Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ KỲ 2014 - 2018

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 - 2018;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 2).

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 3).

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 4).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản thuộc Phụ lục 2, Phụ lục 3 theo quy định tại Điều 167 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan căn cứ Danh mục văn bản tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới. Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014 - 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 103/QĐ-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1

Luật

77/2015/QH13

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

01/01/2016

 

2

Lệnh

05/2015/L-CTN

03/7/2015

Lệnh công bố Luật Tổ chức chính quyền địa phương

03/7/2015

 

3

Luật

85/2015/QH13

25/6/2015

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

01/9/2015

 

4

Lệnh

11/2015/L-CTN

09/7/2015

Lệnh công bố Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

09/7/2015

 

5

Nghị quyết

25/2008/QH12

14/11/2008

Về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp

01/4/2009

 

6

Nghị quyết

725/2009/UBTVQH12

16/01/2009

Về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

01/4/2009

 

7

Nghị quyết

1130/UBTVQH13

14/01/2016

Về điều kiện, tiêu chuẩn thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã, thành phố thuộc tỉnh

14/02/2016

 

8

Nghị quyết

1134/2016/UBTVQH13

18/01/2016

Quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

18/01/2016

 

9

Nghị quyết

1211/2016/UBTVQH13

25/5/2016

Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

25/5/2016

 

10

Nghị quyết liên tịch

11/2016/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

01/02/2016

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

01/02/2016

 

11

Nghị định

112/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

15/01/2003

 

12

Nghị định

113/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cư M'gar, Đắk R'Lấp, Krông Bông, Krông Ana, Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk

15/01/2003

 

13

Nghị định

09/2003/NĐ-CP

10/02/2003

Về việc thành lập thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

20/3/2003

 

14

Nghị định

10/2003/NĐ-CP

11/02/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương, Phú Quốc, Hòn Đất và thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

20/3/2003

 

15

Nghị định

16/2003/NĐ-CP

20/02/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Tân Yên và Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

04/4/2003

 

16

Nghị định

17/2003/NĐ-CP

20/02/2003

Về việc thành lập các huyện Chơn Thành, Bù Đốp thuộc tỉnh Bình Phước

04/4/2003

 

17

Nghị định

20/2003/NĐ-CP

10/3/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Ba Liên, huyện Ba Tơ và xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

18/4/2003

 

18

Nghị định

25/2003/NĐ-CP

13/3/2003

Về việc thành lập các xã Mã Đà, Hiếu Liêm thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

18/4/2003

 

19

Nghị định

31/2003/NĐ-CP

01/4/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng

07/5/2003

 

20

Nghị định

32/2003/NĐ-CP

01/4/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Phú Thọ, thành lập xã, phường thuộc thị xã Phú Thọ và huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

03/5/2003

 

21

Nghị định

40/2003/NĐ-CP

21/4/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

26/5/2003

 

22

Nghị định

41/2003/NĐ-CP

22/4/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và U Minh, tỉnh Cà Mau

28/5/2003

 

23

Nghị định

48/2003/NĐ-CP

12/5/2003

Về việc thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành A, Ô Môn, Phụng Hiệp và thị xã Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ

11/6/2003

 

24

Nghị định

50/2003/NĐ-CP

15/5/2003

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tân Hưng, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Thủ Thừa, tỉnh Long An

16/6/2003

 

25

Nghị định

53/2003/NĐ-CP

19/5/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường, thị trấn thuộc các huyện Thoại Sơn, Phú Tân, Tân Châu và thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang

01/7/2003

 

26

Nghị định

56/2003/NĐ-CP

28/5/2003

Về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn

02/7/2003

 

27

Nghị định

68/2003/NĐ-CP

13/6/2003

Về việc thành lập thị trấn Hương Sơn thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

16/7/2003

 

28

Nghị định

72/2003/NĐ-CP

20/6/2003

Về việc chia tách huyện Hiên thành các huyện Đông Giang và Tây Giang, huyện Trà My thành các huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

17/7/2003

 

29

Nghị định

80/2003/NĐ-CP

10/7/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Ya Ly, Ya Xiêr và thành lập các xã Ya Tăng thuộc huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum

04/8/2003

 

30

Nghị định

84/2003/NĐ-CP

18/7/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

12/8/2003

 

31

Nghị định

95/2003/NĐ-CP

20/8/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Sông Hinh, Phú Hòa và thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

09/9/2003

 

32

Nghị định

97/2003/NĐ-CP

21/8/2003

Về việc thành lập thị xã Long Khánh và các phường, xã trực thuộc, thành lập các huyện Cẩm Mỹ, Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

09/9/2003

 

33

Nghị định

98/2003/NĐ-CP

25/8/2003

Về việc thành lập các phường Vũ Ninh, Kinh Bắc, Đại Phúc thuộc thị xã Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

16/9/2003

 

34

Nghị định

100/2003/NĐ-CP

29/8/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập xã thuộc các huyện Da H'Leo, Krông Năng, Krông Ana, Krông Nô và Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Lắk

18/9/2003

 

35

Nghị định

107/2003/NĐ-CP

23/9/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Hà Đông, thành lập phường thuộc thị xã Hà Đông và mở rộng thị trấn Vân Đình huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây

11/10/2003

 

36

Nghị định

108/2003/NĐ-CP

23/9/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã, thành lập phường và điều chỉnh địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

11/10/2003

 

37

Nghị định

110/2003/NĐ-CP

26/9/2003

Về việc thành lập thành phố Điện Biên Phủ, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng và thành lập các phường thuộc thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu

13/10/2003

 

 

38

Nghị định

111/2003/NĐ-CP

01/10/2003

Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Hạ Long và thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

18/10/2003

 

 

39

Nghị định

112/2003/NĐ-CP

03/10/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Cẩm Xuyên và Vũ Quang, đổi tên xã Vũ Quang thành Hương Quang thuộc huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

21/10/2003

 

 

40

Nghị định

114/2003/NĐ-CP 10/10/2003

Quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

10/10/2003

Hết hiệu lực một phần

41

Nghị định

 

119/2003/NĐ-CP

17/10/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chợ Mới, Tri Tôn, Tịnh Biên và Phú Tân, tỉnh An Giang

05/11/2003

 

 

42

Nghị định

126/2003/NĐ-CP

31/10/2003

Về việc thành lập thị trấn Thiên Tôn thuộc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

19/11/2003

 

 

43

Nghị định

127/2003/NĐ-CP

31/10/2003

Về việc thành lập huyện Ngã Năm thuộc tỉnh Sóc Trăng

19/11/2003

 

 

44

Nghị định

130/2003/NĐ-CP

05/11/2003

Về việc thành lập các quận Bình Tân, Tân Phú và các phường trực thuộc, điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

25/11/2003

 

 

45

Nghị định

131/2003/NĐ-CP

06/11/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Mường Lát, Quan Sơn và Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

25/11/2003

 

 

46

Nghị định

132/2003/NĐ-CP

06/11/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

25/11/2003

 

 

47

Nghị định

137/2003/NĐ-CP

14/11/2003

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Nam Trực, Xuân Trường, Mỹ Lộc và Giao Thủy, tỉnh Nam Định

06/12/2003

 

 

48

Nghị định

138/2003/NĐ-CP

17/11/2003

Về việc thành lập các huyện Năm Căn và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

06/12/2003

 

 

49

Nghị định

139/2003/NĐ-CP

18/11/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

09/12/2003

 

 

50

Nghị định

145/2003/NĐ-CP

01/12/2003

Về việc thành lập huyện Tây Trà; mở rộng thị trấn, thành lập xã và đổi tên xã thuộc các huyện Bình Sơn, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

23/12/2003

 

 

51

Nghị định

146/2003/NĐ-CP

01/12/2003

Về việc thành lập xã thuộc huyện Bắc Quang và thành lập huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

23/12/2003

 

 

52

Nghị định

148/2003/NĐ-CP

02/12/2003

Về việc thành lập huyện Sốp Cộp và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

23/12/2003

 

 

53

Nghị định

152/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

27/12/2003

 

 

54

Nghị định

153/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập thị xã Phúc Yên và huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

27/12/2003

 

 

55

Nghị định

154/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

27/12/2003

 

 

56

Nghị định

155/2003/NĐ-CP

09/12/2003

Về việc thành lập thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, thành lập xã Đak Pơ thuộc huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

27/12/2003

 

 

57

Nghị định

156/2003/NĐ-CP

10/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An tỉnh Bình Dương

27/12/2003

 

 

58

Nghị định

157/2003/NĐ-CP

10/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Cầu Ngang, Càng Long và Trà Cú tỉnh Trà Vinh

27/12/2003

 

 

59

Nghị định

166/2003/NĐ-CP

24/12/2003

Về việc thành lập xã, phường thuộc các huyện Vĩnh Lợi, Phước Long, Hồng Dân, Giá Rai, Đông Hải và thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

12/01/2004

 

 

60

Nghị định

167/2003/NĐ-CP

24/12/2003

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

12/01/2004

 

 

61

Nghị định

01/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sìn Hồ và huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

23/01/2004

 

 

62

Nghị định

02/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên

23/01/2004

 

 

63

Nghị định

03/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

23/01/2004

 

 

64

Nghị định

04/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lắk và thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

23/01/2004

 

 

65

Nghị định

05/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập các quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạch, Thốt Nốt và các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

25/01/2004

 

 

66

Nghị định

06/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc huyện Châu Thành và Châu Thành A trực thuộc tỉnh Hậu Giang

25/01/2004

 

 

67

Nghị định

07/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Đồng Hới và đổi tên xã thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

25/01/2004

 

 

68

Nghị định

08/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc thành lập xã, thị trấn các huyện Đakrông và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

25/01/2004

 

 

69

Nghị định

09/2004/NĐ-CP

02/01/2004

Về việc mở rộng thị xã và thành lập phường thuộc thị xã Hà Tĩnh, giải thể thị trấn nông trường và thành lập xã thuộc các huyện Thạch Hà, Hương Khê, Hương Sơn và Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

25/01/2004

 

 

70

Nghị định

12/2004/NĐ-CP

08/01/2004

Về việc sáp nhập thị trấn Tế Tiêu và xã Đại Nghĩa để thành lập thị trấn Đại Nghĩa thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

29/01/2004

 

 

71

Nghị định

13/2004/NĐ-CP

08/01/2004

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Kon Tum và các huyện Kon Rẫy, Ngọc Hồi, Kon Plông, tỉnh Kon Tum

31/01/2004

 

 

72

Nghị định

14/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc thành lập phường Thịnh Đán và đổi tên xã Thịnh Đán thành xã Quyết Thắng thuộc thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

29/01/2004

 

73

Nghị định

15/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc giải thể thị trấn nông trường để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Ngọc Lặc, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

29/01/2004

 

 

74

Nghị định

16/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

29/01/2004

 

 

75

Nghị định

17/2004/NĐ-CP

09/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

29/01/2004

 

 

76

Nghị định

18/2004/NĐ-CP

10/01/2004

Về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân, xã thuộc các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng

31/01/2004

 

77

Nghị định

20/2004/NĐ-CP

12/01/2004

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Hội An và các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

31/01/2004

 

78

Nghị định

21/2004/NĐ-CP

12/01/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

31/01/2004

 

79

Nghị định

117/2004/NĐ-CP

29/4/2004

Về việc thành lập thành phố Thái Bình thuộc tỉnh Thái Bình

24/5/2004

 

80

Nghị định

 

131/2004/NĐ-CP

03/6/2004

Về việc thành lập các thị trấn Minh Tân, Phú Thứ và đổi tên thị trấn An Lưu thành Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

30/6/2004

 

81

Nghị định

156/2004/NĐ-CP

16/8/2004

Về việc thành lập thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình

07/9/2004

 

82

Nghị định

174/2004/NĐ-CP

01/10/2004

Về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị

21/10/2004

 

83

Nghị định

176/2004/NĐ-CP

10/10/2004

Về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn thuộc các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

03/11/2004

 

 

84

Nghị định

183/2004/NĐ-CP

01/11/2004

Về việc thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

16/11/2004

 

 

85

Nghị định

189/2004/NĐ-CP

17/11/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Lạc Dương, Lâm Hà và thành lập huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng

11/12/2004

 

 

86

Nghị định

 

190/2004/NĐ-CP

17/11/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

11/12/2004

 

 

87

Nghị định

192/2004/NĐ-CP

23/11/2004

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Cái Nước và Phú Tân, tỉnh Cà Mau

15/12/2004

 

 

88

Nghị định

193/2004/NĐ-CP

23/11/2004

Về việc thành lập phường Khai Quang thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

15/12/2004

 

 

89

Nghị định

194/2004/NĐ-CP

30/11/2004

Về việc thành lập các phường thuộc thị xã Cao Lãnh, Sa Đéc và mở rộng thị trấn Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

23/12/2004

 

 

90

Nghị định

195/2004/NĐ-CP

30/11/2004

Về việc thành lập thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai; thành lập các phường thuộc thành phố Lào Cai

23/12/2004

 

 

91

Nghị định

212/2004/NĐ-CP

24/12/2004

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

12/01/2005

 

 

92

Nghị định

01/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ, điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

29/01/2005

 

 

93

Nghị định

02/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

29/01/2005

 

 

94

Nghị định

03/2005/NĐ-CP

05/01/2005

Về việc thành lập thành phố Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hòa và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hòa

29/01/2005

 

 

95

Nghị định

17/2005/NĐ-CP

16/02/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai

05/3/2005

 

 

96

Nghị định

23/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây

19/3/2005

 

 

97

Nghị định

24/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc thành lập phường thuộc các quận Hải Châu, Liên Chiểu và Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

23/3/2005

 

 

98

Nghị định

25/2005/NĐ-CP

02/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai Châu thành thị xã Mường Lay, đổi tên huyện Mường Lay và thị trấn Mường Lay thành huyện Mường Chà và thị trấn Mường Chà, tỉnh Điện Biên

23/3/2005

 

 

99

Nghị định

39/2005/NĐ-CP

23/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thành phố Vinh và các huyện Tân Kỳ, Quế Phong, tỉnh Nghệ An

12/4/2005

 

 

100

Nghị định

40/2005/NĐ-CP

23/3/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông Ana, Ea Kar, Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

12/4/2005

 

 

101

Nghị định

52/2005/NĐ-CP

12/4/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang

03/5/2005

 

 

102

Nghị định

58/2005/NĐ-CP

28/4/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã và thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

18/5/2005

 

 

103

Nghị định

60/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phước

05/6/2005

 

 

104

Nghị định

61/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà và chia xã Bình Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

05/6/2005

 

 

105

Nghị định

62/2005/NĐ-CP

16/5/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

05/6/2005

 

 

106

Nghị định

70/2005/NĐ-CP

06/6/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã, đổi tên xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

02/7/2005

 

 

107

Nghị định

72/2005/NĐ-CP

06/6/2005

Về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Điện Biên và Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

02/7/2005

 

 

108

Nghị định

75/2005/NĐ-CP

07/6/2005

Về việc thành lập thành phố Bắc Giang thuộc tỉnh Bắc Giang

03/7/2005

 

 

109

Nghị định

76/2005/NĐ-CP

09/6/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

03/7/2005

 

 

110

Nghị định

82/2005/NĐ-CP

27/6/2005

Về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa, thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

18/7/2005

 

 

111

Nghị định

83/2005/NĐ-CP

27/6/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Tân Thành và thị xã Bà Rịa, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/7/2005

 

 

112

Nghị định

84/2005/NĐ-CP

07/7/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Ninh Hải và thành lập huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

30/7/2005

 

 

113

Nghị định

85/2005/NĐ-CP

07/7/2005

Về việc thành lập xã thuộc huyện Núi Thành và Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

30/7/2005

 

 

114

Nghị định

96/2005/NĐ-CP

26/7/2005

Về việc thành lập huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

17/8/2005

 

 

115

Nghị định

98/2005/NĐ-CP

26/7/2005

Về việc thành lập thị xã Tân Hiệp, tỉnh Hậu Giang, thành lập phường, xã thuộc thị xã Tân Hiệp

17/8/2005

 

 

116

Nghị định

102/2005/NĐ-CP

05/8/2005

Về việc thành lập phường, xã thuộc quận thanh khê và huyện Hòa Vang thành lập quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

26/8/2005

 

 

117

Nghị định

103/2005/NĐ-CP

09/8/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

31/8/2005

 

 

118

Nghị định

104/2005/NĐ-CP

09/8/2005

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

31/8/2005

 

 

119

Nghị định

112/2005/NĐ-CP

26/8/2005

Về việc thành lập Thành phố Quảng ngãi thuộc tỉnh Quảng Ngãi

20/9/2005

 

120

Nghị định

113/2005/NĐ-CP

05/9/2005

Về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau

27/9/2005

 

 

121

Nghị định

114/2005/NĐ-CP

05/9/2005

Về việc thành lập thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

 

29/9/2005

 

 

122

Nghị định

14/2006/NĐ-CP

25/01/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

22/02/2006

 

 

123

Nghị định

15/2006/NĐ-CP

25/01/2006

Về việc thành lập thành phố Bắc Ninh thuộc tỉnh Bắc Ninh

22/02/2006

 

 

124

Nghị định

27/2006/NĐ-CP

21/3/2006

Về việc thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

13/4/2006

 

 

125

Nghị định

28/2006/NĐ-CP

22/3/2006

Về việc điều chỉnh nhân khẩu một số xã thuộc các huyện Sa Thầy, Đắk Hà và thị xã Kon Tum; điều chỉnh địa giới hành chính xã Sa Nhơn, thành lập xã Hơ Moong thuộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

13/4/2006

 

 

126

Nghị định

29/2006/NĐ-CP

23/3/2006

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

15/4/2006

 

 

127

Nghị định

33/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Bãi bỏ Nghị định số 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

25/4/2006

 

 

128

Nghị định

34/2006/NĐ-CP

31/3/2006

Về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

25/4/2006

 

 

129

Nghị định

39/2006/NĐ-CP

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai

15/5/2006

 

 

130

Nghị định

40/2006/NĐ-CP

21/4/2006

Về việc thành lập thị trấn Nhồi thuộc huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

15/5/2006

 

131

Nghị định

41/2006/NĐ-CP

21/4/2006

Về thành lập thị trấn Hoàng Mai thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

15/5/2006

 

 

132

Nghị định

47/2006/NĐ-CP

16/5/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Ea Súp, Ea H'Leo, KRông Búk và Cư M'Ga, tỉnh Đắk Lắk

10/6/2006

 

 

133

Nghị định

58/2006/NĐ-CP

12/6/2006

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, huyện; thành lập xã; mở rộng thị trấn thuộc các huyện: Yên Hưng, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, thị xã Uông Bí và thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

07/7/2006

 

 

134

Nghị định

60/2006/NĐ-CP

19/6/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

13/7/2006

 

 

135

Nghị định

64/2006/NĐ-CP

23/6/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường của thị xã Hà Giang và huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

16/7/2006

 

 

136

Nghị định

98/2006/NĐ-CP

15/9/2006

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập phường, xã thuộc thành phố Pleiku, huyện Ayun Pa và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

15/10/2006

 

 

137

Nghị định

113/2006/NĐ-CP

29/9/2006

Về việc thành lập thành phố Tam Kỳ thuộc tỉnh Quảng Nam

27/10/2006

 

 

138

Nghị định

124/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

25/11/2006

 

 

139

Nghị định

125/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm và Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng

25/11/2006

 

 

140

Nghị định

126/2006/NĐ-CP

27/10/2006

Về việc thành lập thành phố Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình

27/11/2006

 

 

141

Nghị định

132/2006/NĐ-CP

10/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

07/12/2006

 

 

142

Nghị định

133/2006/NĐ-CP

10/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

07/12/2006

 

 

143

Nghị định

135/2006/NĐ-CP

14/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã; mở rộng và đổi tên thị trấn Mường Ẳng thuộc huyện Tuần Giáo, huyện Mường Chà; thành lập huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

10/12/2006

 

 

144

Nghị định

142/2006/NĐ-CP

22/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Mil và thành lập huyện Tuy Đức thuộc tỉnh Đắk Nông

18/12/2006

 

 

145

Nghị định

143/2006/NĐ-CP

23/11/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường, quận; thành lập phường thuộc quận Gò Vấp, quận 12 và quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

18/12/2006

 

 

146

Nghị định

146/2006/NĐ-CP

01/12/2006

Về việc thành lập thành phố Vĩnh Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc

24/12/2006

 

 

147

Nghị định

149/2006/NĐ-CP

11/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

04/01/2007

 

 

148

Nghị định

155/2006/NĐ-CP

27/12/2006

Về việc thành lập thành phố Hà Đông thuộc tỉnh Hà Tây

19/01/2007

 

 

149

Nghị định

156/2006/NĐ-CP

27/12/2006

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, huyện; thành lập xã thuộc các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ và Than Uyên, tỉnh Lai Châu

19/01/2007

 

 

150

Nghị định

03/2007/NĐ-CP

08/01/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Mường La, Thuận Châu và Mộc Châu, tỉnh Sơn La

02/02/2007

 

 

151

Nghị định

10/2007/NĐ-CP

16/01/2007

Về việc thành lập thành phố Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp

08/02/2007

 

 

152

Nghị định

11/2007/NĐ-CP

16/01/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Ninh Kiều, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

08/02/2007

 

 

153

Nghị định

19/2007/NĐ-CP

07/02/2007

Về việc thành lập thành phố Ninh Bình thuộc tỉnh Ninh Bình

08/3/2007

 

 

154

Nghị định

20/2007/NĐ-CP

07/02/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, huyện; thành lập các phường thuộc thị xã Hà Tĩnh; thành lập huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

01/3/2007

 

 

155

Nghị định

21/2007/NĐ-CP

08/02/2007

Về việc thành lập thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thuộc tỉnh Ninh Thuận

08/3/2007

 

 

156

Nghị định

22/2007/NĐ-CP

08/02/2007

Về việc thành lập thành phố Sóc Trăng thuộc tỉnh Sóc Trăng

08/3/2007

 

 

157

Nghị định

33/2007/NĐ-CP

08/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thị trấn; thành lập xã, phường, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Thăng Bình và thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam

04/4/2007

 

 

158

Nghị định

34/2007/NĐ-CP

08/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh để thành lập thị trấn Rạch Gòi, thị trấn Cái Tắc thuộc huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

04/4/2007

 

 

159

Nghị định

44/2007/NĐ-CP

27/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Hương Sơ và xã Thủy An để thành lập các phường An Hòa, Hương Sơ, An Đông và An Tây thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

18/4/2007

 

 

160

Nghị định

49/2007/NĐ-CP

28/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc các huyện Bình Long, Phước Long, Bù Đăng và thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

29/4/2007

 

 

161

Nghị định

50/2007/NĐ-CP

30/3/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Ayun Pa; thành lập thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện; thành lập các phường Cheo Reo, Hòa Bình, Đoàn Kết, Sông Bờ

27/4/2007

 

 

162

Nghị định

51/2007/NĐ-CP

02/4/2007

Về thành lập thị trấn Thổ Tang, thị trấn Thanh Lãng, thị trấn Gia Khánh thuộc các huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

27/4/2007

 

 

163

Nghị định

52/2007/NĐ-CP

02/4/2007

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, mở rộng thị trấn thuộc các huyện Đô Lương, Tương Dương, Yên Thành, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

27/4/2007

 

 

164

Nghị định

 

54/2007/NĐ-CP

05/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc các quận Hải An, Lê Chân, Kiến An và huyện An Lão, thành phố Hải Phòng

27/4/2007

 

165

Nghị định

56/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc thành lập phường Hải Hòa và phường Hải Yên thuộc thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

09/5/2007

 

166

Nghị định

57/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc thành lập thị trấn Châu Hưng thuộc huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

09/5/2007

 

 

167

Nghị định

58/2007/NĐ-CP

06/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện; thành lập huyện U Minh Thượng và thành lập xã thuộc các huyện Vĩnh Thuận, Kiên Lương và Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

09/5/2007

 

 

168

Nghị định

60/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Phong, huyện Quế Võ, huyện Tiên Du để mở rộng thành phố Bắc Ninh; thành lập phường Võ Cường thuộc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

09/4/2007

 

 

169

Nghị định

61/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Thanh Sơn để thành lập huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

06/5/2007

 

 

170

Nghị định

62/2007/NĐ-CP

09/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính phường Bắc Sơn, phường Nam Sơn, xã Yên Bình, xã Quang Sơn để thành lập phường Tân Bình và phường Tây Sơn thuộc thị xã Tam Diệp, tỉnh Ninh Bình

06/5/2007

 

 

171

Nghị định

65/2007/NĐ-CP

11/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Cam Ranh và huyện Diên Khánh để thành lập huyện Cam Lâm; điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Cam Lâm, Trường Sa và mở rộng phường Cam Nghĩa thuộc thị xã Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

06/5/2007

 

 

172

Nghị định

66 /2007/NĐ-CP

11/4/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Hoài Ân, huyện An Lão, tỉnh Bình Định

06/5/2007

 

 

173

Nghị định

89/2007/NĐ-CP

28/5/2007

Về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

08/7/2007

 

174

Nghị định

118/2007/NĐ-CP

12/7/2007

Về việc giải thể thị trấn nông trường Cam Bố Hạ, huyện Lạng Giang; điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân An để thành lập thị trấn Tân Dân, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

12/8/2007

 

 

175

Nghị định

125/2007/NĐ-CP

31/7/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Minh để thành lập huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long

29/8/2007

 

 

176

Nghị định

130/2007/NĐ-CP

02/8/2007

Về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây

27/8/2007

 

177

Nghị định

137/2007/NĐ-CP

27/8/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện: Krông Ana, Ea Kar, Krông Búk, M'Drắk, Ea H'Leo; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Ana để thành lập huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

18/9/2007

 

178

Nghị định

145/2007/NĐ-CP

12/9/2007

 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

07/10/2007

 

 

179

Nghị định

147/2007/NĐ-CP

21/9/2007

Về việc giải thể Xã phước Thắng, điều chỉnh địa giới hành chính các xã Phước Tiến, Phước Chính, Phước Đại, Thành lập xã Phước Thắng (mới) thuộc huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

15/10/2007

 

 

180

Nghị định

155/2007/NĐ-CP

18/10/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Đắk R'Lấp, Đắk Song, Đắk Glong và Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

12/11/2007

 

 

181

Nghị định

162/2007/NĐ-CP

06/11/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

30/11/2007

 

 

182

Nghị định

164/2007/NĐ-CP

15/11/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Nghĩa Đàn để thành lập thị xã Thái Hòa; thành lập các phường thuộc thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

10/12/2007

 

 

183

Nghị định

171/2007/NĐ-CP

19/11/2007

Về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

11/12/2007

 

 

184

Nghị định

175/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường, thị trấn thuộc huyện Phú Hòa, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

26/12/2007

 

 

185

Nghị định

176/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

24/12/2007

 

 

186

Nghị định

177/2007/NĐ-CP

03/12/2007

Về việc thành lập phường Ninh Sơn thuộc thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

26/12/2007

 

 

187

Nghị định

181/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đông Hưng, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư để mở rộng thành phố Thái Bình; điều chỉnh địa giới hành chính phường, xã; thành lập phường thuộc thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

07/01/2008

 

188

Nghị định

182/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viễn để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viễn A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

07/01/2008

 

189

Nghị định

183/2007/NĐ-CP

13/12/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện: Bảo Lạc, Thông Nông, Trùng Khánh, Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

07/01/2008

 

 

190

Nghị định

08/2008/NĐ-CP

21/01/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập phường thuộc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

16/02/2008

 

 

191

Nghị định

09/2008/NĐ-CP

21/01/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

16/02/2008

 

 

192

Nghị định

10/2008/NĐ-CP

29/01/2008

Về việc thành lập thành phố Hội An thuộc tỉnh Quảng Nam

24/02/2008

 

 

193

Nghị định

22/2008/NĐ-CP

01/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

23/3/2008

 

 

194

Nghị định

23/2008/NĐ-CP

01/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, để thành lập phường thuộc thành phố Hà Đông, thành phố Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

31/3/2008

 

 

195

Nghị định

30/2008/NĐ-CP

19/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương

10/4/2008

 

 

196

Nghị định

31/2008/NĐ-CP

19/3/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

10/4/2008

 

 

197

Nghị định

38/2008/NĐ-CP

03/4/2008

Về giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao (vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt) thuộc huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

30/4/2008

 

 

198

Nghị định

39/2008/NĐ-CP

04/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện: Mê Linh, Lập Thạch và thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

30/4/2008

 

 

199

Nghị định

41/2008/NĐ-CP

08/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

03/5/2008

 

 

200

Nghị định

42/2008/NĐ-CP

08/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Quế Sơn, huyện Phước Sơn; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Quế Sơn để thành lập huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam

03/5/2008

 

 

201

Nghị định

45/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

16/5/2008

 

 

202

Nghị định

46/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

16/5/2008

 

 

203

Nghị định

47/2008/NĐ-CP

17/4/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập các huyện: Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

16/5/2008

 

 

204

Nghị định

73/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

03/7/2008

 

 

205

Nghị định

74/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

03/7/2008

 

 

206

Nghị định

72/2008/NĐ-CP

09/6/2008

Về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam

03/7/2008

 

 

207

Nghị định

84/2008/NĐ-CP

31/7/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đồng Hỷ để mở rộng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

29/8/2008

 

208

Nghị định

86/2008/NĐ-CP

01/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thị trấn thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

29/8/2008

 

 

209

Nghị định

85/2008/NĐ-CP

01/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Đông Hải, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

29/8/2008

 

 

210

Nghị định

87/2008/NĐ-CP

04/8/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

29/8/2008

 

 

211

Nghị định

98/2008/NĐ-CP

03/9/2008

Về việc thành lập thành phố Sơn La thuộc tỉnh Sơn La

02/10/2008

 

 

212

Nghị định

99/2008/NĐ-CP

03/9/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Yên Sơn để mở rộng thị xã Tuyên Quang và thành lập một số phường thuộc thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

02/10/2008

 

 

213

Nghị định

01/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc thành lập thị xã Từ Sơn, thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

23/10/2008

 

 

214

Nghị định

02/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập thị trấn thuộc huyện Mỹ Tú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Tú để thành lập huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

10/10/2008

 

 

215

Nghị định

03/NĐ-CP

24/9/2008

Về việc thành lập thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh

23/10/2008

 

216

Nghị định

04/NĐ-CP

30/10/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu

29/11/2008

 

 

217

Nghị định

05/NĐ-CP

02/12/2008

Về việc giải thể thị trấn Nông trường Yên Thế, huyện Yên Thế; điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Yên Thế, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

02/12/2008

 

 

218

Nghị định

06/NĐ-CP

06/11/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nho Quan thuộc huyện Nho Quan và thị trấn Me thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

02/12/2008

 

 

219

Nghị định

07/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Krông Búk, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Búk để thành lập thị xã Buôn Hồ và thành lập các phường trực thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

18/01/2009

 

 

220

Nghị định

08/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hồng Ngự để thành lập thị xã Hồng Ngự; thành lập phường thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

18/01/2009

 

 

221

Nghị định

09/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lập Thạch để thành lập huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

18/01/2009

 

222

Nghị định

10/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Ba Tơ, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi

18/01/2009

 

 

223

Nghị định

11/NĐ-CP

23/12/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Mường Lát, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

18/01/2009

 

224

Nghị định

12/NĐ-CP năm 2008

23/12/2008

Về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ

18/01/2009

 

 

225

Nghị định

02/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

16/02/2009

 

226

Nghị định

03/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh; điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khê thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

16/02/2009

 

227

Nghị định

04/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc thành lập thành phố Hưng Yên thuộc tỉnh Hưng Yên

05/3/2009

 

228

Nghị định

05/NĐ-CP

19/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Bạ; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

05/3/2009

 

229

Nghị định

07/NĐ-CP

09/02/2009

Về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

26/3/2009

 

 

230

Nghị định

08/NĐ-CP

09/02/2009

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

26/3/2009

 

 

231

Nghị định

10/NĐ-CP/2009 06/3/2009

Điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

21/3/2009

 

 

232

Nghị định

11/NĐ-CP

31/3/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập thị trấn huyện lỵ tại các huyện Đồng Văn, Bắc Mê và Xín Mần thuộc tỉnh Hà Giang

31/3/2009

 

 

233

Nghị định

17/NĐ-CP

16/4/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã thuộc huyện Mường Nhé và thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

16/4/2009

 

234

Nghị định

92/2009/NĐ-CP 22/10/2009

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần

235

Nghị định

29/2013/NĐ-CP 08/4/2013

Sửa đổi Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/6/2013

 

236

Nghị định

04/2015/NĐ-CP

09/01/2015

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

25/02/2015

 

 

237

Nghị định

08/2016/NĐ-CP

25/01/2016

Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

10/3/2016

 

 

238

Nghị định

54/2018/NĐ-CP 16/4/2018

Về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính

16/4/2018

 

239

Quyết định

11/2008/QĐ-TTg

16/02/2008

Về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huể (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế

12/02/2008

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

240

Thông tư

01/2009/TT-BNV 19/3/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

01/4/2009

 

241

Thông tư

02/2009/TT-BNV

19/3/2009

Hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường

01/4/2009

Hết hiệu lực một phần

242

Thông tư

04/2009/TT-BNV

29/4/2009

Sửa đổi khoản 3, khoản 4 Điều 5 Thông tư số 02/2009/TT-BNV

01/4/2009

 

243

Thông tư

06/2012/TT-BNV 30/10/2012

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

15/12/2012

 

244

Thông tư

04/2012/TT-BNV 31/8/2012

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

15/10/2012

Hết hiệu lực một phần

245

Thông tư

02/2016/TT-BNV

01/02/2016

Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

01/02/2016

 

 

246

Thông tư

14/2018/TT-BNV

03/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/ TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

20/01/2019

Có hiệu lực ngày 20/01/2019

247

Thông tư liên tịch

02/2002/TTLT-BXD-TCCBCP

08/3/2002

Phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị

23/3/2002

 

248

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH 27/5/2010

Hướng dẫn Nghị định số 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/7/2010

 

 

249

Thông tư liên tịch

20/2013/TTLT-BXD-BNV

21/11/2013

Hướng dẫn Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị

05/01/2014

 

 

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng

250

Luật

22/2008/QH12

13/11/2008

Luật cán bộ, công chức 2008

01/01/2010

 

251

Lệnh

20/2008/L-CTN 28/11/2008

Lệnh công bố Luật cán bộ, công chức

28/11/2008

 

252

Luật

58/2010/QH12 15/11/2010

Luật viên chức 2010

01/01/2012

 

253

Lệnh

15/2010/L-CTN 29/11/2010

Lệnh công bố Luật viên chức

29/11/2010

 

254

Nghị định

68/2000/NĐ-CP

17/11/2000

Về thực hiện chế độ hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

02/12/2000

Hết hiệu lực một phần

255

Nghị định

71/2000/NĐ-CP 23/11/2000

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

08/12/2000

 

256

Nghị định

35/2005/NĐ-CP 17/3/2005

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

06/4/2005

Hết hiệu lực một phần

257

Nghị định

107/2006/NĐ-CP 22/9/2006

Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

17/10/2006

Hết hiệu lực một phần

258

Nghị định

118/2006/NĐ-CP 10/10/2006

Về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

06/11/2006

Hết hiệu lực một phần

259

Nghị định

103/2007/NĐ-CP 14/6/2007

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

23/7/2007

Hết hiệu lực một phần

260

Nghị định

143/2007/NĐ-CP

10/9/2007

Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

05/10/2007

Hết hiệu lực một phần

261

Nghị định

157/2007/NĐ-CP 27/10/2007

Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

22/11/2007

 

262

Nghị định

158/2007/NĐ-CP 27/10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/11/2007

Hết hiệu lực một phần

263

Nghị định

06/2010/NĐ-CP 25/01/2010

Quy định những người là công chức

15/3/2010

 

264

Nghị định

24/2010/NĐ-CP 15/3/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/5/2010

Hết hiệu lực một phần

265

Nghị định

46/2010/NĐ-CP 27/4/2010

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

01/7/2010

 

266

Nghị định

93/2010/NĐ-CP 31/8/2010

Sửa đổi Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

 

267

Nghị định

34/2011/NĐ-CP 17/5/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/7/2011

 

268

Nghị định

27/2012/NĐ-CP 06/4/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/5/2012

 

269

Nghị định

29/2012/NĐ-CP 12/4/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/6/2012

Hết hiệu lực một phần

270

Nghị định

41/2012/NĐ-CP 08/5/2012

Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/6/2012

 

271

Nghị định

36/2013/NĐ-CP 22/4/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/6/2013

 

272

Nghị định

150/2013/NĐ-CP 01/11/2013

Sửa đổi Nghị định số 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

20/12/2013

 

273

Nghị định

211/2013/NĐ-CP 09/12/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 107/2006/ NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

10/02/2014

 

274

Nghị định

26/2015/NĐ-CP

09/3/2015

Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

01/5/2015

 

 

275

Nghị định

53/2015/NĐ-CP

29/5/2015

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

15/7/2015

 

276

Nghị định

56/2015/NĐ-CP

09/6/2015

Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

01/8/2015

Hết hiệu lực một phần

277

Nghị định

 

97/2015/NĐ-CP

19/10/2015

Về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

05/12/2015

 

 

278

Nghị định

 

106/2015/NĐ-CP

23/10/2015

Về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

10/12/2015

 

 

279

Nghị định

88/2017/NĐ-CP 27/7/2017

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

15/9/2017

 

280

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

30/12/2017

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất

20/01/2018

 

 

281

Nghị định

113/2018/NĐ-CP

31/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

15/10/2018

 

282

Nghị định

161/2018/NĐ-CP

29/11/2018

Sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

15/01/2019

 

283

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

30/3/2003

 

284

Quyết định

56/2006/QĐ-TTg 13/3/2006

Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số do

09/4/2006

 

285

Quyết định

95/2006/QĐ-TTg

03/5/2006

Về việc ban hành quy chế trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

25/5/2006

 

286

Quyết định

45/2007/QĐ-TTg

03/4/2007

Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các ban quản lý có tên gọi khác thộc Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04/5/2007

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

287

Quyết định

23/2004/QĐ-BNV 07/4/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ

04/5/2004

 

288

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004

Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

 

06/12/2004

Hết hiệu lực một phần

289

Quyết định

82/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14/12/2004

 

290

Quyết định

83/2004/QĐ-BNV 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

14/12/2004

 

291

Quyết định

93/2005/QĐ-BNV 30/8/2005

Về danh mục mã số các cơ quan nhà nước

02/10/2005

 

292

Quyết định

06/2006/QĐ-BNV 21/3/2006

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

16/4/2006

 

293

Quyết định

03/2007/QĐ-BNV 26/02/2007

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

28/7/2007

 

294

Quyết định

06/2007/QĐ-BNV 18/6/2007

Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

23/8/2007

Hết hiệu lực một phần

295

Quyết định

02/2008/QĐ-BNV 06/10/2008

Về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

21/10/2008

 

296

Quyết định

03/2008/QĐ-BNV 12/11/2008

Về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

16/12/2008

 

297

Quyết định

05/2008/QĐ-BNV 26/11/2008

Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

01/01/2009

 

298

Quyết định

06/2008/QĐ-BNV 22/12/2008

Về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/01/2009

 

299

Thông tư

19/2001/TT-BTCCBCP 25/4/2001

Hướng dẫn Nghị định số 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

09/12/2000

 

300

Thông tư

10/2002/TT-BTCCBCP 18/02/2002

Hướng dẫn Quyết định số 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước

01/01/2002

 

301

Thông tư

03/2006/TT-BNV 08/02/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

11/3/2006

 

302

Thông tư

08/2007/TT-BNV 01/10/2007

Hướng dẫn Nghị định số 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước

31/10/2007

 

303

Thông tư 

03/2008/TT-BNV 03/6/2008

Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

03/7/2008

 

304

Thông tư

10/2009/TT-BNV 21/10/2009

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

05/12/2009

 

305

Thông tư

09/2010/TT-BNV 11/9/2010

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

26/10/2010

 

306

Thông tư

13/2010/TT-BNV 30/12/2010

Hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

15/02/2011

Hết hiệu lực một phần

307

Thông tư

08/2011/TT-BNV 19/01/2011

Hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

05/3/2011

 

308

Thông tư

05/2012/TT-BNV 24/10/2012

Sửa đổi Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển, sử dụng và quản lý công chức

10/12/2012

 

309

Thông tư

12/2012/TT-BNV 18/12/2012

Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

15/02/2013

 

310

Thông tư

14/2012/TT-BNV 18/12/2012

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

 

311

Thông tư

16/2012/TT-BNV 28/12/2012

Về Quy chế thi, xét tuyển viên chức Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/3/2013

 

312

Thông tư

05/2013/TT-BNV 25/6/2013

Hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/8/2013

 

313

Thông tư

06/2013/TT-BNV 17/7/2013

Bãi bỏ Điều 19 Thông tư số 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/09/2013

 

314

Thông tư

11/2014/TT-BNV

09/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

01/12/2014

 

Hết hiệu lực một phần

315

Thông tư

03/2015/TT-BNV

10/3/2015

Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV quy định về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số số 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/5/2015

 

 

316

Thông tư

04/2015/TT-BNV

31/8/2015

Sửa đổi Thông tư số 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

15/10/2015

 

 

317

Thông tư

07/2015/TT-BNV

11/12/2015

Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

24/01/2016

 

 

318

Thông tư

05/2017/TT-BNV

15/8/2017

Sửa đổi Thông tư số 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

01/10/2017

 

 

319

Thông tư

06/2017/TT-BNV

27/9/2017

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học.

15/11/2017

 

 

320

Thông tư

02/2018/TT-BNV

08/01/2018

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

15/02/2018

 

321

Thông tư

04/2018/TT-BNV

27/3/2018

Hướng dẫn thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

15/5/2018

 

 

322

Thông tư

05/2018/TT-BNV

09/5/2018

Quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

01/7/2018

 

 

323

Thông tư

07/2018/TT-BNV

15/6/2018

Quy định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

01/8/2018

 

324

Thông tư

09/2018/TT-BNV

13/9/2018

Quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

01/11/2018

 

325

Thông tư

10/2018/TT-BNV

13/9/2018

Quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

01/11/2018

 

326

Thông tư liên tịch

65/2004/TTLT-BNV

03/5/2004

Hướng dẫn Nghị định số 165/2003/NĐ-CP về biệt phái sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam.

22/6/2004

 

 

327

Thông tư liên tịch

03/2007/TTLT- BNV-BNN

19/10/2007

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm do Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/11/2007

 

328

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT- BNV-BTC

20/5/2008

Hướng dẫn Nghị định số 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

24/6/2008

 

329

Thông tư liên tịch

02/2011/TTLT- BNV-BTP

15/4/2011

Về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự.

01/6/2011

 

330

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT- BNG-BNV

05/8/2012

Hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

01/10/2012

 

 

331

Thông tư liên tịch

02/2014/TTLT-BNV-UBDT

11/9/2014

Hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc.

01/11/2014

 

 

332

Thông tư liên tịch

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

01/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

01/12/2014

 

 

333

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV

17/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

15/12/2014

 

 

334

Thông tư liên tịch

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

01/02/2015

 

 

335

Thông tư liên tịch

06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/3/2015

Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

01/5/2015

 

 

336

Thông tư liên tịch

02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

19/5/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện.

15/7/2015

 

 

337

Thông tư liên tịch

10/2015/TTLT- BYT-BNV

27/5/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ

16/7/2015

 

 

338

Thông tư liên tịch

11/2015/TTLT-BYT-BNV

27/5/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng.

16/7/2015

 

 

339

Thông tư liên tịch

02/2015/TTLT-BNV-BVHTTDL

26/6/2015

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao.

01/8/2015

 

 

340

Thông tư liên tịch

30/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

19/8/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công tác xã hội.

04/10/2015

 

 

341

Thông tư liên tịch

20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

14/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

01/11/2015

 

 

342

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

03/11/2015

 

 

343

Thông tư liên tịch

22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

03/11/2015

 

 

344

Thông tư liên tịch

23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

16/9/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

03/11/2015

 

 

345

Thông tư liên tịch

35/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV

16/9/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

31/10/2015

 

 

346

Thông tư liên tịch

26/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

20/11/2015

 

 

347

Thông tư liên tịch

27/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược.

20/11/2015

 

 

348

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BYT-BNV

07/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng.

20/11/2015

 

 

349

Thông tư liên tịch

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật.

05/12/2015

 

 

350

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y.

05/12/2015

 

351

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

20/10/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản.

05/12/2015

 

 

352

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC

06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

01/01/2016

 

 

353

Thông tư liên tịch

28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập.

25/12/2015

 

 

354

Thông tư liên tịch

52/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính.

01/02/2016

 

 

355

Thông tư liên tịch

53/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên và môi trường.

01/02/2016

 

 

356

Thông tư liên tịch

54/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn.

01/02/2016

 

 

357

Thông tư liên tịch

55/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

01/02/2016

 

 

358

Thông tư liên tịch

56/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường.

01/02/2016

 

 

359

Thông tư liên tịch

57/2015/TTLT-BTNMT-BNV

08/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ.

01/02/2016

 

 

360

Thông tư liên tịch

09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

01/3/2016

 

 

361

Thông tư liên tịch

10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV

11/12/2015

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.

01/3/2016

 

 

362

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV

11/01/2016

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/3/2016

 

 

363

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BTTTT-BNV

07/4/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

25/5/2016

 

 

364

Thông tư liên tịch

08/2016/TTLT-BYT-BNV 15/4/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

01/6/2016

 

365

Thông tư liên tịch

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

22/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong cơ sở giáo dục công lập.

15/8/2016

 

 

366

Thông tư liên tịch

08/2016/TTLT-BTP-BNV

23/6/2016

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ viên giúp pháp lý.

08/8/2016

 

 

367

Thông tư liên tịch

11/2016/TTLT-BXD-BNV

29/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng.

12/8/2016

 

 

368

Thông tư liên tịch

07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành mỹ thuật.

15/8/2016

 

 

369

Thông tư liên tịch

13/2016/TTLT-BTNMT-BNV

30/6/2016

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

01/9/2016

 

 

370

Thông tư liên tịch

06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV

30/6/2016

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.

15/8/2016

 

 

III. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

371

Nghị định

101/2017/NĐ-CP

01/9/2017

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

21/10/2017

 

 

372

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

05/12/2017

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

20/01/2018

 

373

Quyết định

161/2003/QĐ-TTg 04/8/2003

Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

30/8/2003

Đã đề nghị Bộ Tư pháp đưa vào danh mục trình Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ

374

Chỉ thị

38/2004/CT-TTg 09/11/2004

Về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

06/12/2004

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

375

Quyết định

40/2005/QĐ-BNV 20/4/2005

Về Chương trình khung, Chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo trung học chuyên nghiệp chương trình Hành chính

26/5/2005

 

376

Thông tư

130/2005/TT-BNV

07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

31/12/2005

 

Hết hiệu lực một phần

377

Thông tư

15/2012/TT-BNV 25/12/2012

Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/02/2013

Hết hiệu lực một phần

378

Thông tư

06/2014/TT-BNV

09/8/2014

Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức của trường trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

25/9/2014

 

 

379

Thông tư

10/2017/TT-BNV

29/12/2017

Quy định đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

 

380

Thông tư

01/2018/TT-BNV

08/01/2018

Hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

01/3/2018

 

 

381

Thông tư liên tịch

182/2007/TTLT-BQP-BCA-BGD&ĐT-BNV

04/12/2007

Hướng dẫn Nghị định số 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh.

31/12/2007

 

 

382

Thông tư liên tịch

13/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC-BNV-UBDT

07/4/2008

Hướng dẫn Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

05/5/2008

 

 

383

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BNV-BQP

10/4/2013

Hướng dẫn việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

25/5/2013

 

IV. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

384

Luật

01/2011/QH13 11/11/2011

Luật lưu trữ 2011

01/7/2012

 

385

Lệnh

10/2011/L-CTN 25/11/2011

Lệnh công bố Luật lưu trữ 

25/11/2011

 

NGHỊ ĐỊNH

386

Nghị định

110/2004/NĐ-CP

08/4/2004

Về công tác văn thư

02/5/2004

Hết hiệu lực một phần

387

Nghị định

09/2010/NĐ-CP 08/02/2010

Nghị định sửa đổi Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

01/4/2010

 

388

Nghị định

01/2013/NĐ-CP 03/01/2013

Nghị định hướng dẫn Luật lưu trữ

01/3/2013

 

CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

389

Chỉ thị

05/2007/CT-TTg 02/3/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

02/3/2007

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

390

Thông tư

46/2005/TT-BNV 27/4/2005

Quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước

 

 

391

Thông tư

09/2007/TT-BNV 26/11/2007

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

20/12/2007

 

392

Thông tư

03/2010/TT-BNV 29/4/2010

Quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

13/6/2010

 

393

 Thông tư

12/2010/TT-BNV 26/11/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

10/01/2011

 

394

Thông tư

01/2011/TT-BNV 19/01/2011

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

05/3/2011

 

395

Thông tư

09/2011/TT-BNV 03/6/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức

18/7/2011

 

396

Thông tư

13/2011/TT-BNV 24/10/2011

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

08/12/2011

 

397

Thông tư

15/2011/TT-BNV 11/11/2011

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy

26/12/2011

 

398

Thông tư

07/2012/TT-BNV 22/11/2012

Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

07/01/2013

 

399

Thông tư

08/2012/TT-BNV 26/11/2012

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc.

11/01/2013

 

400

Thông tư

10/2012/TT-BNV 14/12/2012

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu Hết giá trị

28/01/2013

 

401

Thông tư

04/2013/TT-BNV 16/4/2013

Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức

01/6/2013

 

402

Thông tư

04/2014/TT-BNV

23/6/2014

Về định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ

15/8/2014

 

 

403

Thông tư

05/2014/TT-BNV

23/6/2014

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ.

15/8/2014

 

 

404

Thông tư

09/2014/TT-BNV

01/10/2014

Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

15/11/2014

 

 

405

Thông tư

10/2014/TT-BNV

01/10/2014

Quy định việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử.

15/11/2014

 

406

Thông tư

12/2014/TT-BNV

28/10/2014

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

15/12/2014

 

 

407

Thông tư

13/2014/TT-BNV

31/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ.

15/12/2014

 

 

408

Thông tư

 

14/2014/TT-BNV

31/10/2014

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

15/12/2014

 

 

409

Thông tư

16/2014/TT-BNV

20/11/2014

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

01/02/2015

 

 

410

Thông tư

17/2014/TT-BNV

20/11/2014

Hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

01/02/2015

 

Đính chính văn bản

411

Thông tư

05/2015/TT-BNV

25/11/2015

Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.

01/02/2016

 

 

412

Thông tư

06/2015/TT-BNV

08/12/2015

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư, lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ.

15/02/2016

 

 

413

Thông tư liên tịch

55/2005/TTLT-BNV-VPCP

06/5/2005

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

05/6/2005

 

Hết hiệu lực một phần

414

Thông tư liên tịch

01/2014/TTLT-BNV-BXD

21/8/2014

Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

01/01/2015

 

 

415

Thông tư liên tịch

129/2014/TTLT-BTC-BNV

05/9/2014

Về việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam về Việt Nam”.

01/11/2014

 

 

V. LĨNH VỰC THANH NIÊN

LUẬT

416

Luật

53/2005/QH11

Luật Thanh niên

01/7/2006

 

NGHỊ ĐỊNH

417

Nghị định

120/2007/NĐ-CP 23/7/2007

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên.

20/8/2007

Hết hiệu lực một phần

418

Nghị định

12/2011/NĐ-CP 30/01/2011

Về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

26/3/2011

 

419

Nghị định

78/2017/NĐ-CP

03/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên

20/8/2017

 

420

Nghị định

112/2017/NĐ-CP

06/10/2017

Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975

20/11/2017

 

421

Nghị định

140/2017/NĐ-CP

05/12/2017

Chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

20/01/2018

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

422

Quyết định

08/2011/QĐ-TTg

26/01/2011

Tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo

15/3/2011

 

423

Quyết định

57/2015/QĐ-TTg

16/11/2015

Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên

01/01/2016

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

424

Thông tư

11/2011/TT-BNV 26/9/2011

Hướng dẫn Nghị định số 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong do Bộ Nội vụ ban hành

01/11/2011

 

425

Thông tư

18/2014/TT-BNV

25/11/2014

Quy định việc xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong thời kỳ đối với đơn vị chưa được xác định phiên hiệu.

15/01/2015

 

 

426

Thông tư

11/2018/TT-BNV

14/9/2018

Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

30/10/2018

 

427

Thông tư liên tịch

08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC

16/4/2012

Hướng dẫn chế độ trợ cấp đối với Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg.

01/6/2012

 

 

VI. LĨNH VỰC THANH TRA

NGHỊ ĐỊNH

428

Nghị định

90/2012/NĐ-CP 05/11/2012

Về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

01/01/2013

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

429

Thông tư

09/2012/TT-BNV 10/12/2012

Quy định trình tự, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

01/02/2013

 

430

Thông tư liên tịch

07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP

06/5/2002

Hướng dẫn Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ ban hành

21/5/2002

Trao đổi với Bộ Công an để thống nhất về hiệu lực

(Nghị định số 58/2001/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 99/2016/NĐ-CP)

VII. LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

LUẬT

431

Luật

15/2003/QH11 26/11/2003

Luật thi đua khen thưởng 2003

01/7/2004

Hết hiệu lực một phần

432

Luật

47/2005/QH11 14/6/2005

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

 

27/6/2005

 

433

Luật

39/2013/QH13

16/11/2013

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

01/6/2014

 

NGHỊ ĐỊNH

434

Nghị định

122/2005/NĐ-CP 04/10/2005

Về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

29/10/2005

 

435

Nghị định

56/2013/NĐ-CP 22/5/2013

Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

15/7/2013

 

436

Nghị định

85/2014/NĐ-CP

10/9/2014

 

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

01/11/2014

 

Hết hiệu lực một phần

437

Nghị định

91/2017/NĐ-CP

31/7/2017

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng

01/10/2017

 

438

Nghị định

101/2018/NĐ-CP

20/7/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương, mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng.

20/7/2018

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

439

Quyết định

279/2002/QĐ-TTg 17/4/2002

Về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/5/2002

 

440

Quyết định

168/2007/QĐ-TTg 05/11/2007

Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/11/2007

 

441

Quyết định

82/2009/QĐ-TTg

25/5/2009

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 168/2007/QĐ-TTg

15/7/2009

 

442

Quyết định

51/2010/QĐ-TTg

Về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

20/9/2010

 

QUYẾT ĐỊNH, THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ TRƯỞNG

443

Thông tư

01/2012/TT-BNV 16/01/2012

Hướng dẫn Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

01/3/2012

 

444

Thông tư

01/2014/TT-BNV

10/01/2014

Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương về lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

24/02/2014

 

 

445

Thông tư

08/2017/TT-BNV

27/10/2017

Hướng dẫn Nghị định số 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng.

15/12/2017

 

 

446

Thông tư liên tịch

06/2011/TTLT-BCA-BNV

08/9/2011

Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân.

01/11/2011

 

 

447

Thông tư liên tịch

03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

10/10/2014

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

25/11/2014

 

 

448

Thông tư liên tịch

01/2015/TTLT-TTCP-BNV

16/3/2015

Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng.

01/5/2015

 

 

VIII. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG

NGHỊ QUYẾT

449

Nghị quyết

730/2004/NQ-UBTVQH11 30/9/2004

Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

01/10/2004

Hết hiệu lực một phần

450

Nghị quyết

823/2009/NQ-UBTVQH12

03/10/2009

Sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

01/11/2009

 

451

Nghị quyết

1206/2016/UBTVQH13

13/5/2016

Quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân

01/7/2016

 

NGHỊ ĐỊNH

452

Nghị định

23/1999/NĐ-CP 15/4/1999

Về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

30/4/1999

 

453

Nghị định

03/2003/NĐ-CP 15/01/2003

Về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

30/01/2003

Hết hiệu lực một phần

454

Nghị định

204/2004/NĐ-CP 14/12/2004

Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

04/01/2005

Hết hiệu lực một phần

455

Nghị định 

157/2005/NĐ-CP 23/12/2005

Quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

19/01/2006

Hết hiệu lực một phần

456

Nghị định

93/2006/NĐ-CP 07/9/2006

Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/10/2006

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

457

Nghị định 

184/2007/NĐ-CP 17/12/2007

Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/01/2008

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

458

Nghị định

19/2008/NĐ-CP

14/02/2008

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

03/3/2008

 

459

Nghị định

101/2008/NĐ-CP 12/9/2008

Về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/10/2008

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

460

Nghị định

34/2009/NĐ-CP 06/4/2009

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

21/5/2009

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

461

 Nghị định

76/2009/NĐ-CP 15/9/2009

Sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/11/2009

 

462

Nghị định

29/2010/NĐ-CP 25/3/2010

Điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

10/5/2010

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

463

Nghị định

116/2010/NĐ-CP 24/12/2010

Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/3/2011

 

464

Nghị định

23/2011/NĐ-CP 04/4/2011

Về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

19/5/2011

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

465

Nghị định

54/2011/NĐ-CP

04/7/2011

Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/9/2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì

466

Nghị định

14/2012/NĐ-CP 07/3/2012

Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân

01/5/2012

 

467

Nghị định

34/2012/NĐ-CP 15/4/2012

Về chế độ phụ cấp công vụ

01/6/2012

 

468

Nghị định

35/2012/NĐ-CP 18/4/2012

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/6/2012

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

469

Nghị định

17/2013/NĐ-CP 19/02/2013

Sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

10/4/2013

 

470

Nghị định

73/2013/NĐ-CP 15/7/2013

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/9/2013

Bộ Lao động, Thương binh và xã hội chủ trì

471

Nghị định

 

117/2016/NĐ-CP

21/7/2016

Sửa đổi Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

15/9/2016

 

472

Nghị định

Số 72/2018/NĐ-CP 15/5/2018

Quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

01/7/2018

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

473

Quyết định 

138/2005/QĐ-TTg 13/6/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiểm sát

04/7/2005

Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì

474

Quyết định 

171/2005/QĐ-TTg 08/7/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

07/8/2005

Tòa án nhân dân tối cao chủ trì

475

Quyết định

202/2005/QĐ-TTg 09/8/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên

05/9/2005

Thanh tra Chính phủ chủ trì

476

Quyết định

244/2005/QĐ-TTg 06/10/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

30/10/2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì

477

Quyết định

289/2005/QĐ-TTg 08/11/2005

Quyết định về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành

03/12/2005

Bộ Công an chủ trì

478

Quyết định

132/2006/QĐ-TTg

31/5/2006

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y và kiểm soát đê điều

25/6/2006

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

479

Quyết định

07/2007/QĐ-TTg

12/01/2007

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan

06/02/2007

 

480

Quyết định

149/2008/QĐ-TTg

20/11/2008

Về chế độ bồi dưỡng đi biển đối với thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn, cán bộ, thuyền viên và người làm việc trên tàu kiểm ngư

16/12/2008

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

481

Quyết định

45/2009/QĐ-TTg

27/3/2009

Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

11/5/2009

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

482

Quyết định

46/2009/QĐ-TTg

31/3/2009

Quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5, Khoa A11 Bệnh viện Trung ương quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền quân đội

15/5/2009

Hết hiệu lực một phần

Bộ Y tế chủ trì

483

Quyết định

70/2009/QĐ-TTg

Về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

12/6/2009

 

484

Quyết định

78/2009/QĐ-TTg

15/5/2009

Về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên môi trường

01/7/2009

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì

485

Quyết định

30/2011/QĐ-TTg

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

01/8/2011

 

486

Quyết định

73/2011/QĐ-TTg

28/12/2011

Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch

15/02/2012

Bộ Y tế chủ trì

487

Quyết định

25/2012/QĐ-TTg 04/6/2012

Quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

01/8/2012

Bộ Quốc phòng chủ trì

488

Quyết định

27/2012/QĐ-TTg 11/6/2012

Quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/8/2012

 

489

Quyết định

37/2012/QĐ-TTg 07/9/2012

Về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

01/11/2012

Bộ Tài chính chủ trì

490

Quyết định

02/2015/QĐ-TTg

07/01/2015

Quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ kiểm ngư

01/3/2015

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

491

Quyết định

04/2016/QĐ-TTg

04/02/2016

Áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và công nghệ

20/3/2016

 

492

Quyết định

17/2016/QĐ-TTg

05/5/2016

Về áp dụng hệ số điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm đối với công chức và người lao động làm việc tại Ban quản lý làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20/6/2016

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

493

Quyết định

3902/QĐ-BNV 19/10/2005

Đính chính thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thủy lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa - Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

15/11/2005

 

THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

494

Thông tư

02/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

Hết hiệu lực một phần

495

Thông tư

04/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

496

Thông tư

05/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

497

Thông tư

06/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

498

Thông tư

07/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

 

499

Thông tư

09/2005/TT-BNV 05/01/2005

Hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do

25/01/2005

 

500

Thông tư

78/2005/TT-BNV 10/8/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

10/9/2005

 

501

Thông tư

79/2005/TT-BNV

10/8/2005

Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

10/9/2005

Hết hiệu lực một phần

502

Thông tư

83/2005/TT-BNV 10/8/2005

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

0/9/2005

Hết hiệu lực một phần

503

Thông tư

130/2005/TT-BNV 07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

31/12/2005

Hết hiệu lực một phần

504

Thông tư

02/2007/TT-BNV 25/5/2007

Hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

06/7/2007

 

505

Thông tư

08/2013/TT-BNV 31/7/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động.

15/9/2013

 

506

Thông tư

01/2017/TT-BNV

24/01/2017

Hướng dẫn về phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Đội trưởng, Phó Đội trưởng Đội nghiệp vụ thanh tra ngành Giao thông vận tải.

01/4/2017

 

 

507

Thông tư

07/2017/TT-BNV

10/10/2017

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

01/12/2017

 

 

508

Thông tư

06/2018/TT-BNV

31/5/2018

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

15/7/2018

 

509

Thông tư

08/2018/TT-BNV

28/6/2018

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Bộ trưởng và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

15/8/2018

 

510

Thông tư

13/2018/TT-BNV

19/10/2018

Sửa đổi khoản 8 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV Hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

05/12/2018

 

511

Thông tư liên tịch

23/TTLN năm 1996

15/01/1996

Hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong trường phổ thông

01/01/1996

 

Hết hiệu lực một phần

512

Thông tư liên tịch

247/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTS 05/5/1998

Chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thủy sản

01/01/1998

 

513

Thông tư liên tịch

18/1999/TTLT-BTCCP-BTC-BNN&PTNT 28/6/1999

Hướng dẫn Quyết định số 93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão

20/4/1999

 

514

Thông tư liên tịch

17/1999/TTLT-BLĐTBXH- BTC-BTCCBCP

21/7/1999

Hướng dẫn Nghị định số 23/1999/NĐ-CP về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954.

01/5/1999

 

Hết hiệu lực một phần

515

Thông tư liên tịch

03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH

04/02/2004

Hướng dẫn Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS.

06/3/2004

 

 

516

Thông tư liên tịch

01/2005/TTLT- BNV-BTC

05/01/2005

Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

Hết hiệu lực một phần

517

Thông tư liên tịch

08/2005/TTLT- BNV-BTC

05/01/2005

Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

 

518

Thông tư liên tịch

10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC 05/01/2005

Hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút

25/01/2005

 

519

Thông tư liên tịch

11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT 05/01/2005

Hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực

25/01/2005

 

520

Thông tư liên tịch

81/2005/TTLT- BNV-BTC

10/8/2005

Hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường mới

10/9/2005

Hết hiệu lực một phần

521

Thông tư liên tịch

82/2005/TTLT- BNV-BTC

10/8/2005

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức

10/9/2005

 

522

Thông tư liên tịch

04/2005/TTLT-TANDTC-BNV-BTC

06/10/2005

Hướng dẫn Quyết định số 171/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với thẩm phán, thư ký tòa án và thẩm tra viên ngành tòa án.

18/12/2005

 

 

523

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-VKSTC-BNV-BTC

19/01/2006

Hướng dẫn Quyết định số 138/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên, Kiểm tra viên ngành Kiểm sát.

20/02/2006

 

 

524

Thông tư liên tịch

191/2006/TTLT-TTCP-BNV-BTC

19/01/2006

Hướng dẫn Quyết định số 202/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thanh tra viên.

16/02/2006

 

 

525

Thông tư liên tịch

01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC

23/01/2006

Thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

24/02/2006

 

Hết hiệu lực một phần

526

Thông tư liên tịch

07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

02/8/2006

Hướng dẫn Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường.

03/9/2006

 

 

527

Thông tư liên tịch

64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC

25/8/2006

Hướng dẫn Quyết định số 132/2006/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

24/9/2006

 

 

528

Thông tư liên tịch

84/2006/TTLT- BTC-BNV

15/9/2006

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch công chức ngành Dự trữ quốc gia quy định tại Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV.

16/10/2006

 

 

529

Thông tư liên tịch

12/2006/TTLT-BTM-BNV-BTC

02/10/2006

Hướng dẫn chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức quản lý thị trường về chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức lái tầu, lái xe, lái ca nô trực tiếp phục vụ công tác tại các đội quản lý thị trường.

13/12/2006

 

 

530

Thông tư liên tịch

06/2006/TTLT-BCA-BNV-BTC

10/10/2006

Hướng dẫn Quyết định số 289/2005/QĐ-TTg về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyển ngành.

10/11/2006

 

531

Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

08/11/2006

Hướng dẫn Nghị định số 157/2005/NÐ-CP về chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

10/12/2006

 

Hết hiệu lực một phần

532

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

27/3/2007

Hướng dẫn Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

13/5/2007

Hết hiệu lực một phần

533

Thông tư liên tịch

07/2007/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BNV

04/5/2007

Hướng dẫn xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

12/6/2007

 

 

534

Thông tư liên tịch

94/2007/TTLT-BTC-BNV

02/8/2007

Hướng dẫn Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

30/8/2007

 

 

535

Thông tư liên tịch

139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC

07/9/2007

Hướng dẫn Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội.

02/10/2007

 

 

536

Thông tư liên tịch

04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH

22/10/2007

Hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn

16/11/2007

 

537

Thông tư liên tịch

2478/2007/TTLT-TTCP-BNV-BTC-BCA

22/11/2007

Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề Thanh tra đối với Thanh tra viên Công an nhân dân.

20/12/2007

 

 

538

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

15/01/2008

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân chuyển sang công nhân, viên chức Công an nhân dân.

18/3/2008

 

Hết hiệu lực một phần

539

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-BNV-BTC

13/3/2008

Hướng dẫn Nghị định số 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng

12/4/2008

 

540

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BNV-BTC

09/4/2009

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ được huy động phục vụ công tác công an.

24/5/2009

 

 

541

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT

24/6/2009

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành Thống kê

08/8/2009

 

542

Thông tư liên tịch

36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC

21/7/2009

Hướng dẫn Nghị định số 21/2009/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng.

04/9/2009

 

 

543

Thông tư liên tịch

06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC

09/9/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

24/10/2009

 

544

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC

21/10/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành Tài nguyên môi trường

01/12/2009

 

545

Thông tư liên tịch

04/2009/TTLT- BNV-BTC

24/12/2009

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm

07/02/2010

 

546

Thông tư liên tịch

06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC

22/3/2010

Hướng dẫn Nghị định số 64/2009/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

15/5/2010

 

 

547

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC- BLĐTBXH

27/4/2010

Sửa đổi Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 157/2005/NĐ-CP về mức sinh hoạt phí tối thiểu tại các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

11/6/2010

 

 

548

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC-BNV

15/7/2010

Hướng dẫn Nghị định số 59/2010/NĐ-CP sửa đổi về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định Nghị định số 43/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân.

29/8/2010

 

 

549

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BNV-BTC

02/8/2010

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ

16/9/2010

 

550

Thông tư liên tịch

30/2010/TTLT-BTNMT-BNV

25/11/2010

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch và xếp lương viên chức ngành Tài nguyên và môi trường.

10/01/2011

 

Hết hiệu lực một phần

551

Thông tư liên tịch

11/2011/TTLT- BYT-BNV

28/02/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với viên chức ngạch kỹ thuật y học.

15/4/2011

 

 

552

Thông tư liên tịch

08/2011/TTLT- BNV-BTC

31/8/2011

Hướng dẫn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

15/10/2011

 

553

Thông tư liên tịch

02/2011/TTLT- BNV-BTP

15/4/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự

01/6/2011

 

554

Thông tư liên tịch

01/2011/TTLT- BNV-BKHCN

07/4/2011

Hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

22/5/2011

 

555

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT-BNV-BTC-BVHTTDL 10/6/2011

Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/8/2011

 

556

Thông tư liên tịch

08/2011/TTLT- BNV-BTC

31/8/2011

Hướng dẫn Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

15/10/2011

 

 

557

Thông tư liên tịch

49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC

30/9/2011

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

14/11/2011

 

 

558

Thông tư liên tịch

68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

30/12/2011

Hướng dẫn Nghị định số 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.

20/02/2012

 

Hết hiệu lực một phần

559

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC

19/01/2012

Hướng dẫn Nghị định số 56/2011/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập.

05/3/2012

 

 

560

Thông tư liên tịch

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

08/3/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

22/4/2013

 

 

561

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH

08/5/2013

Hướn