Hệ thống pháp luật

ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC DO ỦY BAN DÂN TỘC THAM MƯU, BAN HÀNH KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Điều 170 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Khoản 6, Điều 164 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2014 - 2018 (từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/12/2018), bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc ngưng hiệu lực toàn bộ: 24 văn bản.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần hoặc ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 07 văn bản.

5. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực: 16 văn bản.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc được công bố tại Điều 1:

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với Trung tâm thông tin, Văn phòng Ủy ban và các Vụ, đơn vị có liên quan thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc đến hết ngày 31/12/2018 theo quy định pháp luật.

2. Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc có liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới, bãi bỏ hoặc thay thế theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ Pháp chế (3 bản).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tổng số văn bản hết hiệu lực toàn bộ, ngưng hiệu lực toàn bộ: 24 văn bản, trong đó:

Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 20 (NĐ: 02; QĐTTCP: 5; TTLT của BT, CNUBDT với các Bộ, ngành: 4; Thông tư của BT, CNUBDT: 9)

Văn bản ngưng hiệu lực toàn bộ: 04

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ (20)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày có hiệu lực, ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (02)

1

Nghị định

32/2002/NĐ-CP, ngày 27/3/2002

Quy định việc áp dụng Luật Hôn nhân và Gia đình đối với các dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Nghị định số: 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ

11/4/2002 - 15/02/2015

2

Nghị định

84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2002

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Bị thay thế bởi Nghị định số: 13/2017/NĐ-CP ngày 10/2/2017 của Chính phủ

01/12/2012 - 26/3/2017

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (05)

3

Quyết định

30/2007/QĐ-TTg, ngày 05/3/2007

Ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 1049/QĐ-TTg bị thay thế bởi QĐ 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018)

30/5/2007 - 26/6/2014

4

Quyết định

102/2009/QĐ-TTg, ngày 07/9/2009

Về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

Bị thay thế bởi Quyết định số: 25/2018/QĐ-TTg ngày 06/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ

20/9/2009 -01/01/2019

5

Quyết định

18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

16/5/2011 - 24/4/2018

6

Quyết định

56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013

Về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi Quyết định số: 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

22/11/2013 - 24/4/2018

7

Quyết định

30/2012/QĐ-TTg, ngày 18/7/2012

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

Bị thay thế bởi Quyết định số: 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ

06/9/2012 - 20/12/2016

III. VĂN BẢN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC (12)

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH (04)

8

Thông tư Liên tịch

04/2010/TTLT-UBDT-BNV, ngày 17/9/2010

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số: 07/2014/TTLT-UBDT-BNV, ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Bộ trưởng Bộ Nội vụ

01/11/2010 - 15/02/2015

9

Thông tư Liên tịch

05/2011/TTLT-UBDT-BTC, ngày 16/12/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Bị thay thế bởi Thông tư số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10/01/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và Bộ trưởng Bộ Tài chính

20/01/2012 - 25/02/2014

10

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-UBDT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn

TT hết hiệu lực theo QĐ 102/2009/ QĐ-TTg

22/02/2010 - 01/01/2019

11

Thông tư Liên tịch

01/2014/TTLT-UBDT-BTC, ngày 10/01/2014

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bị thay thế bởi QĐ số: 12/2018/ QĐ-TTg, ngày 06/3/2018

25/2/2014 - 24/4/2018

THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UBDT (9)

12

Thông tư

03/2007/TT-UBDT, ngày 08/6/2007

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007 - 2010

Bị thay thế bởi Thông tư số: 06/2013/ TTLT-UBDT-BTC, ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

20/7/2007 - 10/02/2014

13

Thông tư

02/2010/TT-UBDT, ngày 13/01/2010

Quy định và hướng dẫn chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư số: 04/2014/ TT-UBDT, ngày 01/02/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

16/3/2010 - 14/01/2015

14

Thông tư

03/2010/TT-UBDT, ngày 15/01/2010

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư số: 02/2014/ TT-UBDT, ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

01/3/2010 - 15/9/2014

15

Thông tư

01/2011/TT-UBDT, ngày 15/7/2011

Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư số: 02/2015/ TT-UBDT, ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

29/8/2011 - 15/01/2016

16

Thông tư

02/2011/TT-UBDT, ngày 15/7/2011

Quy định cụ thể về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2015/ TT-UBDT, ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

01/9/2011 - 07/9/2015

17

Thông tư

03/2011/TT-UBDT, ngày 26/10/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư số: 02/2014/TT-UBDT ngày 01/8/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

10/12/2011 - 15/9/2014

18

Thông tư

04/2011/TT-UBDT, ngày 26/10/2011

Hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc

Bị thay thế bởi Thông tư số: 01/2018/TT-UBDT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

10/12/2011 - 30/9/2018

19

Thông tư

02/2014/TT-UBDT, ngày 01/8/2014

Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

 

15/9/2014 - 30/9/2018

20

Thông tư

05/2014/TT-UBDT, ngày 10/12/2014

Quy định về rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

 

24/01/2015 - 30/9/2018

 

B. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ (4)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày có hiệu lực và ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

TT ngưng hiệu lực do hết giai đoạn

13/12/2013 - 30/12/2015

2

Thông tư liên tịch

06/2013/TTLT-UBDT-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015

TT ngưng hiệu lực do hết giai đoạn

10/02/2014 - 30/12/2015

3

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-UBDT-BTC

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

TT ngưng hiệu lực do hết giai đoạn

02/01/2014 - 30/12/2015

4

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 15/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

TT ngưng hiệu lực do hết giai đoạn

15/10/2014 - 30/12/2015

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tổng số văn bản hết hiệu lực một phần, ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản, trong đó:

Văn bản hết hiệu lực một phần: 0 (TTLT của BT, CNUBDT - BTTTT - BVHTTDL: 0)

Văn bản ngưng hiệu lực một phần: 0

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

Tổng số văn bản còn hiệu lực: 16 văn bản, trong đó:

Nghị định của Chính phủ: 03 văn bản

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: 03 văn bản

Thông tư liên tịch giữa UBDT với Bộ, ngành: 02 văn bản

Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: 08 văn bản

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú3

I. NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ (03)

1

Nghị định

53/2004/NĐ-CP, ngày 18/02/2004

Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

12/3/2004

 

2

Nghị định

05/2011/NĐ-CP, ngày 14/01/2011

Về công tác dân tộc

04/3/2011

 

3

Nghị định

13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.

25/3/2017

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (03)

4

Quyết định

50/2016/QĐ-TTg, ngày 03/11/2016

Quyết định về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020

20/12/2016

 

5

Quyết định

12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018

Về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số do Thủ tướng Chính phủ ban hành

24/4/2018

 

6

Quyết định

25/2018/QĐ-TTg, ngày 06/6/2018

Bãi bỏ Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

01/01/2019

 

III. THÔNG TƯ LIÊN TỊCH GIỮA ỦY BAN DÂN TỘC VỚI CÁC BỘ, NGÀNH (02)

7

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT-BNV-UBDT

Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc

01/01/2014

 

8

Thông tư liên tịch

07/2014/TTLT-UBDT-BNV

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/02/2015

 

IV. THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC (08)

9

Thông tư

04/2014/TT-UBDT, ngày 01/12/2014

Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc

 

 

10

Thông tư

01/2015/TT-UBDT, ngày 23/7/2015

Quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

07/9/2015

 

11

Thông tư

02/2015/TT-UBDT, ngày 30/11/2015

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Cơ quan công tác dân tộc

15/01/2016

 

12

Thông tư

03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015

Quy định Chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc áp dụng đối với Cơ quan công tác dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/02/2016

 

13

Thông tư

01/2016/TT-UBDT, ngày 12/10/2016

Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Ủy ban Dân tộc

28/11/2016

 

14

Thông tư

02/2017/TT-UBDT, ngày 22/5/2017

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

07/7/2017

 

15

Thông tư

01/2018/TT-UBDT, ngày 15/8/2018

Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

01/10/2018

 

16

Thông tư

02/2018/TT-UBDT, ngày 05/11/2018

Quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

01/01/2019

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN ĐÌNH CHỈ VIỆC THI HÀNH, NGƯNG HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TS văn bản: 07 (NĐ của CP: 01; QĐ của TT: 01; TTLT: 02; TT của BT, CN: 03)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản3

Tên gọi của văn bản

Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

1

Nghị định của CP

10/2006/NĐ-CP, ngày 17/01/2006

Về tổ chức hoạt động của thanh tra công tác dân tộc

Đề nghị bãi bỏ

Thực hiện Luật Thanh tra 2010

Bộ TP

2019

2

Quyết định của TTCP

54/2012/QĐ-TTg, ngày 04/12/2012

Ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 - 2015

Đề nghị bãi bỏ

Hết giai đoạn

Bộ TP

2019

3

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL, ngày 13/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị bãi bỏ

Vì QĐ số 2472/QĐ-TTg đã hết giai đoạn thực hiện

UBDT

2019

4

Thông tư liên tịch

05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD, ngày 18/11/2013

Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135)

Đề nghị bãi bỏ

Hết giai đoạn thực hiện

UBDT

2019

5

Thông tư của BT, CNUBDT

01/2012/TT-UBDT, ngày 24/10/2012

Hướng dẫn thực hiện QĐ số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015

Đề nghị bãi bỏ

QĐ số 30/2012/ QĐ-TTg đã hết giai đoạn thực hiện

UBDT

2019

6

Thông tư của BT, CNUBDT

04/2007/TT-UBDT, ngày 26/6/2007

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thanh tra công tác dân tộc

Đề nghị bãi bỏ

Thực hiện theo Luật Thanh tra 2010

UBDT

2019

7

Thông tư của BT, CNUBDT

03/2013/TT-UBDT, ngày 28/10/2013

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Đề nghị bãi bỏ

Hết giai đoạn thực hiện

UBDT

2019

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 57/QĐ-UBDT năm 2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2014-2018

  • Số hiệu: 57/QĐ-UBDT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/02/2019
  • Nơi ban hành: Uỷ ban Dân tộc
  • Người ký: Đỗ Văn Chiến
  • Ngày công báo: 18/03/2019
  • Số công báo: Từ số 327 đến số 328
  • Ngày hiệu lực: 13/02/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản