Hệ thống pháp luật

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 09/2007/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ công văn số 950/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010;
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt đề án “Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia bằng phương tiện truyền hình” do Cục Xúc tiến thương mại làm đơn vị chủ trì bổ sung vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007. Cụ thể:

- Thời gian: 2007

- Tổng kinh phí thực hiện: 2,59 tỷ đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí.

Điều 2. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Cục Xúc tiến Thương mại có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo và quyết toán việc thực hiện chương trình theo đúng quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
 
Lương Văn Tự

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 09/2007/QĐ-BTM phê duyệt bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

  • Số hiệu: 09/2007/QĐ-BTM
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/05/2007
  • Nơi ban hành: Bộ Thương mại
  • Người ký: Lương Văn Tự
  • Ngày công báo: 01/06/2007
  • Số công báo: Từ số 326 đến số 327
  • Ngày hiệu lực: 16/06/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 05/11/2009
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản