc ban hành Quy chế điều phối Slot tại các sân bay dân dụng quốc tế của Việt Nam

24/8/1996

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 83/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

51

1921/CAAV

Quyết định ban hành Quy chế về an ninh hàng không tại các khu vực hạn chế

09/9/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

52

1977/CAAV

Quyết định ban hành Quy định báo cáo an toàn hàng không và sự cố trong hoạt động bay

01/11/1997

Bị bãi bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay.

53

92/CAAV

Thông tư hướng dẫn thi hành Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng

13/01/1997

Hết hiệu lực vì Quyết định số 971/TTg ngày 28/12/1996 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đăng ký tàu bay, đăng ký chuyển nhượng quyền sở hữu tàu bay và đăng ký thế chấp tàu bay dân dụng đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

54

1095/CAAV

Quyết định ban hành Quy định về quản lý việc thuê, mua tàu bay, thuê người khai thác tàu bay trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam

16/6/1997

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

55

371/1998/QĐ-CHK

Quyết định phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay hàng không dân dụng

13/3/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2006/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2006 ban hành Tiêu chuẩn ngành “Tổ chức bảo dưỡng tàu bay”

56

2040/1998/QĐ-CHK

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý hoạt động cho thuê tàu bay của các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam

20/7/1998

Bị bãi bõ Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

57

2060/1998/QĐ-CHK

Quyết định về việc ban hành Quy tắc không lưu ngành hàng không dân dụng Việt Nam

23/7/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 63/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam

58

2585/1998/TT-CHK

Thông tư hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đơn giá bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài

18/9/1998

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006 và Thông tư liên tịch số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 hướng dẫn về việc quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không sân bay Việt Nam

59

2781/1998/TT-CHK

Thông tư hướng dẫn soạn thảo, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam

19/10/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2004/QĐ-BGTVT ngày 01 tháng 10 năm 2004 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

60

2868/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định về thẻ kiểm soát an ninh trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

31/10/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 ban hành Quy định về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng

61

07/1999/QĐ-CHK

Quyết định ban hành quy định về cấp chứng chỉ nghiệp vụ an ninh hàng không

29/3/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

62

15/1999/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định kiểm tra, giám sát an ninh hàng không tại cảng hàng không dân dụng Việt Nam

22/5/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

63

18/1999/QĐ-CHK

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo, huấn luyện trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam

25/6/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

64

65/TT-CHK

Thông tư hướng dẫn thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng và bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ trong ngành hàng không dân dụng

27/12/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

65

18/2000/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định về giá tại các cảng hàng không và Giá điều hành bay đi đến

14/7/2000

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh giá, Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 và Thông tư số 22/2007/TTLT-BTC-BGTVT ngày 21/3/2007 của Bộ TC và Bộ GTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay VN 

66

23/2000/QĐ-CHK

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý giấy phép hành nghề đối với những người làm việc trong lĩnh vực khai thác kỹ thuật hàng không dân dụng

16/8/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2007 về nhân viên hàng không và cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

67

07/2001/QĐ-CHK

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thuê tàu bay, động cơ, phụ tùng tàu bay và các dịch vụ liên quan.

03/5/2001

Bị bãi bỏ bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006

68

08/2001/TT-CHK

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 04/01/2001 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng

07/5/2001

Hết hiệu lực vì Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 04/01/2001 của Chính phủ về xử lý vi phạm trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

69

03/2002/TTLT-CHK-BQP-BNG

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 01/8/2000 của Chính phủ về quản lý Hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

08/3/2002

Hết hiệu lực vì Nghị định số 25/2000/NĐ-CP ngày 01/8/2000 của Chính phủ về quản lý hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04/6/2007 của Chính phủ vể quản lý hoạt động bay

70

3046/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế về cấp Giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay

15/10/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2007/QĐ-BGTVT ngày 04/10/2007 về sổ Đăng bạ cảng hàng không, sân bay, cấp Giấy chứng nhận và Giấy phép kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay

71

04/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

19/3/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

72

05/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng Việt Nam

04/6/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 ban hành Quy chế tìm kiếm cứu nạn hàng không dân dụng

73

10/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy chế công tác không báo hàng không dân dụng Việt Nam”

23/6/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06/4/2007 ban hành Quy chế thông báo tin tức hàng không

74

20/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi tàu bay dân dụng

28/10/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

75

01/2004/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc đăng ký tàu bay và đăng ký các quyền đối với tàu bay

16/01/2004

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

76

03/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Cục hàng không Việt Nam

01/4/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2007/QĐ-BGTVT ngày 30/7/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra hàng không

77

29/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy chế công tác khí tượng hàng không dân dụng Việt Nam”

18/5/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2007 ban hành Quy chế khí tượng hàng không dân dụng

78

39/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy chế công tác thông tin, dẫn đường và giám sát hàng không dân dụng”

26/8/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy chế thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không dân dụng

79

46/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định về trang phục của lực lượng an ninh hàng không

23/9/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

80

62/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định về thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không sử dụng để hoạt động tại các khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng

30/11/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2007/QĐ-BGTVT ngày 05/02/2007 ban hành Chương trình an ninh hàng không dân dụng Việt Nam

81

63/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng Việt Nam

30/11/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2007/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế không lưu hàng không dân dụng

82

41/2006/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)

08/11/2006

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại

III. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG SẮT

83

720/QĐ-VT

Quyết định ban hành thể lệ chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt Việt Nam

25/4/1990

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2006/QĐ-BGTVT ngày 13/01/2006 ban hành Quy định về việc vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia

84

719/QĐ-VT

Quyết định ban hành thể lệ chuyên chở hành khách, hành lý và bao gửi bằng đường sắt Việt Nam

25/4/1990

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2006/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2006 ban hành Quy định về việc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi trên đường sắt quốc gia

85

50/TT/PC

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt

01/3/1997

Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

86

17/1998/TTLT-BQP-BGTVT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành Nghị định số 39/CP ngày 29/5/1995 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt đối với quân đội

23/01/1998

Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

87

03/1998/TTLT/BVGCP-BGTVT

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý cước vận tải đường sắt

24/4/1998

Bị bãi bỏ bởi Pháp lệnh giá

88

138/1999/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn bổ sung thi hành Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt và hướng dẫn thi hành Nghị định số 76/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/CP ngày 05/7/1996

30/3/1999

Hết hiệu lực vì Nghị định số 39/CP và Nghị định số 76/1998/NĐ-CP đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 44/2006/NĐ-CP ngày 21/6/2006 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường sắt và Nghị định số 109/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đường sắt

89

737/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Điều lệ đường ngang

19/3/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2005/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2005 ban hành Điều lệ đường ngang

90

22/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép điều khiển các loại phương tiện giao thông đường sắt

04/11/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép lái tàu

91

12/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định Ban hành Điều lệ đường ngang

19/01/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30/3/2006 Ban hành Điều lệ đường ngang

92

33/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tàu hỏa

31/5/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2006/QĐ-BGTVT ngày 13/6/2006 về việc bãi bỏ Quyết định

IV. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG BỘ

93

1961/QĐ-VT

Quyết định ban hành thể lệ vận chuyển hành khách bằng ôtô

15/9/1990

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4127/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành tuyến vận tải hành khách và quản lý khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô

94

3706/TT-LB/GTVT-NV

Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép và xử lý vi phạm đối với các loại xe quá trọng  tải, xe quá khổ giới hạn của cầu đường, các loại xe bánh xích chạy trên đường giao thông công cộng

11/7/1991

Bị bãi bỏ bởi Luật giao thông đường bộ

95

135/PC-KHKT

Thông tư về việc cấp giấy phép lưu hành xe cơ giới

27/6/1995

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 ban hành Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ

96

239/TT-PC

Thông tư hướng dẫn việc cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

30/9/1995

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 112/1998/TT-BGTVT ngày 29/4/1998 hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

97

3385/PC-VT

Quyết định ban hành Quy chế tạm thời về quản lý vận tải hành khách công cộng bằng ôtô buýt trong các thành phố

23/12/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 ban hành Quy định về quản lý vận tải khách công cộng bằng xe buýt

98

2487/ĐBVN

Quyết định về việc công bố tải trọng trên quốc lộ

19/9/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2074/2003/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2003 về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

99

2778/PC-ĐB

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trạm cân kiểm tra xe quá tải, quá khổ giới hạn cầu đường, xe bánh xích hoạt động

21/10/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4212/2001/QĐ-BGTVT ngày 10/12/2001 quy định về tổ chức, hoạt động của trạm kiểm tra tải trọng xe

100

1259 QĐ-KHKT-PCVT

Quyết định ban hành Quy định việc kiểm tra chất lượng các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

04/6/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2069/2000/QĐ-BGTVT ngày 28/7/2000 ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

101

1855QĐ/KHKT-PCVT

Quyết định quy định về kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ

28/7/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 ban hành Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ

102

2472 QĐ/BGTVT

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ chức quản lý vận chuyển hành khách công cộng bằng taxi

20/9/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4126/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành Quy định vận chuyển khách bằng taxi

103

432/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều trong Quy định tạm thời về tổ chức quản lý vận chuyển hành khách công cộng bằng taxi ban hành kèm theo Quyết định số 2472QĐ/GTVT ngày 20/9/1997

20/3/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4126/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành Quy định vận chuyển khách bằng taxi

104

112/1998/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc quản lý và cấp giấy phép lưu hành đặc biệt cho xe quá tải, xe quá khổ, xe bánh xích trên đường bộ

29/4/1998

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2001/TT-BGTVT ngày 10/12/2001 hướng dẫn việc lưu hành xe quá tải, quá khổ và xe bánh xích trên đường bộ

105

330/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1855QĐ-KHKT-PCVT

10/8/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4105/2001/QĐ-BGTVT ngày 04/12/2001 ban hành Quy định về việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ

106

729/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức quản lý hoạt động của xe ôtô vận tải hành khách theo phương thức hợp đồng

24/3/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4127/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành tuyến vận tải hành khách và quản lý khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô

107

730/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc Ban hành quy định về tổ chức và quản lý bến xe ôtô khách

24/3/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4128/2001/QĐ-BGTVT ngày 05/12/2001 ban hành Quy định về bến xe ôtô khách

108

1944/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ nhập khẩu vào Việt Nam

07/8/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

109

522/1999/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe máy chuyên dùng thi công đường bộ

20/10/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4381/2001/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2001 ban hành quy định cấp, đăng ký biển số, kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

110

201/2000/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông – Bưu điện – Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

22/5/2000

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2005/TT-BGTVT ngày 22/12/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông – Bưu điện – Xây dựng Lào thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

111

1362/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về cải tạo xe cơ giới

29/5/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

112

1280/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về cải tạo xe cơ giới

26/5/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15/02/2005 ban hành Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

113

213/2000/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 172/1999/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

31/5/2000

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

114

2069/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế và mang nhãn hiệu hàng hóa của nước ngoài

28/7/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

115

08/2001/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy

16/5/2001

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2003/TT-BGTVT ngày 08/01/2003 hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy

116

2070/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định vể việc kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật các loại phương tiện cơ giới đường bộ được sản xuất, lắp ráp theo thiết kế trong nước

28/7/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2005/QĐ-BGTVT ngày 21/7/2005 ban hành Quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới

117

2851/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước năm 2000

28/9/2000

Hết hiệu lực thi hành do hết thời gian thực hiện và đã có Quyết định về việc phân loại đường bộ để tính giá cước ban hành hàng năm thay thế

118

4126/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định vận chuyển khách bằng taxi

05/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định về vận tải khách bằng taxi

119

4127/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tuyến vận tải hành khách và quản lý khai thác tuyến vận tải khách bằng ôtô

05/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 09/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 ban hành Quy định về vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định và vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng

120

4128/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định về bến xe ôtô khách”

05/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2005/QĐ-BGTVT ngày 10/01/2005 ban hành Quy định về bến xe ôtô khách

121

4213/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

10/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2525/2003/QĐ-BGTVT ngày 28/8/2003 ban hành Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác

122

4352/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

18/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2005 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

123

4596/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về tốc độ tối đa và khoảng cách tối thiểu của xe cơ giới chạy trên đường bộ

28/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2004/QĐ-GTVT ngày 30/9/2004 ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

124

1068/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về một số nội dung thiết kế công trình cầu đường quốc lộ

12/4/2002

Bị hủy bỏ bằng Quyết định số 3408/2003/QĐ-BGTVT ngày 14/11/2003 về việc hủy bỏ Quyết định số 1068/2002/QĐ-BGTVT ngày 12/4/2002 ban hành Quy định tạm thời về một số nội dung trong thiết kế công trình cầu đường quốc lộ

125

4211/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc Công bố tải trọng đường bộ các quốc lộ

10/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2074/2003/QĐ-BGTVT ngày 16/7/2003 về tải trọng và khổ giới hạn đường bộ các quốc lộ

126

4170/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình đào tạo nghề lái xe cơ giới đường bộ

12/7/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Chương trình đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

127

4353/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

18/12/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 55/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

128

4193/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung, sửa đổi Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 ban hành Quy chế quản lý, sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

13/12/2002

Hết hiệu lực vì Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001 đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2005 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

129

27/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc thực hiện Nghị định 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ

27/12/2002

Hết hiệu lực vì Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô

130

318/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với cá nhân khi vi phạm về quản lý, điều hành hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

30/01/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2004/QĐ-BGTVT ngày 19/8/2004 ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong hoạt động thu phí trên quốc lộ do Nhà nước quản lý

131

1040/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001

15/4/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2005/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2005 bổ sung, sửa đổi Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2001

132

1510/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

27/5/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

133

2525/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định thi công công trình trên đường bộ đang khai thác”

28/8/2003

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

134

17/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới lưu hành trên đường bộ

30/9/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2007 ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

135

09/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành “Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định và vận tải khách bằng ôtô theo hợp đồng”

10/01/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 ban hành Quy định vận tải khách bằng ôtô theo tuyến cố định, hợp đồng và vận tải khách du lịch bằng ôtô

136

10/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung “Quy chế quản lý sát hạch cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ” ban hành kèm theo Quyết định số 4352/2001/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 12 năm 2001

12/01/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT, ngày 28/12/2001 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

137

11/2005/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn về công tác thẩm định an toàn giao thông đường bộ

05/9/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/5/2007 ban hành Quy định về thẩm định an toàn giao thông đường bộ

138

42/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định quy định về tốc độ tối đa và khoảng cách tối thiểu của xe cơ giới chạy trên đường bộ

16/9/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2007/QĐ-BGTVT ngày 02/02/2007 ban hành Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới tham gia giao thông trên đường bộ

139

72/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

28/12/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT ngày 07/11/2007 ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

V. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

140

999/QĐ-TCCB-LĐ

Quyết định ban hành “Mục tiêu và kế hoạch giảng dạy các chức danh thuyền viên tàu sông”

24/5/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và hoa tiêu đường thủy nội địa

141

2046 QĐ/PC

Quyết định ban hành thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa

06/8/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa

142

2056/QĐ-PC

Quyết định ban hành quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

06/8/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 ban hành Quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

143

2059 QĐ/CP

Quyết định ban hành quy định kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa

07/8/1996

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 ban hành Quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa

144

318 TT/PC

Thông tư hướng dẫn Điều 19 Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa

06/9/1996

Hết hiệu lực vì Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Luật giao thông đường thủy nội địa

145

1731/QĐ-PCVT

Quyết định về việc công bố danh mục sông, kênh Trung ương quản lý

10/7/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

146

1755 QĐ/PC

Quyết định bổ sung quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

12/7/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 ban hành Quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

147

2873/1997/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành bản Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

13/10/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa

148

1189/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án cơ sở hạ tầng nông thôn – Đường thủy nội địa do Canada viện trợ

18/5/1998

Hết hiệu lực vì Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

149

138/1998/CT-BGTVT

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh việc kiểm tra phân loại và công bố cảng, bến thủy nội địa

21/5/1998

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành Chỉ thị này là Quyết định số 2046/QĐ-PC ngày 06/8/1996 ban hành Thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

150

1522/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2056/QĐ-PC ngày 06/8/1996 ban hành quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

20/6/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 ban hành Quy định đăng ký phương tiện thủy nội địa

151

1809/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành tạm thời tập “Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa thường xuyên đường sông

18/7/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

152

381/1998/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tăng cường công tác kiểm tra, đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy và đào tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa

23/11/1998

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành là Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Luật giao thông đường thủy nội địa

153

3619/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường sông Việt Nam

31/12/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2569/2003/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường sông Việt Nam

154

1211/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về Quản lý bến khách ngang sông

20/5/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa

155

1865/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hóa đường thủy nội địa

30/7/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành Quy định về vận tải hàng hóa đường thủy nội địa

156

1866/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành thể lệ vận chuyển hành khách đường thủy nội địa

30/7/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành Quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

157

3809/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thể lệ quản lý cảng, bến thủy nội địa ban hành theo Quyết định 2046/QĐ-PC ngày 06/8/1996

30/12/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 ban hành Quy chế quản lý cảng, bến thủy nội địa

158

1196/QĐ-PC

Quyết định về việc giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện thủy nội địa

15/5/2000

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành là Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Luật giao thông đường thủy nội địa

159

2376/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc bổ sung kênh Quần Liêu về Trung ương quản lý

17/8/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

160

329/2000/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 171/1999/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường sông

31/8/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2005/QĐ-BGTVT ngày 17/5/2005 về quản lý đường thủy nội địa

161

2597/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về định biên an toàn tối thiểu trong một ca làm việc của thuyền viên trên đường thủy nội địa

06/9/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

162

2764/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành quy hoạch về quản lý và giám sát hoạt động tàu khách tốc độ cao trên đường thủy nội địa

21/9/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 ban hành quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa

163

3711/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc giao nhiệm vụ quản lý tuyến sông cho Cục Đường sông Việt Nam

05/12/2000

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

164

3237/2001/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Điều lệ thi lấy bằng, chứng chỉ chuyên môn và đảm nhiệm chức danh thuyền viên trên đường thủy nội địa

02/10/2001

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2004/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2004 ban hành Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa

165

446/2002/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ của cơ sở đào tạo, bổ túc thi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên phương tiện thủy nội địa

19/02/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2004/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2004 về điều kiện, tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện và hoa tiêu đường thủy nội địa

166

16/2002/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa

25/4/2002

Hết hiệu lực vì Nghị định số 91/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề giao thông vận tải đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

167

12/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ

26/7/2002

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành là Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đã bị bãi bỏ bởi Luật giao thông, đường thủy nội địa

168

748/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về phê duyệt và ban hành “Chương trình đào tạo – bổ túc nâng cấp các hạng bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa”

20/3/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 ban hành Chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

169

2652/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung danh mục tuyến sông, kênh thuộc Trung ương quản lý

11/9/2003

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 68/2005/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2005 về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

VI. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI

170

2079/PC

Quyết định thành lập lực lượng thanh tra giao thông vận tải

12/6/1992

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2004/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

171

1151/QĐ-TTr

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra của Bộ Giao thông vận tải

12/6/1993

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2004/QĐ-BGTVT ngày 02/11/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

172

343/PC-VT

Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục, trang bị của lực lượng Thanh tra giao thông

22/02/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

173

116/TT-LT

Thông tư liên Bộ hướng dẫn về tổ chức và biên chế thanh tra giao thông các cấp

12/4/1997

Bị bãi bỏ bởi Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT-BGTVT-BNV ngày 06/01/2005 hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Giao thông vận tải ở địa phương

174

1781/CGĐ-KHĐT-TCKT

Quyết định ban hành quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải

17/7/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

175

1862/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điều của Quyết định số 343/PC-VT ngày 22/02/1997 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chức danh, phù hiệu cấp hiệu, biển hiệu, trang phục, trang bị của lực lượng Thanh tra Giao thông

24/7/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2005/QĐ-BGTVT ngày 18/5/2005 quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra giao thông vận tải các cấp

176

337/1998/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc sửa đổi khoản 16.3 của Quy trình thực hiện trình tự đầu tư và xây dựng trong ngành giao thông vận tải (ban hành kèm theo Quyết định số 1781/CGĐ-KHĐT-TCKT ngày 17/7/1997)

04/3/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

177

167/1998/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn việc điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản thuộc ngành giao thông vận tải

18/6/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

178

423/1998/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc đào tạo tư vấn giám sát các công trình xây dựng giao thông

12/12/1998

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

179

1626/1999/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành  Giao thông vận tải quản lý

06/7/1999

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2005 về việc ban hành “Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý”

180

06/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định về việc ban hành “Một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn trong nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý”

04/01/2005

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

181

16/2000/CT-BGTVT

Chỉ thị về tổ chức vận tải phục vụ Tết Canh Thìn (2000)

10/01/2000

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết.

182

252/2000/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tăng cường bảo vệ hành lang bảo vệ đường bộ

26/6/2000

Hết hiệu lực vì căn cứ ban hành là Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 và Thông tư số 314/ĐBVN ngày 21/11/1995 đã hết hiệu lực thi hành

183

439/2000/CT-BGTVT

Chỉ thị về tổ chức vận tải phục vụ tết Tân Tỵ (2001)

11/12/2000

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

184

01/2001/CT-BGTVT

Chỉ thị về công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2001 Ngành Giao thông vận tải

07/02/2001

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

185

22/2001/CT-BGTVT

Chỉ thị về tổ chức vận tải phục vụ Tết Nhâm Ngọ (2002)

18/12/2001

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

186

04/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai năm 2002

05/4/2002

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

187

16/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về công tác phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai từ nay đến hết năm 2002

04/9/2002

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

188

23/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng trong Giao thông vận tải

03/12/2002

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 33/2006/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2006 về việc bãi bỏ các Quyết định, Thông tư, Chỉ thị

189

28/2002/CT-BGTVT

Chỉ thị về tổ chức vận tải phục vụ Tết Quý Mùi (2003)

27/12/2002

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

190

04/2003/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc ổn định và phát triển Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải và các đơn vị thành viên

04/3/2003

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

191

1030/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định phê duyệt Đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước Bộ Giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2005

14/4/2003

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

192

1104/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về Giáo dục và đào tạo

21/4/2003

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

193

28/2003/CT-BGTVT

Chỉ thị về tổ chức vận tải phục vụ Tết Giáp Thân (2004)

19/12/2003

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

194

09/2004/CT-GTVT

Chỉ thị về việc vận động cán bộ công nhân viên toàn ngành giao thông vận tải tích cực hưởng ứng đợt II phát hành Trái phiếu Chính phủ đề đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của Đất nước

09/4/2004

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

195

15/2004/CT-BGTVT

Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết

21/7/2004

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

196

3163/1997/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế xây dựng và trình  tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngành Giao thông vận tải

22/10/1997

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2004/QĐ-BGTVT ngày 01/10/2004 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

197

18/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

01/10/2004

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2006/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2006 ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải

198

05/2005/CTLT-BGTVT-CĐN

Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng ngành giao thông vận tải năm 2005

02/3/2005

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

199

15/2005/CT-BGTVT

Chỉ thị liên tịch về việc tổ chức Đại hội công nhân viên chức năm 2005 trong các Công ty nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

23/11/2005

Hết hiệu lực vì thời gian thực hiện đã hết

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 4194/QĐ-BGTVT năm 2007 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 4194/QĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 31/12/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
  • Ngày công báo: 28/01/2008
  • Số công báo: Từ số 77 đến số 78
  • Ngày hiệu lực: 31/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản