Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5572/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương (kể cả các Bộ tiền nhiệm) chủ trì hoặc liên tịch ban hành gồm 231 văn bản đã hết hiệu lực pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như Điều 3;
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 - Toà án nhân dân tối cao;
 - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 - Công báo;
 - Website Bộ Công Thương;
 - Lưu VT, PC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Xuân Khu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 5572/QĐ-BCT năm 2009 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • Số hiệu: 5572/QĐ-BCT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 05/11/2009
  • Nơi ban hành: Bộ Công thương
  • Người ký: Bùi Xuân Khu
  • Ngày công báo: 20/11/2009
  • Số công báo: Từ số 527 đến số 528
  • Ngày hiệu lực: 05/11/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản