Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2002/CT-BTM

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2002

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUI CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

Ngày 30/8/1999 Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ban hành Qui chế ghi nhãn hàng hoá. Tiếp đó, ngày 27/12/2000 Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghiêm chỉnh Qui chế ghi nhãn hàng hoá; các Bộ, ngành khẩn trương rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn chi tiết việc ghi nhãn hàng hoá riêng biệt, phù hợp với Qui chế ghi nhãn hàng hoá; các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh đã bước dầu thực hiện Qui chế ghi nhãn hàng hoá và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành đối với hàng hoá lưu thông trong nước, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Song còn nhiều doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện chưa nghiêm Quy chế ghi nhãn hàng hoá.

Để đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định về Qui chế ghi nhãn hàng hoá nêu trên, góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn nạn sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và lợi ích người tiêu dùng, Bộ thương mại yêu cầu:

1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của Quy chế ghi nhãn hàng hoá để mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng nắm được, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện và xử lý kịp thời các vi phạm về Qui chế ghi nhãn hàng hoá.

2. Đề nghị các Bộ Công nghiệp, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Y tế, Thuỷ sản, Xây dựng và các Bộ có liên quan... tiếp tục rà soát lại các văn bản hướng dẫn theo đúng tinh thần của Quy chế ghi nhãn hàng hoá và Chi thị số 28/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo các cơ sở sản xuất trong ngành xem xét lại nội dung và hình thức của nhãn hàng hoá trên tất cả các loại sản phẩm; bổ sung ngay những nội dung bắt buộc phải ghi nhưng còn thiếu trước khi cho lưu thông trên thị trường. Đặc biệt chú ý đối với mặt hàng vải, hàng may mặc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, thuộc tân dược, hoá mỹ phẩm, hàng kim khí, điện máy.

3. Sở Thương mại chủ trì hoặc phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn chi tiết, cụ thể các nội dung của Quy chế ghi nhãn và Thông tư hướng dẫn của các Bộ để các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện. Kiên quyết đưa việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá vào nề nếp.

4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải căn cứ vào các quy định cụ thể đối với hàng hoá sản xuất trong nước, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và từng mặt hàng, nhóm hàng để xác định các nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn, hoàn thiện bao bì sản phẩm, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế ghi nhãn hàng hoá của thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. Phải coi đây vừa là trách nhiệm trước pháp luật, trước người tiêu dùng, vừa 1à phương pháp bảo vệ uy tín, chất lượng cho sản phẩm hàng hoá của sơ sở mình.

5. Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra trên phạm vi toàn quốc việc thực hiện Qui chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng nước giải khát, thực phẩm bao gói, đóng hộp và các mặt hàng tiêu dùng khác có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, hoá mỹ phẩm, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, phụ tùng xe đạp, xe máy, hàng điện tử, điện lạnh...

6. Các trường hợp vi phạm qui chế ghi nhãn hàng hoá phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Nghị định số 01/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/CP của Chính phủ ngày 3/1/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Để việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá đi vào nề nếp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và lợi ích người tiêu dùng, hội nhập với các nước trong khu vực và thế giới, Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo công tác này. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nghiêm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ và Chỉ thị này.

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN QUY CHẾ GHI NHÃN HÀNG HOÁ

(Theo Chỉ thị số 03/2002/CT-BTM ngày 08-3-2002của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Căn cứ Qui chế ghi nhãn hàng hoá được ban hành kèm theo Quyết định 178/1999/QĐ-TTg ngày 30-8-1999 và Chỉ thị số 28/2000/CT-TTg ngày 27/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ; căn cứ Thông tư hướng dẫn của các Bộ về việc ghi nhãn hàng hoá chuyên ngành;
Căn cứ Chỉ thị số 03/2002/CT-BTM ngày 08-3-2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện Qui chế ghi nhãn hàng hoá, Cục Quản lý thị trường có kế hoạch kiểm tra việc ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường như sau:
1. Mục đích, yêu cầu kiểm tra:

- Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá đối với các loại hàng hoá lưu thông trên thị trường; phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có những hành vi vi phạm; đưa việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá vào nề nếp, góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn nạn sản xuất và buôn bán hàng giả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và lợi ích của người tiêu dùng.

- Yêu cầu của đợt kiểm tra là tập trung vào một số nhóm hàng, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Qua đợt kiểm tra này, tổng kết tình hình, phát hiện những vướng mắc trong việc ghi nhãn hàng hoá để từ đó kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện Qui chế ghi nhãn hàng hoá.

2. Nội dung kiểu tra:

Kiểm tra nội dung và hình thức thề hiện trên nhãn hàng hoá theo quy định của Qui chế gia nhãn bàng hoá và Thông tư hướng dẫn của các Bộ, đặc biệt lưu ý các nội dung bắt buộc phải thể hiện.

3. Đối tượng, địa bàn kiểm tra:

Hàng hoá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Tập trung kiểm tra ở các siêu thị, các cửa hàng lớn, các trung tâm bán buôn phát luồng hàng hoá. Chú trọng kiểm tra các nhóm hàng nước giải khát, thực phẩm công nghiệp, hoá mỹ phẩm, dược phẩm (thuốc chữa bệnh cho người, thuốc phòng và chữa bệnh cho vật nuôi, cây trống), hàng kim khí điện máy, phụ tùng xe đạp, xe máy, điện tử, điện lạnh.

4. Thời gian kiểm tra:

Tiến hành từ 15/4/2002 - 30/5/2002.

5. Chế tài xử lý:

Trong quá trình kiểm tra, mọi hành vi vi phạm Qui chế ghi nhãn hàng hoá đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo mức độ của hành vi vi phạm mà xử lý theo quy định tại Nghị định số 01/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 01/CP ngày 3/1/1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại hoặc các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính khác có liên quan của Chính phủ.

6. Tổ chức thực hiện:

- Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố tổ chức nghiên cứu, tập huấn các nội dung của Quy chế ghi nhãn và Thông tư hướng dẫn của các Bộ; lập kế hoạch cụ thể, bố trí lực lượng kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trên thị trường trong thời gian quy định.

- Trong quá trình kiểm tra, nếu có vướng mắc, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố báo cáo về Cục Quản lý thị trường để kịp thời xử lý.

- Sau đợt kiểm tra, các Chi cục lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Quy chế ghi nhãn hàng hoá, số liệu kiểm tra, xử lý và những kiến nghị, những vấn đề vướng mắc để Cục Quản lý thị trường báo cáo lãnh đạo Bộ và Chính phủ.

 

 

Hồ Huấn Nghiêm

(Đã ký)