Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

B NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1182/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008:

Căn cứ Nghị định 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng hệ thống hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 1).

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 2)

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực loàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 3)

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 4).

5. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 5).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ ; gửi đăng, Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan:

a) Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương, soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

b) Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Thăng

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1182/BNV-PC ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú1

I. LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.

Pháp lệnh

Số 2-L/CTN; 26/2/1998

Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 1998

01/05/1998

 

2.

Pháp lệnh

21/2000/PL- UBTVQH10; 28/04/2000

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, Công chức năm 2000

12/05/2000

 

3.

Pháp lệnh

11/2003/PL- UBTVQH11; 29/04/2003

Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003

01/07/2003

 

4.

Luật

22/2008/QH12; 13/11/2008

Luật cán bộ, công chức 2008

01/01/2010

 

5.

Lệnh

20/2008/L-CTN; 28/11/2008

Lệnh công bố Luật cán bộ, công chức 2008

28/11/2008

 

6.

Luật viên chức 2010

58/2010/QH12; 15/11/2010

Luật viên chức 2010

01/01/2012

 

7.

Lệnh

15/2010/L-CTN; 29/11/2010

Lệnh 15/2010/L-CTN công bố Luật viên chức

29/11/2010

 

8.

Nghị định

71/2000/NĐ-CP; 23/11/2000

Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

08/12/2000

 

9.

Nghị định

62/2001/NĐ-CP; 12/09/2001

Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi từ trần

27/09/2001

 

10.

Nghị định

20/2001/NĐ-CP; 17/05/2001

Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm và miễn nhiệm các chức danh giáo sư và phó giáo sư

01/06/2001

 

11.

Nghị định

117/2003/NĐ-CP; 10/10/2003

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước

29/10/2003

 

12.

Nghị định

116/2003/NĐ-CP; 10/10/2003

Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản Iý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

29/10/2003

 

13.

Nghị định

115/2003/NĐ-CP; 10/10/2003

Về chế độ công chức dự bị

29/10/2003

 

14.

Nghị định

107/2004/NĐ-CP; 01/04/2004

Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên ủy ban nhân dân các cấp

29/04/2004

 

15.

Nghị định

112/2004/NĐ-CP; 08/04/2004

Quy định cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp nhà nước

04/05/2004

 

16.

Nghị định

35/2005/NĐ-CP; 17/03/2005

Về việc xử lý ký luật cán bộ, công chức

06/04/2005

 

17.

Nghị định

54/2005/NĐ-CP; 19/04/2005

Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

09/05/2005

 

18.

Nghị định

121/2006/NĐ-CP; 23/10/2006

Sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

18/11/2006

 

19.

Nghị định

118/2006/NĐ-CP; 10/10/2006

Về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

06/11/2006

 

20.

Nghị định

107/2006/NĐ-CP; 22/09/2006

Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

17/10/2006

 

21.

Nghị định

08/2007/NĐ-CP; 15/01/2007

Sửa đổi Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị

08/02/2007

 

22.

Nghị định

09/2007/NĐ-CP; 15/01/2007

Sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước

08/02/2007

 

23.

Nghị định

103/2007/NĐ-CP; 14/06/200

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

23/07/2007

 

24.

Nghị định

143/2007/NĐ-CP; 10/09/2007

Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

05/10/2007

 

25.

Nghị định

157/2007/NĐ-CP; 27/10/2007

Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

22/11/2007

 

26.

Nghị định

158/2007/NĐ-CP; 27/10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/11/2007

 

27.

Nghị định

82/2008/NĐ-CP; 30/07/2008

Sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

31/07/2008

 

28.

Nghị định

27/2009/NĐ-CP; 19/03/2009

Sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

01/04/2009

 

29.

Nghị định

93/2010/NĐ-CP; 31/08/2010

Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

 

30.

Nghị định

24/2010/NĐ-CP; 15/03/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/05/2010

 

31.

Nghị định

46/2010/NĐ-CP; 27/04/2010

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

01/07/2010

 

32.

Nghị định

06/2010/NĐ-CP; 25/01/2010

Quy định những người là công chức

15/03/2010

 

33.

Nghị định

21/2010/NĐ-CP; 08/03/2010

Về quản lý biên chế công chức

01/05/2010

 

34.

Nghị định

36/2011/NĐ-CP; 23/05/2011

Về sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

23/05/2011

 

35.

Nghị định

66/2011/NĐ-CP; 01/08/2011

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

25/09/2011

 

36.

Nghị định

34/2011/NĐ-CP; 17/05/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/07/2011

 

37.

Nghị định

41/2012/NĐ-CP; 08/05/2012

Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/06/2012

 

38.

Nghị định

29/2012/NĐ-CP; 12/04/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/06/2012

 

39.

Nghị định

27/2012/NĐ-CP; 06/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/05/2012

 

40.

Nghị định

150/2013/NĐ-CP; 01/11/2013

Sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

20/12/2013

 

41.

Nghị định

36/2013/NĐ-CP; 22/04/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/06/2013

 

42.

Nghị định

211/2013/NĐ-CP; 09/12/2003

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

10/2/2014

 

43.

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg; 19/02/2003

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

30/03/2003

 

44.

Quyết định

56/2006/QĐ-TTg; 13/03/2006

Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số do

09/04/2006

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

45.

Quyết định

414/TCCP-VC; 29/05/1993

năm 1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính do Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ban hành

29/05/1993

 

46.

Quyết định

137/TCCP-CCVC; 11/07/1996

Ban hành tiêu chuẩn Vụ trưởng, Phó vụ trưởng và các chức vụ tương đương ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

11/07/1996

 

47.

Quyết định

285/1998/QĐ-TCCP-BCTL; 26/05/1998

Về quy định tạm thời về thi nâng ngạch giảng viên lên giảng viên chính trong các trường Đại học và Cao đẳng do Trưởng ban Ban Tổ chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành

26/05/1998

 

48.

Quyết định

393/1998-QĐ-TCCP- CCVC; 03/10/1998

Quyết định số về thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện do Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

03/10/1998

 

49.

Quyết định

150/1999/QĐ-TCCP; 12/02/1999

Quy chế thi nâng ngạch công chức

12/02/1999

 

50.

Quyết định

77/2004/QĐ-BNV; 03/11/2004

Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hóa - thông tin

06/12/2004

 

51.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV; 03/11/2004

Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

06/12/2004

 

52.

Quyết định

23/2004/QĐ-BNV; 07/04/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc Sở Nội vụ

04/05/2004

 

53.

Quyết định

83/2004/QĐ-BNV; 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Vụ trưởng thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

14/12/2004

 

54.

Quyết định

82/2004/QĐ-BNV; 17/11/2004

Ban hành Tiêu chuẩn Giám đốc sở và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14/12/2004

 

55.

Quyết định

136/2005/QĐ-BNV; 19/12/2005

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành dự trữ quốc gia

03/01/2006

 

56.

Quyết định

93/2005/QĐ-BNV; 30/08/2005

Về danh mục mã số các cơ quan nhà nước

02/10/2005

 

57.

Quyết định

64/2005/QĐ-BNV; 29/06/2005

Bổ sung chức danh và mã số ngạch nhân viên kiểm soát thị trường

30/07/2005

 

58.

Quyết định

61/2005/QĐ-BNV; 15/06/2005

Ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin

20/07/2005

 

59.

Quyết định

41/2005/QĐ-BNV; 22/04/2005

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

15/05/2005

 

60.

Quyết định

28/2005/QĐ-BNV; 25/02/2005

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng

23/03/2005

 

61.

Quyết định

14/2006/QĐ-BNV; 06/11/2006

Ban hành quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

13/12/2006

 

62.

Quyết định

11/2006/QĐ-BNV; 05/10/2006

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ

16/11/2006

 

63.

Quyết định

12/2006/QĐ-BNV; 05/10/2006

Ban hành Nội quy kỳ thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

10/11/2006

 

64.

Quyết định

09/2006/QĐ-BNV; 05/10/2006

Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành kiểm lâm

10/11/2006

 

65.

Quyết định

10/2006/QĐ-BNV; 05/10/2006

Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

16/11/2006

 

66.

Quyết định

06/2006/QĐ-BNV; 21/03/2006

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập

16/04/2006

 

67.

Quyết định

06/2007/QĐ-BNV; 18/06/2007

Ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

23/08/2007

 

68.

Quyết định

09/2007/QĐ-BNV; 05/12/2007

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành Thể dục thể thao

01/01/2008

 

69.

Quyết định

03/2007/QĐ-BNV; 26/02/2007

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

28/07/2007

 

70.

Quyết định

02/2007/QĐ-BNV; 01/02/2007

Ban hành mã số ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

08/03/2007

 

71.

Quyết định

01/2007/QĐ-BNV; 17/01/2007

Ban hành tiêu chuẩn ngạch Thẩm tra viên, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự

08/03/2007

 

72.

Quyết định

03/2008/QĐ-BNV; 12/11/2008

Về chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê

16/12/2008

 

73.

Quyết định

05/2008/QĐ-BNV; 26/11/2008

Về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi

01/01/2009

 

74.

Quyết định

02/2008/QĐ-BNV; 06/10/2008

Về mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức

Chưa xác định

 

75.

Quyết định

06/2008/QĐ-BNV; 22/12/2008

Về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/01/2009

 

76.

Quyết định

01/2008/QĐ-BNV; 04/08/2008

Về việc ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường

01/09/2008

 

77.

Quyết định

04/2008/QĐ-BNV; 17/11/2008

Về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra

13/12/2008

 

78.

Thông tư

05/1999/TT-TCCP; 27/03/1999

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 97/1998/NĐ-CP về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức

11/04/1999

 

79.

Thông tư

04/1999/TT-TCCP; 20/03/1999

Hướng dẫn Nghị định 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

04/04/1999

 

80.

Thông tư

19/2001/TT-BTCCBCP; 25/04/2001

Hướng dẫn Nghị định 71/2000/NĐ-CP quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

09/12/2000

 

81.

Thông tư

22/2002/TT-BTCCBCP; 23/04/2002

Hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp Nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

23/04/2002

 

82.

Thông tư

10/2002/TT- BTCCBCP; 18/02/2002

Hướng dẫn Quyết định 180/2001/QĐ-TTg về nhân sự Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các đơn vị thành viên Tổng công ty có 100% vốn nhà nước

01/01/2002

 

83.

Thông tư

22/2002TT- BTCCBCP; 23/04/2002

Về việc xử lý cán bộ, công chức, cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước vi phạm việc cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

23/04/2002

 

84.

Thông tư

22/2003/TT-BNV; 15/05/2003

Hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch Giáo sư, Phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập

21/06/2003

 

85.

Thông tư

10/2004/TT-BNV; 19/02/2004

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

16/03/2004

 

86.

Thông tư

08/2004/TT-BNV; 19/02/2004

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị

16/03/2004

 

87.

Thông tư

09/2004/TT-BNV; 19/02/2004

Hướng dẫn Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

16/03/2004

 

88.

Thông tư

03/2006/TT-BNV; 08/02/2006

Hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

11/03/2006

 

89.

Thông tư

08/2007/TT-BNV; 01/10/2007

Hướng dẫn Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách đối với các đơn vị sư nghiệp, doanh nghiệp của nhà nước và các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước

31/10/2007

 

90.

Thông tư

07/2007/TT-BNV; 04/07/2007

Hướng dẫn Nghị định 09/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn Nghị định 117/2003/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

08/08/2007

 

91.

Thông tư

04/2007/TT-BNV; 21/06/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP

24/07/2007

 

92.

Thông tư

07/2008/TT-BNV; 04/09/2008

Hướng dẫn một số quy định về thi nâng ngạch công chức

04/10/2008

 

93.

Thông tư

03/2008/TT-BNV; 03/06/2008

Hướng dẫn xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

03/07/2008

 

94.

Thông tư

02/2008/TT-BNV; 03/03/2008

Sửa đổi điểm b khoản 1 mục I Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 116/2003/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2006/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

25/03/2008

 

95.

Thông tư

01/2008/TT-BNV; 15/01/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc công ty nhà nước

14/02/2008

 

96.

Thông tư

05/2009/TT-BNV; 11/05/2009

Ban hành chức danh và mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

25/06/2009

 

97.

Thông tư

09/2009/TT-BNV; 15/10/2009

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học

29/11/2009

 

98.

Thông tư

01/2009/TT-BNV; 19/03/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân

01/04/2009

 

99.

Thông tư

10/2009/TT-BNV: 21/10/2009

Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

05/12/2009

 

100.

Thông tư

06/2010/TT-BNV; 26/07/2010

Quy định chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý

09/09/2010

 

101.

Thông tư

08/2010/TT-BNV; 25/08/2010

Ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội

09/10/2010

 

102.

Thông tư

09/2010/TT-BNV; 11/09/2010

Thông tư về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

26/10/2010

 

103.

Thông tư

10/2010/TT-BNV; 28/10/2010

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự

15/12/2010

 

104.

Thông tư

13/2010/TT-BNV; 30/12/2010

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

15/02/2011

 

105.

Thông tư

12/2011/TT-BNV; 01/10/2011

Thông tư về chức danh, mã số ngạch viên chức dân số

15/11/2011

 

106.

Thông tư

06/2011/TT-BNV; 01/03/2011

Thông tư về chức danh, mã số ngạch viên chức hộ sinh

15/04/2011

 

107.

Thông tư

10/2011/TT-BNV; 04/08/2011

Thông tư ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số do Bộ Nội vụ ban hành

20/09/2011

 

108.

Thông tư

08/2011/TT-BNV; 19/01/2011

Thông tư về hướng dẫn Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

05/03/2011

 

109.

Thông tư

05/2013/TT-BNV; 25/06/2013

Thông tư hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/08/2013

 

110.

Thông tư

12/2012/TT-BNV; 18/12/2012

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

15/02/2013

 

111.

Thông tư

09/2012/TT-BNV; 10/12/2012

Thông tư quy định quy trình, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức.

01/02/2013

 

112.

Thông tư

05/2012/TT-BNV; 24/10/2012

Thông tư sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyến, sử dụng và quản lý công chức

10/12/2012

 

113.

Thông tư

06/2013/TT-BNV; 17/07/2013

Thông tư bãi bỏ Điều 19 Thông tư 13/2010/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

01/09/2013

 

114.

Thông tư

14/2012/TT-BNV; 18/12/2012.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

05/02/2013

 

115.

Thông tư

15/2012/TT-BNV; 25/12/2012

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

15/02/2013

 

116.

Thông tư

16/2012/TT-BNV; 28/12/2012

Thông tư về Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

01/03/2013

 

117.

Thông tư

03/2012/TT-BNV; 26/06/2012

Thông tư hướng dẫn Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

15/08/2012

 

118.

Thông tư liên tịch

03/2007/TTLT-BNV- BNN; 19/10/2007

Hướng dẫn chuyển xếp ngạch công chức ngành Kiểm lâm do Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

16/11/2007

 

119.

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT-BNV- BTC; 20/05/2008

Hướng dẫn Nghị định 118/2006/NĐ-CP về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

24/06/2008

 

120.

Thông tư liên tịch

02/2013/TTLT-BNV- BLĐTBXH-BTC- BYT; 09/07/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành

01/09/2013

 

II. LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

121.

Pháp lệnh

34/2007/UBTVQH; 20/4/2007

Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

01/7/2007

 

122.

Nghị định

71/1998/NĐ-CP; 08/09/1998

Về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

23/09/1998

 

123.

Nghị định

19/2004/NĐ-CP; 10/01/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu HĐND năm 2003

29/01/2004

 

124.

Nghị định

121/2003/NĐ-CP; 21/10/2003

Chế độ chính sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

10/11/2003

 

125.

Nghị định

114/2003/NĐ-CP; 10/10/2003

Quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

10/10/2003

 

126.

Nghị định

107/2004/NĐ-CP; 01/4/2004

Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

29/4/2004

 

127.

Nghị định

159/2005/NĐ-CP; 27/12/2005

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

28/01/2006

 

128.

Nghị định

15/2007/NĐ-CP; 26/01/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

25/2/2007

 

129.

Nghị định

27/2009/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2004/ ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

01/4/2009

 

130.

Nghị định

92/2009/NĐ-CP; 22/10/2009

Quy định chức danh, số Iượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/01/2010

 

131.

Nghị định

42/2009/NĐ-CP; 07/05/2009

Về việc phân loại đô thị

02/07/2009

 

132.

Nghị định

36/2011/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

23/5/2011

 

133.

Nghị định

112/2011/NĐ-CP; 05/12/2011

Quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, điều động, tiếp nhận trình tự và thủ tục đánh giá, thôi việc và thủ tục nghỉ hưu, xử lý kỷ luật, quản lý công chức xã, phường thị trấn

01/02/2012

 

134.

Nghị định

62/2011/NĐ-CP; 26/07/2011

Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

25/09/2011

 

135.

Nghị định

29/2013/NĐ-CP; 08/04/2013

Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/06/2013

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

136.

Thông tư

05/2007/TT-BNV; 21/06/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

01/08/2007

 

137.

Thông tư

06/2012/TT-BNV; 30/10/2012

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

15/12/2012

 

138.

Thông tư

04/2012/TT-BNV; 31/08/2012

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

15/10/2012

 

139.

Thông tư

02/2012/TT-BNV; 15/06/2012

Hướng dẫn Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

01/08/2012

 

140.

Thông tư liên tịch

34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH; 14/05/2004

Hướng dẫn Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

12/06/2004

 

141.

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BNV- BTC-BLĐTBXH; 27/05/2010

Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/07/2010

 

III. LĨNH VỰC VĂN THƯ - LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

142.

Pháp lệnh

34/2001/PL-UBTVQH10; 04/4/2001

Pháp lệnh về lưu trữ quốc gia

01/7/2001

 

143.

Luật

01/2011/QH13; 11/11/2011

Luật lưu trữ 2011

01/07/2012

 

144.

Lệnh

10/2011/L-CTN, 25/11/2011

Lệnh công bố Luật lưu trữ năm 2011

25/11/2011

 

145.

Nghị định

01/2013/NĐ-CP; 03/01/2013

Nghị định hướng dẫn Luật lưu trữ

01/03/2013

 

146.

Nghị định

110/2004/NĐ-CP; 08/04/2004

Nghị định về công tác văn thư

02/05/2004

 

147.

Nghị định

111/2004/NĐ-CP; 08/04/2004

Nghị định Hướng dẫn Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia

02/05/2004

 

148.

Nghị định

09/2010/NĐ-CP; 08/02/2010

Nghị định sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

01/04/2010

 

149.

Chỉ thị

05/2007/CT-TTg; 02/3/2007

Về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

02/3/2007

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

150.

Quyết định

62/2003/QĐ-BNV; 30/9/2003

Về xếp loại cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

30/9/2003

 

151.

Quyết định

13/2005/QĐ-BNV; 06/01/2005

Quyết định về chế độ báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư, lưu trữ

04/02/2005

 

152.

Quyết định

14/2005/QĐ-BNV; 06/01/2005

Về chế độ báo cáo thống kê tổng hợp công tác văn thư, lưu trữ

04/02/2005

 

153.

Quyết định

04/2007/QĐ-BNV; 04/04/2007

Quyết định ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn thư, Lưu trữ"

30/05/2007

 

154.

Quyết định

249/QĐ-BNV; 26/03/2007

Quyết định năm 2007 ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ Tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ

26/03/2007

 

155.

Thông tư

46/2005/TT-BNV; 27/04/2005

Thông tư hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước.

20/05/2005

 

156.

Thông tư

04/2006/TT-BNV; 11/04/2006

Thông tư hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp.

26/04/2006

 

157.

Thông tư

09/2007/TT-BNV; 26/11/2007

Hướng dẫn về kho lưu trữ chuyên dụng

20/12/2007

 

158.

Thông tư

12/2010/TT-BNV; 26/11/2010

Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy

10/01/2007

 

159.

Thông tư

03/2010/TT-BNV; 29/04/2010

Thông tư quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy

13/06/2010

 

160.

Thông tư

01/2011/TT-BNV; 19/01/2011

Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

05/03/2011

 

161.

Thông tư

09/2011/TT-BNV; 03/06/2011

Thông tư quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức.

18/07/2011

 

162.

Thông tư

15/2011/TT-BNV; 11/11/2011

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và tài liệu lưu trữ nền giấy.

26/12/2011

 

163.

Thông tư

07/2012/TT-BNV; 22/11/2012

Thông tư hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan

07/01/2013

 

164.

Thông tư

10/2012/TT-BNV; 14/12/2012

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị.

28/01/2013

 

165.

Thông tư

04/2013/TT-BNV; 16/04/2013

Thông tư hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, tổ chức.

01/06/2013

 

166.

Thông tư

09/2013/TT-BNV; 31/10/2013

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

01/12/2013

 

167.

Thông tư

13/2011/TT-BNV; 24/10/2011

Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

08/12/2011

 

168.

Thông tư

14/2011/TT-BNV; 08/11/2011

Thông tư quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

23/12/2011

 

169.

Thông tư

01/2011/TT-BNV; 19/01/2011

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

05/03/2011

 

170.

Thông tư

08/2012/TT-BNV; 26/11/2012

Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả tại Phòng đọc.

11/01/2013

 

171.

Thông tư liên tịch

55/2005/TTLT-BNV-VPCP; 06/5/2005

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

05/6/2005

 

IV. LĨNH VỰC TIỀN LƯƠNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

172.

Nghị quyết

730/2004/NQ- UBTVQH11; 30/9/2004

Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

01/10/2004

 

173.

Nghị quyết

823/2009/NQ-UBTVQH12; 3/10/2009

Sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 Phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của nhà nước; bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát

01/11/2009

 

174.

Nghị định

6-CP; 21/01/1997

Nghị định năm 1997 về việc giải quyết tiền lương và trợ cấp năm 1997 đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người nghỉ hưu, nghỉ mất sức;

01/01/1997

 

175.

Nghị định

23/1999/NĐ-CP; 15/04/1999

Nghị định về chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân cán bộ được Đảng cử ở lại miền Nam sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954

30/04/1999

 

176.

Nghị định

03/2001/NĐ-CP; 15/01/2003

Nghị định về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương

30/01/2003

 

177.

Nghị định

204/2004/NĐ-CP; 14/12/2004

Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

04/01/2005

 

178.

Nghị định

118/2005/NĐ-CP; 15/09/2005

Nghị định về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

01/10/2005

 

179.

Nghị định

119/2005/NĐ-CP; 27/09/2005

Nghị định điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP năm 1975, Quyết định 111/HĐBT năm 1981

23/10/2005

 

180.

Nghị định

93/2006/NĐ-CP; 07/09/2006

Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/10/2006

 

181.

Nghị định

157/2005/NĐ-CP; 23/12/2005

Nghị định quy định chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

14/01/2006

 

182.

Nghị định

162/2006/NĐ-CP; 28/12/2006

Nghị định về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

27/01/2007

 

183.

Nghị định

166/2007/NĐ-CP; 16/11/2007

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

01/01/2008

 

184.

Nghị định

184/2007/NĐ-CP; 17/12/2007

Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/01/2008

 

185.

Nghị định

101/2008/NĐ-CP; 12/09/2008

Nghị định về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/10/2008

 

186.

Nghị định

07/2008/NĐ-CP; 21/01/2008

Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

16/02/2008

 

187.

Nghị định

76/2009/NĐ-CP; 15/09/2009

Nghị định sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công viên chức và lực lượng vũ trang

01/11/2009

 

188.

Nghị định

34/2009/NĐ-CP; 06/04/2009

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

21/05/2009

 

189.

Nghị định

33/2009/NĐ-CP; 06/04/2009

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

21/05/2009

 

190.

Nghị định

29/2010/NĐ-CP; 25/03/2010

Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

10/05/2010

 

191.

Nghị định

28/2010/NĐ-CP; 25/03/2010

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

10/05/2010

 

192.

Nghị định

67/2010/NĐ-CP; 15/06/2010

Nghị định về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

01/08/2010

 

193.

Nghị định

22/2011/NĐ-CP; 04/04/2011

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

10/05/2011

 

194.

Nghị định

32/2011/NĐ-CP; 16/05/2011

Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2006/NĐ-CP về chế độ tiền lương, trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước

01/07/2011

 

195.

Nghị định

57/2011/NĐ-CP; 07/07/2011

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

01/09/2011

 

196.

Nghị định

23/2011/NĐ-CP; 04/04/2011

Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

19/05/2011

 

197.

Nghị định

116/2010/NĐ-CP; 24/12/2010

Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

01/03/2011

 

198.

Nghị định

54/2011/NĐ-CP;

Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

01/09/2011

 

199.

Nghị định

31/2012/NĐ-CP; 12/04/2012

Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung

01/06/2012

 

200.

Nghị định

14/2012/NĐ-CP; 07/03/2012

Nghị định sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục 1 Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội và Công an nhân dân

01/05/2012

 

201.

Nghị định

34/2012/NĐ-CP; 15/04/2012

Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ

01/06/2012

 

202.

Nghị định

35/2012/NĐ-CP; 18/04/2012

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/06/2012

 

203.

Nghị định

66/2013/NĐ-CP; 27/06/2013

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành

15/08/2013

 

204.

Nghị định

17/2013/NĐ-CP; 19/02/2013

Nghị định sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang

10/04/2013

 

205.

Nghị định

51/2013/NĐ-CP; 14/05/2013

Nghị định quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/07/2013

 

206.

Nghị định

73/2013/NĐ-CP; 15/07/2013

Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

01/09/2013

 

207.

Quyết định

66/2002/QĐ-TTg; 27/05/2002

Quyết định về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức kiểm lâm công tác trên địa bàn xã

01/06/2002

 

208.

Quyết định

155/2003/QĐ-TTg; 30/07/2003

Quyết định sửa đổi chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

01/07/2003

 

209.

Quyết định

289/2005/QĐ-TTg; 08/11/2005

Quyết định về tiền lương và phụ cấp đối với sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương thuộc Công an nhân dân chuyên ngành

03/12/2005

 

210.

Quyết định

202/2005/QĐ-TTg; 09/08/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thanh tra viên

05/09/2005

 

211.

Quyết định

233/2005/QĐ-TTg; 26/09/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên

23/10/2005

 

212.

Quyết định

244/2005/QĐ-TTg; 06/10/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

30/10/2005

 

213.

Quyết định

276/2005/QĐ-TTg; 01/11/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước

22/11/2005

 

214.

Quyết định

290/2005/QĐ-TTg; 08/11/2005

Quyết định về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách

03/12/2005

 

215.

Quyết định

138/2005/QĐ-TTg; 13/06/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên, Điều tra viên và Kiểm tra viên ngành Kiếm sát

04/07/2005

 

216.

Quyết định

171/2005/QĐ-TTg; 08/07/2005

Quyết định về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với Thẩm phán, Thư ký Tòa án và Thẩm tra viên ngành Tòa án

07/08/2005

 

217.

Quyết định

858/QĐ-TTg; 09/07/2007

Quyết định năm 2007 thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính cách tiền lương Nhà nước

09/07/2007

 

218.

Quyết định

858/QĐ-TTg; 08/7/2007

Về thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

09/07/2007

 

219.

Quyết định

127/2008/QĐ-TTg; 15/9/2008

Quyết định Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn quý IV năm 2008

16/10/2008

 

220.

Quyết định

169/2008/QĐ-TTg; 15/12/2008

Quyết định Trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có mức lương thấp, đời sống khó khăn 04 tháng đầu năm 2009

13/01/2009

 

221.

Quyết định

70/2009/QĐ-TTg

Quyết định về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ kỹ thuật về tham gia tố công tác tại các xã, thị trấn thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

12/6/2009

 

222.

Quyết định

575/QĐ-TTg

Quyết định về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức

05/5/2009

 

223.

Quyết định

45/2009/QĐ-TTg; 27/03/2009

Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

11/05/2009

 

224.

Quyết định

46/2009/QĐ-TTg; 31/03/2009

Quyết định quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc Bộ Y tế, các Phòng Bảo vệ sức khỏe Trung ương 1, 2, 2B, 3 và 5. Khoa A11 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Khoa A11 Viện Y học cổ truyền Quân đội

15/05/2009

 

225.

Quyết định

30/2011/QĐ-TTg

Quyết định về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội

01/8/2011

 

226.

Quyết định

34/2012/QĐ-TTg

Quyết định về quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương; tối thiểu chung đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý khu công nghiệp cao hòa lạc

01/10/2012

 

227.

Quyết định

1647/QĐ-TTg; 08/11/2012

Quyết định về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với những người làm chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc thành phố HCM khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

01/11/2012

 

228.

Quyết định

37/2012/QĐ-TTg; 07/09/2012

Quyết định về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015

01/11/2012

 

229.

Quyết định

27/2012/QĐ-TTg; 11/06/2012

Quyết định quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án

01/08/2012

 

230.

Quyết định

25/2012/QĐ-TTg; 04/06/2012

Quyết định về quy định một số chế độ ưu đãi đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng và công nhân quốc phòng thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

01/08/2012

 

231.

Quyết định

28/2013/QĐ-TTg; 19/5/2013

Quyết định về chế độ phụ cấp đặc thù đối với các đối tượng làm nhiệm vụ tại Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

5/7/2013

 

232.

Quyết định

2016/QĐ-TTg; 04/11/2013

Quyết định về Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

04/11/2013

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

233.

Quyết định

135/2005/QĐ-BNV; 15/12/2005

Quyết định về Quy chế bồi dưỡng Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố

21/01/2006

 

234.

Quyết định

3902/QĐ-BNV; 19/10/2005

Quyết định đính chính thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành Thủy lợi, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa Thông tin, Y tế và Quản lý thị trường

15/11/2005

 

235.

Quyết định

193/QĐ-BNV; 26/01/2006

Quyết định năm 2006 về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức.

26/01/2006

 

236.

Thông tư

45/TCCP-BCTL- 1996; 11/03/1996

Thông tư hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên hàng năm đối với cán bộ, công chức khu vực hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

01/01/1996

 

237.

Thông tư

13/1998/TT-TCCP; 30/12/1998

Thông tư sửa đổi Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ ban hành

14/01/1999

 

238.

Thông tư

12/1998/TT-TCCP; 24/12/1998

Thông tư sửa đổi điểm 3, phần II, Thông tư 474/TCCP-BCTL-1995 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương năm 1995 đối với công nhân viên chức khu vực hành chính sự nghiệp Đảng, đoàn thể do Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ ban hành

01/01/1999

 

239.

Thông tư

17/2002/BTCCB CP; 01/04/2002

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp phục vụ đối với nhân viên được giao nhiệm vụ thường xuyên, trực tiếp chăm sóc người tàn tật nặng trong các cơ sở nuôi dưỡng tập trung của Nhà nước do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

01/01/2002

 

240.

Thông tư

08/2004/TT-BNV; 19/02/2004

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị.

16/03/2004

 

241.

Thông tư

130/2005/TT- BNV; 07/12/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

31/12/2005

 

242.

Thông tư

118/2005/TT- BNV; 09/11/2005

Thông tư hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NĐ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế.

03/12/2005

 

243.

Thông tư

117/2005/TT- BNV; 04/11/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 205/2004/QĐ-TTg về chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp.

Không công bố

 

244.

Thông tư

78/2005/TT-BNV; 10/08/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác.

10/09/2005

 

245.

Thông tư

02/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

 

246.

Thông tư

04/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

247.

Thông tư

05/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

248.

Thông tư

06/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, công chức, viên chức.

25/01/2005

 

249.

Thông tư

07/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức

25/01/2005

 

250.

Thông tư

09/2005/TT-BNV; 05/01/2005

Thông tư hướng dẫn chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do

25/01/2005

 

251.

Thông tư

83/2005/TT-BNV; 10/08/2005

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

0/09/2005

 

252.

Thông tư

02/2007/TT-BNV; 25/05/2007

Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

06/07/2007

 

253.

Thông tư

08/2013/TT- BNV; 31/07/2013

Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động.

15/09/2013

 

254.

Thông tư

07/2013/TT-BNV; 31/07/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù.

15/09/2013

 

255.

Thông tư liên tịch

247/1998/TTLT- BTCCBCP-BTC- BTS; 05/05/1998

Thông tư liên tịch chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Thanh tra viên, Kiểm sát viên bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Ban tổ chức, công tác chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Thủy sản ban hành

01/01/1998

 

256.

Thông tư liên tịch

18/1999/TTLT- BTCCP-BTC- BNN&PTNT; 28/06/1999

Thông tư liên tịch hướng dẫn Quyết định 93/1999/QĐ-TTg về chế độ bồi dưỡng đối với kiểm soát viên đê điều tham gia trực tiếp xử lý sự cố khi có báo động lụt bão do Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

20/04/1999

 

257.

Thông tư liên tịch

54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC; 29/12/1999

Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc Ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành

01/01/2000

 

258.

Thông tư liên tịch

72/2000/TTLT- BTCCBCP-BTC; 26/12/2000

Thông tư hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước do Ban Tổ chức cán bộ chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

01/01/2001

 

259.

Thông tư liên tịch

22/2001/TTLT-BTCCBCP-BTC; 09/05/2001

Thông tư liên tịch điều chỉnh chỉ số sinh hoạt phí đối với cán bộ, công chức công tác lại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính ban hành

01/05/2001

 

260.

Thông tư liên tịch

36/2001/TTLT- BTC-BTCCBCP; 25/05/2001

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ phụ cấp phục vụ do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

01/01/2001

 

261.

Thông tư liên tịch

11/2002/TTLT- BNV-BTC- BNNPTNT; 25/10/2002

hướng dẫn Quyết định 66/2002/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức Kiểm lâm công tác trên địa bàn xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

01/06/2002

 

262.

Thông tư liên tịch

21/2002/TTLT- BNV-BTC-BTP; 26/12/2002

hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người nghèo và đối tượng chính sách do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp ban hành

10/01/2003

 

263.

Thông tư liên tịch

03/2003/TTLT- BNV-BTC; 17/02/2003

hướng dẫn điều chỉnh tiền lương, trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí thuộc ngân sách nhà nước do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

30/01/2003

 

264.

Thông tư liên tịch

34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH; 14/05/2004

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 121/2003/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

12/06/2004

 

265.

Thông tư liên tịch

79/2004/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC; 04/11/2004

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 102/2004/NĐ-CP thi hành Pháp lệnh Cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành

12/01/2005

 

266.

Thông tư liên tịch

11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT; 05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Ủy ban Dân tộc ban hành

25/01/2005

 

267.

Thông tư liên tịch

10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH- BTC; 05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

25/01/2005

 

268.

Thông tư liên tịch

105/2005/TTLT- BNV-BTC; 03/10/2005

Thông tư liên tịch thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

29/10/2005

 

269.

Thông tư liên tịch

01/2005/TTLT-BNV-BTC; 05/01/2005

hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

25/01/2005

 

270.

Thông tư liên tịch

82/2005/TTLT-BNV-BTC; 10/08/2005

Thông tư liên tịch sửa đổi Thông Tư Liên Tịch 01/2005/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

10/09/2005

 

271.

Thông tư liên tịch

81/2005/TTLT-BNV-BTC; 10/08/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với một số ngạch công chức, viên chức mới được bổ sung hoặc có thay đổi về phân loại công chức, viên chức thuộc ngành thủy lợi, giáo dục và đào tạo, văn hóa - thông tin, y tế và quản lý thị trường mới do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành

10/09/2005

 

272.

Thông tư liên tịch

24/2005/TTLT-BNV-BTC; 18/02/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

05/03/2005

 

273.

Thông tư liên tịch

01/2005/TTLT- BNV-BTC; 05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển xếp Iương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

25/01/2005

 

274.

Thông tư liên tịch

08/2005/TTLT-BNV-BTC; 05/01/2005

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

25/01/2005

 

275.

Thông tư liên tịch

02/2006/TTLT- BNV-BTC; 5/09/2006

Thông tư liên tịch thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/10/2006 đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/10/2006

 

276.

Thông tư liên tịch

05/2007/TTLT-BNV-BTC; 10/12/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

01/01/2008

 

277.

Thông tư liên tịch

06/2007/TTLT-BNV-BTC; 28/12/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP 1975, Quyết định 111-HĐBT1981 do Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành

01/01/2008

 

278.

Thông tư liên tịch

01/2007/TTLT-BNV-BTC;
01/2007/TTLT- BNV-BTC

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước do Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính ban hành.

12/06/2007

 

279.

Thông tư liên tịch

04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH;
22/10/2007

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn do Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

16/11/2007

 

280.

Thông tư liên tịch

01/2008/TTLT-BNV-BTC; 13/03/2008

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 19/2008/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động phòng, chống tham nhũng do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

12/04/2008

 

281.

Thông tư liên tịch

03/2009/TTLT-BNV-BKH&ĐT; 24/06/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyên xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngành thống kê do Bộ Nội vụ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

08/08/2009

 

282.

Thông tư liên tịch

01/2009/TTLT-BNV-BTC; 22/04/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

06/06/2009

 

283.

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BNV-BTC; 22/04/2009

Thông tư liên tịch điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2009 đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định 130/CP 1975, Quyết định 111/HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

06/06/2009

 

284.

Thông tư liên tịch

04/2009/TTLT-BNV-BTC; 24/12/2009

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

07/02/2010

 

285.

Thông tư liên tịch

02/2010/TTLT- BNV-BTC; 26/04/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HDBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

10/05/2010

 

286.

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BNV-BTC; 07/06/2010

Hướng dẫn thực hiện nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

11/07/2010

 

287.

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNV-BTC; 26/04/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

10/05/2010

 

288.

Thông tư liên tịch

04/2010/TTLT-BNV-BTC; 07/06/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 01/2009/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

22/07/2010

 

289.

Thông tư liên tịch

04/2011/TTLT- BNV-BTC; 06/05/2011

Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

19/05/2011

 

290.

Thông tư liên tịch

05/2011/TTLT- BNV-BTC; 06/05/2011

Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2011 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP, Quyết định 111-HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

19/05/2011

 

291.

Thông tư liên tịch

06/2011/TTLT- BNV-BGDĐT; 06/06/2011

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

01/08/2011

 

292.

Thông tư liên tịch

08/2011/TTLT-BNV-BTC; 31/08/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/10/2011

 

293.

Thông tư liên tịch

02/2011/TTLT- BNV-BTP; 15/04/2011

Thông tư liên tịch về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

01/06/2011

 

294.

Thông tư liên tịch

01/2011/TTLT- BNV-BKHCN; 07/04/2011

Thông tư liên tịch hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

22/05/2011

 

295.

Thông tư liên tịch

07/2011/TTLT- BNV-BTC-B VHTTD1; 10/06/2011

Thông tư liên tịch quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01/08/2011

 

296.

Thông tư liên tịch

01/2012/TTLT- BNV-BTC; 16/05/20 12

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/06/2012

 

297.

Thông tư liên tịch

02/2012/TTLT- BNV-BTC; 16/05/20 12

Thông tư liên tịch hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

01/06/2012

 

298.

Thông tư liên tịch

03/2013/TTLT- BNV-BTC; 31/07/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP và 111-HĐBT do Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

15/09/2013

 

V. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

299.

Nghị định

91/1999/NĐ-CP; 04/09/1999

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngân hàng

19/09/1999

 

300.

Nghị định

86/2002/NĐ-CP; 05/11/2002

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ

20/11/2002

 

301.

Nghị định

90/2002/NĐ-CP; 11/11/2002

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông

11/11/2002

 

302.

Nghị định

91/2002/NĐ-CP; 11/11/2002

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/11/2002

 

303.

Nghị định

18/2003/NĐ-CP; 20/02/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

25/03/2003

 

304.

Nghị định

21/2003/NĐ-CP; 10/03/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

18/04/2003

 

305.

Nghị định

22/2003/NĐ-CP; 11/03/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban thể dục thể thao

18/04/2003

 

306.

Nghị định

29/2003/NĐ-CP; 31/03/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

31/03/2003

 

307.

Nghị định

30/2003/NĐ-CP; 01/04/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

07/05/2003

 

308.

Nghị định

34/2003/NĐ-CP; 04/04/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

16/05/2003

 

309.

Nghị định

36/2003/NĐ-CP; 04/04/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

16/05/2003

 

310.

Nghị định

43/2003/NĐ-CP; 02/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản

07/06/2003

 

311.

Nghị định

46/2003/NĐ-CP; 02/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Nhà nước

11/06/2003

 

312.

Nghị định

45/2003/NĐ-CP; 09/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

11/06/2003

 

313.

Nghị định

49/2003/NĐ-CP; 15/05/2003

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

18/06/2003

 

314.

Nghị định

51/2003/NĐ-CP; 16/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

21/06/2003

 

315.

Nghị định

54/2003/NĐ-CP; 19/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

21/06/2003

 

316.

Nghị định

52/2003/NĐ-CP; 9/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/07/2003

 

317.

Nghị định

55/2003/NĐ-CP; 28/05/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ công nghiệp

02/07/2003

 

318.

Nghị định

61/2003/NĐ-CP; 06/06/2003

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

12/07/2003

 

319.

Nghị định

62/2003/NĐ-CP; 06/06/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

12/07/2003

 

320.

Nghị định

63/2003/NĐ-CP; 11/06/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin

15/07/2003

 

321.

Nghị định

71/2003/NĐ-CP; 19/06/2003

Về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước

17/07/2003

 

322.

Nghị định

77/2003/NĐ-CP; 01/07/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

31/07/2003

 

323.

Nghị định

85/2003/NĐ-CP; 18/07/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

12/08/2003

 

324.

Nghị định

86/2003/NĐ-CP; 18/07/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12/08/2003

 

325.

Nghị định

83/2003/NĐ-CP; 18/07/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam

12/08/2003

 

326.

Nghị định

82/2003/NĐ-CP; 18/07/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

12/08/2003

 

327.

Nghị định

91/2003 NĐ-CP; 18/08/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ

04/09/2003

 

328.

Nghị định

93/2003/NĐ-CP; 13/08/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước

04/09/2003

 

329.

Nghị định

94/2003/NĐ-CP; 19/08/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

07/09/2003

 

330.

Nghị định

96/2003/NĐ-CP; 20/08/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

09/09/2003

 

331.

Nghị định

101/2003/NĐ-CP; 03/09/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê

21/09/2003

 

332.

Nghị định

128/2003/NĐ-CP; 31/10/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

19/11/2003

 

333.

Nghị định

29/2004/NĐ-CP; 16/01/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại

14/02/2004

 

334.

Nghị định

53/2004/NĐ-CP; 18/02/2004

Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

12/03/2004

 

335.

Nghị định

122/2004/NĐ-CP; 18/05/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước

10/06/2004

 

336.

Nghị định

133/2004/NĐ-CP; 09/06/2004

Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05/07/2004

 

337.

Nghị định

66/2004/NĐ-CP; 19/02/2004

Về việc chuyển Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào Bộ Tài chính

12/03/2004

 

338.

Nghị định

28/2004/NĐ-CP; 16/01/2004

Sửa đổi 54/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

14/02/2004

 

339.

Nghị định

26/2004/NĐ-CP; 15/01/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam

14/02/2004

 

340.

Nghị định

171/2004/NĐ-CP; 29/09/2004

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23/10/2004

 

341.

Nghị định

172/2004/NĐ-CP; 29/09/2004

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

21/10/2004

 

342.

Nghị định

27/2004/NĐ-CP; 16/01/2004

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

14/02/2004

 

343.

Nghị định

22/2004/NĐ-CP; 12/01/2004

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân các cấp

31/01/2004

 

344.

Nghị định

101/2004/NĐ-CP; 25/02/2004

Về việc thành lập Sở Bưu chính, Viễn thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

18/03/2004

 

345.

Nghị định

55/2005/NĐ-CP; 25/04/2005

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

18/05/2005

 

346.

Nghị định

178/2005/NĐ-CP; 10/06/2005

Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và sắc phục của lực lượng, chuyên trách quản lý đê điều

04/07/2005

 

347.

Nghị định

115/2005/NĐ-CP; 05/09/2005

Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

29/09/2005

 

348.

Nghị định

130/2005/NĐ-CP; 17/10/2005

Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

08/11/2005

 

349.

Nghị định

83/2006/NĐ-CP; 17/08/2006

Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước

08/09/2006

 

350.

Nghị định

48/2006/NĐ-CP; 17/05/2006

Về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

10/06/2006

 

351.

Nghị định

43/2006/NĐ-CP; 25/04/2006

Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

21/05/2006

 

352.

Nghị định

81/2007/NĐ-CP; 23/05/2007

Về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

22/06/2007

 

353.

Nghị định

08/NĐ-CP; 08/08/2007

Về việc chuyển Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ

08/08/2007

 

354.

Nghị định

09/NĐ-CP; 08/08/2007

Về việc chuyển Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

08/08/2007

 

355.

Nghị định

132/2007/NĐ-CP; 08/08/2007

Về chính sách tinh giảm biên chế

05/09/2007

 

356.

Nghị định

185/2007/NĐ-CP; 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15/01/2008

 

357.

Nghị định

186/2007/NĐ-CP; 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

15/01/2008

 

358.

Nghị định

187/2007/NĐ-CP; 25/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

15/01/2008

 

359.

Nghị định

188/2007/NĐ-CP; 27/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

19/01/2008

 

360.

Nghị định

189/2007/NĐ-CP; 27/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

20/01/2008

 

361.

Nghị định

178/2007/NĐ-CP; 03/12/2007

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

26/12/2007

 

362.

Nghị định

178/2007/NĐ-CP; 03/12/2007

Nghị định 178/2007/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

26/12/2007

 

363.

Nghị định

48/2008/NĐ-CP; 17/04/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

17/05/2008

 

364.

Nghị định

16/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài tiếng nói Việt Nam

26/02/2008

 

365.

Nghị định

17/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

26/02/2008

 

366.

Nghị định

15/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

25/02/2008

 

367.

Nghị định

27/2008/NĐ-CP; 13/03/2008

Sửa đổi 10/CPnăm 1995 về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường

02/04/2008

 

368.

Nghị định

51/2008/NĐ-CP; 22/04/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

30/05/2008

 

369.

Nghị định

32/2008/NĐ-CP; 19/03/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10/04/2008

 

370.

Nghị định

28/2008/NĐ-CP; 14/03/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

10/04/2008

 

371.

Nghị định

25/2008/NĐ-CP; 04/03/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

02/04/2008

 

372.

Nghị định

01/2008/NĐ-CP; 03/01/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

26/01/2008

 

373.

Nghị định

37/2008/NĐ-CP; 01/04/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

24/04/2008

 

374.

Nghị định

65/2008/NĐ-CP; 20/05/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

14/06/2008

 

375.

Nghị định

60/2008/NĐ-CP; 09/05/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban dân tộc

02/06/2008

 

376.

Nghị định

94/2008/NĐ-CP; 22/08/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

23/09/2008

 

377.

Nghị định

18/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam

26/02/2008

 

378.

Nghị định

24/2008/NĐ-CP; 03/03/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

23/03/2008

 

379.

Nghị định

53/2008/NĐ-CP; 22/04/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học xã hội Việt Nam

17/05/2008

 

380.

Nghị định

13/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16/03/2008

 

381.

Nghị định

14/2008/NĐ-CP; 04/02/2008

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

25/02/2008

 

382.

Nghị định

16/2009/NĐ-CP; 16/02/2009

Sửa đổi Khoản 2 Điều 8 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn 16/02/2009 thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

02/04/2009

 

383.

Nghị định

12/2010/NĐ-CP; 26/02/2010

Sửa đổi 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15/04/2010

 

384.

Nghị định

61/2012/NĐ-CP; 10/08/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

01/10/2012

 

385.

Nghị định

56/2012/NĐ-CP; 16/07/2012

Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

05/09/2012

 

386.

Nghị định

117/2013/NĐ-CP; 07/10/2013

Sửa đổi 130/2005/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước

01/01/2014

 

387.

Nghị định

55/2012/NĐ-CP; 28/06/2012

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

15/08/2012

 

388.

Nghị định

36/2012/NĐ-CP; 18/04/2012

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

15/06/2012

 

389.

Quyết định

02/2002/QĐ-TTg; 04/01/2002

Thành lập Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

19/01/2002

 

390.

Quyết định

03/2002/QĐ-TTg; 04/01/2002

Thành lập Trung tâm tin học trực thuộc kiểm toán Nhà nước

19/01/2002

 

391.

Quyết định

01/2002/QĐ-TTg; 04/01/2002

Thành lập Kiểm toán Nhà nước khu vực Bắc miền Trung trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

19/01/2002

 

392.

Quyết định

09/2002/QĐ-TTg; 11/01/2002

Thành lập vụ Cải cách hành chính thuộc Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ.

11/01/2002

 

393.

Quyết định

15/2002/QĐ-TTg; 17/01/2002

Về việc thành lập vụ Quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng.

01/02/2002

 

394.

Quyết định

20/2002/QĐ-TTg; 24/01/2002

Chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

24/01/2002

 

395.

Quyết định

29/2002/QĐ-TTg; 07/02/2002

Thành lập Ban biên tập đối ngoại trực thuộc Đài truyền hình Việt Nam.

22/02/2002

 

396.

Quyết định

30/2002/QĐ-TTg; 07/02/2002

Thành lập Ban tôn giáo tỉnh Thái Bình.

22/02/2002

 

397.

Quyết định

31/2002/QĐ-TTg; 07/02/2002

Thành lập Ban tôn giáo tỉnh Quảng Nam.

22/02/2002

 

398.

Quyết định

54/2002/QĐ-TTg; 23/04/2002

Thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Trị.

08/05/2002

 

399.

Quyết định

87/2002/QĐ-TTg; 04/07/2002

Thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

19/07/2002

 

400.

Quyết định

104/2002/QĐ-TTg; 30/07/2002

Hợp nhất Ban Ngoại vụ và Ban Biên giới thành Ban Ngoại vụ và Biên giới và thành lập Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu.

14/08/2002

 

401.

Quyết định

930/2002/QĐ-TTg; 11/10/2002

Bổ nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

11/10/2002

 

402.

Quyết định

136/2002/QĐ-TTg; 14/10/2002

Thành lập Sở Thể dục thể thao tỉnh Sơn La và đổi tên Sở Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Sơn La.

29/10/2002

 

403.

Quyết định

148/2002/QĐ-TTg; 30/10/2002

Thành lập Viện Công nghệ Môi trường trực thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.

30/10/2002

 

404.

Quyết định

156/2002/QĐ-TTg; 12/11/2002

Thành lập Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam và đổi tên Sở Thương mại - Du lịch thành Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam.

27/11/2002

 

405.

Quyết định

160/2002/QĐ-TTg; 15/11/2002

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

15/11/2002

 

406.

Quyết định

22/2002/QĐ-BNV; 30/12/2002

Ban hành quy định nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

30/12/2002

 

407.

Quyết định

39/2003/QĐ-TTg; 19/03/2003

Thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ.

25/04/2003

 

408.

Quyết định

43/2003/QĐ-TTg; 01/04/2003

Điều chỉnh tên gọi hai Vụ của Ủy ban Thể dục thể thao.

07/05/2003

 

409.

Quyết định

45/2003/QĐ-TTg; 02/04/2003

Thành lập Sở Tài nguyên và môi trường, đổi tên Sở Khoa học, công nghệ và môi trường thành Sở Khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

07/05/2003

 

410.

Quyết định

209/2003/QĐ-TTg; 10/10/2003

Thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình.

29/10/2003

 

411.

Quyết định

208/2003/QĐ-TTg; 10/10/2003

Về việc đổi tên Sở Tài chính - Vật giá thành Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

29/10/2003

 

412.

Quyết định

218/2003/QĐ-TTg; 25/07/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính.

14/11/2003

 

413.

Quyết định

232/2003/QĐ-TTg; 25/07/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.

02/12/2003

 

414.

Quyết định

234/2003/QĐ-TTg; 13/11/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia.

02/12/2003

 

415.

Quyết định

238/QĐ-TTg; 13/11/2003

Thành lập Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Nam Định.

02/12/2003

 

416.

Quyết định

235/2003/QĐ-TTg; 13/11/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

02/12/2003

 

417.

Quyết định

233/2003/QĐ-TTg; 13/11/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

02/12/2003

 

418.

Quyết định

241/2003/QĐ-TTg; 17/11/2003

Thành lập Sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Thọ và đổi tên Sở văn hóa - Thông tin và Thể thao thành Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Phú Thọ.

06/12/2003

 

419.

Quyết định

249/2003/QĐ-TTg; 20/11/2003

Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai.

09/12/2003

 

420.

Quyết định

248/2003/QĐ-TTg; 20/11/2003

Đổi tên Ban Tổ chức chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ.

09/12/2003

 

421.

Quyết định

262/2003/QĐ-TTg; 10/12/2003

Thành lập Sở Ngoại vụ và Biên Giới tỉnh Hà Giang.

28/12/2003

 

422.

Quyết định

261/2003/QĐ-TTg; 10/12/2003

Thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

28/12/2003

 

423.

Quyết định

269/2003/QĐ-TTg; 22/12/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam.

08/01/2004

 

424.

Quyết định

270/2003/QĐ-TTg; 12/03/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Dự trữ quốc gia trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng

12/01/2004

 

425.

Quyết định

177/2003/QĐ-TTg; 01/09/2003

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban

18/09/2003

 

426.

Quyết định

161/2004/QĐ-TTg; 01/02/2005

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

27/09/2004

 

427.

Quyết định

844/QĐ-TTg; 05/08/2004

Quyết định về việc thành lập Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vịnh Bắc Bộ.

05/08/2004

 

428.

Quyết định

140/2004/QĐ-TTg; 05/08/2004

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

29/08/2004

 

429.

Quyết định

141/2004/QĐ-TTg; 05/08/2004

Quyết định về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.

29/08/2004

 

430.

Quyết định

127/2004/QĐ-TTg; 14/07/2004

Quyết định về việc thí điểm thành lập Sở Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ thành phố Hồ Chí Minh.

08/08/2004

 

431.

Quyết định

80/2004/QĐ-TTg; 12/05/2004

Quyết định quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

04/06/2004

 

432.

Quyết định

40/2004/QĐ-TTg; 19/03/2004

Quyết định về việc thành lập Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

12/04/2004

 

433.

Quyết định

37/2004/QĐ-TTg; 17/03/2004

Quyết định về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng.

08/04/2004

 

434.

Quyết định

35/2004/QĐ-TTg; 17/03/2004

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

08/04/2004

 

435.

Quyết định

32/2004/QĐ-TTg; 09/03/2004

Quyết định về việc đổi tên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk thành Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

02/04/2004

 

436.

Quyết định

31/2004/QĐ-TTg; 08/03/2004

Quyết định về việc thành lập Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

02/04/2004

 

437.

Quyết định

15/2004/QĐ-TTg; 29/01/2004

Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình.

19/02/2004

 

438.

Quyết định

05/2004/QĐ-TTg; 08/01/2004

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Ủy ban Tần số vô tuyến điện.

29/01/2004

 

439.

Quyết định

72/2005/QĐ-TTg; 05/04/2005

Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất.

27/04/2005

 

440.

Quyết định

99/2005/QĐ- TTg;09/05/2005

Quyết định thành lập Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam.

02/06/2005

 

441.

Quyết định

432/QĐ-TTg; 20/05/2005

Quyết định năm 2005 thành lập Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam thuộc Bộ Y tế và đổi tên Cục Y tế dự phòng và Phòng chống HIV/AIDS thành Cục Y tế dự phòng Việt Nam.

20/05/2005

 

442.

Quyết định

114/2005/QĐ- TTg; 26/05/2005

Quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

17/06/2005

 

443.

Quyết định

129/2005/QĐ-

TT°;02/06/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.

23/06/2005

 

444.

Quyết định

130/2005/QĐ- TTg; 02/06/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.

23/06/2005

 

445.

Quyết định

176/2005/QĐ- TTg; 15/07/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Bình.

08/08/2005

 

446.

Quyết định

177/2005/QĐ- TTg; 15/07/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kon Tum.

08/08/2005

 

447.

Quyết định

178/2005/QĐ- TTg; 15/07/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre.

08/08/2005

 

448.

Quyết định

179/2005/QĐ- TTg; 15/07/2005

Quyết định thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng.

08/08/2005

 

449.

Quyết định

181/2005/QĐ- TTg; 19/07/2005

Quyết định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập.

10/08/2005

 

450.

Quyết định

89/2009/QĐ-TTg; 24/06/2009

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ.

12/08/2009

 

451.

Quyết định

134/2009/QĐ- TTg; 03/11/2009

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ.

22/12/2009

 

452.

Quyết định

82/2009/QĐ- TTg; 25/05/2009

Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 8 Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương kèm theo Quyết định 168/2007/QĐ-TTg.

15/07/2009

 

453.

Quyết định

76/2009/QĐ- TTg; 11/05/2009

Quyết định về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn và hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành trung ương và địa phương.

01/07/2009

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

454.

Thông tư

151-TCCP/TC- 1997; 04/08/1997

Thông tư về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ ban hành

19/08/1997

i

455.

Thông tư

178/1998/TT- TCCP; 04/06/1998

Thông tư hướng dẫn Quyết định 67/1998/QĐ-TTg về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đào tạo nghề từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội do Ban Tổ Chức. Cán Bộ Chính Phủ ban hành

19/06/1998

 

456.

Thông tư

15/2001/TT- BTCCBCP; 11/04/2001

Thông tư hướng dẫn 68/2000/NĐ-CP về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

01/01/2001

 

457.

Thông tư

89/2003/TT-BNV; 24/12/2003

Thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước .

01/01/2004

 

458.

Thông tư

25/2004/TT-BNV; 19/04/2004

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương.

24/05/2004

 

459.

Thông tư

05/2004/TT-BNV; 19/01/2004

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban Nhân dân quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương.

02/03/2004

 

460.

Thông tư

86/2005/TT-BNV; 22/08/2005

Thông tư hướng dẫn về biên chế của ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh.

15/09/2005

 

461.

Thông tư

74/2005/TT-BNV; 26/07/2005

Thông tư hướng dẫn 115/2003/NĐ-CP, 116/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

19/08/2005

 

462.

Thông tư

48/2005/TT-BNV; 29/04/2005

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương.

31/05/2005

 

463.

Thông tư

36/2005/TT-BNV; 06/04/2005

Thông tư về việc xếp hạng Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế mở, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế - thương mại, Ban quản lý khu công nghiệp cao và các Ban quản lý có tên gọi khác.

01/05/2005

 

464.

Thông tư

21/2005/TT-BNV; 01/02/2005

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân.

07/03/2005

 

465.

Thông tư

06/2008/TT-BNV; 21/08/2008

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục III phần I Thông tư 04/2008/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

23/09/2008

 

466.

Thông tư

05/2008/TT-BNV; 07/08/2008

Thông tư hướng dẫn về biển tên cơ quan hành chính nhà nước.

23/09/2008

 

467.

Thông tư

08/2009/TT-BNV; 8/09/2009

Thông tư hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

23/10/2009

 

468.

Thông tư

07/2009/TT-BNV; 14/07/2009

Thông tư hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý.

28/08/2009

 

469.

Thông tư

07/2010/TT-BNV; 26/07/2010

Thông tư hướng dẫn quy định tại 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức.

15/09/2010

 

470.

Thông tư

04/2010/TT-BNV; 20/05/2010

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

04/07/2010

 

471.

Thông tư

01/2010/TT-BNV; 16/04/2010

Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

31/05/2010

 

472.

Thông tư

02/2010/TT- BNV; 28/04/2010

Thông tư Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp .

12/06/2010

 

 

Thông tư

04/2012/TT- BNV; 31/08/2012

Thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

15/10/2012

 

473.

Thông tư

04/2011/TT- BNV: 10/02/2011

Thông tư hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện về công tác thanh niên .

26/03/2011

 

474.

Thông tư liên tịch

125/TT-LB;
/06/1905

Thông tư liên tịch năm 1995 hướng dẫn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sang bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

09/07/1995

 

475.

Thông tư liên tịch

223/TT-LB-1996; 22/06/1996

Thông tư hướng dẫn chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự do Ban tổ chức cán bộ Chính phủ - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ tài chính ban hành

08/05/1996

 

476.

Thông tư liên tịch

05/1998/TTLT-TCCP-CCB; 30/09/1998

Thông tư liên tịch về tổ chức và hoạt động của tổ chức Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước do Ban Tổ chức, Cán bộ Chính phủ - Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành

15/10/1998

 

477.

Thông tư liên tịch

73/2000/TTLT-BTCCBC-BTC; 28/12/2000

Thông tư liên tịch hướng dẫn chính sách tinh giảm biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp do Ban Tổ chức-Cán Bộ chính phủ-Bộ Tài chính ban hành

18/10/2000

 

478.

Thông tư liên tịch

09/2002/TTLT-BTCCBCP-BLĐTBXH-BTC-BYT; 08/02/2002

Thông tư liên tịch hướng dẫn chuyển Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ-Bộ lao động thương binh xã hội- Bộ tài chính- Bộ Y tế ban hành

08/02/2002

 

479.

Thông tư liên tịch

20/2001/TTLT- BTCCBCP-BYT; 27/04/2001

Thông tư liên tịch thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh về Ủy ban nhân dân cùng cấp do Ban Tổ Chức, Cán Bộ Chính Phủ - Bộ Tài Chính ban hành

27/04/2001

 

480.

Thông tư liên tịch

05/20027TTLT-BLĐTBXH-BTCCBCP; 06/02/2002

Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự cơ sở chữa bệnh ở địa phương do Ban tổ chức cán bộ hình phủ ban hành

21/02/2002

 

VI. LĨNH VỰC HỘI VÀ PHI CHÍNH PHỦ

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

481.

Nghị định

50/1999/NĐ-CP; 08/07/1999

Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển

23/07/1999

 

482.

Nghị định

88/2003/NĐ-CP; 30/07/2003

Nghị định về việc quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội

28/08/2003

 

483.

Nghị định

148/2007/NĐ-CP; 25/09/2007

Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

21/10/2007

 

484.

Nghị định

45/2010/NĐ-CP; 21/04/2010

Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

01/07/2010

 

485.

Nghị định

33/2012/NĐ-CP; 13/04/2012

Nghị định sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

01/06/2012

 

486.

Nghị định

12/2012/NĐ-CP; 01/03/2012

Nghị định về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

01/06/2012

 

487.

Nghị định

30/2012/NĐ-CP; 12/04/2012

Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện

01/06/2012

 

488.

Nghị định

03/2011/NĐ-CP; 07/01/2011

Nghị định hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật Hoạt động chữ thập đỏ

25/02/2011

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

489.

Thông tư

01/2004/TT-BNV; 15/01/2004

Thông tư hướng dẫn Nghị định 88/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản Iý hội.

12/02/2004

 

490.

Thông tư

11/2010/TT-BNV; 26/11/2010

Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

10/01/2011

 

491.

Thông tư

02/2013/TT-BNV; 10/04/2013

Thông tư hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

01/06/2013

 

492.

Thông tư

03/2013/TT-BNV; 16/04/2013

Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định 33/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

01/06/2013

 

VII. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

493.

Pháp lệnh

21/2004/PL-UBTVQH; 18/6/2004

Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

15/11/2004

 

494.

Nghị định

22/2005/NĐ-CP; 01/03/2005

Nghị định Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

25/03/2005

 

495.

Nghị định

92/2012/NĐ-CP; 08/11/2012

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

01/01/2013

 

496.

Chỉ thị

01/2005/CT-TTg; 04/02/2005

Chỉ thị về công tác đối với đạo Tin lành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

05/03/2005

 

497.

Chỉ thị

1940/CT-TTg; 31/12/2008

Chỉ thị về nhà ,đất liên quan đến tôn giáo

31/12/2008

 

498.

Quyết định

83/2007/QĐ-TTg; 08/06/2007

Quyết định Phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo và cán bộ, công chức quản lý nhà nước về tôn giáo” giai đoạn 2006 - 2010

11/07/2007

 

499.

Quyết định

134/2004/QĐ-TTg: 03/11/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban tôn giáo Chính phủ

22/12/2009

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

500.

Thông tư

01/2013/TT-BNV; 25/3/2013

Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo;

15/5/2013

 

VIII. LĨNH VỰC THANH NIÊN

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

501.

Luật

53/2005/QH11

Luật Thanh niên

01/7/2006

 

502.

Nghị định

120/2007/NĐ-CP; 23/07/2007

Nghị định Hướng dẫn Luật Thanh niên.

20/08/2007

 

503.

Nghị định

12/2011/NĐ-CP; 30/01/2011

Nghị định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

26/03/2011

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

504.

Thông tư

11/2011/TT-BNV; 26/09/2011

Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2011/NĐ-CP về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong

01/11/2011

 

505.

Thông tư

04/2011/TT-BNV; 10/2/2011

Hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

26/3/2011

 

IX. LĨNH VC THANH TRA

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

506.

Nghị định

58/2001/NĐ-CP; 24/8/2001

Nghị định vẽ quản lý và sử dụng con dấu

08/9/2001

 

507.

Nghị định

31/2009/NĐ-CP; 01/04/2009

Nghị định sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

01/06/2009

 

508.

Nghị định

90/2012/NĐ-CP; 05/11/2012

Nghị định tổ chức và trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

01/01/2013

 

509.

Nghị định

97/2011/NĐ-CP; 21/10/2011

Nghị định quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra

15/12/2011

 

510.

Nghị định

07/2012/NĐ-CP; 09/02/2012

Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

05/04/2012

 

511.

Quyết định

57/2005/QĐ-BNV; 18/05/2005

Quyết định về Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/06/2005

 

512.

Thông tư

01/2006/TT-BNV; 13/01/2006

Thông tư hướng dẫn chi tiết việc quyết khiếu nại quyết định kỷ luật công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

13/02/2006

 

513.

Thông tư liên tịch

07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP; 06/05/2002

Hướng dẫn Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu do Bộ Công an và Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ ban hành

21/05/2002

 

514.

Thông tư

09/2012/TT-BNV; 10/12/2012

Quy định trình tự, nội dung thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức

01/2/2013

 

X. LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

515.

Luật

47/2005/QH11; 14/06/2003

Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi 2005

27/06/2005

 

516.

Luật

15/2003/QH11; 26/11/2003

Luật thi đua khen thưởng 2003

01/7/2004

 

517.

Luật

39/2013/QH13; 16/11/2013

Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013

01/6/2014

 

518.

Nghị định

56/2013/NĐ-CP; 22/05/2013

Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

15/07/2013

 

519.

Nghị định

39/2012/NĐ-CP; 27/04/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

20/06/2012

 

520.

Nghị định

121/2005/NĐ-CP; 30/09/2005

Nghị định Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi

25/10/2005

 

521.

Nghị định

122/2005/NĐ-CP; 04/10/2005

Nghị định về tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng

29/10/2005

 

522.

Nghị định

50/2006/NĐ-CP; 19/05/2006

Nghị định quy định mẫu Huân chương, Huy chương, Huy hiệu, Bằng Huân chương, Bằng Huy chương, Cờ Thi đua, Bằng khen, Giấy khen

12/06/2006

 

523.

Nghị định

42/2010/NĐ-CP; 15/04/2010

Nghị định hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi Luật Thi đua, Khen thưởng

01/06/2010

 

524.

Nghị định

39/2012/NĐ-CP; 24/7/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung, một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

29/6/2012

 

525.

Quyết định

279/2002/QĐ-TTg; 17/04/2002

Về ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/05/2002

 

526.

Quyết định

168/2007/QĐ-TTg; 05/11/2007

Quyết định về Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

30/11/2007

 

527.

Quyết định

51/2010/QĐ-TTg;

Về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

 

528.

Thông tư

06/2009/TT- BNV; 27/05/2009

Thông tư hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng” do Bộ Nội vụ ban hành

11/07/2009

 

529.

Thông tư

07/2011/TT-BNV; 01/04/2011

Thông tư 07/2011/TT-BNV hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo” do Bộ Nội Vụ ban hành

16/05/2011

 

530.

Thông tư

01/2012/TT-BNV; 16/01/2012

Thông tư hướng dẫn Quyết định 51/2010/QĐ-TTg về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

01/03/2012

 

531.

Thông tư

02/2011/TT- BNV; 24/01/2011

Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đua, khen thưởng và Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi

10/03/2011

 

532.

Thông tư liên tịch

03/2011/TTLT- BNV-TTCP; 06/05/2011

Thông tư liên tịch về quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng do Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ ban hành

20/06/2011

 

XI. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

533.

Nghị định

18/2010/NĐ-CP; 05/03/2010

Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng công chức

01/05/2010

 

534.

Quyết định

161/2003/QĐ-TTg; 04/8/2003

Ban hành quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức

30/8/2003

 

535.

Chỉ thị

38/2004/CT-TTg; 09/11/2004

Về đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đối với cán bộ, công chức công tác ở vùng dân tộc, miền núi

06/12/2004

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

 

536.

Quyết định

52/2004/QĐ-BNV; 26/07/2004

Quyết định về Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

10/08/2004

 

537.

Quyết định

30/2004/QĐ-BNV; 04/05/2004

Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức hành chính và quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh Tây Nguyên do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

29/05/2004

 

538.

Quyết định

112/2005/QĐ-BNV; 01/11/2005

Quyết định về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về quản lý công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo thông tin và công nghệ thông tin giai đoạn 2006 - 2008 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

25/11/2005

 

539.

Quyết định

40/2005/QĐ-BNV; 20/04/2005

Quyết định về Chương trình khung, Chương trình các môn cơ sở và các môn chuyên môn đào tạo trung học chuyên nghiệp chương trình Hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

26/05/2005

 

540.

Quyết định

13/2006/QĐ-BNV; 06/10/2006

Quyết định về các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

12/11/2006

 

541.

Quyết định

07/2006/QĐ-BNV; 05/04/2006

Quyết định về Chương trình khung bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ Nội vụ ban hành

09/05/2006

 

542.

Quyết định

08/2007/QĐ-BNV; 14/11/2007

Quyết định ban hành bộ chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

14/12/2007

 

543.

Quyết định

05/2007/QĐ-BNV; 17/04/2007

Quyết định về Quy chế Chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

02/06/2007

 

544.

Quyết định

104/2005/QĐ-BNV; 03/10/2005

Về việc ban hành Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

03/10/2005

 

545.

Quyết định

04/2006/QĐ-BNV; 25/01/2006

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước

25/01/2006

 

546.

Quyết định

170/2007/QĐ-BNV; 02/3/2007

Về việc ban hành Quy trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước

02/3/2007

 

547.

Thông tư

130/2005/TT-BNV; 07/12/2005

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

31/12/2005

 

548.

Thông tư

03/2011/TT-BNV; 25/01/2011

Thông tư hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

11/03/2011

 

549.

Thông tư

07/2006/TT-BNV; 05/06/2003

Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

30/12/2006

 

550.

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BNV-BQP; 10/4/2013

Hướng dẫn việc quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn

25/5/2013

 

XII .LĨNH VỰC KHÁC

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

 

551.

Nghị định

19/2003/NĐ-CP; 07/3/2003

Quy định trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

18/4/2003

 

552.

Nghị định

48/2008/NĐ-CP; 17/4/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

17/5/2008

 

553.

Nghị định

56/2012/NĐ-CP; 16/7/2012

Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước

05/9/2012

 

554.

Nghị định

03/1999/NĐ-CP; 28/01/1999

Về việc quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính

13/02/1999

 

555.

Quyết định

08/2006/QĐ-TTg; 10/01/2006

Về thành lập Vụ Pháp chế thuộc Bộ Nội vụ

05/2/2006

 

556.

Quyết định

59/2009/QĐ-TTg; 16/4/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương

31/5/2009

 

557.

Quyết định

12/8/2009/QĐ-TTg; 24/6/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước

12/8/2009

 

558.

Quyết định

134/2009/QĐ-TTg; 3/11/2009

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Bộ Nội vụ

22/12/2009

 

559.

Quyết định

181/2003/QĐ-TTg; 04/09/2003

Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

22/09/2003

 

560.

Quyết định

102/2004/QĐ-TTg; 08/06/2004

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/07/2004

 

561.

Quyết định

103/2004/QĐ-TTg; 08/06/2004

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phú do Thủ tướng Chính phủ ban hành

02/07/2004

 

562.

Chỉ thị

09/2005/CT-TTg; 05/04/2005

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

25/04/2005

 

563.

Quyết định

93/2007/QĐ-TTg; 22/06/2007

Quyết định Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

26/07/2007

 

Văn bn thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

564.

Quyết định

32/2002/QĐ-BTCCBCP; 01/2/2002

Về việc ban hành kỷ niệm chương và quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước”

01/7/2002

 

565.

Quyết định

22/2002/QĐ-BNV

Quy định về nội dung, quy trình nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ

30/12/2002

 

566.

Quyết định

23/2004/QĐ-BNV; 07/4/2004

Về việc ban hành tiêu chuẩn Giám đốc sở Nội vụ

04/5/2004

 

567.

Quyết định

88/2004/QĐ-BNV; 10/12/2004

Quyết định quy định chế độ thông tin báo cáo trong Bộ Nội vụ

01/01/2005

 

568.

Quyết định

15/2004/QĐ-BNV; 02/03/2004

Quyết định về chế độ thông tin báo cáo trong ngành Tổ chức nhà nước

25/03/2004

 

569.

Quyết định

137/2005/QĐ-BNV; 20/12/2005

Ban hành quy chế giao dịch điện tử trong công tác của Bộ Nội vụ

29/10/2005

 

570.

Quyết định

62/2005/QĐ-BNV; 23/6/2005

Ban hành tiêu chuẩn Giám đốc Trung tâm lưu trữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

21/7/2005

 

571.

Quyết định

07/2007/QĐ-BNV; 13/07/2007

Quyết định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

17/08/2007

 

572.

Thông tư

19/1999/TT-TCCP; 30/06/1999

Thông tư hướng dẫn Nghị định 03/1999/NĐ-CP về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính do Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

15/07/1999

 

573.

Thông tư

05/2004/TT-BNV; 19/01/2005

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác nội vụ ở địa phương

02/3/2004

 

574.

Thông tư

25/2004/TT-BNV; 19/4/2004

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản Iý nhà nước về công tác tôn giáo ở địa phương

24/5/2004

 

575.

Thông tư

21/2005/TT-BNV; 01/2/2005

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức văn thư lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân

07/03/2005

 

576.

Thông tư

06/2008/TT-BNV; 21/8/2008

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Mục II, Phần 1 Thông tư 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

23/9/2008

 

577.

Thông tư liên tịch

20/2003/TTLT- BTC-BVHTT- BNV; 24/03/2003

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - thông tin do Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa-Thông tin và Bộ Nội vụ ban hành

01/01/2003

 

578.

Thông tư liên tịch

21/2003/TTLT/BTC -BGDĐT-BNV; 24/03/2003

Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập hoạt động có thu do Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ ban hành

01/01/2003

 

579.

Thông tư liên tịch

22/2003/TTLT/BTC-BKHCN-BNV; 24/03/2003

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu do Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành

01/01/2003

 

580.

Thông tư liên tịch

102/2010/TTLT- BQP-BLĐTBXH- BNV-BTC; 02/08/2010

Hướng dẫn chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán ngân sách cho công tác dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

16/09/2010

 

581.

Thông tư liên tịch

30/2012/TTLT- BLĐTBXH-BNV- BNN&PTNT-BCT- BTTTT; 12/12/2012

Hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" do Bộ trưởng các Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông

27/01/2013

 

TNG S: 581 VĂN BN

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NỘI VỤ ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1182/QĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu: ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời đim có hiu lc

Ghi chú1

I. LĨNH VỰC CHÍNH QUYN ĐỊA PHƯƠNG

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.

Pháp lệnh

34/2007/UBTVQH; 20/4/2007

Về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

01/7/2007

 

2.

Nghị định

71/1998/NĐ-CP; 08/09/1998

Về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan

23/09/1998

 

3.

Nghị định

19/2004/NĐ-CP; 10/01/2004

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bầu cử đại biểu HĐND năm 2003

29/01/2004

 

4.

Nghị định

114/2003/NĐ-CP; 10/10/2003

Quy định về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

10/10/2003

 

5.

Nghị định

107/2004/NĐ-CP; 01/4/2004

Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

29/4/2004

 

6.

Nghị định

159/2005/NĐ-CP; 27/12/2005

Về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

28/01/2006

 

7.

Nghị định

15/2007/NĐ-CP; 26/01/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

25/2/2007

 

8.

Nghị định

27/2009/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2004/ ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

01/4/2009

 

9.

Nghị định

92/2009/NĐ-CP; 22/10/2009

Quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/01/2010

 

10.

Nghị định

42/2009/NĐ-CP; 07/05/2009

Về việc phân loại đô thị

02/07/2009

 

11.

Nghị định

36/2011/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung Nghị định 107/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND các cấp

23/5/2011

 

12.

Nghị định

112/2011/NĐ-CP; 05/12/2011

Quy định về tiêu chuẩn, tuyển dụng, điều động, tiếp nhận trình tự và thủ tục đánh giá, thôi việc và thủ tục nghỉ hưu, xử lý kỷ luật, quản lý công chức xã, phường thị trấn

01/02/2012

 

13.

Nghị định

62/2011/NĐ-CP; 26/07/2011

Về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

25/09/2011

 

14.

Nghị định

29/2013/NĐ-CP; 08/04/2013

Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

01/06/2013

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

15.

Thông tư

05/2007/TT-BNV; 21/06/2007

Hướng dẫn thực hiện Nghị định 15/2007/NĐ-CP về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện

01/08/2007

 

16.

Thông tư

06/2012/TT-BNV; 30/10/2012

Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

15/12/2012

 

17.

Thông tư

04/2012/TT-BNV; 31/08/2012

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

15/10/2012

 

18.

Thông tư

02/2012/TT-BNV; 15/06/2012

Hướng dẫn Nghị định 62/2011/NĐ-CP về thành lập thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, phường, thị trấn

01/08/2012

 

19.

Thông tư liên tịch

03/2010/TTLT-BNV -BTC-BLĐTBXH; 27/05/2010

Hướng dẫn Nghị định 92/2009/NĐ-CP chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã do Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/07/2010

 

II. LĨNH VC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

20.

Luật

22/2008/QH12; 13/11/2008

Luật cán bộ, công chức 2008

01/01/2010

 

21.

Lệnh

20/2008/L-CTN; 28/11/2008

Lệnh công bố Luật cán bộ, công chức 2008

28/11/2008

 

22.

Luật viên chức 2010

58/2010/QH12; 15/11/2010

Luật viên chức 2010

01/01/2012

 

26.

Nghị định

107/2004/NĐ-CP; 01/04/2004

Quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

29/04/2004

 

27.

Nghị định

35/2005/NĐ-CP; 17/03/2005

Về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức

06/04/2005

 

28.

Nghị định

54/2005/NĐ-CP; 19/04/2005

Về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức

09/05/2005

 

29.

Nghị định

118/2006/NĐ-CP; 10/10/2006

Về việc xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ, công chức

06/11/2006

 

30.

Nghị định

107/2006/NĐ-CP; 22/09/2006

Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

17/10/2006

 

31.

Nghị định

103/2007/NĐ-CP; 14/06/2007

Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

23/07/2007

 

32.

Nghị định

157/2007/NĐ-CP; 27/10/2007

Chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ

22/11/2007

 

33.

Nghị định

158/2007/NĐ-CP; 27/10/2007

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

22/11/2007

 

34.

Nghị định

27/2009/NĐ-CP; 19/03/2009

Sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

01/04/2009

 

35.

Nghị định

93/2010/NĐ-CP; 31/08/2010

Sửa đổi Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

22/10/2010

 

36.

Nghị định

24/2010/NĐ-CP; 15/03/2010

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

01/05/2010

 

37.

Nghị định

46/2010/NĐ-CP; 27/04/2010

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

01/07/2010

 

38.

Nghị định

06/2010/NĐ-CP; 25/01/2010

Quy định những người là công chức

15/03/2010

 

39.

Nghị định

21/2010/NĐ-CP; 08/03/2010

Về quản lý biên chế công chức

01/05/2010

 

40.

Nghị định

36/2011/NĐ-CP; 23/05/2011

Về sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

23/05/2011

 

41.

Nghị định

66/2011/NĐ-CP; 01/08/2011

Quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

25/09/2011

 

42.

Nghị định

34/2011/NĐ-CP; 17/05/2011

Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

05/07/2011

 

43.

Nghị định

41/2012/NĐ-CP; 08/05/2012

Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

25/06/2012

 

44.

Nghị định

29/2012/NĐ-CP; 12/04/2012

Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

01/06/2012

 

45.

Nghị định

27/2012/NĐ-CP; 06/04/2012

Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

25/05/2012

 

46.

Nghị định

150/2013/NĐ-CP; 01/11/2013

Sửa đổi Nghị định 158/2007/NĐ-CP quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

20/12/2013

 

47.

Nghị định

36/2013/NĐ-CP; 22/04/2013

Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

10/06/2013

 

48

Nghị định

211/2013/NĐ-CP; 09/12/2003

Sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

10/2/2014

 

49.

Quyết định

27/2003/QĐ-TTg; 19/02/2003

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ công chức lãnh đạo

30/03/2003

 

50.

Quyết định

56/2006/QĐ-TTg; 13/03/2006

Về việc tăng cường có thời hạn cán bộ, công chức về các huyện, xã trọng điểm vùng đồng bào dân tộc thiểu số do

09/04/2006

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng

51.

Quyết định

414/TCCP-VC; 29/05/1993

năm 1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính do Trưởng ban Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ ban hành

29/05/1993

 

52.

Quyết định

393/1998-QĐ-TCCP-CCVC; 03/10/1998

Quyết định số về thi nâng ngạch bảo tàng viên, thư viện viên, thư mục viên lên bảo tàng viên chính, thư viện viên, thư mục viên chính trong các bảo tàng, thư viện do Trưởng ban Ban Tổ chức của Chính phủ ban hành

03/10/1998

 

53.

Quyết định

77/2004/QĐ-BNV; 03/11/2004

Ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hóa - thông tin

06/12/2004

 

54.

Quyết định

78/2004/QĐ-BNV; 03/11/2004

Ban hành Danh mục các ngạch công chức và ngạch viên chức

06/12/2004