Hệ thống pháp luật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/LĐTBXH-PC
V/v báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL năm 2018

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về công tác rà soát, hệ thống hóa của Bộ trong năm 2018 như sau:

1. Về tình hình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm, chỉ đạo công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật hàng năm. Ngày 11/12/2017, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1904/QĐ- LĐTBXH về ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, trong đó có 5 nội dung công việc chính phải thực hiện như sau:

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo văn bản là căn cứ pháp lý và theo tình hình phát triển kinh tế - xã hội (rà soát thường xuyên); xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản được rà soát theo thẩm quyền.

- Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018.

- Đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ trong năm 2018.

- Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018.

- Xây dựng báo cáo Bộ Tư pháp về tình hình, kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018, tiếp theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1130/QĐ-BLĐTBXH ngay 30/8/2018 về “Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”, trong đó quy định rõ ràng quy trình, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018.

2. Về kết quả thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa

Về cơ bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc trong Quyết định của Bộ trưởng về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Đã tổ chức rà soát các văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ, tổng hợp và phân loại các văn bản quy phạm pháp luật sau khi rà soát theo các tiêu chí xử lý. Tổng số văn bản rà soát là 50 văn bản.

- Thực hiện công bố văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Danh mục công bố gồm 11 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 13 văn bản hết hiệu lực một phần (Quyết định số 1853/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

- Tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018, bao gồm các công việc: xác định các văn bản thuộc trách nhiệm thực hiện hệ thống hóa; tập hợp các văn bản và các kết quả rà soát văn bản để hệ thống hóa; kiểm tra lại kết quả rà soát văn bản; tiến hành rà soát bổ sung; xác định văn bản thuộc đối tượng, phạm vi hệ thống hóa; lập, sắp xếp các danh mục văn bản; sắp xếp các văn bản còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản. Đến cuối năm 2018, các công việc thực hiện hệ thống hóa văn bản đã cơ bản hoàn thành, dự kiến sẽ công bố tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 vào quý I năm 2019.

3. Về ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa năm 2019

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1853/QĐ- LĐTBXH ngày 26/12/2018 về ban hành Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, trong đó có nhiệm vụ rà soát thường xuyên và thực hiện các bước cuối của công việc hệ thống hóa VBQPPL kỳ 2014-2018.

Việc ban hành sớm Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa năm 2019 nhằm mục đích tạo sự chủ động cho các đơn vị trong Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ và bố trí nguồn lực để công việc đạt hiệu quả cao.

4. Khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị

Kinh phí cho công tác rà soát, hệ thống hóa không được bố trí, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện.

Đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành để các Bộ, ngành thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo về công tác rà soát, hệ thống hóa của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018. Đề nghị Quý Bộ tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 377/LĐTBXH-PC năm 2019 về báo cáo kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  • Số hiệu: 377/LĐTBXH-PC
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 18/01/2019
  • Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Người ký: Hà Đình Bốn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 18/01/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản