Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015.

3. Tập hệ thống hóa và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Điều 1:

1. Vụ Pháp chế phối hợp với Văn phòng Bộ, Trung tâm Tin học và các đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến hết ngày 31/12/2015 theo quy định pháp luật.

2. Vụ Pháp chế làm đầu mối phối hợp với Bộ Tư pháp (Cục Công nghệ thông tin) cập nhật kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

3. Các đơn vị thuộc Bộ tiến hành rà soát ngay các văn bản quy phạm pháp luật theo Hiến pháp năm 2013, xác định nội dung trái với Hiến pháp, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Hiến pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÕN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2010/QĐ-BKHĐT ngày 30/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Nội dung văn bản

 

I. LUẬT

 

1.

Luật

89/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Thống kê

01/7/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

2.

Luật

04/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Thống kê

01/01/2004

Nội dung

 

3.

Luật

68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Doanh nghiệp

01/7/2015

Nội dung

 

4.

Luật

67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật Đầu tư

01/7/2015

Nội dung

 

5.

Luật

49/2014/QH13 ngày 18/06/2013

Luật Đầu tư công

01/01/2015

Nội dung

 

6.

Luật

43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Đấu thầu

01/7/2014

Nội dung

 

7.

Luật

23/2012/QH13 ngày 20/11/2012

Hợp tác xã

01/7/2013

Nội dung

 

II. NGHỊ ĐỊNH

 

1.

Nghị định

118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

27/12/2015

Nội dung

 

2.

Nghị định

114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015

sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

25/12/2015

Nội dung

 

3.

Nghị định

96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

Nội dung

 

4.

Nghị định

93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015

Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

01/12/2015

Nội dung

 

5.

Nghị định

84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015

Giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

Nội dung

 

6.

Nghị định

83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015

Quy định về đầu tư ra nước ngoài

25/9/2015

Nội dung

 

7.

Nghị định

81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015

Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

05/11/2015

Nội dung

 

8.

Nghị định

78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015

Về đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

Nội dung

 

9.

Nghị

77/2015/NĐ-CP

Kế hoạch đầu tư trung hạn

01/11/2015

Nội dung

 

 

định

ngày 10/9/2015

và hàng năm

 

 

 

10.

Nghị định

30/2015/NĐ-CP ngày 07/3/2015

Quy định chi tiết một và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

05/5/2015

Nội dung

 

11.

Nghị định

15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

Nội dung

 

12.

Nghị định

128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/3/2015

Nội dung

 

13.

Nghị định

115/2014/NĐ-CP ngày 03/12/2014

Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

20/01/2015

Nội dung

 

14.

Nghị định

69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014

Về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước

01/9/2014

Nội dung

 

15.

Nghị định

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

Nội dung

 

16.

Nghị định

19/2014/NĐ-CP ngày 14/3/2014

Ban hành điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

29/4/2014

Nội dung

 

17.

Nghị định

216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

01/3/2014

Nội dung

 

18.

Nghị định

210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013

Về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

10/02/2014

Nội dung

 

19.

Nghị định

193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã

27/01/2014

Nội dung

 

20.

Nghị định

172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

Về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/01/2014

Nội dung

 

21.

Nghị định

164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

01/01/2014

Nội dung

 

22.

Nghị định

155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

01/01/2014

Nội dung

 

23.

Nghị định

130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013

Về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

29/11/2013

Nội dung

 

24.

Nghị định

79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

05/9/2013

Nội dung

 

25.

Nghị định

38/2013/NĐ-CP ngày 13/4/2013

Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

06/6/2013

Nội dung

 

26.

Nghị định

03/2013/NĐ-CP ngày 04/01/2013

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 49/2010/QH12 của Quốc hội về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư

15/02/2013

Nội dung

 

27.

Nghị định

99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2015

Về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

30/12/2012

Nội dung

 

28.

Nghị định

03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

15/4/2010

Nội dung

 

29.

Nghị định

93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

01/01/2000

Nội dung

 

30.

Nghị định

56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009

Về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

20/8/2009

Nội dung

 

31.

Nghị định

116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

13/12/2008

Nội dung

 

32.

Nghị định

29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

10/4/2008

Nội dung

 

33.

Nghị định

04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

05/02/2008

Nội dung

 

34.

Nghị định

151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007

Về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

05/11/2007

Nội dung

 

35.

Nghị định

01/NĐ-CP ngày 04/01/2007

Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04/01/2007

Nội dung

 

36.

Nghị định

140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

16/12/2006

Nội dung

 

37.

Nghị định

92/2006/NĐ-CP Ngày 07/9/2006

Về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

08/10/2006

Nội dung

 

38.

Nghị định

67/2006/NĐ-CP ngày 11/7/2006

Hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản

08/8/2006

Nội dung

 

39.

Nghị định

40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê

06/3/2004

Nội dung

 

40.

Nghị định

08/1998/NĐ-CP ngày 22/01/1998

Ban hành Quy chế thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

06/02/1998

Nội dung

 

III. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

1.

Quyết định của Thủ tướng

61/2015/QĐ-TTg ngày 29/11/2015

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Nhật Tân - Nội Bài)

15/01/2016

Nội dung

 

2.

Quyết định của Thủ tướng

42/2015/QĐ-TTg ngày 16/9/2015

Thành lập khu kinh tế đông nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

05/11/2015

Nội dung

 

3.

Quyết định của Thủ tướng

18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa

01/8/2015

Nội dung

 

4.

Quyết định của Thủ tướng

10/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Khu kinh tế đông nam tỉnh Nghệ An

01/6/2015

Nội dung

 

5.

Quyết định của Thủ tướng

67/2014/QĐ-TTg ngày 04/12/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/02/2015

Nội dung

 

6.

Quyết định của Thủ tướng

37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014

Về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

06/8/2014

Nội dung

 

7.

Quyết định của Thủ tướng

03/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư

01/3/2014

Nội dung

 

8.

Quyết định của Thủ tướng

65/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013

Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 1 Điều 3 quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thống kê trực thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư

10/01/2014

Nội dung

 

9.

Quyết định của Thủ tướng

39/2013/QĐ-TTg ngày 27/6/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

15/8/2013

Nội dung

 

10.

Quyết định của Thủ tướng

29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2015

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

15/7/2013

Nội dung

 

11.

Quyết định của Thủ tướng

38/2012/QĐ-TTg ngày 02/10/2012

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 25/2010/QĐ-TTG ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

01/12/2012

Nội dung

 

12.

Quyết định của Thủ tướng

26/2012/QĐ-TTg ngày 08/6/2012

Ban hành quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia

25/7/2012

Nội dung

 

13.

Quyết định của Thủ tướng

24/2012/QĐ-TTg ngày 01/6/2012

Về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 - 2020

20/7/2012

Nội dung

 

14.

Quyết định của Thủ tướng

19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

01/6/2012

Nội dung

 

15.

Quyết định của Thủ tướng

69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng

01/02/2012

Nội dung

 

16.

Quyết định của Thủ tướng

66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 về một số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015

01/02/2012

Nội dung

 

17.

Quyết định của Thủ tướng

56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011

Về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia

01/12/2011

Nội dung

 

18.

Quyết định của Thủ tướng

28/2011/QĐ-TTg ngày 17/5/2011

Ban hành Danh mục Dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/7/2011

Nội dung

 

19.

Quyết định của Thủ tướng

77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

15/01/2011

Nội dung

 

22.

Quyết định của Thủ tướng

66/2010/QĐ-TTg ngày 27/10/2010

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau

01/01/2011

Nội dung

 

23.

Quyết định của Thủ tướng

60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010

Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

15/11/2010

Nội dung

 

24.

Quyết định của Thủ tướng

54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/10/2010

Nội dung

 

25.

Quyết định của Thủ tướng

43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010

Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

20/7/2010

Nội dung

 

26.

Quyết định của Thủ tướng

39/2010/QĐ-TTg ngày 11/5/2010

Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

01/7/2010

Nội dung

 

27.

Quyết định của Thủ tướng

29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2010

Nội dung

 

28.

Quyết định của Thủ tướng

28/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

01/5/2010

Nội dung

 

29.

Quyết định của Thủ tướng

27/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

01/5/2010

Nội dung

 

30.

Quyết định của Thủ tướng

26/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

01/5/2010

Nội dung

 

31.

Quyết định của Thủ tướng

25/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

01/5/2010

Nội dung

 

32.

Quyết định của Thủ tướng

24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

01/5/2010

Nội dung

 

33.

Quyết định của Thủ tướng

21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

01/5/2010

Nội dung

 

34.

Quyết định của Thủ tướng

20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

01/5/2010

Nội dung

 

35.

Quyết định của Thủ tướng

19/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

01/5/2010

Nội dung

 

36.

Quyết định của Thủ tướng

18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

01/5/2010

Nội dung

 

37.

Quyết định của Thủ tướng

17/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

01/5/2010

Nội dung

 

38.

Quyết định của Thủ tướng

16/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010

Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định tại các Quy chế hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu

01/5/2010

Nội dung

 

39.

Quyết định của Thủ tướng

07/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Long An, tỉnh Long An

10/3/2010

Nội dung

 

40.

Quyết định của Thủ tướng

143/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/02/2010

Nội dung

 

41.

Quyết định của Thủ tướng

136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009

Về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

15/01/2010

Nội dung

 

42.

Quyết định của Thủ tướng

135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

20/12/2009

Nội dung

 

38.

Quyết định của Thủ tướng

129/2009/QĐ-TTg ngày 29/10/2009

Phê duyệt Đề án “Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường”

20/12/2009

Nội dung

 

39.

Quyết định của Thủ tướng

126/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009

Ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương đối với đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khu kinh tế ven biển

01/01/2010

Nội dung

 

40.

Quyết định của Thủ tướng

119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

20/11/2009

Nội dung

 

41.

Quyết định của Thủ tướng

117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư

15/11/2009

Nội dung

 

42.

Quyết định của Thủ tướng

113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

01/11/2009

Nội dung

 

43.

Quyết định của Thủ tướng

110/2009/QĐ-TTg ngày 26/8/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/10/2009

Nội dung

 

44.

Quyết định của Thủ tướng

34/2009/TTg ngày 02/3/2009

Phê duyệt Quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020

16/4/2009

Nội dung

 

45.

Quyết định của Thủ tướng

18/2009/QĐ-TTg ngày 03/02/2009

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020

20/3/2009

Nội dung

 

46.

Quyết định của Thủ tướng

45/2009/QĐ-TTg ngày 27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

11/5/2009

Nội dung

 

47.

Quyết định của Thủ tướng

166/2008/QĐ-TTg ngày 11/12/2008

Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Đồng Tháp

01/01/2009

Nội dung

 

48.

Quyết định của Thủ tướng

20/2004/QĐ-TTg ngày 18/02/2004

Về việc thành lập Tổ chức điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm

20/3/2004

Nội dung

 

49.

Quyết định của Thủ tướng

74/2004/QĐ-TTg ngày 04/5/2004

Về việc thành lập Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

25/5/2004

Nội dung

 

50.

Quyết định của Thủ tướng

146/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

Nội dung

 

51.

Quyết định của Thủ tướng

148/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

Nội dung

 

52.

Quyết định của Thủ tướng

145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

13/9/2004

Nội dung

 

53.

Quyết định của Thủ tướng

153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004

Về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)

11/9/2004

Nội dung

 

54.

Quyết định của Thủ tướng

178/2004/QĐ-TTg ngày 05/10/2004

Phê duyệt "Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020"

27/10/2004

Nội dung

 

55.

Quyết định của Thủ tướng

144/2004/QĐ-TTg ngày 12/08/2004

Về bổ sung một số chính sách ưu đãi đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

07/09/2004

Nội dung

 

62.

Quyết định của Thủ tướng

590/QĐ-TTg ngày 27/6/2004

Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 178/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ

27/6/2005

Nội dung

 

63.

Quyết định của Thủ tướng

183/2005/QĐ-TTg ngày 21/7/2005

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác kinh tế và kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

11/8/2005

Nội dung

 

64.

Quyết định của Thủ tướng

260/2005/QĐ-TTg ngày 21/10/2005

Về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội Vùng phía Tây đường Hồ Chí Minh đến năm 2020

18/11/2005

Nội dung

 

65.

Quyết định của Thủ tướng

26/QĐ-TTg ngày 06/01/2006

Phê duyệt Đề án "Định hướng phát triển Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2020"

30/01/2006

Nội dung

 

66.

Quyết định của Thủ tướng

413/QĐ-TTg ngày 16/3/2006

Về việc cử Chủ tịch Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia

16/3/2006

Nội dung

 

67.

Quyết định của Thủ tướng

61/2006/QĐ-TTg ngày 16/3/2006

Về việc phê duyệt Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Băng-la-đét

22/4/2006

Nội dung

 

68.

Quyết định của Thủ tướng

96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006

Về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ

25/5/2006

Nội dung

 

69.

Quyết định của Thủ tướng

109/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006

Phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển thành phố Nam Định trở thành Trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của Vùng Nam đồng bằng sông Hồng

12/6/2006

Nội dung

 

70.

Quyết định của Thủ tướng

123/2006/QĐ-TTg ngày 29/5/2006

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-TW ngày 29/08/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

24/6/2006

Nội dung

 

71.

Quyết định của Thủ tướng

191/2006/QĐ-TTg ngày 17/8/2006

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

Nội dung

 

72.

Quyết định của Thủ tướng

211/2006/QĐ-TTg ngày 14/9/2006

Về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

10/10/2006

Nội dung

 

73.

Quyết định của Thủ tướng

271/2006/QĐ-TTg ngày 27/11/2006

Phê duyệt "Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2020"

24/12/2006

Nội dung

 

74.

Quyết định của Thủ tướng

139/2006/QĐ-TTg ngày 16/6/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

13/7/2006

Nội dung

 

75.

Quyết định của Thủ tướng

1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

17/9/2006

Nội dung

 

76.

Quyết định của Thủ tướng

22/2007/QĐ-TTg ngày 14/02/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hung-ga-ri

13/3/2007

Nội dung

 

77.

Quyết định của Thủ tướng

35/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007

về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Đan Mạch

12/3/2007

Nội dung

 

78.

Quyết định của Thủ tướng

52/2007/QĐ-TTg ngày 16/4/2007

Chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nhà nước

18/5/2007

Nội dung

 

79.

Quyết định của Thủ tướng

312/QĐ-TTg ngày 14/3/2007

Về một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận

25/4/2007

Nội dung

 

80.

Quyết định của Thủ tướng

180/2007/QĐ-TTg ngày 26/11/2007

Về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

18/12/2007

Nội dung

 

81.

Quyết định của Thủ tướng

43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

18/5/2009

Nội dung

 

82.

Quyết định của Thủ tướng

07/1999/QĐ-TTg ngày 26/01/1999

Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN

26/01/1999

Nội dung

 

III. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

1.

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

25/01/2016

Nội dung

 

2.

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015

về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra.

30/12/2015

Nội dung

 

3.

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

01/11/2015

Nội dung

 

4.

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KCN, KCX, KKT

19/10/2015

Nội dung

 

5.

Thông tư liên tịch

04/2015/TTLT- BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015

Ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong lĩnh vực quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

31/7/2015

Nội dung

 

6.

Thông tư liên tịch

04/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014

Về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

26/9/2014

Nội dung

 

7.

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 12/02/2014

Hướng dẫn lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn các huyện nghèo

28/3/2014

Nội dung

 

8.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT- BKHĐT-BNNPTNT- BTC ngày 19/8/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BKHĐT- BNNPTNT-BTC ngày 05/06/2012 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ.

10/10/2013

Nội dung

 

9.

Thông tư liên tịch

02/2013/TTLT- BGTVT-BKHĐT- BTC ngày 08/01/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ- TTg ngày 06/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ

23/3/2013

Nội dung

 

10.

Thông tư liên tịch

10/2013/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013

Hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ

20/3/2013

Nội dung

 

11.

Thông tư liên tịch

31/2012/TTLT-BCT- BKHĐT ngày 10/10/2012

Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTG ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực

26/11/2012

Nội dung

 

12.

Thông tư liên tịch

225/2012/TTLT- BTC-BKHĐT- BTTTT ngày 26/12/2012

ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin truyền thông hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015

15/02/2013

Nội dung

 

13.

Thông tư liên tịch

10/2012/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/12/2012

về hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

15/02/2013

Nội dung

 

14.

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT- BKHĐT-BNNPTNT- BTC ngày 05/6/2012

về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/7/2012

Nội dung

 

15.

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT- BGTVT-BKHĐT ngày 17/01/2012

Hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh

03/3/2012

Nội dung

 

16.

Thông tư liên tịch

19/2012/TTLT-BTC- BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

01/4/2012

Nội dung

 

17.

Thông tư liên tịch

11/2012/TTLT- BNNPTNT-BTC- BKHĐT ngày 11/3/2012

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020

15/4/2012

Nội dung

 

18.

Thông tư liên tịch

65/2011/TTLT- BGDĐT-BTC- BKHĐT ngày 22/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

06/02/2012

Nội dung

 

19.

Thông tư liên tịch

131/2011/TTLT- BTC-BKHĐT- BTTTT ngày 22/09/2011

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

07/11/2011

Nội dung

 

20.

Thông tư liên tịch

26/2011/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 13/4/2011

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

01/6/2011

Nội dung

 

21.

Thông tư liên tịch

195/2010/TTLT- BQP-BTC-BKH&ĐT ngày 23/11/2010

Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

07/01/2011

Nội dung

 

22.

Thông tư liên tịch

12/2010/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

12/7/2010

Nội dung

 

23.

Thông tư liên tịch

07/2010/TTLT- BTNMT-BTC- BKHĐT ngày 15/3/2010

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015

01/5/2010

Nội dung

 

24.

Thông tư liên tịch

30/2009/TTLT-BXD- BKH ngày 27/8/2009

Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

11/10/2009

Nội dung

 

25.

Thông tư liên tịch

70/2009/TTLT-BNN- KHĐT-TC ngày 04/11/2009

Sửa đổi và bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT- BNN-KHĐT-TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 100/2007/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2007 và Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-KH-NN- TC về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

04/01/2010

Nội dung

 

26.

Thông tư liên tịch

198/2009/TTLT/BTC -BCT-BKH ngày 09/10/2009

Hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến người nộp thuế trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thuế, hải quan, đầu tư, thương mại và công nghiệp

23/11/2009

Nội dung

 

27.

Thông tư liên tịch

06/2009/TTLT- BKHĐT-BNV-BTC ngày 09/9/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

24/10/2009

Nội dung

 

28.

Thông tư liên tịch

19/2005/TTLT/BLĐ TBXH–BTC– BKHĐT ngày 19/5/2005

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 và Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật

23/6/2005

Nội dung

 

29.

Thông tư liên tịch

14/2005/TTLT/BGD- BKH ngày 14/04/2005

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2000 của chính phủ về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

29/05/2005

Nội dung

 

30.

Thông tư liên tịch

119/2005/TTLT/BQP -BGD-BKH-BTC ngày 25/8/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

21/10/2005

Nội dung

 

31.

Thông tư liên tịch

74/2006/TTLT/BQP- BTC-BKH&ĐT ngày 21/4/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ

02/6/2006

Nội dung

 

32.

Thông tư liên tịch

20/2004/TTLT/BLĐ TBXH-BKH ngày 03/12/2004

Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dạy nghề

24/12/2004

Nội dung

 

33.

Thông tư liên tịch

819/2004/TTLT/UB DT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 10/11/2004

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn Còn hiệu lực

25/11/2004

Nội dung

 

34.

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BNV- BKH ngày 24/6/2009

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê

08/8/2009

Nội dung

 

35.

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD- BTC-BKHĐT- BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

03/7/2009

Nội dung

 

36.

Thông tư liên tịch

35/2009/TTLT- BNNPTNT-BKHĐT- BTC ngày 15/6/2009

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

30/7/2009

Nội dung

 

37.

Thông tư liên tịch

43/2009/TTLT-BQP- BTC-BKH&ĐT- BLĐTB&XH ngày 31/7/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về Phòng thủ dân sự

14/9/2009

Nội dung

 

38.

Thông tư liên tịch

10/TT-LB ngày 11/12/1996

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT

01/01/1997

Nội dung

 

IV. DANH MỤC THÔNG TƯ

 

1.

Thông tư

23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

15/02/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

2.

Thông tư

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015

Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư.

18/12/2015

Nội dung

 

3.

Thông tư

20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

15/01/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

4.

Thông tư

19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

15/01/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

5.

Thông tư

16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015

Về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam

02/01/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

6.

Thông tư

14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015

Về việc ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

01/01/2016 (Chưa có hiệu lực)

Nội dung

 

7.

Thông tư

13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015

Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

13/12/2015

Nội dung

 

8.

Thông tư

12/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Hướng dẫn về quy chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định tư pháp; thủ tục cử người tham gia giám định tư pháp và thành lập Hội đồng giám định tư pháp trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

15/12/2015

Nội dung

 

9.

Thông tư

11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015

Về việc quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh.

22/12/2015

Nội dung

 

10.

Thông tư

10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015

Về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10/12/2015

Nội dung

 

11.

Thông tư

09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015

Ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

08/12/2015

Nội dung

 

12.

Thông tư

08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư.

28/9/2015

Nội dung

 

13.

Thông tư

05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015

Quy định chi tết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.

01/8/2015

Nội dung

 

14.

Thông tư

03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015

Về quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

01/7/2015

Nội dung

 

15.

Thông tư

02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/4/2015

Hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

22/6/2015

Nội dung

 

16.

Thông tư

01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

Nội dung

 

17.

Thông tư

08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

15/01/2015

Nội dung

 

18.

Thông tư

07/2014/TT- BKHĐT ngày 24/11/2014

Hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

15/01/2015

Nội dung

 

19.

Thông tư

06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014

Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư; Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với thanh tra chuyên ngành thống kê

01/12/2014

Nội dung

 

20.

Thông tư

05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

14/11/2014

Nội dung

 

21.

Thông tư

03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014

Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

01/8/2014

Nội dung

 

22.

Thông tư

01/2014/TT-BKHĐT ngày 09/01/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

26/02/2014

Nội dung

 

23.

Thông tư

05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013

Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê chuẩn, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu

15/12/2013

Nội dung

 

24.

Thông tư

03/2013/TT-BKHĐT ngày 07/8/2013

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 498/QĐ- TTg ngày 21/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

15/9/2013

Nội dung

 

25.

Thông tư

02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

15/5/2013

Nội dung

 

26.

Thông tư

09/2012/TT-BKHĐT ngày 06/12/2012

Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/02/2013

Nội dung

 

27.

Thông tư

08/2012/TT-BKHĐT ngày 07/11/2012

Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/11/2012

Nội dung

 

28.

Thông tư

07/2012/TT-BKHĐT ngày 22/10/2012

Về việc quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã.

01/01/2013

Nội dung

 

29.

Thông tư

05/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2012

Về việc Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam".

05/12/2012

Nội dung

 

30.

Thông tư

02/2012/TT-BKHĐT ngày 04/4/2012

Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

01/6/2012

Nội dung

 

31.

Thông tư

01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012

Về việc hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

01/4/2012

Nội dung

 

32.

Thông tư

08/2011/TT-BKHĐT ngày 01/8/2011

Quy định nội dung Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam

01/01/2012

Nội dung

 

33.

Thông tư

07/2011/TT-BKHĐT ngày 17/5/2011

Về việc áp dụng chỉ tiêu thống kê "Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng" thay thế chỉ tiêu "Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng"

01/6/2011

Nội dung

 

34.

Thông tư

04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011

Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

01/6/2011

Nội dung

 

35.

Thông tư

02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011

Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã

01/3/2011

Nội dung

 

36.

Thông tư

01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011

Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

30/02/2011

Nội dung

 

37.

Thông tư

19/2010/TT-BKH ngày 19/8/2010

Quy định nội dung hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

01/01/2011

Nội dung

 

38.

Thông tư

18/2010/TT-BKH ngày 27/7/2010

Về hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án " Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá".

27/7/2010

Nội dung

 

39.

Thông tư

10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

15/7/2010

Nội dung

 

40.

Thông tư

07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

14/5/2010

Nội dung

 

41.

Thông tư

03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

15/3/2010

Nội dung

 

42.

Thông tư

09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

14/12/2009

Nội dung

 

43.

Thông tư

03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009

Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

31/5/2009

Nội dung

 

44.

Thông tư

04/2008/TT-BKH ngày 09/7/2008

Hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

08/8/2008

Nội dung

 

45.

Thông tư

06/2007/TT-BKH ngày 27/8/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập. thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

17/9/2007

Nội dung

 

46.

Thông tư

05/2007/TT-BKH ngày 09/8/2007

Ban hành các Biểu mẫu báo cáo và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2007/QĐ-TTg ngày 16 tháng 04 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước

19/9/2007

Nội dung

 

47.

Thông tư

05/2003/TT-BKH ngày 22/7/2003

Hướng dẫn về nội dung, trình tự lập, thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội lãnh thổ

19/8/2003

Nội dung

 

48.

Thông tư

04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003

Hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, báo cáo đầu tư và tổng mức đầu tư

16/7/2003

Nội dung

 

V. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

 

1.

Quyết định của Bộ trưởng

995/2008/QĐ-BKH ngày 05/8/2008

Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kế hoạch và Đầu tư.

01/9/2008

Nội dung

 

2.

Quyết định của Bộ trưởng

623/2007/QĐ-BKH ngày 18/6/2007

Quyết định về việc ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về tình hình xây dựng và phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế

04/8/2007

Nội dung

 

3.

Quyết định của Bộ trưởng

270/2000/QĐ-BKH ngày 23/5/2000

Về việc bãi bỏ bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

08/6/2000

Nội dung

 

4.

Quyết định của Bộ trưởng

456/1999/QĐ-BKH ngày 28/8/1999

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

13/9/1999

Nội dung

 

Tổng số: 218 văn bản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2010/ BKHĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật

59/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2015

2.

Luật

60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2015

3.

Luật

37/2013/QH13 ngày 20/6/2013

Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2015

4.

Nghị định

108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

27/12/2015

5.

Nghị định

27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

6.

Nghị định

24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

7.

Nghị định

12/CP ngày 18/02/1997

Quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

01/8/2000

8.

Nghị định

10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998

Về một số biện pháp khuyến khích và bảo đảm hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

01/8/2000

9.

Nghị định

51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

10.

Nghị định

07/1998/NĐ-CP ngày 15/01/1998

Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

23/7/1999

11.

Nghị định

35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 07 năm 1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

12.

Nghị định

104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010

Về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 Tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng an ninh

08/12/2015

13.

Nghị định

102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số Đđiều của Luật Doanh nghiệp

08/12/2015

14.

Nghị định

139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

15/11/2010

15.

Nghị định

113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009

Về giám sát và đánh giá đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 13/9/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

16.

Nghị định

78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006

Về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 về đầu tư ra nước ngoài

25/9/2015

17.

Nghị định

22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999

Quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 78/2006/NĐ-CP 09/8/2006 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

31/8/2006

18.

Nghị định

05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 04/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

19.

Nghị định

43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010

Về đăng ký doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 04/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp

01/11/2015

20.

Nghị định

108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

21.

Nghị định

24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, hợp đồng BTO và hợp đồng BT;

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

22.

Nghị định

108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao, hợp đồng xây dựng-chuyển giao-kinh doanh, hợp đồng xây dựng-chuyển giao

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

23.

Nghị định

109/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008

Về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

01/3/2015

24.

Nghị định

80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005

Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 109/2008//NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

07/11/2008

25.

Nghị định

103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999

Về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

18/7/2006

26.

Nghị định

49/2002/NĐ-CP ngày 24/4/2002

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghiệp nhà nước.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 80/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

18/7/2006

27.

Nghị định

194/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013

Về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014

01/7/2015

28.

Nghị định

25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Bị hết hiệu lực bởi bởi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

01/12/2015

29.

Nghị định

95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006

Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

05/5/2010

30.

Nghị định

101/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 04/01/2007 của Chính phủ Về việc chuyển Tổng cục Thống kê vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư

04/01/2007

31.

Nghị định

23/CP ngày 23/3/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 101/2003/NĐ-CP ngày 03/9/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê.

21/9/2003

32.

Nghị định

72-CP ngày 05/4/1974

Ban hành điều lệ về tổ chức hoạt động của Tổng cục Thống kê

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê.

23/3/1994

33.

Nghị định

145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

07/10/2006

34.

Nghị định

63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001

Về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 95/2006/NĐ-CP ngày 08/9/2006 về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

07/10/2006

35.

Nghị định

125/2004/NĐ-CP ngày 19/5/2004

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

01/7/2006

36.

Nghị định

59/2002/NĐ-CP ngày 04/6/2002

Về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

01/7/2006

37.

Nghị định

34/2001/NĐ-CP ngày 06/7/2001

Ban hành Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 95/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (Bộ Tài chính)

01/12/2015

38.

Nghị định

07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

39.

Nghị định

06/2000/NĐ-CP ngày 06/3/2000

Về việc hợp tác đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

40.

Nghị định

12/2000/NĐ-CP 05/5/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ- CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

41.

Nghị định

30/2000/NĐ-CP ngày 11/8/2000

Về việc bãi bỏ một số giấy phép và chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

01/7/2006

42.

Nghị định

52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999

Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

43.

Nghị định

90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998

Ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 134/2005/NĐ-CP Ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài (Bộ Tài chính)

22/11/2005

44.

Nghị định

58/CP ngày 30/8/1993

Về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 Ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

22/11/1998

45.

Nghị định

25/CP ngày 26/3/1997

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 7 tháng 5 năm 1996 về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

01/7/2006

46.

Nghị định

92/CP ngày 22/8/1997

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

47.

Nghị định

42/CP ngày 16/7/1996

Về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

48.

Nghị định

177/CP ngày 20/10/1994

Về việc ban hành điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 42/CP ngày 16/7/1996

16/7/1996

49.

Nghị định

28/CP ngày 07/5/1996

Về chuyển một số doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

01/7/2006

50.

Nghị định

72/CP ngày 05/4/1974

Ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Thống kê

23/3/1994

51.

Nghị định

131/CP ngày 29/9/1961

Quy đinh nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục thống kê

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 23/CP ngày 23/3/1994 ban hành điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng cục Thống kê

05/4/1974

52.

Nghị định

29/CP ngày 12/5/1995

Quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 07/1998/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

30/01/1998

53.

Nghị định

191/CP ngày 28/12/1994

Ban hành Quy chế Hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996.

23/11/1996

54.

Nghị định

86/CP ngày 12/8/1994

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 75/CP ngày 01/11/1995 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/1995

55.

Nghị định

39/CP ngày 09/6/1993

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 86/CP ngày 12/8/1994 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước

12/8/1994

56.

Nghị định

29/CP ngày 27/5/1993

Về những biện pháp khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996.

23/11/1996

57.

Nghị định

18/CP ngày 16/4/1993

Quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

01/8/2000

58.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

273/HĐBT ngày 19/9/1985

Điều lệ Lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế các công trình xây dựng

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994

20/10/1994

59.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

385/HĐBT ngày 7/11/1990

Về việc sửa đổi, bổ sung thay thế điều lệ quản lý xây dựng cơ bản đã ban hành kèm theo Nghị định 232/CP ngày 06/6/1981

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994

20/10/1994

60.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

156/HĐBT ngày 07/5/1992

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 388-HĐBT ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003

01/7/2004

61.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

388/HĐBT ngày 20/11/1991

Ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước số 14/2003/QH11 ngày 26/11/2003

01/7/2004

62.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

222/HĐBT ngày 23/7/1991

Ban hành Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

63.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

28/HĐBT ngày 06/02/1991

Quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12/11/1996

23/11/1996

64.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

31/HĐBT ngày 25/3/1991

Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 39/CP ngày 09/6/1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư

09/6/1993

65.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

28/HĐBT ngày 22/3/1989

Ban hành Điều lệ xí nghiệp liên doanh (còn gọi là Xí nghiệp cổ phần)

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

66.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

27/HĐBT ngày 22/3/1989

Ban hành Điều lệ Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/6/1999.

01/01/2000

67.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

139/HĐBT ngày 05/9/1998

Quy định chi tiết việc thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

01/7/2006

68.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

115/HĐBT ngày 01/01/1982

Về việc thành lập Trung tâm phân tích hệ thống và Ban nghiên cứu quản lý kinh tế xây dựng - vận tải thuộc Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 07/CP ngày 27/10/1992 về việc giao Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước quản lý Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương

27/10/1992

69.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

24/HĐBT ngày 10/8/1981

Sửa đổi, bổ sung một số điểm về tổ chức trọng tài Nhà nước về kinh tế

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 75/CP ngày 01/11/1995 Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Kế hoạch và Đầu tư

01/11/1995

70.

Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng

366/HĐBT ngày 07/11/1991

Quy định về chế độ thẩm định dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 191/CP ngày 28/12/1994 ban hành Quy chế Hình thành, thẩm định và thực hiện Dự án Đầu tư trực tiếp của nước ngoài

28/12/1994

71.

Nghị quyết của Chính phủ

03/2008/NQ-CP ngày 11/01/2008

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007-2011

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2011

72.

Nghị quyết của Chính phủ

25/2006/NQ-CP ngày 09/10/2006

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khóa XI về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

73.

Nghị quyết của Chính phủ

22/NQ-CP ngày 28/5/2009

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

74.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014

Ban hành Quy chế công bố thông tin của công ty tránh nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

05/11/2015

75.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2012/QĐ-TTg ngày 09/11/2012

Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

15/8/2014

76.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010

 Ban hành Quy chế thí Điểm về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

77.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

74/2008/QĐ-TTg ngày 09/6/2008

Về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2008 - 2010

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015

15/7/2013

78.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

133/2008/QĐ-TTg ngày 01/10/2008

Về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng Điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 191/2013/NĐ-CP Quy định chi Tiết về tài chính công đoàn

10/01/2004

79.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

94/2007/QĐ-TTg ngày 27/6/2007

Phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 106/QĐ- TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các Khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015”

19/01/2012

80.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

290/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006

Phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 106/QĐ- TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các Khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015”

19/01/2012

81.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

675/TTg ngày 18/9/1996

Về việc áp dụng thí Điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

01/6/2012

82.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

06/2008/QĐ-TTg ngày 10/01/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg ngày 13/12/2011 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Thành phố Hải Phòng

01/02/2012

83.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006

Về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

15/11/2010

84.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

236/2010/QĐ-TTg ngày 23/10/2006

Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

85.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

219/2006/QĐ-TTg ngày 29/9/2006

Về việc sửa đổi Quyết định số 151/2006/QĐ- TTg ngày 29/6/2006 và Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

15/11/2010

86.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

04/2006/QĐ-TTg ngày 05/01/2006

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 29/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2010

87.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

69/2009/QĐ-TTg ngày 27/4/2009

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 27/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

01/5/2010

88.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 26/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

01/5/2010

89.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

253/2006/QĐ-TTg ngày 06/11/2006

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 24/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

01/5/2010

90.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

94/2008/QĐ-TTg ngày 10/7/2008

Về tổ chức Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Bị hết hiệu lực khi cuộc Điều tra dân số và nhà ở năm 2009 kết thúc theo Quyết định số 3005/QĐ-BYT ngày 13/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế

31/12/2010

91.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

79/2008/QĐ-TTg ngày 10/6/2008

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 23/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

01/5/2010

92.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

54/2008/QĐ-TTg ngày 28/4/2008

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 22/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên

01/5/2010

93.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

24/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

94.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

25/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

95.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

26/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

96.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

97.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

113/2009/QĐ-TTg ngày 11/9/2009

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ- TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

98.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

85/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 21/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An

03/3/2010

99.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

109/2007/QĐ-TTg ngày 17/7/2007

Về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

100.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

133/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007

Về việc bổ sung danh Mục sản phẩm, dịch vụ công ích

Văn bản căn cứ hết hiệu lực Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003 Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp 2005 Nghị định 31/2005/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 133/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

29/11/2013

101.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

456/QĐ-TTg ngày 18/4/2007

Về việc cho phép đầu tư Dự án ổn định đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Mông huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

102.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1290/QĐ-TTg ngày 26/9/2007

Về việc ban hành Danh Mục quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài thời kỳ 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

103.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1590/QĐ-TTg ngày 23/11/2007

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2008

104.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2006/QĐ-TTg ngày 14/02/2006

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 20/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đảo Phú Quốc và cụm đảo Nam An Thới, tỉnh Kiên Giang

01/5/2010

105.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 19/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

01/5/2010

106.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

92/2006/QĐ-TTg ngày 25/4/2006

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

01/5/2010

107.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

102/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 28/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

01/5/2010

108.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006

Về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010

Văn bản căn cứ hết hiệu lực toàn bộ: Nghị định số 141/2003/ND-CP bị Nghị định số bởi Nghị định 01/2011/NĐ-CP Về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

20/02/2011

109.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

150/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện "Chiến lược quốc gia về vay và trả nợ nước ngoài đến năm 2010"

Văn bản căn cứ hết hiệu lực toàn bộ: Nghị định số 134/2005/NĐ-CP bị Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 219/2013/NĐ-CP Về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

15/02/2014

110.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1272/QĐ-TTg ngày 06/12/2005

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2006

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2006

111.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

273/2005/QĐ-TTg

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

10/4/2008

112.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

272/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005

Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010)

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

113.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

50/2005/QĐ-TTg ngày 01/3/2005

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 25/2010/QĐ-TTg Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

01/5/2010

114.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

21/2008/QĐ-TTg ngày 04/02/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế hoạt động Khu kinh tế Vân Phong ban hành kèm theo Quyết định số 92/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2006

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 18/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

01/5/2010

115.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

190/2005/QĐ-TTg ngày 28/7/2005

Về việc sửa đổi, Điều chỉnh Danh Mục B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ

Nghị định 35/2002/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

116.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

141/2005/QĐ-TTg ngày 14/6/2005

Về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

01/5/2010

117.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

135/2005/QĐ-TTg ngày 08/6/2005

Phê duyệt định hướng quản lý nợ nước ngoài đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

118.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

113/2005/QĐ-TTg ngày 20/5/2005

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

119.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

384/QĐ-TTg ngày 11/5/2005

Về việc thay đổi thành viên Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Văn bản căn cứ: Nghị định 90/2001/NĐ-CP bị thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

20/8/2009

120.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1267/QĐ-TTg ngày 25/9/2006

Về việc thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Văn bản căn cứ: Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2005 hết hiệu lực

01/7/2015

121.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005

Về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Các văn bản căn cứ hết hiệu lực Nghị định 79/2003/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Pháp lệnh 34/2007/PL- UBTVQH11 Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

01/7/2007

122.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

186/2004/QĐ-TTg ngày 29/10/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 143/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14/02/2010

123.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

232/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 110/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện chiến lược phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

10/10/2009

124.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

184/2001/QĐ-TTg ngày 21/11/2001

Về việc cho phép cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang được áp dụng chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 136/2009/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc thành lập khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang

15/01/2010

125.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002

Về quản lý và Điều hành các chương trình Mục tiêu quốc gia

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý, Điều hành thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

20/12/2009

126.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

146/1999/QĐ-TTg ngày 01/7/1999

Về huy động nguồn vốn để cân đối kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước năm 1999

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1999

127.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999

Về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

Căn cứ hướng dẫn Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996 hết hiệu lực thi hành

01/7/2006

128.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

22/1999/QĐ-TTg ngày 13/02/1999

Phê duyệt đề án điện nông thôn

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

129.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

133/1999/QĐ-TTg Ngày 31/5/1999

Về việc thành lập Tổ Nghiên cứu cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Văn bản căn cứ: Luật Tổ chức Chính phủ 1992 hết hiệu lực

07/01/2002

130.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

233/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998

Về việc phân cấp, uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

131.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

53/TTg ngày 08/8/1996

Về quản lý các chương trình quốc gia

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý và Điều hành các chương trình Mục tiêu quốc gia

19/3/2002

132.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

05/1998/QĐ-TTg ngày 14/01/1998

Về quản lý các chương trình Mục tiêu quốc gia

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý và Điều hành các chương trình Mục tiêu quốc gia

19/3/2002

133.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

1179/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1997

Quyết định về một số chủ trương, biện pháp Điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1998

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1998

134.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

600/TTg ngày 01/8/1997

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể và đầu tư bước I Đại học Thái Nguyên

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

135.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

386/TTg ngày 07/6/1997

Về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

136.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

896/TTg ngày 29/11/1996

Quyết định về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

Văn bản căn cứ: Luật Tổ chức Chính phủ 1992 hết hiệu lực

07/01/2002

137.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000

Về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 08 năm 1996.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ Về quản lý và Điều hành các chương trình Mục tiêu quốc gia

19/3/2002

138.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

211/1998/QĐ-TTg ngày 31/10/1998

Ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ở Việt Nam.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

20/11/2009

139.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

52/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998

Về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1998

140.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

41/1998/QĐ-TTg ngày 20/02/1998

Về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

141.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

19/1998/QĐ-TTg ngày 24/01/1998

Về quản lý và thực hiện các Mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình quốc gia cũ

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002

19/3/2002

142.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

08/1998/QĐ-TTg ngày 19/01/1998

Về việc thành lập Ban công tác liên ngành về ODA

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 17/2001/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

19/5/2001

143.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

233/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và đầu tư

15/11/2009

144.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

32/2003/QĐ-TTg ngày 27/02/2003

Ban hành Quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 86/2013/NĐ-CP Về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

01/10/2013

145.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

57/2002/QĐ-TTg ngày 26/4/2002

Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao đến năm 2010

Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản

31/12/2010

146.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

71/2001/QĐ-TTg ngày 04/5/2001

Về các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2001 -2005

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

147.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

133/1998/QĐ-TTg ngày 23/7/1998

Về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn 1998 - 2000

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

148.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000

Về việc hợp nhất dự án định canh định cư, dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, vào Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

149.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

115/TTG ngày 17/02/1996

Về việc phê chuẩn dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại)

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1999

150.

Thông tư liên tịch

05/2009/TTLT- BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và đầu tư thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

25/01/2016

151.

Thông tư liên tịch

20/2010/TTLT-BKH- BTC ngày 21/9/2010

Quy định chi Tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo đấu thầu

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Quy định chi Tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

01/11/2015

152.

Thông tư liên tịch

05/2011/TTLT- BKHĐT-BTC ngày 31/3/2011

Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 về việc hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

26/9/2014

153.

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT-BKH- NN-TC ngày 23/6/2008

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT- BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg và Quyết định 66/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/7/2012

154.

Thông tư liên tịch

05/2008/TTLT-BKH- BTC-BCA ngày 29/7/2008

Về việc hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 14/6/2010

20/7/2010

155.

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT/BKH- BCN-BTC ngày 06/8/2002

Hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

156.

Thông tư liên tịch

02/2005/TTLT-BKH- BTP-BNG-BCA ngày 25/5/2005

Về hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

157.

Thông tư liên tịch

02/2004/TTLT/ BKHĐT-BNV ngày 01/6/2004

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư ở địa phương.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05/8/2009 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

18/9/2009

158.

Thông tư liên tịch

04/2006/TTLT/KH- UBTƯMTTQVN-TC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng

Văn bản căn cứ: Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 hết hiệu lực

01/7/2007

159.

Thông tư liên tịch

676/2006/TTLT/UB DT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

160.

Thông tư liên tịch

04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005

Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước

Văn bản căn cứ, Nghị định số 80/2005/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

01/01/2014

161.

Thông tư liên tịch

46/2005/TTLT/BQP- BKHĐT-BTC- BLĐTBXH ngày 20/4/2005

Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02/11/2004 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ

Văn bản căn cứ Nghị định 184/2004/NĐ-CP hết hiệu lực

20/7/2010

162.

Thông tư liên tịch

08/2003/TTLT-BKH- BTC ngày 29/12/2003

Về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 194/2013/NĐ-CP về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

15/01/2014

163.

Thông tư liên tịch

02/2003/TTLT-BTM- KHĐT-CN ngày 27/5/2003

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2003

164.

Thông tư liên tịch

02/2003/TTLT-BKH- BTC ngày 17/3/2003

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Văn bản căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ

07/12/2006

165.

Thông tư liên tịch

01/2003/TTLT/BKH- BTC ngày 06/01/2003

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và Điều hành các chương trình Mục tiêu quốc gia.

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

166.

Thông tư liên tịch

06/2002/TTLT/BLĐ TBXH-BTC-BKHĐT ngày 10/4/2002

Hướng dẫn cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ

25/4/2005

167.

Thông tư liên tịch

08/2002/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 12/8/2002

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2003

168.

Thông tư liên tịch

06/2002/TTLT- BLĐTBXH-BTC- BKHĐT ngày 10/4/2002

Hướng dẫn cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

169.

Thông tư liên tịch

13/1999/TTLT- BLĐTBXH-BTC- BKHĐT ngày 08/5/1999

Hướng dẫn cho vay quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC- BKHĐT ngày 10/4/2002 hướng dẫn cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương

24/4/2002

170.

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT/BTM/ BKHĐT/BCN ngày 28/02/2002

Điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 09 tháng 11 năm 2001

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2002

171.

Thông tư liên tịch

25/2001/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 09/11/2001

Hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường eu, canada, thổ nhĩ kỳ năm 2002

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2002

172.

Thông tư liên tịch

912/2001/TTLT/UBDT MN/BTC/BKHĐT ngày 16/11/2001

Hướng dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Văn bản căn cứ: Quyết định số 138/2000/QĐ-TTg ngày 29/11/2000 hết hiệu lực thi hành theo quy định tại văn bản

31/12/2005

173.

Thông tư liên tịch

07/2001/TTLT/BKH- TCTK ngày 10/11/2001

Hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp 2005

01/7/2006

174.

Thông tư liên tịch

666/2001 TTLT/BKH- UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001

Hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135

Văn bản căn cứ hết hiệu lực

31/12/2005

175.

Thông tư liên tịch

03/2001/TTLT- BKHĐT-BCN-BTM ngày 18/5/2001

Hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng CKD1

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

176.

Thông tư liên tịch

416/1999/TTLT/BK H-UBDTMN-BTC- BXD ngày 29/4/1999

Hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (theo Quyết định số 135/1998 /QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ)

Văn bản căn cứ: Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

177.

Thông tư liên Bộ

13/TTLB ngày 08/10/1997

Hướng dẫn việc thuê tổ chức quản lý để quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

178.

Thông tư liên tịch

14/2008/TTLT- BLĐTBXH-BTC- BKHĐT ngày 29/7/2008

Hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 45/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số Điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

31/12/2015

179.

Thông tư liên tịch

06/1998/TTLT-BKH- BTC ngày 14/8/1998

Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 02/2003/TTLT-BKH-BTC Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

01/4/2003

180.

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-UBDT- KHĐT-TC-XD- NNPTNT ngày 15/9/2008

Hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2006-2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

181.

Thông tư liên tịch

912/2001/TTLT/UBDT MN-BTC-BKHĐT ngày 16/11/2001

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 32/2007/QĐ-TTg Về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn

02/4/2007

182.

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 28/02/2002

Điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2001/TLLT- BTM-BKHĐT- BCN ngày 09/11/2001

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003

27/8/2002

183.

Thông tư liên tịch

07/2002/TTLT-BTM- UBDTMN-BTC- BKHĐT ngày 12/8/2002

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Bị tuyên bố hết hiệu lực bởi Quyết định số 517/QĐ-UBDT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban Dân tộc

17/12/2010

184.

Thông tư liên tịch

11/1998/TTLT/BTM- UBDTMN-BTC- BKH ngày 31/7/1998

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP

Bị hết hiệu lực bởi 07/2002/TTLT- BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT

12/8/2002

185.

Thông tư liên tịch

02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA- KHĐT ngày 14/7/2005

Về quản lý đại lý Internet

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định72/2013/NĐ-CP Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

01/9/2013

186.

Thông tư liên tịch

34/2005/TTLT/BLĐ TBXH-BTC-BKHĐT ngày 09/12/2005

Hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm

Văn bản căn cứ: Quyết định 71/2005/QĐ-TTg bị hết hiệu lực bởi Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

01/9/2015

187.

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT- BTNMT-BTC- BKHĐT ngày 26/01/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc "Đề án tổng thể về Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020”

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 30/2015/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thực hiện các dự án thuộc “Đề án tổng thể về Điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020”

27/7/2015

188.

Thông tư liên bộ

03/TT-LB ngày 03/02/1996

Hướng dẫn bổ sung và sửa đổi về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

189.

Thông tư liên bộ

10-TT/LB ngày 24/7/1992

Hướng dẫn về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm.

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

190.

Thông tư liên bộ

17-TT/LB ngày 09/9/1992

Hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04- 1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

191.

Thông tư liên bộ

06-TT/LB ngày 12/5/1993

Hướng dẫn bổ sung về chính sách cho vay đối với các dự án nhỏ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120-HĐBT ngày 11-04- 1992 của Hội đồng Bộ trưởng

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

192.

Thông tư liên bộ

02/TT/LB ngày 02/02/1996

Hướng dẫn uỷ quyền quản lý vốn vay thuộc chương trình viện trợ nhân đạo của Chính phủ CHLB Séc và Slovakia

Bị hết hiệu lực bởi quy định tại Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006

07/12/2006

193.

Thông tư liên bộ

02/TTLB ngày 25/02/1997

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ)

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đấu thầu 2005

01/4/2006

194.

Thông tư liên bộ

06/TTLB/KH-TC ngày 29/4/1997

Hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình quốc gia

Văn bản căn cứ Quyết định số 53/TTg Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002

19/3/2002

195.

Thông tư liên bộ

11/TT-LB ngày 21/7/1997

Hướng dẫn việc nhập khẩu miễn thuế trang thiết bị của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

196.

Thông tư liên tịch

79/TTLT ngày 19/9/1997

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

Bị hết hiệu lực bởi Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998

01/5/1998

197.

Thông tư liên bộ

04/TTLB ngày 10/9/1996

Hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

198.

Thông tư liên bộ

14/KHĐT-TM ngày 25/9/1996

Hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

199.

Thông tư liên bộ

68-LB/TC-KH ngày 04/11/1996

Hướng dẫn thực hiện xuất chi phí đào tạo đối với học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 16/2006/TT-BTC ngày 16/3/2006 Quy định chế độ suất chi đào tạo học sinh Lào và học sinh Campuchia học tập tại Việt Nam

01/4/2006

200.

Thông tư liên bộ

16-TT/LB ngày 25/10/1996

Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 657/TTg ngày 13/9/1996 của Thủ tướng Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp 1999

01/01/2000

201.

Thông tư liên bộ

11/BKH-NG ngày 31/12/1996

Hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) 1998

01/01/1999

202.

Thông tư liên bộ

13/TTLB ngày 08/10/1997

Hướng dẫn việc thuê tổ chức quản lý để quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

203.

Thông tư liên tịch

10/1997/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 06/12/1997

Quy định việc quản lý và sử dụng hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào Canada, Nauy và Thổ Nhĩ Kỳ năm 1998

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1998

204.

Thông tư liên bộ

07/TTLB ngày 25/11/1997

Sửa đổi việc hướng dẫn uỷ quyền phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán của Thông tư liên bộ số 04-TTLB hướng dẫn thực hiện Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ 42/CP

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

205.

Thông tư liên tịch

06/1998/TTLT/BKH- BTC ngày 14/8/1998

Hướng dẫn cơ chế quản lý vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 131/2006/NĐ-CP

07/12/2006

206.

Thông tư liên tịch

20/1998/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 12/10/1998

Quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 1999

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 29/1999/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000.

07/9/1999

207.

Thông tư liên tịch

28/1999/TTLT/BKH- BNN-BTC ngày 02/3/1999

Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Văn bản hướng dẫn: Quyết định 661/QĐ-TTg hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

208.

Thông tư liên tịch

04/1999/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 03/02/1999

Về việc ưu tiên và thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1999

209.

Thông tư liên tịch

08/1999/TTLT/BLĐT BXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999

Hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

210.

Thông tư liên tịch

01/1999/TTLT/BKH- BTC-BLĐTBXH ngày 15/3/1999

Hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo

Văn bản căn cứ Quyết định 133/1998/QĐ-TTg hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

211.

Thông tư liên tịch

03/1999/TTLT/BKH- NN ngày 16/6/1999

Hướng dẫn thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Văn bản căn cứ Quyết định 237/1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

212.

Thông tư liên tịch

29/1999/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 07/9/1999

Quy định việc giao hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường có quy định hạn ngạch năm 2000.

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

213.

Thông tư liên tịch

12/2000/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN ngày 12/5/2000

Về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2000

214.

Thông tư liên tịch

16/2000/TTLT/BLĐ TBXH-BTC-BKHĐT ngày 05/7/2000

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số Điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 Về cơ chế quản lý, Điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm

25/4/2005

215.

Thông tư liên tịch

23/2000/TTLT/BTM- BKHĐT-BCN

Điều chỉnh Khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT- BCN ngày 16/10/2000 ngày 29/12/2000

Hết hiệu lực theo quy định tai văn bản

31/12/2002

216.

Thông tư liên tịch

19/2000/TTLT- BTM- BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000

Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường eu, canađa, thổ nhĩ kỳ hai năm 2001 và 2002

Hết hiệu lực theo quy định tai văn bản

31/12/2002

217.

Thông tư

01/2002/TT-BKH, ngày 28/01/2002

Về việc hướng dẫn quy trình chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Văn bản căn cứ: Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hết hiệu lực

07/10/2006

218.

Thông tư

11/2000/TT- BKHĐT ngày 11/9/2000

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Văn bản căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

219.

Thông tư

09/2000/TT-BKHĐT ngày 02/8/2000

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án qui hoạch

Văn bản căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

220.

 

07/2000/TT-BKHĐT ngày 03/7/2000

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư

Văn bản căn cứ Nghị định số 12/2000/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005 và Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

221.

Thông tư

08/2000/TT-BKH ngày 12/7/2000

Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH- UBDTMN-TC-XD, ngày 29 tháng 4 năm 1999

Văn bản căn cứ: Quyết định 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2005

222.

Thông tư

06/2000/TT-BKHĐT ngày 27/6/2000

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg, ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản căn cứ Quyết định 38/2000/QĐ-TTg hết hiệu lực

19/3/2000

223.

Thông tư

04/2000/TT-BKHĐT ngày 26/5/2000

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu

Văn bản căn cứ Nghị định số 14/2000/NĐ-CP và Nghị định số Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 111/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

04/11/2006

224.

Thông tư

02/BKH-DN ngày 30/01/1996

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/5/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên bộ 11/BKH-NG ngày 31/12/1996

31/12/1996

225.

Thông tư

03/BKH-QLKT ngày 27/02/1966

Hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị

Bị hết hiệu lực bởi Luật Doanh nghiệp nhà nước 2003

01/7/2004

226.

Thông tư

07-BKH/DN ngày 11/9/1996

Hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001

17/5/2001

227.

Thông tư

08-BKH/TH ngày 20/9/1996

Hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP của Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005, Luật Xây dựng 2003

01/7/2006

228.

Thông tư

09-BKH/VPTĐ ngày 21/9/1996

Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư công 2014

01/01/2015

229.

Thông tư

01/BKH-DN ngày 29/01/1997

Hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Văn bản căn cứ: Nghị định 56/CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 31/2005/NĐ-CP

04/4/2005

230.

Thông tư

07/BKH-VPXT ngày 24/9/1997

Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đấu thầu 2005

01/4/2006

231.

Thông tư

05/BKH-CSHT ngày 23/4/1997

Hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1997

232.

Thông tư

08/BKH-DN ngày 11/6/1997

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DNNN và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của NĐ 50/CP

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 04/2005/TT-BKH Hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước

14/9/2005

233.

Thông tư

12/BKH-QLKT ngày 27/8/1997

Hướng dẫn một số Điều của Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ)

Bị hết hiệu lực bởi quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

19/6/2007

234.

Thông tư

03/BKH-QLDA ngày 15/3/1997

Hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư năm 2005

01/7/2006

235.

Thông tư

01/1998/TT-BKH ngày 20/01/1998

Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1179/1997/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/12/1997

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1998

236.

Thông tư

02/1998/TT-BKH ngày 16/3/1998

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 02/1999/TT-BKH Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

24/9/1999

237.

Thông tư

03/1998/TT-BKH ngày 27/3/1998

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/1998

238.

Thông tư

04/1998/TT-BKH ngày 18/5/1998

Hướng dẫn Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 12/2000/TT-BKH

01/01/2000

239.

Thông tư

02/1999/TT-BKH ngày 24/9/1999

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10

Văn bản căn cứ: Nghị định 51/1999/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

240.

Thông tư

12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000

Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Văn bản căn cứ: Nghị định số 24/2000/NĐ-CP bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

241.

Thông tư

05/2001/TT-BKH ngày 30/8/2001

Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 78/2006/NĐ-CP 09/8/2006 về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

31/8/2006

242.

Thông tư

09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010

Quy định chi Tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

15/02/2016

243.

Thông tư

15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010

Quy định chi Tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015

15/02/2016

244.

Thông tư

13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010

Quy định về mẫu giám sát, đánh giá đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015

18/12/2015

245.

Thông tư

01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013

Hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015

15/01/2016

246.

Thông tư

21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010

Quy định chi Tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

15/01/2016

247.

Thông tư

08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010

Quy định chi Tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015

15/01/2016

248.

Thông tư

04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012

Ban hành danh Mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015

01/01/2016

249.

Thông tư

11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010

Quy định chi Tiết về chào hàng cạnh tranh

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 về việc quy định chi Tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

22/12/2015

250.

Thông tư

04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010

Quy định chi Tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 về việc quy định chi Tiết lập hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

22/12/2015

251.

Thông tư

02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009

Hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi Tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

10/12/2015

252.

Thông tư

06/2012/TT-BKHĐT ngày 19/10/2012

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 08/2015/TT-BKHĐT ngày 28/9/2015 hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

 

253.

Thông tư

05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010

Quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

01/8/2015

254.

Thông tư

01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010

Quy định chi Tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 về quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

01/7/2015

255.

Thông tư

02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010

Quy định chi Tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 về quy định chi Tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

01/7/2015

256.

Thông tư

09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011

Quy định chi Tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi Tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

257.

Thông tư

06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010

Quy định chi Tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 quy định chi Tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn

15/4/2015

258.

Thông tư

03/2005/TT-BKH ngày 18/7/2005

Hướng dẫn về nội dung và quy trình xây dựng Điều lệ Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập và Điều lệ Công ty mẹ trong mô hình Công ty mẹ - Công ty con

Văn bản căn cứ Nghị định 153/2004/NĐ-CP hết hiệu lực, Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 111/2007/NĐ-CP

02/8/2007

259.

Thông tư

06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 của Chính Phủ”

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30/9/2014 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

20/11/2014

260.

Thông tư

02/2000/TT-BKHĐT ngày 12/01/2000

Hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 211/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi Tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ

12/7/2010

261.

Thông tư

04/2004/TT-BKH ngày 13/12/2004

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển khu vực kinh tế tập thể 5 năm 2006 – 2010

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2010

262.

Thông tư

07/2003/TT- BKH ngày 11/9/2003

Hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ

Văn bản căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP hết hiệu lực do Luật Thương mại 1997 hết hiệu lực

01/01/2006

263.

Thông tư

03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT

Nghị định 108/2009/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 15/2015/NĐ-CP Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

10/4/2015

264.

Thông tư

23/2010/TT-BKH ngày 13/12/2010

Quy định Điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Về giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

265.

Thông tư

22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010

Về việc quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 84/2015/NĐ-CP Về giám sát và đánh giá đầu tư

20/11/2015

266.

Thông tư

17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010

Quy định chi Tiết thí Điểm đấu thầu qua mạng

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC Quy định chi Tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

01/11/2015

267.

Thông tư

03/2003/TT-BKH ngày 19/5/2003

Hướng dẫn công tác giám sát đánh giá đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 về giám sát và đánh giá đầu tư

01/02/2009

268.

Quyết định của Bộ trưởng

17 BKH/TCCB ngày 29/11/1995

Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

Bị hết hiệu lực bằng Quyết định số 233/2003/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

02/12/2003

269.

Quyết định của Bộ trưởng

1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006

Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 về việc quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

02/01/2016

270.

Quyết định của Bộ trưởng

1175/2007/QĐ-BKH ngày 10/10/2007

Về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

08/12/2015

271.

Quyết định của Bộ trưởng

883/2008/QĐ-BKH ngày 14/7/2008

Về việc ban hành kế hoạch hành động cải thiện tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA thời kỳ 2008 - 2009

Hết hiệu lực theo quy định tại văn bản

31/12/2009

272.

Quyết định của Bộ trưởng

1015/2008/QĐ-BKH ngày 06/8/2008

Ban hành Quy định mẫu Thẻ Thanh tra và việc quản lý, sử dụng Thẻ Thanh tra thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hết hiệu lực 01/3/2014, văn bản căn cứ Nghị định 148/2005/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 216/2013/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư

01/3/2014

273.

Quyết định của Bộ trưởng

227/2001/QĐ-BKH ngày 17/5/2001

Ban hành Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Hết hiệu lực 26/10/2006, văn bản căn cứ 24/2000/NĐ-CP Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

26/10/2006

274.

Quyết định của Bộ trưởng

230/2000/QĐ-BKH ngày 04/5/2000

Ban hành Danh Mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 827/2006/QĐ-BKH Ban hành danh Mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

08/9/2006

275.

Quyết định của Bộ trưởng

704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003

Ban hành Danh Mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư phục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí trong nước đã sản xuất được

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 827/2006/QĐ-BKH Ban hành danh Mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

08/9/2006

276.

Quyết định của Bộ trưởng

229/2001/QĐ-BKH ngày 18/5/2001

Ban hành Danh Mục vật tư thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí trong nước sản xuất được Hết hiệu lực 08/9/2006, Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 827/2006/QĐ-BKH

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 827/2006/QĐ-BKH Ban hành danh Mục thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh Mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh Mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

08/9/2006

277.

Quyết định của Bộ trưởng

75/2001/QĐ-BKH ngày 28/02/2001

Về việc thành lập Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Vụ Doanh nghiệp

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 61/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay thế

12/7/2003

278.

Quyết định của Bộ trưởng

260/2002/QĐ-BKH ngày 10/5/2002

Về việc ban hành danh Mục các ngành nghề người nước ngoài được mua cổ phần trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

279.

Quyết định của Bộ trưởng

823/2003/QĐ-BKH ngày 21/10/2003

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trong Khu Kinh tế mở Chu Lai

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 540/2004/QĐ-BKH ngày 07/6/2004

03/7/2004

280.

Quyết định của Bộ trưởng

322/2004/QĐ-BKH ngày 05/4/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

281.

Quyết định của Bộ trưởng

305/2004/QĐ-BKH ngày 26/3/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

282.

Quyết định của Bộ trưởng

117/2004/QĐ-BKH ngày 16/02/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai trong việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cho các dự án đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

283.

Quyết định của Bộ trưởng

429/2004/QĐ-BKH ngày 06/5/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

284.

Quyết định của Bộ trưởng

395/2004/QĐ-BKH ngày 22/4/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

285.

Quyết định của Bộ trưởng

540/2004/QĐ-BKH ngày 07/6/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý khu kinh tế mở Chu lai, tỉnh Quảng Nam trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong Khu Kinh tế mở Chu Lai

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

286.

Quyết định của Bộ trưởng

795/2004/QĐ-BKH ngày 27/7/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tây trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

287.

Quyết định của Bộ trưởng

1069/2004/QĐ-BKH ngày 17/9/2004

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

288.

Quyết định của Bộ trưởng

315/2005/QĐ-BKH ngày 20/4/2005

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

289.

Quyết định của Bộ trưởng

812/2005/QĐ-BKH ngày 22/8/2005

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại Lao Bảo trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

290.

Quyết định của Bộ trưởng

844/2005/QĐ-BKH ngày 29/8/2005

Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế – Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

291.

Quyết định của Bộ trưởng

909/2005/QĐ-BKH ngày 13/9/2005

Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định 521/2007/QĐ-BKH ngày 22/5/2007

28/6/2007

292.

Quyết định của Bộ trưởng

910/2005/QĐ-BKH ngày 13/9/2005

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

293.

Quyết định của Bộ trưởng

60/2006/QĐ-BKH ngày 23/01/2006

Về việc uỷ quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế Nhơn Hội

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

294.

Quyết định của Bộ trưởng

80/2006/QĐ-BKH ngày 26/01/2006

Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Nhơn Hội

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

295.

Quyết định của Bộ trưởng

180/2006/QĐ-BKH ngày 28/02/2006

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

296.

Quyết định của Bộ trưởng

382/2006/QĐ-BKH ngày 21/4/2006

Về việc uỷ quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (phần thuộc thẩm quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho các dự án đầu tư vào Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

297.

Quyết định của Bộ trưởng

324/2006/QĐ-BKH ngày 11/4/2006

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

298.

Quyết định của Bộ trưởng

406/2006/QĐ-BKH ngày 27/4/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 324/2006/QĐ-BKH ngày 11 tháng 04 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

299.

Quyết định của Bộ trưởng

416/2006/QĐ-BKH Ngày 03/5/2006

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, xem xét hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

300.

Quyết định của Bộ trưởng

1347/2004/QĐ-BKH ngày 21/11/2004

Về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Hết hiệu lực 31/12/2008 theo quy định tại văn bản

31/12/2008

301.

Quyết định của Bộ trưởng

831/2006/QĐ-BKH ngày 16/8/2006

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 116/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

31/12/2008

302.

Quyết định của Bộ trưởng

912/QĐ-BKH ngày 05/9/2006

Về việc đính chính Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành kèm theo Quyết định số 831/2006/QĐ- BKH ngày 16/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định 116/2008/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

31/12/2008

303.

Quyết định của Bộ trưởng

1323/2006/QĐ-BKH ngày 12/12/2006

Ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu

01/9/2008

304.

Quyết định của Bộ trưởng

555/2007/QĐ-BKH ngày 30/5/2007

Về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010

Hết hiệu lực 31/12/2010 theo quy định tại văn bản

31/12/2010

305.

Quyết định của Bộ trưởng

145/2003/QĐ-BKH ngày 07/3/2003

Về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ lao động và thu nhập áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước

Bị hết hiệu lực bởi Luật Kế toán và Luật Thống kê 2003

01/01/2004

306.

Quyết định của Bộ trưởng

307/BKH-LĐVX-TH ngày 07/11/1996

Ban hành tạm thời Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phát triển xã hội

Văn bản căn cứ Nghị định số 70/CP hết hiệu lực

12/7/2003

307.

Quyết định của Bộ trưởng

67/BKH-KCN ngày 17/3/1997

Về việc ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam-Singapore trong việc hình thành dự án, tiếp nhận thẩm định, cấp giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp Việt Nam-Singapore

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

308.

Quyết định của Bộ trưởng

98/BKH-PLĐT ngày 19/4/1997

Về việc ban hành Quy chế hành nghề dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài

Bị hết hiệu lực bởi Luật Đầu tư 2005

01/7/2006

309.

Quyết định của Bộ trưởng

159/BKH-KCN ngày 26/6/1997

Về việc uỷ quyền cho ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hồ chí minh trong việc hình thành dự án; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ dự án; cấp, Điều chỉnh, thu hồi giấy phép đầu tư và quản lý hoạt động các dự án đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư

25/10/2006

310.

Quyết định của Bộ trưởng

229/1998/QĐ-BKH ngày 29/4/1998

Về việc công bố danh Mục các sản phẩm phải đảm bảo xuất khẩu ít nhất 80%.

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 718/2001/QĐ-BKH

22/12/2001

311.

Quyết định của Bộ trưởng

462/2000/QĐ- BKHĐT ngày 15/9/2000

Ban hành Danh Mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được

Bị hết hiệu lực bởi Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH

08/9/2006

TỔNG CỘNG MỤC I LÀ 311 VĂN BẢN

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Luật

38/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Hết hiệu lực một phần bởi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 (Điều 2)

01/7/2014

2.

Nghị định

164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Khoản 9 Điều 1 Bị hết hiệu lực bởi Nghị định số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ- CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

25/12/2015

3.

Nghị định

79/2013/NĐ-CP

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Bổ sung Khoản 6 vào Điều 2 Nghị định số 79/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê