Hệ thống pháp luật

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO ĐẾN HẾT NGÀY 31/12/2013

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu thống nhất cả nước thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, bao gồm:

1. Danh mục tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 1);

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 2);

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 3);

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Phụ lục 4).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế phối hợp với Trung tâm thông tin thực hiện việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao; gửi đăng Công báo Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 theo quy định pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có liên quan:

a) Căn cứ Danh mục văn bản tại Khoản 4 Điều 1 Quyết định này, khẩn trương soạn thảo, trình cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật.

b) Trường hợp các văn bản chưa được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ hoặc cơ quan cấp trên thì khẩn trương đề xuất đưa vào kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế, Giám đốc Trung tâm thông tin và Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao;
- Lưu: HC, LPQT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Sơn

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ

1.

Luật

18/2012/QH13 ngày 21/6/2013

Biển Việt Nam

01/01/2013

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

108/2008/QĐ-TTg ngày 08/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

08/9/2008

 

3.

Thông tư

04/2012/TT-BNG ngày 06/9/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền

22/10/2012

 

II. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

4.

Nghị định

111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2012

Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

01/02/2012

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

01/3/2013

 

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

Về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

24/8/2007

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

139/2000/QĐ-TTg ngày 04/12/2000

Ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam

19/12/2000

 

8.

Thông tư

02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

15/8/2013

 

9.

Thông tư

01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

15/5/2012

 

10

Thông tư

01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011

Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

20/6/2011

 

11

Thông tư

02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011

Hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

11/8/2011

 

12

Thông tư

02/2008/TT-BNG ngày 04/2/2008

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

03/03/2008

 

13

Thông tư

01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999

Quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu

18/6/1999

 

14

Quyết định Bộ trưởng

2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2008

 

III. LĨNH VỰC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

15

Luật

33/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

02/9/2009

 

16

Pháp lệnh

27-L/CTN ngày 02/12/1993

Về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

01/01/1994

 

17

Pháp lệnh

44B-LCT/HĐNN8 ngày 13/11/1990

Về lãnh sự

01/01/1991

 

18

Nghị định

48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

01/8/2012

 

19

Nghị định

131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

03/9/2007

 

20

Nghị định

157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005

Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

19/01/2006

 

21

Nghị định

08/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003

Quy định về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế

20/3/2003

 

22

Nghị định

74/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 183-CP ngày 18 tháng 11 năm 2001 ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

03/11/2001

 

23

Nghị định

183-CP ngày 18/11/1994

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

18/11/2009

 

24

Nghị định

189-HĐBT ngày 04/6/1992

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

04/6/1992

 

25

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008

Ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

22/01/2008

 

26

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/5/2013

Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

22/6/2013

 

27

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BNG-BNV ngày 15/8/2012

Hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ ban hành

01/10/2012

 

28

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

11/06/2010

 

29

Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

10/12/2006

 

30

Thông tư

03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

08/01/2009

 

IV. LĨNH VỰC CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

31

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

990/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002

Thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

30/10/2002

 

32

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

15/8/2001

 

33

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999

Về Một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

11/11/1999

 

34

Thông tư

2461/2001/TT-BNG ngày 21/6/2001

Hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

20/10/2001

 

35

Quyết định Bộ trưởng

3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2008

 

36

Quyết định Bộ trưởng

102/2008/QĐ-BNG ngày 18/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

11/8/2008

 

37

Quyết định Bộ trưởng

491/2003/QĐ-BNG ngày 27/3/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

27/3/2003

 

V. LĨNH VỰC HÀM, CẤP NGOẠI GIAO

38

Pháp lệnh

40-L/CTN ngày 31/5/1995

Về Hàm, cấp ngoại giao

12/6/1995

 

39

Nghị định

13-CP ngày 16/3/1996

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao

16/3/1996

 

40

Quyết định Bộ trưởng

3479/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao

26/11/2009

 

VI. LĨNH VỰC KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ

41

Luật

41/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế

01/01/2006

 

42

Pháp lệnh

33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20/4/2007

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

01/7/2007

 

43

Thông tư

01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

25/02/2008

 

VII. LĨNH VỰC LỄ TÂN NGOẠI GIAO

44

Nghị định

145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

45

Nghị định

82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001

Về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

21/11/2001

 

46

Thông tư

03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009

Hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

06/9/2009

 

VIII. LĨNH VỰC NGOẠI GIAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

47

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

195/2003/QĐ-TTg ngày 18/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

10/10/2003

 

IX. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG

48

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

67/2007/QĐ-TTg ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/02/2012

 

49

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005

Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/3/2005

 

50

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11/7/2009

 

X. LĨNH VỰC THANH TRA NGOẠI GIAO

51

Nghị định

17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014

Tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

02/5/2014

 

52

Nghị định

157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

27/12/2006

 

53

Thông tư

2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010

Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao

13/8/2010

 

XI. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

54

Quyết định Bộ trưởng

3597/2010/QĐ-BNG ngày 25/11/2010

Điều chỉnh khối thi đua của Bộ Ngoại giao

25/11/2010

 

55

Quyết định Bộ trưởng

109/2010/QĐ-BNG ngày 15/01/2010

Phê duyệt Đề án cải tiến công tác Thi đua khen thưởng của Bộ Ngoại giao

15/01/2010

 

56

Quyết định Bộ trưởng

1801/2008/QĐ-BNG ngày 17/7/2008

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

11/8/2008

 

57

Quyết định Bộ trưởng

1658/2006/QĐ-BNG ngày 10/8/2006

Quy định hướng dẫn thực hiện khen thưởng bằng hình thức Giấy khen tại Bộ Ngoại giao

10/8/2006

 

58

Quyết định Bộ trưởng

1970/2006/QĐ-BNG ngày 20/9/2006

Quy định về việc khen thưởng Cờ thi đua tại Bộ Ngoại giao

20/9/2006

 

XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN, BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

59

Nghị định

88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

20/12/2012

 

60

Nghị định

67/CP ngày 31/10/1996

Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

31/10/1996

 

61

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ ngày 26/9/2001

Hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng do Bộ Ngoại giao - Tổng cục Bưu điện ban hành

11/10/2001

 

62

Thông tư

06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012

Ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

10/12/2012

 

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

63

Nghị định

12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012

Về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

01/6/2012

 

64

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

340-TTg ngày 24/5/1996

Về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

24/5/1996

 

65

Thông tư

05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

27/12/2012

 

XIV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

66

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

15/01/2011

 

67

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

05/9/2001

 

XIV. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

68

Nghị định

06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005

Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

10/2/2005

 

69

Thông tư

10/2005/TT-BNG ngày 19/5/2005

Hướng dẫn Nghị định 06/2004/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

16/6/2005

 

XVI. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

70

Nghị định

58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

02/8/2013

 

71

Thông tư

04/2011/TT-BNG ngày 29/11/2011

Quy định thực hiện thí điểm chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao

13/01/2012

 

72

Thông tư

01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009

Quy định về tiêu chuẩn giám đốc Sở Ngoại vụ

06/7/2009

 

73

Quyết định Bộ trưởng

3468/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế chuyên gia Ngoại giao

26/11/2009

 

XVII. LĨNH VỰC ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

74

Pháp lệnh

25-L/CTN ngày 23/8/1993

Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

07/9/1993

 

75

Nghị định

73-CP ngày 30/7/1994

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

30/7/1994

 

76

Thông tư

26/2006/TT-BNG ngày 02/8/2006

Hướng dẫn gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không.

20/8/2006

 

77

Quyết định Bộ trưởng

2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007

Ban hành Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

06/12/2007

 

XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI

78

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

33/2010/QĐ-TTg ngày 02/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài

20/5/2010

 

XVII. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

79

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2012/QĐ-TTg ngày 12/7/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

01/9/2012

 

80

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

82/2008/QĐ-TTg ngày 23/6/2008

Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

13/7/2008

 

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC BIÊN GIỚI, LÃNH THỔ

1.

Luật

18/2012/QH13 ngày 21/6/2013

Biển Việt Nam

01/01/2013

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

108/2008/QĐ-TTg ngày 08/8/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

08/9/2008

 

3.

Thông tư

04/2012/TT-BNG ngày 06/9/2012

Hướng dẫn trình tự, thủ tục mở chính thức, mở mới, nâng cấp cửa khẩu, đường qua lại biên giới trên đất liền

22/10/2012

 

II. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ

4.

Nghị định

111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2012

Về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

01/02/2012

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

58/2012/QĐ-TTg ngày 24/12/2012

Về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

01/3/2013

 

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

119/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007

Về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

24/8/2007

 

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

139/2000/QĐ-TTg ngày 04/12/2000

Ban hành Quy chế về lãnh sự danh dự của nước ngoài tại Việt Nam

19/12/2000

 

8.

Thông tư

02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

15/8/2013

 

9.

Thông tư

01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012

Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

15/5/2012

 

10

Thông tư

01/2011/TT-BNG ngày 20/6/2011

Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam

20/6/2011

 

11

Thông tư

02/2011/TT-BNG ngày 27/6/2011

Hướng dẫn thủ tục đăng ký công dân Việt Nam ở nước ngoài

11/8/2011

 

12

Quyết định Bộ trưởng

2985/2007/QĐ-BNG ngày 29/11/2007

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

11/01/2008

 

III. LĨNH VỰC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

13

Luật

33/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

02/9/2009

 

14

Nghị định

48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

01/8/2012

 

15

Nghị định

157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005

Quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

19/01/2006

 

16

Nghị định

08/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003

Quy định về hoạt động của Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế

20/3/2003

 

17

Nghị định

74/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 183-CP ngày 18 tháng 11 năm 2001 ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

03/11/2001

 

18

Nghị định

183-CP ngày 18/11/1994

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

18/11/2009

 

19

Nghị định

189-HĐBT ngày 04/6/1992

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

04/6/1992

 

20

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

02/2008/QĐ-TTg ngày 07/01/2008

Ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

22/01/2008

 

21

Thông tư liên tịch

01/2013/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/5/2013

Hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 1 Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

22/6/2013

 

22

Thông tư liên tịch

03/2012/TTLT-BNG-BNV ngày 15/8/2012

Hướng dẫn về quản lý, điều hành hoạt động của cán bộ biệt phái tại các Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ ban hành

01/10/2012

 

23

Thông tư liên tịch

01/2010/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 27/4/2010

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2006 của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

11/06/2010

 

24

Thông tư liên tịch

29/2006/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 08/11/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

10/12/2006

 

25

Thông tư

03/2008/TT-BNG ngày 24/12/2008

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

08/01/2009

 

IV. LĨNH VỰC CÔNG TÁC NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

26

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

990/2002/QĐ-TTg ngày 30/10/2002

Thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

30/10/2002

 

27

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

114/2001/QĐ-TTg ngày 31/7/2001

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

15/8/2001

 

28

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

210/1999/QĐ-TTg ngày 27/10/1999

Về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

11/11/1999

 

29

Thông tư

2461/2001/TT-BNG ngày 21/6/2001

Hướng dẫn thực hiện Điều 1, Quyết định số 114/2001/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 210/1999/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

20/10/2001

 

30

Quyết định Bộ trưởng

3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2008

 

31

Quyết định Bộ trưởng

102/2008/QĐ-BNG ngày 18/7/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

11/8/2008

 

V. LĨNH VỰC HÀM, CẤP NGOẠI GIAO

32

Pháp lệnh

40-L/CTN ngày 31/5/1995

Về Hàm, cấp ngoại giao

12/6/1995

 

33

Nghị định

13-CP ngày 16/3/1996

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao

16/3/1996

 

34

Quyết định Bộ trưởng

3479/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao

26/11/2009

 

VI. LĨNH VỰC KÝ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ, THỎA THUẬN QUỐC TẾ

35

Luật

41/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế

01/01/2006

 

36

Pháp lệnh

33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20/4/2007

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

01/7/2007

 

37

Thông tư

01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

25/02/2008

 

VII. LĨNH VỰC LỄ TÂN NGOẠI GIAO

38

Nghị định

145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013

Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

 

39

Thông tư

03/2009/TT-BNG ngày 09/7/2009

Hướng dẫn dịch quốc hiệu, tên các cơ quan, đơn vị và chức danh lãnh đạo, cán bộ công chức trong hệ thống hành chính nhà nước sang tiếng Anh để giao dịch đối ngoại

06/9/2009

 

VIII. LĨNH VỰC NGOẠI GIAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

40

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

195/2003/QĐ-TTg ngày 18/9/2003

Thành lập Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế

10/10/2003

 

IX. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ ĐỊA PHƯƠNG

41

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

67/2007/QĐ-TTg ngày 12/12/2011

Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/02/2012

 

42

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

11/7/2009

 

X. LĨNH VỰC THANH TRA NGOẠI GIAO

43

Nghị định

17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014

Tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

02/5/2014

 

44

Thông tư

2433/2010/TT-BNG ngày 30/6/2010

Hướng dẫn một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ thanh tra viên, thẻ thanh tra viên và trang phục Thanh tra Ngoại giao

13/8/2010

 

XI. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

45

Quyết định Bộ trưởng

3597/2010/QĐ-BNG ngày 25/11/2010

Điều chỉnh khối thi đua của Bộ Ngoại giao

25/11/2010

 

46

Quyết định Bộ trưởng

109/2010/QĐ-BNG ngày 15/01/2010

Phê duyệt Đề án cải tiến công tác Thi đua khen thưởng của Bộ Ngoại giao

15/01/2010

 

47

Quyết định Bộ trưởng

1801/2008/QĐ-BNG ngày 17/7/2008

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

11/8/2008

 

48

Quyết định Bộ trưởng

1658/2006/QĐ-BNG ngày 10/8/2006

Quy định hướng dẫn thực hiện khen thưởng bằng hình thức Giấy khen tại Bộ Ngoại giao

10/8/2006

 

49

Quyết định Bộ trưởng

1970/2006/QĐ-BNG ngày 20/9/2006

Quy định về việc khen thưởng Cờ thi đua tại Bộ Ngoại giao

20/9/2006

 

XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN, BÁO CHÍ NƯỚC NGOÀI

50

Nghị định

88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012

Quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

20/12/2012

 

51

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ ngày 26/9/2001

Hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng do Bộ Ngoại giao - Tổng cục Bưu điện ban hành

11/10/2001

 

52

Thông tư

06/2012/TT-BNG ngày 10/12/2012

Ban hành biểu mẫu triển khai thực hiện một số điều Nghị định 88/2012/NĐ-CP quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

10/12/2012

 

XIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

53

Nghị định

12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012

Về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

01/6/2012

 

54

Thông tư

05/2012/TT-BNG ngày 12/11/2012

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

27/12/2012

 

XIV. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ

55

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010

Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

15/01/2011

 

XV. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU CỦA NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

56

Nghị định

06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005

Lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

10/2/2005

 

57

Thông tư

10/2005/TT-BNG ngày 19/5/2005

Hướng dẫn Nghị định 06/2004/NĐ-CP về việc lập và hoạt động của văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

16/6/2005

 

XVII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

58

Nghị định

58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

02/8/2013

 

59

Thông tư

04/2011/TT-BNG ngày 29/11/2011

Quy định thực hiện thí điểm chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với chuyên gia Bộ Ngoại giao

13/01/2012

 

60

Thông tư

01/2009/TT-BNG ngày 22/5/2009

Quy định về tiêu chuẩn giám đốc Sở Ngoại vụ

06/7/2009

 

61

Quyết định Bộ trưởng

3468/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế chuyên gia Ngoại giao

26/11/2009

 

XVII. LĨNH VỰC ƯU ĐÃI, MIỄN TRỪ NGOẠI GIAO

62

Pháp lệnh

25-L/CTN ngày 23/8/1993

Quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

07/9/1993

 

63

Nghị định

73-CP ngày 30/7/1994

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự và Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

30/7/1994

 

64

Thông tư

26/2006/TT-BNG ngày 02/8/2006

Hướng dẫn gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không.

20/8/2006

 

65

Quyết định Bộ trưởng

2771/2007/QĐ-BNG-LT ngày 07/11/2007

Ban hành Quy chế cấp chứng minh thư cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

06/12/2007

 

XVIII. LĨNH VỰC VĂN HÓA ĐỐI NGOẠI

66

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

33/2010/QĐ-TTg ngày 02/4/2010

Ban hành Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài

20/5/2010

 

XIX. CÁC LĨNH VỰC KHÁC

67

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

29/2012/QĐ-TTg ngày 12/7/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 82/2008/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

01/9/2012

 

68

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

82/2008/QĐ-TTg ngày 23/6/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

13/7/2008

 

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1.

Thông tư

02/2008/TT-BNG ngày 04/2/2008

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Thay thế bởi Thông tư 02/2013/TT-BNG ngày 25/6/2013 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

15/8/2013

2.

Thông tư

01/1999/TT-BNG ngày 03/6/1999

Quy định thể lệ hợp pháp hóa giấy tờ, tài liệu

Thay thế bởi Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

15/5/2012

3.

Pháp lệnh

27-L/CTN ngày 02/12/1993

Về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bãi bỏ bởi Luật số 33/2009/QH12 về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18/6/2009

02/09/2009

4.

Pháp lệnh

44B-LCT/HĐNN8 ngày 13/11/1990

Về lãnh sự

Bãi bỏ bởi Luật số 33/2009/QH12 về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18/6/2009

02/09/2009

5.

Nghị định

131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007

Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 48/2012/NĐ-CP ngày 04/6/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

01/8/2012

6.

Quyết định Bộ trưởng

491/2003/QĐ-BNG ngày 27/3/2003

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Thay thế bởi Quyết định 3095/2008/QĐ-BNG ngày 26/11/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Quỹ Hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

26/11/2008

7.

Nghị định

82/2001/NĐ-CP ngày 06/11/2001

Về Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài

Thay thế bởi Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

16/12/2013

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

28/2005/QĐ-TTg ngày 01/02/2005

Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thay thế bởi Quyết định 67/2011/QĐ- TTg ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

01/02/2012

9.

Nghị định

157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

Thay thế bởi Nghị định 17/2014/NĐ-CP ngày 11/3/2014 về tổ chức và hoạt động của thanh tra Ngoại giao

02/5/2014

10

Nghị định

67/CP ngày 31/10/1996

Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

Thay thế bởi Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 quy định về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam

20/12/2012

11

Quyết định của Thủ tướng

340-TTg ngày 24/5/1996

Về việc ban hành Quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Bãi bỏ bởi Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01/3/2012 về đăng ký và quản lý

01/6/2012

12

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

122/2001/QĐ-TTg ngày 21/8/2001

Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

Thay thế bởi Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

15/01/2011

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NGOẠI GIAO TÍNH ĐẾN HẾT NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Kiến nghị (sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ hoặc ban hành mới)

Nội dung kiến nghị/ lý do kiến nghị

Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

1.

Luật

33/2009/QH12 ngày 18/6/2009

Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Vụ LPQT

2.

Nghị định

74/2001/NĐ-CP ngày 19/10/2001

Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Nghị định 183-CP ngày 18 tháng 11 năm 2001 ngày 23 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bãi bỏ

 

Vụ LPQT

3.

Nghị định

183-CP ngày 18/11/1994

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Bãi bỏ

 

Vụ LPQT

4.

Nghị định

189-HĐBT ngày 04/6/1992

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Lãnh sự

Bãi bỏ

 

Vụ LPQT

5.

Pháp lệnh

40-L/CTN ngày 31/5/1995

Về Hàm, cấp ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Vụ TCCB

6.

Nghị định

13-CP ngày 16/3/1996

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về Hàm, cấp ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Vụ TCCB

7.

Quyết định Bộ trưởng

3479/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế về hàm, cấp ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TCCB

8.

Luật

41/2005/QH11 ngày 14/6/2005

Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế

Sửa đổi, bổ sung

Phù hợp với Hiến pháp năm 2013

Vụ LPQT

9.

Pháp lệnh

33/2007/PL-BTVQH11 ngày 20/4/2007

Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ LPQT

10

Thông tư

01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008

Hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ LPQT

11

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BNG-BNV ngày 27/5/2009

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sửa đổi, bổ sung

 

Cục NV

12

Quyết định Bộ trưởng

3597/2010/QĐ-BNG ngày 25/11/2010

Điều chỉnh khối thi đua của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TĐKT

13

Quyết định Bộ trưởng

109/2010/QĐ-BNG ngày 15/01/2010

Phê duyệt Đề án cải tiến công tác Thi đua khen thưởng của Bộ Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TĐKT

14

Quyết định Bộ trưởng

1801/2008/QĐ-BNG ngày 17/7/2008

Ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện hình thức khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TĐKT

15

Quyết định Bộ trưởng

1658/2006/QĐ-BNG ngày 10/8/2006

Quy định hướng dẫn thực hiện khen thưởng bằng hình thức Giấy khen tại Bộ Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TĐKT

16

Quyết định Bộ trưởng

1970/2006/QĐ-BNG ngày 20/9/2006

Quy định về việc khen thưởng Cờ thi đua tại Bộ Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TĐKT

17

Thông tư liên tịch

01/2001/TTLT-BNG-TCBĐ ngày 26/9/2001

Hướng dẫn việc phát hình đi quốc tế của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam qua mạng lưới viễn thông công cộng do Bộ Ngoại giao - Tổng cục Bưu điện ban hành

Sửa đôi, bổ sung

 

Vụ BC

18

Quyết định Bộ trưởng

3468/2009/QĐ-BNG ngày 26/11/2009

Ban hành Quy chế chuyên gia Ngoại giao

Sửa đổi, bổ sung

 

Vụ TCCB

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 31/QĐ-BNG năm 2015 công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013

  • Số hiệu: 31/QĐ-BNG
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 07/01/2015
  • Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao
  • Người ký: Hồ Xuân Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/01/2015
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản